Toefl ngữ pháp căn bản

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Xjn giới thiệu: Toefl ngữ pháp căn bản toàn tập!
[FONT=.VnTimeH]CÊu tróc c©u tiÕng Anh[/FONT]
[FONT=.VnTime]Subject + Verb as predicate + Complement + Modifier.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Chñ ng÷ §éng tõ vÞ ng÷ t©n ng÷ bæ ng÷[/FONT]
[FONT=.VnTime]1. [/FONT][FONT=.VnTime]Chñ ng÷ (subject)[/FONT]

· [FONT=.VnTime]§øng ®Çu c©u lµm chñ ng÷ vµ quyÕt ®Þnh viÖc chia ®éng tõ.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Chñ ng÷ cã thÓ lµ 1 côm tõ, 1 ®éng tõ nguyªn thÓ (cã to), 1 V+ing, song nhiÒu nhÊt vÉn lµ 1 danh tõ v× 1 danh tõ cã liªn quan tíi nh÷ng vÊn ®Ò sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]1.1 [/FONT][FONT=.VnTime]Danh tõ ®Õm ®­îc vµ kh«ng ®Õm ®­îc.[/FONT]

[FONT=.VnTime]- Danh tõ ®Õm ®­îc cã thÓ ®­îc dïng víi sè ®Õm do ®ã cã h×nh th¸i sè Ýt, sè nhiÒu. Nã cã thÓ dïng ®­îc dïng víi a (an) vµ the.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Danh tõ kh«ng ®Õm ®­îc kh«ng dïng ®­îc víi sè ®Õm do ®ã nã kh«ng cã h×nh th¸i sè nhiÒu. Do ®ã, nã kh«ng dïng ®­îc víi a (an).[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Mét sè c¸c danh tõ ®Õm ®­îc cã h×nh th¸i sè nhiÒu ®Æc biÖt vÝ dô:[/FONT]

[FONT=.VnTime]person - people woman – women[/FONT]
[FONT=.VnTime]mouse - mice foot – feet[/FONT]
[FONT=.VnTime]tooth - teeth man - men.[/FONT]


[FONT=.VnTime]-Sau ®©y lµ mét sè danh tõ kh«ng ®Õm ®­îc mµ ta cÇn biÕt.[/FONT]

[FONT=.VnTime]Sand[/FONT]
[FONT=.VnTime]soap[/FONT]
[FONT=.VnTime]physics[/FONT]
[FONT=.VnTime]mathematics[/FONT]
[FONT=.VnTime]News[/FONT]
[FONT=.VnTime]mumps[/FONT]
[FONT=.VnTime]Air[/FONT]
[FONT=.VnTime]politics[/FONT]
[FONT=.VnTime]measles[/FONT]
[FONT=.VnTime]information[/FONT]
[FONT=.VnTime]Meat[/FONT]
[FONT=.VnTime]homework[/FONT]
[FONT=.VnTime]food[/FONT]
[FONT=.VnTime]economics[/FONT]
[FONT=.VnTime]advertising*[/FONT]
[FONT=.VnTime]money[/FONT]


[FONT=.VnTime]* MÆc dï advertising lµ danh tõ kh«ng ®Õm ®­îc, nh­ng advertisement l¹i lµ danh tõ ®Õm ®­îc.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]There are too many advertisements during television shows.[/FONT]
[FONT=.VnTime]There is too much advertising during television shows.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Mét sè danh tõ kh«ng ®Õm ®­îc nh­ food, meat, money, sand, water, ®«i lóc ®­îc dïng nh­ c¸c danh tõ ®Õm ®­îc ®Ó chØ c¸c d¹ng kh¸c nhau cña lo¹i danh tõ ®ã.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]This is one of the foods that my doctor has forbidden me to eat.[/FONT]
[FONT=.VnTime](chØ ra mét lo¹i thøc ¨n ®Æc biÖt nµo ®ã)[/FONT]
[FONT=.VnTime]He studies meats [/FONT]
[FONT=.VnTime]( ch¼ng h¹n pork, beef, lamb. vv...)[/FONT]


[FONT=.VnTime]B¶ng sau lµ c¸c ®Þnh ng÷ dïng ®­îc víi danh tõ ®Õm ®­îc vµ kh«ng ®Õm ®­îc.[/FONT][FONT=.VnTime]Danh tõ ®Õm ®­îc (with count noun)[/FONT]


