Skills Unit 4 lớp 11 soanbaitap.com

backlinkmko

Thành viên
Tham gia
14/9/2021
Bài viết
0
Skills Unit 4 lớp 11 soanbaitap.com
1. Look at these symbols. They are used to indicate acccss for people with disabilities. Write who each symbol is for. (Hãy nhìn những biểu tượng này. Chúng được dùng để chỉ những người khuyết tật. Hãy viết ra xem mỗi biểu tượng dó dành cho người nào.)

1. people with mobility impairments / disabilities

2. people with visual impairments / disabilities

3. people with hearing impairments / disabilities

4. people with speech impairments / disabilities

2. Match each of the words with its meaning. Use a dictionary, if necessary. (Hãy ghép mỗi từ theo đúng nghĩa của nó. Sử dụng từ điển nếu cần.)

1.b 2.b 3.e 4.a 5.c
3. Read a school magazine report on some interviews with class monitors. Choose the appropriate heading for each paragraph. (Hãy đọc bài tường thuật trên tạp chí học đường về một số cuộc phỏng vấn lớp trưởng các lớp. Hãy chọn tiêu đề phù hợp nhất cho mỗi đoạn.)

1.b 2.c 3.a
4. Complete these sentences with no more than three words. (Hoàn thành mỗi câu với không quá ba từ.)

1. students with disabilities

2. record popular books

3. participating fully in

4. "record-breaking"

5. this Christmas unforgettable

...
Xem lời giải tại:
<a href="https://soanbaitap.com/giai-anh-11/skills-unit-4-2-731508.html">https://soanbaitap.com/giai-anh-11/skills-unit-4-2-731508.html</a>
Thông tin
Mail: soanbaitaponline@gmail.com
Website:
<a href="https://soanbaitap.com">https://soanbaitap.com</a>
Social
https://www.goodreads.com/user/show/112753460-soanbaitap-baitap
https://www.houzz.com/user/soanbaitap
https://www.linkedin.com/in/soan-bai-tap/
https://www.magcloud.com/user/soanbaitapjsc
https://www.metal-archives.com/users/soanbaitapjsc
Brand
https://baothanhhoa.vn/search/?q=soanbaitap.com
https://tgvn.com.vn/search_enginer.html?p=result-page&q=soanbaitap.com
https://tuoitre.vn/soanbaitap.html
 
×
Quay lại
Top