LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.277
BLACK OR WHITEMichael Jackson
The Grammy Award for Best Male Pop Vocal Performance

Dad: Hey!
Kid: What?!
Dad: Turn that off!
Kid: Dad, this is the best part!
Dad: Turn it off!
Kid: No!
Dad: It’s too late for this, turn it off!
Kid: Dad, this is the best part, come on!
Dad: No, turn it off now!
Kid: No, this is the - I want to listen to it, OK?!
Dad: You’ve got things to do tomorrow-
Kid takes tape out, puts in new tape
Kid: Yeah, right. Too late. Sure. Eat this

I took my baby on a Saturday bang
Ta đưa bé thương thứ Bảy dạo quán hàng
Boy, is that girl with you?
Trai, gái kia đi với bạn?
Yes, we're one and the same
Dạ, tụi em chung ván đóng thuyền
Now, I believe in miracles
Giờ ta mới tin vào điều huyền diệu
And a miracle has happened tonight
Và phép màu đã ban xuống đêm nay

But, if you're thinking about my baby
Nhưng nếu anh đang nghĩ về cô bé
It don't matter if you're black or white
Chẳng thành vấn đề liệu anh trắng hay đen

They print my message in the Saturday sun
Thông điệp của ta in trên Ánh Dương Thứ Bảy
I had to tell them I ain't second to none
Phải bảo thiên hạ là ta không có bản thứ hai
And I told 'em about equality, and it's true
Và ta nói về quyền bình đẳng, thực tồn tại
Either you're wrong or you're right
Hoặc là anh đúng, hoặc là anh sai

But, if you're thinking about my baby
Nhưng nếu anh đang nghĩ về cô bé
It don't matter if you're black or white
Chẳng thành vấn đề liệu anh trắng hay đen

Don't despair!
Đừng tuyệt vọng!

I am tired of this devil
Ta đã chán thứ hung bạo
I am tired of this stuff
Ta đã ngán chuyện tầm phào
I am tired of this business
Ta chán ngán mớ tào lao
So when the going gets rough
Vậy, khi cảnh đời trơ tráo
I ain't scared of your brother
Ta chẳng e đàn em đầu gấu
I ain't scared of no sheets
Ta không tè những kẻ trùm đầu
I ain't scared of nobody
Ta cóc e dè một ai đâu
Girl, when the going gets mean
Nhỏ nè, khi cảnh tình trở xấu

Protection for gangs, clubs and nations
Sao bảo kê cho băng nhóm, hội đoàn, quốc gia
Causing grief in human relations
Gây buồn đau nơi mối quan hệ nhân gian
It's a turf war on a global scale
Xâu xé tranh giành trên qui mô thế giới
I'd rather hear both sides of the tale
Ta thèm nghe cả hai mặt cảnh đời
See, it's not about races, just places, faces
Xem đâu phải về sắc tộc, sắc diện, địa giới
Where your blood comes from is where your space is
Huyết thống chảy từ đâu sẽ đưa anh đến chốn của mình
I've seen the bright get duller
Ta đã thấy kẻ rạng rỡ càng trở nên tối mịt
I'm not going to spend my life being a color
Ta không định phí đời ta là kẻ da màu

Don't tell me you agree with me
Đừng nói là người đồng thuận với ta
When I saw you kicking dirt in my eye
Khi ta thấy mình bị bôi nhọ dèm pha

But, if you're thinking about my baby
Nhưng nếu anh đang nghĩ về cô bé
It don't matter if you're black or white
Chẳng thành vấn đề liệu anh trắng hay đen
But, if you're thinking about my baby
Nhưng nếu anh đang nghĩ về cô bé
It don't matter if you're black or white
Chẳng thành vấn đề liệu anh trắng hay đen
I said if you're thinking of being my brother
Ta nói nếu người tính trở thanh anh em với ta
It don't matter if you're Black or White
Chẳng thành vấn đề liệu anh Trắng hay Đen

All right
Cứ an vui

It's black, it's white
Sắc đen, sắc trắng
It's tough for you to get by
Thắt ruột cho người gỡ ra
It's black
Sắc đen
All right
Cứ an vui
It's black, it's white
Da đen, da trắng
It's tough for you to get by
Quặn lòng cho kẻ cam qua
It's black, it's white
It's black
Da đen
All right
Cứ an vui

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)][/COLOR]
 
Hiệu chỉnh:
×
Top Bottom