xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979


Câu1: Trình bày khái niệm TT HCM theo quanđiểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng?

Câu2: Trình bày điều kiện lịch sử xã hội ViệtNam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX tác động đến sự hình thành và phát triển tưtưởng HCM?

Câu3: Trình bày những đặc điểm thời đại tácđộng đến sự hình thành và phát triển TT HCM?

Câu4: Phân tích vai trò của nhân tố chủ quanđối với quá trình hình thành và phát tiển tư tưởng HCM?

Câu5: Tư tưởng HCM hình thành và phát triểnqua mấy giai đoạn? Nêu nội dung tư tưởng chủ yếu trong mỗi giai đoạn đó?

Câu6: Trình bày quan điểm tư tưởng của HCM vềđộc lập dân tộc?

Câu7: Trình bày quan điểm của HCM về mụctiêu của cuộc cách mạng XHCN?

Câu 8:Trình bày quan điểm của HCM về đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền đoàn kết quốctế?

Câu9: Vì sao HCM khẳng định “cách mệnh trướchết phải có đảng cách mệnh”?

Câu10: Trình bày quan điểm của HCM về nhữngnguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng?

Câu11: Phân tích cơ sở tư tưởng, lý luận hìnhthành và phát triển tư tưởng HCM?

Câu12: Nêu các quan điểm của HCM về giảiphóng dân tộc thuộc địa? Phân tích luận điểm: ”muốn cứu nước và giải phóng dântộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”?

Câu13: Nêu các quan điểm của HCM về giảiphóng dân tộc thuộc địa? Phân tích luận điểm: cách mạng giải phóng dân tộc ởthuộc địa cần được tiến hành chủ động sang tạo và có khả năng giành thắng lợitrước cách mạng vô sản ở chính quốc?

Câu14: Nêu quan điểm của HCM về GPDT thuộc địa?Phân tích quan điểm: Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng conđường bạo lực cách mạng?

Câu15: Phân tích quan điểm HCM về đặc trưng bảnchất của CNXH?

Câu16: Nêu những quan điểm của HCM về đạiđoàn kết dân tộc? Phân tích quan điểm: “Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kếttoàn dân”?

Câu17: Nêu những quan điểm HCM về nhà nước kiểumới ở việt nam? Phân tích quan điểm của HCM về xây dựng nhà nước của dân do dânvà vì dân?

Câu18: Nêu những quan điểm của HCM về nhà nướckiểu mới ở Việt Nam? Phân tích quan điểm của HCM về nhà nước có hiệu lực pháplí mạnh mẽ?

Câu19: Nêu quan điểm của HCM về ĐCSVN? Phântích quan điểm của HCM về quy luật ra đời của ĐCSVN?

Câu20: Nêu các quan điểm của HCM về ĐCSVN?Phân tích quan điểm: ĐCSVN là đảng của GCCN, của nhân dân lao động và của cảdân tộc việt nam?

Câu21: Nêu các quan điểm của HCM về ĐCSVN?Phân tích quan điểm: ĐCSVN phải lấy CN Mác- Lênin “làm cốt”?

Câu22: Phân tích quan điểm của HCM về vai tròvị trí của đạo đức cách mạng? Liên hệ với thực trạng hiện nay của xã hội?

Câu23: Nêu các phẩm chất đạo đức cách mạngtheo quan điểm HCM? Phân tích phẩm chất: Trung với nước hiếu với dân? Liên hệ vớiquá trình rèn luyện tu dưỡng của bản thân?

Câu24: Nêu các phẩm chất đạo đức cách mạngtheo quan điểm HCM? Phân tích phẩm chất: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư?Liên hệ với quá trình rèn luyện tu dưỡng của bản thân?

Câu25: Nêu các phẩn chất đạo đức cách mạngtheo quan điểm HCM? Phân tích phẩm chất: Yêu thương quý trọng con người, Sốngcó tình có nghĩa? Liên hệ với quá trình rèn luyện tu dưỡng của bản thân?

-
 
chác ko có đáp án đâu bạn. bạn chờ có đáp án thì thi xong môn này rùi :)))):KSV@05:
 
×
Top Bottom