Toefl ngữ pháp căn bản

Trong chuyên mục 'Luyện tiếng Anh' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 2.546 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Toefl ngữ pháp căn bản

  Xjn giới thiệu: Toefl ngữ pháp căn bản toàn tập!
  [FONT=.VnTimeH]CÊu tróc c©u tiÕng Anh[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Subject + Verb as predicate + Complement + Modifier.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Chñ ng÷ §éng tõ vÞ ng÷ t©n ng÷ bæ ng÷[/FONT]
  [FONT=.VnTime]1. [/FONT][FONT=.VnTime]Chñ ng÷ (subject)[/FONT]

  · [FONT=.VnTime]§øng ®Çu c©u lµm chñ ng÷ vµ quyÕt ®Þnh viÖc chia ®éng tõ.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Chñ ng÷ cã thÓ lµ 1 côm tõ, 1 ®éng tõ nguyªn thÓ (cã to), 1 V+ing, song nhiÒu nhÊt vÉn lµ 1 danh tõ v× 1 danh tõ cã liªn quan tíi nh÷ng vÊn ®Ò sau:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]1.1 [/FONT][FONT=.VnTime]Danh tõ ®Õm ®­îc vµ kh«ng ®Õm ®­îc.[/FONT]

  [FONT=.VnTime]- Danh tõ ®Õm ®­îc cã thÓ ®­îc dïng víi sè ®Õm do ®ã cã h×nh th¸i sè Ýt, sè nhiÒu. Nã cã thÓ dïng ®­îc dïng víi a (an) vµ the.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Danh tõ kh«ng ®Õm ®­îc kh«ng dïng ®­îc víi sè ®Õm do ®ã nã kh«ng cã h×nh th¸i sè nhiÒu. Do ®ã, nã kh«ng dïng ®­îc víi a (an).[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Mét sè c¸c danh tõ ®Õm ®­îc cã h×nh th¸i sè nhiÒu ®Æc biÖt vÝ dô:[/FONT]

  [FONT=.VnTime]person - people woman – women[/FONT]
  [FONT=.VnTime]mouse - mice foot – feet[/FONT]
  [FONT=.VnTime]tooth - teeth man - men.[/FONT]


  [FONT=.VnTime]-Sau ®©y lµ mét sè danh tõ kh«ng ®Õm ®­îc mµ ta cÇn biÕt.[/FONT]

  [FONT=.VnTime]Sand[/FONT]
  [FONT=.VnTime]soap[/FONT]
  [FONT=.VnTime]physics[/FONT]
  [FONT=.VnTime]mathematics[/FONT]
  [FONT=.VnTime]News[/FONT]
  [FONT=.VnTime]mumps[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Air[/FONT]
  [FONT=.VnTime]politics[/FONT]
  [FONT=.VnTime]measles[/FONT]
  [FONT=.VnTime]information[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Meat[/FONT]
  [FONT=.VnTime]homework[/FONT]
  [FONT=.VnTime]food[/FONT]
  [FONT=.VnTime]economics[/FONT]
  [FONT=.VnTime]advertising*[/FONT]
  [FONT=.VnTime]money[/FONT]


  [FONT=.VnTime]* MÆc dï advertising lµ danh tõ kh«ng ®Õm ®­îc, nh­ng advertisement l¹i lµ danh tõ ®Õm ®­îc.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]There are too many advertisements during television shows.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]There is too much advertising during television shows.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Mét sè danh tõ kh«ng ®Õm ®­îc nh­ food, meat, money, sand, water, ®«i lóc ®­îc dïng nh­ c¸c danh tõ ®Õm ®­îc ®Ó chØ c¸c d¹ng kh¸c nhau cña lo¹i danh tõ ®ã.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]This is one of the foods that my doctor has forbidden me to eat.[/FONT]
  [FONT=.VnTime](chØ ra mét lo¹i thøc ¨n ®Æc biÖt nµo ®ã)[/FONT]
  [FONT=.VnTime]He studies meats [/FONT]
  [FONT=.VnTime]( ch¼ng h¹n pork, beef, lamb. vv...)[/FONT]


