Unit 4 lớp 9 Skills 2 soanbaitap.com

backlinkmko

Thành viên
Tham gia
14/9/2021
Bài viết
0
Unit 4 lớp 9 Skills 2
Listening (Nghe)
Task 1. An old man is talking about his school days. Listen and decide if the statements are true (T), false (F), or not given (NG).
(Một người đàn ông lớn tuổi đang kể về ngày tháng đi học của mình. Nghe và xem câu nào đúng(T), sai( F), hay không có thông tin (NG) )
Hướng dẫn giải:

1. F

Tạm dịch: Trường có các lớp học cho các nhóm tuổi khác nhau.

2. T

Tạm dịch: Tất cả các môn học được giảng dạy bởi một giáo viên.

3. T

Tạm dịch:Một số học sinh không mang giày đến trường.

4.NG

Tạm dịch:Học sinh không có các kỳ thi vì sẽ tốn quá nhiều chi phí.

5.F

Tạm dịch:Học sinh có thể nói chuyện với giáo viên của mình bất cứ khi nào họ muốn.

6.T

Tạm dịch:Giáo viên không cho học sinh làm bài tập về nhà.

...
Xem lời giải tại:
https://soanbaitap.com/chu-de/unit-4-lop-9
Thông tin
Mail: soanbaitaponline@gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
Social

Brand

See more
 
×
Quay lại
Top