[FONT=.VnTime]Danh tõ kh«ng ®Õm ®­îc (with non-count noun) [/FONT]

[FONT=.VnTime]a (an), the, some, any[/FONT]
[FONT=.VnTime]this, that, these, those, none,one,two,three,...[/FONT]
[FONT=.VnTime]many[/FONT]
[FONT=.VnTime]a lot of[/FONT]
[FONT=.VnTime]plenty of[/FONT]
[FONT=.VnTime]a large number of[/FONT]
[FONT=.VnTime]a great number of, a great many of.[/FONT]
[FONT=.VnTime](a) few[/FONT]
[FONT=.VnTime]few ... than[/FONT]
[FONT=.VnTime]more ... than[/FONT]

[FONT=.VnTime]the, some, any[/FONT]
[FONT=.VnTime]this, that[/FONT]
[FONT=.VnTime]non[/FONT]
[FONT=.VnTime]much (th­êng dïng trong c©u phñ ®Þnh hoÆc c©u hái[/FONT]
[FONT=.VnTime]a lot of[/FONT]

[FONT=.VnTime]a large amount of[/FONT]
[FONT=.VnTime]a great deal of[/FONT]
[FONT=.VnTime](a) little[/FONT]
[FONT=.VnTime]less ... than[/FONT]
[FONT=.VnTime]more ... than[/FONT][FONT=.VnTime]- Danh tõ time nÕu dïng víi nghÜa thêi gian lµ kh«ng ®Õm ®­îc nh­ng nÕu dïng víi nghÜa sè lÇn hoÆc thêi ®¹i l¹i lµ danh tõ ®Õm ®­îc.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: [/FONT]
[FONT=.VnTime]We have spent too much time on this homework.[/FONT]
[FONT=.VnTime]She has been late for class six times this semester.[/FONT]
[FONT=.VnTime]1.2[/FONT][FONT=.VnTime]Qu¸n tõ a (an) vµ the[/FONT]

