LETTER TO ME (Lời Dịch Anh Việt) Brad Paisley/Grammy Award

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.159
LETTER TO ME
The Grammy Award for Best Male Country Vocal Performance
Brad Paisley (Giải Grammy Cho Trình Diễn Giọng Đồng Quê Nam Xuất Sắc Nhất)


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/240324160460542/

If I could write a letter to me
Nếu có thể viết một lá thư cho tôi
And send it back in time to myself at 17
& gửi ngược tới cho mình vào thời 17 tuổi
First I'd prove it's me by saying,
Đầu tiên chứng tỏ ta đây bằng cách nói,
"Look under your bed:
“Nhìn xuống dưới gi.ường:
There's a Skoal can and a Playboy
Có thuốc lá Skoal & cuốn Playboy
No one else would know you hid."
Nơi cậu cất giấu, biết chỉ có trời.”

And then I'd say, "I know it's tough
& rồi lại phán, “Tôi biết thật gian nan
When you break up after seven months.
Khi tình cậu dỡ dang chỉ sau bảy tháng
And yeah I know you really liked her
& ừ tôi hiểu cậu thật sự thích nàng
and it just don't seem fair,
& dường như trời thiếu công bằng,
But all I can say is pain like that is fast and it's rare."
Nhưng cạn lời mà bàn, nỗi đau như thế qua nhanh, hiếm gặp

And oh you've got so much going for you going right
& ôi cậu nặng gánh biết bao cho mình để biết trước biết sau
But I know at 17 it's hard to see past Friday night
Nhưng tôi biết tuổi 17 thấy khó để nhìn tối thứ 6 trôi mau
She wasn't right for you
Nàng không phải cho cậu
And still you feel like there's a knife
& cậu vẫn cảm thấy như có một con dao
Sticking out of your back
Đả thương cậu từ phía sau
And you're wondering if you'll survive
& cậu tự hỏi liệu mình sẽ tồn tại
But you'll make it through this and you'll see
Nhưng cậu sẽ qua ải này và cậu sẽ thấy
You're still around to write this letter to me
Vẫn quẩn quanh chốn đây, viết cho tôi thư này

"At the stop sign at Tomlinson and Eighth
‘Tại bảng dừng ngay đường Tomlinson & Ngõ Tám vắng
Always stop completely, don't just tap your brakes.
Luôn phải dừng hẳn, đừng vội nhanh đạp thắng
And when you get a date with Bridgett make sure the tank is full.
& khi cậu hẹn hò với nàng Bridgett phải chắc đổ bình đầy xăng
On second thought forget it. That one turns out kinda cool.
Suy đi nghĩ lại, bỏ nó đi; điều đó phần nào hóa ra đã lắm.”

Each and every time you have a fight
Mỗi & mọi lần cậu có tranh cãi
Just assume you're wrong and dad is right.
Cứ cho là cậu trái và bố luôn phải
And you should really thank Mrs. Brinkman:
& cậu nên thật lòng tạ ơn Brinkman, cô giáo già
She spends so much extra time.
Cô trải biết bao giờ ngoại khóa.
It's like she sees the diamond underneath,
Như thể cô thấy kim cương thô ẩn dưới,
And she's polishing you 'til you shine."
& cô đánh bóng cho cậu mãi khi sáng ngời

And oh you've got so much going for you going right
& ôi cậu nặng gánh biết bao cho mình để biết phải biết trái
But I know at 17 it's hard to see past Friday night
Nhưng tôi biết nhìn tối thứ 6 trôi mau khó cho tuổi mười bảy
Tonight's the bonfire rally
Lửa trại hội diễn ra tối nay
But you're staying home instead
Nhưng cậu ở nhà tối nay, uổng thay
Because if you fail Algebra
Vì nếu cậu rớt môn Đại Số
Mom and dad'll kill you dead
Mẹ và bố sẽ giết cậu chết
But trust me you'll squeak by and get a C
Nhưng tin mình cậu sẽ đậu hết & tậu điểm Xê
And you're still around to write this letter to me
& thảo thư cho mình khi cậu đâu đó cõi đi về

"You've got so much up ahead
“Cậu có bao điều ở trước mắt
You'll make new friends
Bạn mới cậu sẽ gặp
You should see your kids and wife
Có lẽ cậu sẽ có con & có vợ
And I'd end by saying have no fear
& tôi kết thơ, nhắc nhở: có gì mà sợ
These are nowhere near the best years of your life
Không đâu sánh bằng tháng năm đẹp nhất của cuộc đời

I guess I'll see you in the mirror
Tôi đoán sẽ thấy cậu trong gương soi
When you're a grown man
Khi cậu là đàn ông sành sỏi
P.S. Go hug Aunt Rita every chance you can."
Tái bút: ôm Dì Rita một cái mỗi khi cậu có cơ hội.”

And oh you've got so much going for you going right
& ôi cậu nặng gánh biết bao cho mình để biết phải biết trái
But I know at 17 it's hard to see past Friday night
Nhưng tôi biết nhìn tối thứ 6 trôi mau khó cho tuổi mười bảy
I wish you'd study Spanish
Ước học tiếng Tây Ban Nha ngày ấy
I wish you'd take a typing class
Phải chi theo lớp học đánh máy
I wish you wouldn't worry, let it be
Mong cậu không áy náy, cứ vui say
I'd say have a little faith and you'll see
Nói mãi: có chút niềm tin cậu sẽ thấy

If I could write a letter to me
Nếu có thể viết cho tôi thư một lá
To me
Riêng ta

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Top