  [FONT=.VnTime]B¶ng sau lµ c¸c ®Þnh ng÷ dïng ®­îc víi danh tõ ®Õm ®­îc vµ kh«ng ®Õm ®­îc.[/FONT]  [FONT=.VnTime]Danh tõ ®Õm ®­îc (with count noun)[/FONT]


  [FONT=.VnTime]Danh tõ kh«ng ®Õm ®­îc (with non-count noun) [/FONT]

  [FONT=.VnTime]a (an), the, some, any[/FONT]
  [FONT=.VnTime]this, that, these, those, none,one,two,three,...[/FONT]
  [FONT=.VnTime]many[/FONT]
  [FONT=.VnTime]a lot of[/FONT]
  [FONT=.VnTime]plenty of[/FONT]
  [FONT=.VnTime]a large number of[/FONT]
  [FONT=.VnTime]a great number of, a great many of.[/FONT]
  [FONT=.VnTime](a) few[/FONT]
  [FONT=.VnTime]few ... than[/FONT]
  [FONT=.VnTime]more ... than[/FONT]

  [FONT=.VnTime]the, some, any[/FONT]
  [FONT=.VnTime]this, that[/FONT]
  [FONT=.VnTime]non[/FONT]
  [FONT=.VnTime]much (th­êng dïng trong c©u phñ ®Þnh hoÆc c©u hái[/FONT]
  [FONT=.VnTime]a lot of[/FONT]

  [FONT=.VnTime]a large amount of[/FONT]
  [FONT=.VnTime]a great deal of[/FONT]
  [FONT=.VnTime](a) little[/FONT]
  [FONT=.VnTime]less ... than[/FONT]
  [FONT=.VnTime]more ... than[/FONT]  [FONT=.VnTime]- Danh tõ time nÕu dïng víi nghÜa thêi gian lµ kh«ng ®Õm ®­îc nh­ng nÕu dïng víi nghÜa sè lÇn hoÆc thêi ®¹i l¹i lµ danh tõ ®Õm ®­îc.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: [/FONT]
  [FONT=.VnTime]We have spent too much time on this homework.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]She has been late for class six times this semester.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]1.2[/FONT][FONT=.VnTime]Qu¸n tõ a (an) vµ the[/FONT]

