Tình huống quản trị học

ni_na

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/10/2011
Bài viết
354
Nghiªn cøu t×nh huèng

T×nh huèng 1: CHØ KHI CßN MéT §ång xu dÝnh tói

Khi ®Ò cËp ®Õn tÝnh c¸ch ®Æc tr­ng cña mçi d©n téc gÇn nh­ lµ mét yÕu tè phæ biÕn, cè h÷u, mµ chóng ta nªn biÕt khi giao tiÕp øng xö, «ng Watnabª Akira - Gi¸o s­ Tr­êng §¹i häc Wakayama (NhËt B¶n) ®· ®­a ra mét nhËn xÐt nh­ thÕ nµy: TÝnh c¸ch c¬ b¶n nhÊt cña mçi ng­êi sÏ béc lé khi cã c¸ch nµo ®ã ®Èy ng­êi ta vµo hoµn c¶nh buéc ph¶i cã lùa chän duy nhÊt vµ chØ cã thÓ cã mét lùa chän duy nhÊt mµ th«i cho hµnh vi cña m×nh. C¸ch ®ã theo «ng gièng nh­ ng­êi ta lµm phÐp tÝnh vi ph©n vËy, vµ b»ng c¸ch ®Ó cho ng­êi ®ã r¬i vµo hßan c¶nh chØ cßn 1 USD cuèi cïng.

Ng­êi Mü lµm g× víi 1 USD cuèi cïng ®ã? Anh ta sÏ ch¹y ra ®Çu phè mua qu¶ t¸o vµ t×m c¸ch b¸n qu¶ t¸o ®ã ë cuèi phè víi gi¸ 1,2 USD vµ cè g¾ng cho 1 USD ®ã quay vßng thËt nhiÒu trong ngµy. Ng­êi Ph¸p: Anh ta sÏ thë dµi vµ ®i mua mét b«ng hoa cÈm ch­íng thËt ®Ñp, t×m gÆp ng­êi yªu, quú d­íi ch©n nµng, tÆng nµng b«ng hoa vµ nãi nh÷ng lêi cã c¸nh thÊm ®Ém n­íc m¾t. Ng­êi Trung Quèc: Anh ta sÏ t×m gÆp nh÷ng ng­êi Trung Quèc kh¸c còng cïng c¶nh nghé nh­ thÕ (mµ ë ®©u ch¼ng cã), bµn nhau cïng chung nh÷ng ®ång USD cuèi cïng ®Ó më mét g¸nh ph¸ sa hay m× v»n th»n.

Víi ng­êi NhËt th× sao? Anh ta sÏ liÖng 1 USD cuèi cïng cña m×nh vµo mét xã xØnh, hay mét gÇm tñ khuÊt kÝn (®­¬ng nhiªn kh«ng cã chuyÖn nÐm ra ngoµi cöa sæ), cè g¾ng kh«ng nghÜ ®Õn nã n÷a, vµ tù ®Æt m×nh vµo mét t×nh thÕ cùc ®oan: Nç lùc th× sèng, kh«ng nç lùc th× chÕt. §Ó vµi chôc n¨m sau víi nç lùc phi th­êng cña m×nh, ng­êi NhËt ®· kiÕm ®­îc mãn tiÒn kh¸ lín. Lóc nµy anh ta míi nghÜ ®Õn x©y l¹i c¨n nhµ cò cña m×nh. Anh ta lôc l¹i ®èng ®å cò t×m l¹i 1 USD tr­íc kia, vuèt l¹i cho nã ngay ng¾n vµ g¾n nã trong mét c¸i khung s¬n son thiÕc vµn thËt ®Ñp, vµ treo nã vµo mét n¬i trang träng trong nhµ ®Ó con ch¸u lÊy ®ã lµm bµi häc cho m×nh

C©u hái th¶o luËn:

Qua c©u chuyÖn trªn, gi¶ sö víi hoµn c¶nh b¹n th× b¹n lµm theo c¸ch cña ng­êi nµo hoÆc b¹n cã c¸ch nµo lµm kh¸c víi 1 USD ®ã? T¹i sao? B¹n thö b×nh luËn nguyªn nh©n chñ yÕu nµo vÒ mÆt v¨n ho¸ dÉn ®Õn nh÷ng c¸ch lµm kh¸c nhau ®ã?T×nh huèng 2: Qu¸n phë th«i b¸n

