Đề cương đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nội dung :
CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG.. 3

I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trong cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX). 3

1. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 4

2. Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. 6

3. Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.. 7

III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa sự ra đời của Đảng CSVN.. 7

1. Hội nghị thành lập Đảng. 7

2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 8

3. ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.8


CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945). 9

I. Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa “Luận cương chính trị tháng 10 – 1930”. 9

1. Hoàn cảnh ra đời9

2. Nội dung luận cương. 9

3. Ý nghĩa của luận cương:10

II. Chủ trương & nhận thức mới của Đảng về vấn đè dân tộc & dân chủ giai đoạn 1936 - 1939. 11

1. Khái quát hoàn cảnh lịch sử.. 11

2. Chủ trương nhận thức mới của Đảng. 11

III.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng giai đoạn 1939-1945 12

1. Hoàn cảnh lịch sử.. 12

2. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. 13

3. Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. 13

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử của Cách mạng tháng 8 1945. 13

1. Nguyên nhân thắng lợi13

2. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8. 14

3. Bài học kinh nghiệm.. 14

CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP – MỸ (1945-1975). 15

I - Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp. 15

1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946). 15

2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954). 16

II - Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước – thống nhất Tổ quốc (1954-1975). 20

1. Đường lối GĐ 1954-1964. 20

2. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm.. 22

Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP, HÓA HIỆN ĐẠI HÓA.. 23

I - Chủ trương, kết quả, hạn chế, nguyên nhân của CNH trước thời kì đổi mới23

1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá. 23

2. Kết quả của CNH trước thời kì đổi mới24

3. Hạn chế của CNH trước thời kì đổi mới24

4. Nguyên nhân của những hạn chế. 24

II - Quá trình đổi mới tư duy về CNH -HĐH của Đảng từ ĐH VIII đến ĐH X. 24

1. Đại hội VIII (6/1996). 24

2. Đại hội IX (4/2001) và Đại hội X (4/2006). 25

III - Mục tiêu, quan điểm CNH - HDH của Đại hội Đảng X. 25

1. Mục tiêu. 25

2. Quan điểm.. 25

IV- Nội dung, định hướng CNH-HDH gắn với phát triển k. tế tri thức. 27

1. Nội dung. 27

2. Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình CNH - HDH gắn với kinh tế tri thức 27

V - Kết quả, ý nghĩa, hạn chế, ng.nhân của CNH-HDH thời kì đổi mới29

1. Kết quả. 29

2. Ý nghĩa. 30

3. Hạn chế. 30

4. Nguyên nhân. 31

Câu hỏi: Phân biệt công nghiệp hóa và hiện đại hóa:31

Tại sao phải tiến hành công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa:31

CHƯƠNG V: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN.. 32

I - Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường qua các Đại hội Đảng VI, VII, VIII, IX ,X 32

1. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII32

2. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X. 33

II -Quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. 34

1. Mục tiêu và điểm cơ bản. 34

2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN.. 35

3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân. 36

CHƯƠNG VI: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ37

I - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trước thời kì đổi mới (1945-1989). 37

1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị37

2. Đánh giá thực hiện đường lối38

II - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới39

1. Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị của đảng. 39

2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới40

CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ, GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI42

I - Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về xây dựng, phát triển nền văn hoá thời kì đổi mới đất nước. 42

1. Khái niệm văn hoá Việt Nam.. 42

2. Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hoá. 42

3. Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về phát triển KT-XH.. 43

II - Quá trình đổi mới nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề XH thời kì đổi mới đất nước. 45

1. Quá trình đổi mới nhận thức về các vấn đề XH.. 45

2. Quan điểm về giải quyết các vấn đề XH.. 45

3. Chủ trương giải quyết các vấn đề XH.. 46

CHƯƠNG VIII: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI46

I – Quá trình hình thành, phát triển đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Đảng.46

1. Hoàn cảnh lịch sử.. 46

2. Các giai đoạn hình thành và phát triển đường lối.47

II - Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới.49

1. Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo.49

2. Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế.50

III - Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân.51

1. Thành tựu và ý nghĩa. 51

2. Hạn chế và nguyên nhân. 51
ST
Chúc các bạn học tốt
 

Đính kèm

  • đề cương đường lối.doc
    492 KB · Lượt xem: 671
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top