[FONT=.VnTime]1- a vµ an[/FONT]
[FONT=.VnTime]an - ®­îc dïng:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- tr­íc 1 danh tõ sè Ýt ®Õm ®­îc b¾t ®Çu b»ng 4 nguyªn ©m (vowel) a, e, i, o [/FONT]
[FONT=.VnTime]- hai b¸n nguyªn ©m u, y[/FONT]
[FONT=.VnTime]- c¸c danh tõ b¾t ®Çu b»ng h c©m.[/FONT]
[FONT=.VnTime]vÝ dô: u : an uncle. [/FONT]
[FONT=.VnTime]h : an hour[/FONT]
[FONT=.VnTime]- hoÆc tr­íc c¸c danh tõ viÕt t¾t ®­îc ®äc nh­ 1 nguyªn ©m. [/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: an L-plate, an SOS, an MP[/FONT]
[FONT=.VnTime]a : ®­îc dïng:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- tr­íc 1 danh tõ b¾t ®Çu b»ng phô ©m (consonant).[/FONT]
[FONT=.VnTime]- dïng tr­íc mét danh tõ b¾t ®Çu b»ng uni.[/FONT]
[FONT=.VnTime]a university, a uniform, a universal, a union.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- tr­íc 1 danh tõ sè Ýt ®Õm ®­îc, tr­íc 1 danh tõ kh«ng x¸c ®Þnh cô thÓ vÒ mÆt ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, vÞ trÝ hoÆc ®­îc nh¾c ®Õn lÇn ®Çu trong c©u.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ®­îc dïng trong c¸c thµnh ng÷ chØ sè l­îng nhÊt ®Þnh.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô : a lot of, a couple, a dozen, a great many, a great deal of.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- dïng tr­íc nh÷ng sè ®Õm nhÊt ®Þnh, ®Æc biÖt lµ chØ hµng tr¨m, hµng ngµn.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: a hundred, a thousand.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- tr­íc half khi nã theo sau 1 ®¬n vÞ nguyªn vÑn. [/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: a kilo and a half vµ còng cã thÓ ®äc lµ one and a half kilos.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Chó ý: 1 /2 kg = half a kilo ( kh«ng cã a tr­íc half).[/FONT]
[FONT=.VnTime]- dïng tr­íc half khi nã ®i víi 1 danh tõ kh¸c t¹o thµnh tõ ghÐp.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô : a half-holiday nöa kú nghØ, a half-share : nöa cæ phÇn.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- dïng tr­íc c¸c tû sè nh­ 1/3, 1 /4, 1/5, = a third, a quarter, a fifth hay one third, one fourth, one fifth .[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Dïng trong c¸c thµnh ng÷ chØ gi¸ c¶, tèc ®é, tû lÖ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: five dolars a kilo; four times a day. [/FONT]
[FONT=.VnTime]- Dïng trong c¸c thµnh ng÷ tr­íc c¸c danh tõ sè Ýt ®Õm ®­îc, dïng trong c©u c¶m th¸n.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: Such a long queue! What a pretty girl! [/FONT]
[FONT=.VnTime]Nh­ng: such long queues! What pretty girls.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- a cã thÓ ®­îc ®Æt tr­íc Mr/Mrs/Miss + tªn hä (surname): [/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: a Mr Smith, a Mrs Smith, a Miss Smith.[/FONT]
[FONT=.VnTime]a Mr Smith nghÜa lµ ‘ ng­êi ®µn «ng ®­îc gäi lµ Smith’ vµ ngô ý lµ «ng ta lµ ng­êi l¹ ®èi víi ng­êi nãi. Cßn nÕu kh«ng cã a tøc lµ ng­êi nãi biÕt «ng Smith.[/FONT]
[FONT=.VnTime]2- The[/FONT]
[FONT=.VnTime]- §­îc sö dông khi danh tõ ®­îc x¸c ®Þnh cô thÓ vÒ tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, vÞ trÝ hoÆc ®­îc nh¾c ®Õn lÇn thø 2 trong c©u. [/FONT]
[FONT=.VnTime]- The + noun + preposition + noun.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô : the girl in blue; the man with a banner; the gulf of Mexico; the United States of America.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- The + danh tõ + ®¹i tõ quan hÖ + mÖnh ®Ò phô[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: the boy whom I met; the place where I met him.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Tr­íc 1 danh tõ ngô ý chØ mét vËt riªng biÖt.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: She is in the garden.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- The + tÝnh tõ so s¸nh bËc nhÊt hoÆc sè tõ thø tù hoÆc only way.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô : The first week; the only way.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- The + dt sè Ýt t­îng tr­ng cho mét nhãm thó vËt hoÆc ®å vËt th× cã thÓ bá the vµ ®æi danh tõ sang sè nhiÒu.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: The whale = Whales, the shark = sharks, the deep-freeze = deep - freezes.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Nh­ng ®èi víi danh tõ man (chØ loµi ng­êi) th× kh«ng cã qu¸n tõ (a, the) ®øng tr­íc.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: if oil supplies run out, man may have to fall back on the horse.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- The + danh tõ sè Ýt chØ thµnh viªn cña mét nhãm ng­êi nhÊt ®Þnh.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: the small shopkeeper is finding life increasingly difficult.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- The + adj ®¹i diÖn cho 1 líp ng­êi, nã kh«ng cã h×nh th¸i sè nhiÒu nh­ng ®­îc coi lµ 1 danh tõ sè nhiÒu vµ ®éng tõ sau nã ph¶i ®­îc chia ë ng«i thø 3 sè nhiÒu.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: the old = ng­êi giµ nãi chung; The disabled = nh÷ng ng­êi tµn tËt; The unemployed = nh÷ng ng­êi thÊt nghiÖp.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Dïng tr­íc tªn c¸c khu vùc, vïng ®· næi tiÕng vÒ mÆt ®Þa lý hoÆc lÞch sö.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: The Shahara. The Netherlands. The Atlantic.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- The + East / West/ South/ North + noun.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: the East/ West end.[/FONT]
[FONT=.VnTime]The North / South Pole.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Nh­ng kh«ng ®­îc dïng the tr­íc c¸c tõ chØ ph­¬ng h­íng nµy, nÕu nã ®i kÌm víi tªn cña mét khu vùc ®Þa lý.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: South Africal, North Americal, West Germany.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- The + tªn c¸c ®å hîp x­íng, c¸c dµn nh¹c cæ ®iÓn, c¸c ban nh¹c phæ th«ng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: the Bach choir, the Philadenphia Orchestra, the Beatles.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- The + tªn c¸c tê b¸o lín/ c¸c con tÇu biÓn/ khinh khÝ cÇu.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: The Titanic, the Time, the Great Britain.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- The + tªn hä ë sè nhiÒu cã nghÜa lµ gia ®×nh hä nhµ ...[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: the Smiths = Mr and Mrs Smith (and their children) hay cßn gäi lµ gia ®×nh nhµ Smith.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- The + Tªn ë sè Ýt + côm tõ/ mÖnh ®Ò cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó ph©n biÖt ng­êi nµy víi ng­êi kh¸c cïng tªn. [/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: We have two Mr Smiths. Which do you want? I want the Mr Smith who signed this letter.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Kh«ng dïng the tr­íc 1 sè danh tõ nh­ Home, church, bed, court, hospital, prison, school, college, university khi nã ®i víi ®éng tõ vµ giíi tõ chØ chuyÓn ®éng (chØ ®i tíi ®ã lµm môc ®Ých chÝnh).[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: He is at home. I arrived home before dark. I sent him home.[/FONT]
[FONT=.VnTime]to bed ( ®Ó ngñ)[/FONT]