  [FONT=.VnTime]1- a vµ an[/FONT]
  [FONT=.VnTime]an - ®­îc dïng:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- tr­íc 1 danh tõ sè Ýt ®Õm ®­îc b¾t ®Çu b»ng 4 nguyªn ©m (vowel) a, e, i, o [/FONT]
  [FONT=.VnTime]- hai b¸n nguyªn ©m u, y[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- c¸c danh tõ b¾t ®Çu b»ng h c©m.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]vÝ dô: u : an uncle. [/FONT]
  [FONT=.VnTime]h : an hour[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- hoÆc tr­íc c¸c danh tõ viÕt t¾t ®­îc ®äc nh­ 1 nguyªn ©m. [/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: an L-plate, an SOS, an MP[/FONT]
  [FONT=.VnTime]a : ®­îc dïng:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- tr­íc 1 danh tõ b¾t ®Çu b»ng phô ©m (consonant).[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- dïng tr­íc mét danh tõ b¾t ®Çu b»ng uni.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]a university, a uniform, a universal, a union.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- tr­íc 1 danh tõ sè Ýt ®Õm ®­îc, tr­íc 1 danh tõ kh«ng x¸c ®Þnh cô thÓ vÒ mÆt ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, vÞ trÝ hoÆc ®­îc nh¾c ®Õn lÇn ®Çu trong c©u.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- ®­îc dïng trong c¸c thµnh ng÷ chØ sè l­îng nhÊt ®Þnh.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô : a lot of, a couple, a dozen, a great many, a great deal of.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- dïng tr­íc nh÷ng sè ®Õm nhÊt ®Þnh, ®Æc biÖt lµ chØ hµng tr¨m, hµng ngµn.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: a hundred, a thousand.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- tr­íc half khi nã theo sau 1 ®¬n vÞ nguyªn vÑn. [/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: a kilo and a half vµ còng cã thÓ ®äc lµ one and a half kilos.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Chó ý: 1 /2 kg = half a kilo ( kh«ng cã a tr­íc half).[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- dïng tr­íc half khi nã ®i víi 1 danh tõ kh¸c t¹o thµnh tõ ghÐp.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô : a half-holiday nöa kú nghØ, a half-share : nöa cæ phÇn.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- dïng tr­íc c¸c tû sè nh­ 1/3, 1 /4, 1/5, = a third, a quarter, a fifth hay one third, one fourth, one fifth .[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Dïng trong c¸c thµnh ng÷ chØ gi¸ c¶, tèc ®é, tû lÖ.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: five dolars a kilo; four times a day. [/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Dïng trong c¸c thµnh ng÷ tr­íc c¸c danh tõ sè Ýt ®Õm ®­îc, dïng trong c©u c¶m th¸n.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: Such a long queue! What a pretty girl! [/FONT]
  [FONT=.VnTime]Nh­ng: such long queues! What pretty girls.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- a cã thÓ ®­îc ®Æt tr­íc Mr/Mrs/Miss + tªn hä (surname): [/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: a Mr Smith, a Mrs Smith, a Miss Smith.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]a Mr Smith nghÜa lµ ‘ ng­êi ®µn «ng ®­îc gäi lµ Smith’ vµ ngô ý lµ «ng ta lµ ng­êi l¹ ®èi víi ng­êi nãi. Cßn nÕu kh«ng cã a tøc lµ ng­êi nãi biÕt «ng Smith.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]2- The[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- §­îc sö dông khi danh tõ ®­îc x¸c ®Þnh cô thÓ vÒ tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, vÞ trÝ hoÆc ®­îc nh¾c ®Õn lÇn thø 2 trong c©u. [/FONT]
  [FONT=.VnTime]- The + noun + preposition + noun.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô : the girl in blue; the man with a banner; the gulf of Mexico; the United States of America.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- The + danh tõ + ®¹i tõ quan hÖ + mÖnh ®Ò phô[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: the boy whom I met; the place where I met him.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Tr­íc 1 danh tõ ngô ý chØ mét vËt riªng biÖt.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: She is in the garden.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- The + tÝnh tõ so s¸nh bËc nhÊt hoÆc sè tõ thø tù hoÆc only way.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô : The first week; the only way.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- The + dt sè Ýt t­îng tr­ng cho mét nhãm thó vËt hoÆc ®å vËt th× cã thÓ bá the vµ ®æi danh tõ sang sè nhiÒu.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: The whale = Whales, the shark = sharks, the deep-freeze = deep - freezes.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Nh­ng ®èi víi danh tõ man (chØ loµi ng­êi) th× kh«ng cã qu¸n tõ (a, the) ®øng tr­íc.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: if oil supplies run out, man may have to fall back on the horse.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- The + danh tõ sè Ýt chØ thµnh viªn cña mét nhãm ng­êi nhÊt ®Þnh.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: the small shopkeeper is finding life increasingly difficult.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- The + adj ®¹i diÖn cho 1 líp ng­êi, nã kh«ng cã h×nh th¸i sè nhiÒu nh­ng ®­îc coi lµ 1 danh tõ sè nhiÒu vµ ®éng tõ sau nã ph¶i ®­îc chia ë ng«i thø 3 sè nhiÒu.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: the old = ng­êi giµ nãi chung; The disabled = nh÷ng ng­êi tµn tËt; The unemployed = nh÷ng ng­êi thÊt nghiÖp.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Dïng tr­íc tªn c¸c khu vùc, vïng ®· næi tiÕng vÒ mÆt ®Þa lý hoÆc lÞch sö.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: The Shahara. The Netherlands. The Atlantic.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- The + East / West/ South/ North + noun.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: the East/ West end.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]The North / South Pole.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Nh­ng kh«ng ®­îc dïng the tr­íc c¸c tõ chØ ph­¬ng h­íng nµy, nÕu nã ®i kÌm víi tªn cña mét khu vùc ®Þa lý.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: South Africal, North Americal, West Germany.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- The + tªn c¸c ®å hîp x­íng, c¸c dµn nh¹c cæ ®iÓn, c¸c ban nh¹c phæ th«ng.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: the Bach choir, the Philadenphia Orchestra, the Beatles.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- The + tªn c¸c tê b¸o lín/ c¸c con tÇu biÓn/ khinh khÝ cÇu.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: The Titanic, the Time, the Great Britain.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- The + tªn hä ë sè nhiÒu cã nghÜa lµ gia ®×nh hä nhµ ...[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: the Smiths = Mr and Mrs Smith (and their children) hay cßn gäi lµ gia ®×nh nhµ Smith.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- The + Tªn ë sè Ýt + côm tõ/ mÖnh ®Ò cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó ph©n biÖt ng­êi nµy víi ng­êi kh¸c cïng tªn. [/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: We have two Mr Smiths. Which do you want? I want the Mr Smith who signed this letter.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Kh«ng dïng the tr­íc 1 sè danh tõ nh­ Home, church, bed, court, hospital, prison, school, college, university khi nã ®i víi ®éng tõ vµ giíi tõ chØ chuyÓn ®éng (chØ ®i tíi ®ã lµm môc ®Ých chÝnh).[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: He is at home. I arrived home before dark. I sent him home.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]to bed ( ®Ó ngñ)[/FONT]

