LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.224
HEROMariah Carey
There's a hero
Có một hào kiệt
If you look inside your heart
Nếu ta nhìn sâu tận trong tim
You don't have to be afraid
Ta không có gì phải ngại
Of what you are
Thân ta là ai
There's an answer
Có một đáp án
If you reach into your soul
Nếu ta với sâu tận tâm can
And the sorrow that you know
Và nỗi sầu mà ta vương mang
Will melt away
Sẽ dần tan chảy

And then a hero comes along
Và thế rồi một anh hùng sánh vai
With the strength to carry on
Cùng sức mạnh ra tay hóa giải
And you cast your fears aside
Và ta gạt sang bên nỗi sợ hãi
And you know you can survive
Và ta biết mình sẽ tồn tại
So when you feel like hope is gone
Vậy khi cảm thấy hy vọng bay đi
Look inside you and be strong
Nhìn vào chính mình, vững mạnh chí
And you'll finally see the truth
Và cuối cùng ta sẽ thấy chân lý
That a hero lies in you
Rằng người hùng nằm chính trong ta

It's a long road
Quả là chặng đường dài
When you face the world alone
Khi một mình đối mặt cõi trần ai
No one reaches out a hand
Chẳng ai chìa một bàn tay
For you to hold
Cho ta nắm lấy
You can find love
Tình chỉ tìm thấy
If you search within yourself
Nếu mình tìm nội trong bản thân
And that emptiness you felt
Vả nỗi trống vắng ta đang vướng bận
Will disappear
Sẽ tan biến dần

And then a hero comes along
Và thế rồi một anh hùng sánh vai
With the strength to carry on
Cùng sức mạnh ra tay hóa giải
And you cast your fears aside
Và ta gạt sang bên nỗi sợ hãi
And you know you can survive
Và ta biết mình sẽ tồn tại
So when you feel like hope is gone
Vậy khi cảm thấy hy vọng bay đi
Look inside you and be strong
Nhìn vào chính mình, vững mạnh chí
And you'll finally see the truth
Và cuối cùng ta sẽ thấy chân lý
That a hero lies in you
Rằng người hùng nằm chính trong ta

Lord knows
Thánh rõ
Dreams are hard to follow
Theo đuổi giấc mơ thật khó
But don't let anyone
Nhưng đừng để cho ai đó
Tear them away
Xé toang ném bỏ
Hold on
Nhẫn nại
There will be tomorrow
Rồi sẽ có một ngày mai
In time you'll find the way
Khi ta mở lối tương lai

And then a hero comes along
Và thế rồi một anh hùng sánh vai
With the strength to carry on
Cùng sức mạnh ra tay hóa giải
And you cast your fears aside
Và ta gạt sang bên nỗi sợ hãi
And you know you can survive
Và ta biết mình sẽ tồn tại
So when you feel like hope is gone
Vậy khi cảm thấy hy vọng bay đi
Look inside you and be strong
Nhìn vào chính mình, vững mạnh chí
And you'll finally see the truth
Và cuối cùng ta sẽ thấy chân lý
That a hero lies in you
Rằng người hùng nằm chính trong ta

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 

×
Quay lại
Top