[FONT=.VnTime]to church (®Ó cÇu nguyÖn)[/FONT]
[FONT=.VnTime]to court (®Ó kiÖn tông)[/FONT]
[FONT=.VnTime]We go to hospital (ch÷a bÖnh)[/FONT]
[FONT=.VnTime]to prison (®i tï)[/FONT]
[FONT=.VnTime]to school / college/ university (®Ó häc)[/FONT]

[FONT=.VnTime]T­¬ng tù[/FONT]
[FONT=.VnTime]in bed[/FONT]
[FONT=.VnTime]at church[/FONT]
[FONT=.VnTime]We can be in court[/FONT]
[FONT=.VnTime]in hospital[/FONT]
[FONT=.VnTime]at school/ college/ university[/FONT]

[FONT=.VnTime]We can be / get back (hoÆc be/ get home) from school/ college/university.[/FONT]

[FONT=.VnTime]leave school[/FONT]
[FONT=.VnTime]We can leave hospital[/FONT]
[FONT=.VnTime]be released from prison.[/FONT]

[FONT=.VnTime]Víi môc ®Ých kh¸c th× ph¶i dïng the.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]I went to the church to see the stained glass.[/FONT]
[FONT=.VnTime]He goes to the prison sometimes to give lectures.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Student go to the university for a class party.[/FONT]

· [FONT=.VnTime]Sea[/FONT]
[FONT=.VnTime]Go to sea (thñy thñ ®i biÓn)[/FONT]
[FONT=.VnTime]to be at the sea (hµnh kh¸ch/ thuû thñ ®i trªn biÓn)[/FONT]
[FONT=.VnTime]Go to the sea / be at the sea = to go to/ be at the seaside : ®i t¾m biÓn, nghØ m¸t.[/FONT]
[FONT=.VnTime]We can live by / near the sea.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Work and office.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Work (n¬i lµm viÖc) ®­îc sö dông kh«ng cã the ë tr­íc. [/FONT]
[FONT=.VnTime]Go to work.[/FONT]
[FONT=.VnTime]nh­ng office l¹i ph¶i cã the.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Go to the office.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]He is at / in the office.[/FONT]
[FONT=.VnTime]NÕu to be in office (kh«ng cã the) nghÜa lµ ®ang gi÷ chøc.[/FONT]
[FONT=.VnTime]To be out of office - th«i gi÷ chøc.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Town[/FONT]
[FONT=.VnTime]The cã thÓ bá ®i khi nãi vÒ thÞ trÊn cña ng­êi nãi hoÆc cña chñ thÓ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]We go to town sometimes to buy clothes.[/FONT]
[FONT=.VnTime]We were in town last Monday.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Go to town / to be in town - Víi môc ®Ých chÝnh lµ ®i mua hµng.[/FONT]

[FONT=.VnTime]B¶ng dïng the vµ kh«ng dïng the trong mét sè tr­êng hîp ®Æc biÖt.[/FONT]


[FONT=.VnTime]Dïng the[/FONT]