  [FONT=.VnTime]to church (®Ó cÇu nguyÖn)[/FONT]
  [FONT=.VnTime]to court (®Ó kiÖn tông)[/FONT]
  [FONT=.VnTime]We go to hospital (ch÷a bÖnh)[/FONT]
  [FONT=.VnTime]to prison (®i tï)[/FONT]
  [FONT=.VnTime]to school / college/ university (®Ó häc)[/FONT]

  [FONT=.VnTime]T­¬ng tù[/FONT]
  [FONT=.VnTime]in bed[/FONT]
  [FONT=.VnTime]at church[/FONT]
  [FONT=.VnTime]We can be in court[/FONT]
  [FONT=.VnTime]in hospital[/FONT]
  [FONT=.VnTime]at school/ college/ university[/FONT]

  [FONT=.VnTime]We can be / get back (hoÆc be/ get home) from school/ college/university.[/FONT]

  [FONT=.VnTime]leave school[/FONT]
  [FONT=.VnTime]We can leave hospital[/FONT]
  [FONT=.VnTime]be released from prison.[/FONT]

  [FONT=.VnTime]Víi môc ®Ých kh¸c th× ph¶i dïng the.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]I went to the church to see the stained glass.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]He goes to the prison sometimes to give lectures.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Student go to the university for a class party.[/FONT]

  · [FONT=.VnTime]Sea[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Go to sea (thñy thñ ®i biÓn)[/FONT]
  [FONT=.VnTime]to be at the sea (hµnh kh¸ch/ thuû thñ ®i trªn biÓn)[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Go to the sea / be at the sea = to go to/ be at the seaside : ®i t¾m biÓn, nghØ m¸t.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]We can live by / near the sea.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Work and office.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Work (n¬i lµm viÖc) ®­îc sö dông kh«ng cã the ë tr­íc. [/FONT]
  [FONT=.VnTime]Go to work.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]nh­ng office l¹i ph¶i cã the.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Go to the office.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]He is at / in the office.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]NÕu to be in office (kh«ng cã the) nghÜa lµ ®ang gi÷ chøc.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]To be out of office - th«i gi÷ chøc.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Town[/FONT]
  [FONT=.VnTime]The cã thÓ bá ®i khi nãi vÒ thÞ trÊn cña ng­êi nãi hoÆc cña chñ thÓ.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]We go to town sometimes to buy clothes.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]We were in town last Monday.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Go to town / to be in town - Víi môc ®Ých chÝnh lµ ®i mua hµng.[/FONT]

