Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi của nhiệm vụ giữ vững chính quyền cách mạng (1945- 1946)?

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Câu hỏi :Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi của nhiệm vụ giữ vững chính quyền CM (1945- 1946)?
Kết quả:

- Về chính trị: Ta đã xd đc nền móng xã hội mới ( quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp thông qua hiếu pháp có tòa án, công an.) Ngày 6/1/46 bầu cử quốc hội khóa 1.

- Về kinh tế văn hóa: Phát động được phong trào tham gia sản xuất cứu thế, bỏ các thứ thuế vô lý, nạn đói đc đẩy lùi.

- Bảo vệ chính quyền Cách Mạng: Đảng lãnh đạo nhân dân Nam Bộ kháng chiến và phát động phong trào Nam tiến cả nước chi viện cho MN và ngăn ko cho pháp đánh ra Trung Bộ.

- Ở Miền Bắc nước ta đã lợi dụng mâu thuẩn trong nội bộ của kẻ thù, thực hiện nhân nhượng với Tưởng đánh Pháp, sau đó hòa Pháp đuổi Tưởng về nước.

Ý nghĩa:

- Chúng ta giữ vững đất nước, chính quyền, xây dựng nền móng của chế độ mới, chuẩn bị lực lượng kháng chiến

Nguyên nhân thắng lợi:

Đảng đã đánh giá đúng tình hình đề ra đường lối và chủ trương đúng tình hình, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lợi dụng mâu thuẩn nội bộ của kể thù, tận dụng khả năng hòa hoãn, để xd lực lượng củng cố 9 quyền.

Bài học kinh nghiệm:

- Phát huy sức mạng đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng

- Triệt để mâu thuẩn trong nội bộ kẻ thù. Chĩa mũi vào kẻ thù chính.

- Tận dụng khả năng hòa hoãn để xây dựng lực lượng, cũng cố chính quyền, đồng thời cảnh giác và ứng phó chiến tranh gây ra lần nữa.
ST
 

×
Quay lại
Top