Câu hỏi ôn tập và đáp án môn chủ nghĩa xã hội khoa học

alshtda

Thành viên
Tham gia
23/1/2016
Bài viết
1
Câu 1 : Giai cấp CN hiện nay trên thế giới có những biến đổi to lớn nhiều mặt so với trước đây như thế nào? Liên hệ giai cấp CN VN.
Câu 2:Nêu rõ sự giống nhau và khác nhau giữa công nhân trí thức với công nhân công nghiệp truyền thống.Liên hệ giai cấp công nhân VN.
Câu 3 : Xuất phát từ đâu giai cấp Công nhân có sứ mệnh lịch sử của mình ?
Câu 4 : Vì sao nói Đảng cộng sản là nhân tố hàng đầu- nhân tố lãnh đạo,tự giác-quyết định suốt quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của gia cấp công nhân ?
Câu 5 : Phải làm gì để giai cấp công nhân Vịêt Nam có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong thời kỳ Công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước?
CÂU 5 : Vì sao nói giai cấp công nhân nước ta vẫn có đủ khả năng, điều kiện đảm nhận và hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn CM hiện nay ?
Câu 6 : Sự khác nhau về bản chất giữa CNXH và CNTB là gì ?
Câu 7 : Tại sao nói thời kỳ qúa độ lên chủ nghĩa xã hội là một tất yếu lịch sử ?
CÂU 7 : Tại sao nói VN lựa chọn con đường quá độ lên CNXH là một tất yếu lịch sử ?
Câu 8 : Hãy làm rõ các loại hình quá độ lên CNXH ?
Câu 9: Tại sao độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay.
Câu 10 : Nói con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là sự phát triển quá độ bỏ qua chế độ TBCN là gì ?
Câu 11 Tại sao nói dân chủ XHCN là chế đô dân chủ gấp triệu lần so với bất cứ chế độ dân chủ TS nào ?
CÂU 11 : Phân tích quan điểm của Lênin : “Dân chủ vô sản là chế độ dân chủ gấp triệu lần hơn so với bất kỳ chế độ dân chủ tư sản nào tiến bộ nhất.”
Câu 12 : chế độ dân chủ ở nước ta hiện nay là chế độ dân chủ gì ? tại sao
Câu 13 : Những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện dân chủ ở nước ta hiện nay là gì ?
Câu 15 : Tại sao trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta hiện nay phải xây dựng và củng cố vững chắc khối liên minh công – nông – trí thức ?
Câu 16: Tại sao liên minh công nhân với nông dân và trí thức phải đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân?
Câu 17 : Những nội dung cơ bản của liên minh công nhân với nông dân và trí thức ở nước ta hiện nay được xác định dự trên cơ sở nào ?
Câu 18 : Liên minh công – nông – trí thức có quan hệ gì đối với khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn CM hiện nay ở nước ta ?
Câu 19 : Hãy làm rõ quan điểm về quyền dân tộc bình đẳng của chủ nghĩa Mác-lê Nin ? liên hệ thực tiễn VN .Câu 21: Vì sao tôn giáo vẫn còn tồn tại trong CNXH?
Câu 22: Hãy làm rõ quan điểm về tôn giáo của CN Mác – Lênin?
Câu 23: Hãy làm rõ chính sách tôn giáo của Đảng ta hiện nay. Liên hệ thực tế tại cơ sở?
Câu 24: Hãy phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan ? Liên hệ thực tế cơ sở?
Câu 24 :Hãy phân biệt tín ngưỡng,tôn giáo và mê tín dị đoan? Liên hệ thực tế cơ sở ?
Câu 26: Làm thế nào để thực hiện tốt các chức năng gia đình trong giai đoạn CM hiện nay ở nước ta. Liên hệ thực tế cơ sở.
Câu 27 : Việc đào tạo bồi dưỡng rèn luyện và sử dụng cán bộ niện nay như thế nào ?
Câu 28: Tại sao nói trong trong CNXH tất cả quyền lực thuộc về nhân dân lao động ? làm thế nào đế biết quyền lực của nhân dân ?
Câu 29: Những nhân tố thách thức đối với quyền lực của nhân dân hiện nay ở nước ta là gì ?
Câu 30 : Phải làm gì để đảm bảo quyền lực nhân dân hiện nay ?

* Đáp án từ câu 1 đến câu 15: triethocngaynay.blogspot.com/2016/01/on-tap-mon-chu-nghia-xa-hoi-khoa-hoc_19.html

* Đáp án từ cầu 16 đến câu 30: triethocngaynay.blogspot.com/2016/01/on-tap-mon-chu-nghia-xa-hoi-khoa-hoc_62.html
 
×
Top Bottom