  [FONT=.VnTime]B¶ng dïng the vµ kh«ng dïng the trong mét sè tr­êng hîp ®Æc biÖt.[/FONT]


  [FONT=.VnTime]Dïng the[/FONT]


  [FONT=.VnTime]Kh«ng dïng the[/FONT]

  · [FONT=.VnTime]Tr­íc c¸c ®¹i d­¬ng, s«ng ngßi, biÓn, vÞnh vµ c¸c hå ë sè nhiÒu.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]The Red sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gulf, the Great Lackes.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c d·y nói.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]The Rockey Moutains.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn 1 vËt thÓ duy nhÊt trªn thÕ giíi hoÆc vò trô.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]The earth, the moon, the Great Wall[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Tr­íc School/college/university + of + noun[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: [/FONT]
  [FONT=.VnTime]The University of Florida.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]The college of Arts and Sciences.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Tr­íc c¸c sè thø tù + noun.[/FONT]

  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]The first world war.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]The third chapter.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Tr­íc c¸c cuéc chiÕn tranh khu vùc víi ®iÒu kiÖn tªn c¸c khu vùc ®ã ph¶i ®­îc tÝnh tõ ho¸.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]The Korean war.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c n­íc cã tõ 2 tõ trë lªn. Ngo¹i trõ Great Britain.[/FONT]

  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]The United States, the United Kingdom, the Central Africal Republic.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c n­íc ®­îc coi lµ 1 quÇn ®¶o.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: The Philipin.[/FONT]

  · [FONT=.VnTime]Tr­íc c¸c tµi liÖu hoÆc sù kiÖn mang tÝnh lÞch sö.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: The constitution, the Magna Carta.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c nhãm d©n téc thiÓu sè.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]The Indians, the Aztecs.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Nªn dïng tr­íc tªn c¸c nh¹c cô.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]To play the piano.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c m«n häc cô thÓ.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]The applied Math.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]The theoretical Physics.[/FONT]

  · [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn 1 hå (hay c¸c hå ë sè Ýt).[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Lake Geneva, Lake Erie[/FONT]


  · [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn 1 ngän nói[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Mount Mckinley[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c hµnh tinh hoÆc c¸c chïm sao [/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Venus, Mars, Earth, Orion.[/FONT]

  · [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c tr­êng nµy khi tr­íc nã lµ 1 tªn riªng.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Cooper’s Art school, Stetson University.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Tr­íc c¸c danh tõ mµ sau nã lµ 1 sè ®Õm.[/FONT]

  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]World war one[/FONT]
  [FONT=.VnTime]chapter three.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Kh«ng nªn dïng tr­íc tªn c¸c cuéc chiÕn tranh khu vùc nÕu tªn khu vùc ®Ó nguyªn.[/FONT]  · [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c n­íc cã 1 tõ nh­ : Sweden, Venezuela vµ c¸c n­íc ®­îc ®øng tr­íc bëi new hoÆc tÝnh tõ chØ ph­¬ng h­íng.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: New Zealand, South Africa.[/FONT]


  · [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c lôc ®Þa, tiÓu bang, tØnh, thµnh phè, quËn, huyÖn. [/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: Europe, California.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn bÊt cø m«n thÓ thao nµo.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Base ball, basket ball.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c danh tõ mang tÝnh trõu t­îng trõ nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô: Freedom, happiness.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c m«n häc chung.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Mathematics, Sociology.[/FONT]
  · [FONT=.VnTime]Tr­íc tªn c¸c ngµy lÔ, tÕt.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VÝ dô:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Christmas, thanksgiving.[/FONT]
   


  n.n.n.n thích điều này.


 2. DThuNguyen

  DThuNguyen Thành viên mới

  Tham gia:
  26/4/2012
  Bài viết:
  1
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  DH BD
  Cam on all members ^^:KSV@01::KSV@03:
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP