Phân tích thời cơ,kết quả ,ý nghĩa Cách mạng tháng 8/1945

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Câu hỏi : Phân tích thời cơ nổ ra Cách Mạng Tháng 8, kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 1945.
a.Thời cơ nổ ra của cuộc Cách mạng tháng 8

Điều kiện khách quan vô cùng thuận lợi:

- Liên Xô và đồng minh đánh bại phát xít Đức, chủ nghĩa quân phiệt Nhật tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho các dân tộc đứng lên tự giải phóng. Nhật và bọn tay sai ở Đông Dương hoang mang lo sợ. Kẻ thù của Cách mạng ta suy yếu cực độ.

- Điều kiện chủ quan cho Cách Mạng nổ ra và giành thắng lợi rất đầy đủ:

+ Đảng Cộng Sản Đông Dương đã có qua trình chuẩn bị chu đáo cho thắng lợi của cuộc Cách Mạng Tháng 8 trong suốt 15 năm so với 3 cao trào Cách Mạng:30- 31, 36- 39 và 39- 45. Trong phong trào giải phóng dân tộc 39- 45, Đảng cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về mọi đường lối, lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa Cách Mạng, và bước đầu tap dượt cho quân chúng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

+ Khi phát xít Nhật đầu hàng không điều kiện quân đồng minh, Đảng ta kịp thời chớp lấy thời cơ, chuẩn bị chu đáo hơn nữa và dũng cảm phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân Trào, Hội nghị toàn quốc của Đảng đã quyết định phát động tổng khởi nghĩa trong toàn quốc để giành chính quyền. Đại hội Quốc dân Tân Trào hưởng ứng mệnh lệnh tổng khởi nghĩa của Đảng và quyết định thành lậpUỷ ban giải phóng dân tộc Việt Nam, tức chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm chủ tịch.

- Chưa có thời điểm nào như thời điểm này, Cách Mạng nước ta đã hội đủ được các điều kiện khách quan, điều kiện chủ quan đầy đủ như thế.

- Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng lên làm tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân đồng minh vào nước ta để tước khí giới quân đội Nhật, từ đó nhân dân ta trở thành người làm chủ nc nhà đẻ chủ động “đón tiếp” quân đồng minh. Các kẻ thù mới vào nc ta khó có thể xóa bỏ những thành quả CM mà nhân dân ta giành được.

b.Kết quả và ý nghĩa:

- Cách mạng tháng 8 lập nên CMDCCH. Là nhà nước đầu tiên của Đông Nam Á, nhân dân ta từ nô lệ trở thành người làm chủ đất nc.

- Đã đưa dân tộc ta bước vào kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

- Đảng và nhân dân đã góp phần là phong phú thêm lý luận Mac Lênin và cung cấp những kinh nghiệm quý báo của phong trào giải phóng dân tộc.

- Là cố thủ mạnh mẽ của các nc thuộc địa, đấu tranh trở thành nc độc lập tự do. HCM nói: “ một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

c.Nguyên nhân thắng lợi:

- Nhật bị Liên Xô và các lực lương tham gia đánh bại và Đảng ta chớp lấy thời cơ nỗi dậy giành 9 quyền.

- Đảng lãnh đạo trong 15 năm gian khổ, đã huấn luyện các cao trào lớn mạnh: Cao trào 1930- 1931, 1936- 1939, và cao trào giải phóng dân tộc 1939- 1945.

- Đảng đã chuẩn bị lực lượng vĩ đại trong Mặt trận Việt Minh, dựa trân liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của Đăng.

- Đảng có kinh nghiệm đấu tranh, có đường lối đúng đắn, Đảng là nhân tố quyêt định thắng lợi của Cách mangj

d.Bài học kinh nghiệm:

- Giương cao ngọn cờ dân tộc kết hợp đúng đắn 2 nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến đó là nhiệm vụ: giản phóng dân tộc đặt lên hành đầu.

- Toàn dân nỗi dậy trên nền tảng liên minh công nông.

- Lợi dụng mâu thuẩn theo hang ngũ kẽ thù.

- Phải dùng bạo lực cách mạng. swe dụng lực lượng 1 cách thích hợp đập tan bộ máy cũ lặp ra nhà nc kiểu mới của nhân dân.

- Nắm vững nghệ thuật khởi nghĩa, chọn đúng thời cơ.

- Xây dựng đảng vững mạng, đủ sức lãnh đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
ST
 

×
Quay lại
Top