Qu¸n phë Êy cã bèn ®Æc biÖt. Mét - trªn bµn lµm phë cña «ng chñ kh«ng cã b¸t bét ngät to ®ïng. Nåi n­íc dïng hÇm yÕn x­¬ng hoµn toµn cã thÓ thay thÕ nh÷ng cïi d×a bét ngät mµ ë c¸c qu¸n phë kh¸c ng­êi ta th­êng bá mét c¸ch hµo phãng vµo b¸t phë cña kh¸ch. Hai - kh¸ch ph¶i xÕp hµng vµ cÇm s½n tiÒn ë tay ®Ó tr¶ tiÒn tr­íc khi ¨n. Ba - gi¸ mçi b¸t phë ë ®©y cao h¬n tÊt c¶ c¸c qu¸n phë kh¸c trong vïng. Bèn - cã mét tÊm biÓn mµ kh«ng kh¸ch hµng nµo muèn nh×n nh­ng «ng chñ vÉn mçi ngµy hai lÇn mang ra tr­ng, Êy lµ tÊm biÓn th«i b¸n. Khi ®· nh×n thÊy tÊm biÓn nµy, kh¸ch hµng ngËm ngïi ®i qu¸n kh¸c t¹m ¨n, ®õng nµi nØ v« Ých.

¤ng chñ gi¶i thÝch cho t«i vÒ tÊm biÓn Th«i b¸n nh­ sau:

Th«i b¸n tøc lµ kh«ng b¸n n÷a chø kh«ng ph¶i hÕt b¸nh, hÕt thÞt. Søc t«i mçi buæi chØ lµm ®­îc 300 b¸t phë th«i (cßn nhê ng­êi kh¸c lµm th× t«i kh«ng tin). Nåi n­íc dïng cña t«i còng chØ ®ñ chan cho 300 b¸t phë th«i. NÕu b¸n ®Õn b¸t 301 th× n­íc phë bÞ ®ôc vµ sÏ lÉn c¶ cÆn x­¬ng. Cßn nÕu déi n­¬c s«i ë phÝch vµo b¸n cho kh¸ch th× b¸t phë sÏ nh¹t toÑt vµ kh«ng cã vÞ phë. VËy tèt nhÊt lµ th«i b¸n. NåØ n­íc dïng cho tua phë s¸ng t«i chuÈn bÞ tõ ®ªm h«m tr­íc. Cßn nåi n­íc dïng cho tua phë tèi, t«i b¾c lªn bÕp tõ lóc chÝn giê s¸ng. Mçi nåi cña t«i chØ b¸n 300 b¸t phë, kh«ng cã ngo¹i lÖ.

BÊt h¹nh nhÊt lµ ng­êi 301. CÇm tiÒn trong tay, ®øng hµng mÊy chôc phót, võa nhÝch lªn tõng b­íc võa hÝt c¸i mïi n­íc phë th¬m ®Õn giµn giôa c¶ n­íc bät ®Ó cuèi cïng ph¶i cay ®¾ng ng¾m c¸i biÓn Th«i b¸n.

Mét sím nä, t«i ®· ph¶i ®au khæ lµm ng­êi kh¸ch thø 301. Kh«ng thÌm ®Ó m¾t ®Õn c¸c qu¸n phë kh¸c nhan nh·n hai hÌ phè, t«i vÒ nhµ ¨n c¬m rang vµ tù dÆn m×nh: Mai sÏ ®i ¨n s¸ng sím h¬n.

Ph¶i ch¨ng ®©y còng lµ c¸ch lµm giµu cña «ng chñ qu¸n nµy?

C©u hái th¶o luËn:

1. Nh÷ng yÕu tè lµm nªn sù næi tiÕng cña qu¸n phë Th«i b¸n? ý nghÜa cña tªn qu¸n phë Th«i b¸n?

2. Mçi buæi b¸n 300 b¸t phë. H·y b×nh luËn vÒ con sè 301 ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong t×nh huèng qu¸n lý trªn?

3. ViÖc h¹n chÕ mçi tua cã ®¶m b¶o thùc hiÖn nguyªn t¾c tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trong kinh doanh hay kh«ng? T¹i sao?T×nh huèng 3: ChuyÖn x¶y ra víi phßng thÝ nghiÖm wang.

Phßng thÝ nghiÖm Wang do An Wang, mét d©n nhËp c­ ng­êi Trung Quèc s¸ng lËp vµo nh÷ng n¨m 1970, lµ mét trong nh÷ng tËp ®oµn nhá ®· v­ît tréi IBM vµ t¹o ra mét m¶ng thÝch hîp kiÕm lêi cho m×nh trong ngµnh m¸y tÝnh, ®ã lµ so¹n th¶o v¨n b¶n. Nh÷ng n¨m 1970, Wang ®· ph¸t triÓn phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n ®éc quyÒn cña m×nh cµi ®Æt vµo m¸y tÝnh mini cña h·ng vµ ch¹y trong hÖ ®iÒu hµnh ®éc quyÒn cña Wang. Nh÷ng thiÕt bÞ ®Çu cuèi so¹n th¶o v¨n b¶n ®­îc nèi vµo nh÷ng chiÕc m¸y tÝnh mini nµy ®· thay thÕ nh÷ng chiÕc m¸y ch÷ vµ viÖc so¹n th¶o v¨n b¶n ®· chuyÓn sang mét giai ®o¹n míi. Phßng thÝ nghiÖm Wang ®· trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty c«ng nghÖ cao thÇn diÖu cña nh÷ng n¨m 1970. Vµo n¨m 1988, C«ng ty ®· tuyÓn chän 31.500 nh©n viªn trªn toµn thÕ giíi; t¹o ra doanh thu trªn 3 tû USD; thu ®­îc 92,7 triÖu USD lîi nhuËn sau thuÕ vµ ®­îc xÕp vµo hµng thø 143 trong danh s¸ch 500 c«ng ty trong ngµnh. Tuy nhiªn, tõ n¨m 1988, C«ng ty ®· lç tæng sè 1,9 tû USD vµ mÖnh gi¸ cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng cña C«ng ty ®· tõng ®¹t 5,6 tû USD gi¶m xuèng cßn 70 triÖu USD. Chøng kho¸n cña Wang ®· b¸n víi gi¸ 42,5 USD n¨m 1982 nay b¸n víi gi¸ 37,5 cent (xu ®« la) mçi cæ phiÕu. Doanh thu gi¶m tíi 9 tû USD vµ sè nh©n viªn gi¶m xuèng d­íi 8.000 ng­êi.

Nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù gi¶m sót nµy lµ C«ng ty ®· ®¸nh vµo m¹ng s­ên IBM trong nh÷ng n¨m 1970 vµ bÞ ®¸nh tr¶ bëi sè ®«ng c¸c c«ng ty cæ phÇn mÒm vµ m¸y tÝnh c¸ nh©n vµo gi÷a n¨m 1980. M¸y tÝnh c¸ nh©n ®· trë thµnh phæ biÕn vµ phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n kh«ng ®¾t tiÒn ®· trë nªn s½n cã. Nhu cÇu cho hÖ so¹n th¶o v¨n b¶n trªn c¬ së m¸y tÝnh mini ®¾t tiÒn cña Wang ®· thùc sù suy gi¶m. Mét ng­êi sö dông s¶n phÈm cña Wang mét thêi gian dµi ®· ®Ëp chiÕc m¸y tÝnh mini Wang trÞ gi¸ 400.000 USD víi chi phÝ 100.000 USD mét n¨m cho dÞch vô cña anh ta vµ thay thÕ vµo ®ã lµ mét m¹ng gåm 25 m¸y tÝnh c¸ nh©n víi tæng chi phÝ d­íi 100.000 USD. §èi víi nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh gi¸ thÊp nµy thÞ tr­êng cña Wang ®· sôp ®æ vµo nöa cuèi nh÷ng n¨m 1980.

Sau ®ã, C«ng ty ®· quay sang t×m kiÕm mét c¬ héi kh¸c trong ngµnh m¸y tÝnh c¸ nh©n cßn non trÎ. Vµo th¸ng 3 / 1984, C«ng ty quan t©m ®Õn viÖc héi nhËp víi Apple Computer, mét c«ng ty võa t¸ch ra khái Macinitosh. Môc ®Ých chÝnh lµ ®Ó phèi hîp phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n cña Wang víi ng­êi sö dông giao diÖn vµ nh÷ng øng dôgn ®å ho¹ cña Apple vµ tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n tõ nh÷ng hÖ c¬ së MS - DOS nh­ m¸y tÝnh c¸ nh©n nguyªn b¶n cña IBM. Chñ tÞch cña Apple, «ng John nhËn ra gi¸ trÞ cña øng dông phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n cña Wang, ®· rÊt say mª v¸n bµi nµy. ThËm chÝ Apple ®· ®Ò cËp vÒ viÖc cÊp giÊy phÐp hÖ ®iÌu hµnh Macintosh cña nã cho Wang, ®iÒu ®ã lµm cho Wang cã kh¶ n¨ng ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt m¸y tÝnh c¸ nh©n. Tuy nhiªn, Wang còng chÕ diÔu ch­¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n cña nh÷ng doanh nghiÖp yÕu nh­ Word Star vµ Word Perfect.