[FONT=.VnTime]Kh«ng dïng the[/FONT]

· [FONT=.VnTime]Tr­íc c¸c ®¹i d­¬ng, s«ng ngßi, biÓn, vÞnh vµ c¸c hå ë sè nhiÒu.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]The Red sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gulf, the Great Lackes.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c d·y nói.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]The Rockey Moutains.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn 1 vËt thÓ duy nhÊt trªn thÕ giíi hoÆc vò trô.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]The earth, the moon, the Great Wall[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Tr­íc School/college/university + of + noun[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: [/FONT]
[FONT=.VnTime]The University of Florida.[/FONT]
[FONT=.VnTime]The college of Arts and Sciences.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Tr­íc c¸c sè thø tù + noun.[/FONT]

[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]The first world war.[/FONT]
[FONT=.VnTime]The third chapter.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Tr­íc c¸c cuéc chiÕn tranh khu vùc víi ®iÒu kiÖn tªn c¸c khu vùc ®ã ph¶i ®­îc tÝnh tõ ho¸.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]The Korean war.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c n­íc cã tõ 2 tõ trë lªn. Ngo¹i trõ Great Britain.[/FONT]

[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]The United States, the United Kingdom, the Central Africal Republic.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c n­íc ®­îc coi lµ 1 quÇn ®¶o.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: The Philipin.[/FONT]

· [FONT=.VnTime]Tr­íc c¸c tµi liÖu hoÆc sù kiÖn mang tÝnh lÞch sö.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: The constitution, the Magna Carta.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c nhãm d©n téc thiÓu sè.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]The Indians, the Aztecs.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Nªn dïng tr­íc tªn c¸c nh¹c cô.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]To play the piano.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c m«n häc cô thÓ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]The applied Math.[/FONT]
[FONT=.VnTime]The theoretical Physics.[/FONT]

· [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn 1 hå (hay c¸c hå ë sè Ýt).[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]Lake Geneva, Lake Erie[/FONT]


· [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn 1 ngän nói[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]Mount Mckinley[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c hµnh tinh hoÆc c¸c chïm sao [/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]Venus, Mars, Earth, Orion.[/FONT]

· [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c tr­êng nµy khi tr­íc nã lµ 1 tªn riªng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]Cooper’s Art school, Stetson University.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Tr­íc c¸c danh tõ mµ sau nã lµ 1 sè ®Õm.[/FONT]

[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]World war one[/FONT]
[FONT=.VnTime]chapter three.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Kh«ng nªn dïng tr­íc tªn c¸c cuéc chiÕn tranh khu vùc nÕu tªn khu vùc ®Ó nguyªn.[/FONT]· [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c n­íc cã 1 tõ nh­ : Sweden, Venezuela vµ c¸c n­íc ®­îc ®øng tr­íc bëi new hoÆc tÝnh tõ chØ ph­¬ng h­íng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: New Zealand, South Africa.[/FONT]


· [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c lôc ®Þa, tiÓu bang, tØnh, thµnh phè, quËn, huyÖn. [/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: Europe, California.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn bÊt cø m«n thÓ thao nµo.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]Base ball, basket ball.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c danh tõ mang tÝnh trõu t­îng trõ nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô: Freedom, happiness.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c m«n häc chung.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]Mathematics, Sociology.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c ngµy lÔ, tÕt.[/FONT]
[FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
[FONT=.VnTime]Christmas, thanksgiving.[/FONT]
 
Hiệu chỉnh:

thanh265

Banned
Tham gia
19/8/2019
Bài viết
1.613
Mình học tiếng anh ở trung tâm anh ngữ ICES và thấy rất hiệu quả. Giáo viên có chuyên môn cao, phương pháp dạy hay, hiện đại, tạo hứng thú cho học viên. Mình được luyện cả 4 kĩ năng, đặc biệt là phát âm chuẩn và phản xạ tự nhiên. Chỉ sau 1 khóa học trình độ tiếng anh của mình cải thiện lên rất nhiều, mình phát âm chuẩn hơn và tự tin giao tiếp bằng tiếng anh hơn cũng như giao tiếp với người nước ngoài. Rồi mình đăng kí thêm khóa luyện thi IELTS tại trung tâm, giờ thì mình đang làm cho một công ty nước ngoài.
 
Top