Hỏi Giải hộ em mấy câu Đường lối cách mạng ạ

nhok_cinderrella244

Thành viên
Tham gia
28/10/2012
Bài viết
2
1/ Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
2/ Nhận thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam về đường lối Cách Mạng Việt Nam từ 1930 - 1945.
3/ Phân tích thời cơ trong CMT8 1945? Chủ trương của Đảng để chớp thời cơ đó?
4/ Căn cứ để Đảng phát động toàn quốc kháng chiến? Nội dung đường lối kháng chiến do Đảng phát động.
5/ Cơ sở thực tiễn để Đảng hoạch định đường lối đối ngoại và nội dung đường lối đối ngoại "hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng trong những năm đổi mới?
6/ Hãy phân tích quan điểm vì sao Đảng ta xác định trong sự nghiệp Công nghiệp hóa ở nước ta phải lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản để phát triển nhanh và bền vững.
7/ Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước? Cơ sở nào để Đảng ta đánh giá "dù Mỹ có đem mấy chục vạn quân viễn chinh vào miền Nam thì so sánh lực lượng giữa ta và địch vẫn không có sự thay đổi.
8/ Những đặc điểm và những mặt tích cực , hạn chế của cơ chế kinh tế kế hoạch hóa thời kì trước đổi mới của nước ta?
9/ Nguyên nhân dẫn đến cuộc đụng đầu lịch sử giữa Việt Nam và Mỹ? Nội dung cơ bản đường lối Cách Mạng Việt Nam trong giai đoạn mới ?
10/ Chức năng, vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
11/ Sự chuyển biến tư duy lý luận của Đảng CS Việt Nam về Công Nghiệp Hóa Xã hội chủ nghĩa?
12/ Cơ sở hình thành hệ thống tuyến tính vô sản ở nước ta?

Giúp em với ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Mỗi câu hỏi trả lời dưới dạng đoạn văn có mở đầu và kết thúc thì càng tốt ạ. ^^ . Mong nhận được sự giúp đỡ
 

Aigooooooooooo
cái này thì trong sách với giáo viên phân tích hết rồi mà
chịu khó lục lại tài liệu rồi học đi em
chứ nhìn cái môn này ai cũng ngán
he he he
 
×
Quay lại
Top