LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
617
WISHING ON A STAR
Rose Royce


I'm wishing on a star
Em ước ao ngự trên sao trời
To follow where you are
Dõi theo nơi nào anh ở
I'm wishing on a dream
Em ao ước bay trong giấc mơ
To follow what it means
Để hiểu những điều gợi mở

I'm wishing on a star
Em ước ao ngự trên vì sao
To follow where you are
Dõi theo anh ở nơi nào
I'm wishing on a dream
Em ao ước bay trong giấc mộng
To follow what it means
Để hiểu ý cao nghĩa rộng

And I wish on all the rainbows that I see
Và ước lượn trong cầu vồng mình ngắm trông
I wish on all the people who really dream
Ước được trở thành những người dám mơ dám mộng
And I'm wishing on tomorrow, praying it'll come
Và thèm ước có một ngày mai, nguyện cầu sẽ trở lại
And I'm wishing on all the lovin' we've ever done
Và ước có tất cả tình yêu mà đôi mình từng trải

I never thought I'd see
Em chưa từng nghĩ em sẽ thấy
A time when you would be
Cái lúc khi anh đi mãi
So far away from home
Quá xa cách khỏi quê nhà
So far away from me
Quá xa bỏ em nơi này

Just think of all the moments that we'd spent
Chợy nghĩ về tất cả giờ khăc mà mình đã qua
I just can't let you go, for me you were meant
Em không thể để anh đi xa, với em anh là tất cả
And I didn't mean to hurt you, but I know
Và chẳng có ý làm anh đau, nhưng em hiểu
That in the game of love you reap what you sow
Rằng trong trò chơi tình yêu, anh gặt cái anh gieo

I feel it's time we should make up (baby)
Em cảm tời lúc ta nên hòa giải (anh hỡi)
I feel it's time for us to get back together
Em thấy tời thời cho ta quay về lại với nhau
And make the best of things (Oh, baby)
Và tạo dựng những điều tuyệt trần (Ôi, anh ơi)
When we're together, whether or never
Khi ta cùng hợp lực, dẫu đời lắm uẩn khúc

I feel it's time we should make up (baby)
Em cảm tời lúc ta nên làm hòa (anh hỡi)
I feel it's time for us to get back together
Em thấy tời thời về lại với nhau cho hai ta
And make the best of things (Oh, baby)
Và tạo dựng nên những cái nhất (Ôi, anh ơi)
When we're together,
Khi ta cùng hợp lực,
Whether or never
Dẫu đời lắm uẩn khúc

I'm wishing on a star
Em ước ao ngự trên vì sao
To follow where you are
Dõi theo anh ở nơi nào
I'm wishing on a dream
Em ao ước bay trong giấc mộng
To follow what it means
Để hiểu ý cao nghĩa rộng

And I wish on all the rainbows that I see
Và ước lượn trong cầu vồng mình ngắm trông
I wish on all the people who really dream
Ước được trở thành những người dám mơ dám mộng
And I'm hopin' on all the days to come and days to go
Và hoài hy vọng cho mọi ngày qua và tất cả ngày lại
And I'm hopin' on days of lovin' you so
Và cứ mong hoài những ngày thương vậy anh mãi

I'm wishing on a star
Em ước ngự trên vì sao
To follow where you are
Dõi theo anh ở nơi nào
I'm wishing on a star, oh
Ước ao ngự trên sao trời
And I wish on all the rainbows that I see
Và ước cao vợi lên cầu vồng mà em đợi

Oh, baby, baby, I wish
Ôi, anh thương, anh yêu, em ước
I'm wishing on a star
Em ước ao ngự trên vì sao
To follow where you are
Dõi theo anh ở nơi nào
I'm wishing on a star, baby
Ước ao ngự trên sao trời
To follow wherever you might be
Dõi theo bất kỳ nơi nào anh ở

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Top