Lµ mét c«ng ty víi sè vèn 2 tû USD, Wang ®· sai lÇm nh×n vµo sù khëi ®Çu nhá bÐ nh­ Word perfect lµ mét trong nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh cã thÓ ®øng v÷ng. Thªm vµo ®ã, Wang ®· gi¸n tiÕp chèng l¹i viÖc b¸n phÇn mÒm cña nã t¸ch riªng khái phÇn cøng cña hä. §iÒu nµy lµ mét thùc tÕ; ngµy nay kh«ng ai mua c¶ phÇn mÒm lÉn phÇn cøng cña hä. Trong khi ®ã, c¸c c«ng ty nh­ Word perfect ®· v­ît xa Wang vÒ doanh sè.

C©u hái th¶o luËn:

1. C©u chuyÖn cña Wang nãi g× víi c¸c c«ng ty vÒ tÇm quan träng cña viÖc ph©n tÝch m«i tr­êng bªn ngoµi?

2. B»ng sù hiÓu biÕt, h·y cho biÕt nh÷ng b­íc ®i nµo Wang cã thÓ cã ®­îc ®Ó ng¨n c¶n sù ph¸ s¶n hoµn toµn x¶y ra víi C«ng ty vµo ®Çu nh÷ng n¨m 1990.T×nh huèng 4: C«ng ty nhá vÉn trë thµnh c«ng ty ®a quèc gia

Khi nghÜ vÒ c¸c xÝ nghiÖp ®a quèc gia, phÇn lín mäi ng­êi ®Òu nghÜ ®Õn c¸c c«ng ty phøc t¹p General Electric, General Motors vµ Procter & Gamble. Nh­ng trªn thùc tÕ, con sè c¸c c«ng ty quy m« võa vµ nhá ®· trë thµnh xÝ nghiÖp ®a quèc gia trong c¸c thËp kû gÇn ®©y ngµy cµng t¨ng. LÊy vÝ dô C«ng ty Swan chÕ t¹o vµ ph©n phèi kÝnh m¾t do Alan Glassman khëi x­íng vµo nh÷ng n¨m 1960. Cuèi nh÷ng n¨m 1980, doanh thu hµng n¨m cña C«ng ty lµ h¬n 20 triÖu ®«la. Nh­ vËy, ®©y kh«ng ph¶i lµ c«ng ty nhá, nh­ng còng kh«ng ph¶i lín. Tuy nhiªn, Swan lµ mét c«ng ty ®a quèc gia, víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt ë ba ch©u lôc vµ kh¸ch hµng kh¾p thÕ giíi.

Swan Optical b¾t ®Çu chuyÓn theo h­íng trë thµnh c«ng ty ®a quèc gia vµo ®Çu nh÷ng n¨m 70. Vµo thêi ®iÓm ®ã, ®ång ®«la m¹nh lµm cho viÖc s¶n xuÊt ë Mü trë nªn rÊt ®¾t. NhËp khÈu gi¸ thÊp cã thÞ phÇn lín ch­a tõng cã trong thÞ tr­êng kÝnh m¾t. Swan nhËn ra nã kh«ng thÓ tån t¹i ®­îc trõ khi còng b¾t ®Çu nhËp khÈu. Lóc ®Çu C«ng ty nµy ®· mua kÝnh m¾t cña nh÷ng nhµ s¶n xuÊt ®éc lËp n­íc ngoµi, chñ yÕu lµ Hång K«ng. Nh­ng Swan ®· kh«ngtho¶ m·n víi chÊt l­îng vµ viÖc ph©n phèi c¸c s¶n phÈm nµy. Khi dung l­îng nhËp khÈu t¨ng Glassman quyÕt ®Þnh c¸ch tèt nhÊt ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ ph©n phèi lµ thµnh lËp chi nh¸nh cña Swan ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi. Theo Glassman, viÖc së h÷u c¸c nhµ m¸y ë n­íc ngoµi t¹o cho Swan sù kiÓm so¸t cÇn thiÕt ®Ó t¸c ®éng ®Õn chÊt l­îng vµ thêi gian ph©n phèi. Do ®ã, Swan ®· më mét chi nh¸nh s¶n xuÊt ë Hång K«ng trong ®ã Swan chiÕm phÇn së h÷u chÝnh.

Sù lùa chän Hång K«ng lµm n¬i ®Þnh vÞ s¶n xuÊt chÞu ¶nh h­ëng cña chi phÝ lao ®éng thÊp, lùc l­îng lao ®éng cã tay nghÒ, vµ viÖc bá thuÕ do chÝnh phñ Hång K«ng ®­a ra. Nh­ng n¨m 1986, c«ng nghiÖp hãa á Hång K«ng t¨ng lªn vµ sù thiÕu hôt lao ®éng ngµy cµng t¨ng ®· ®Èy ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng lªn ®Õn møc Hång K«ng kh«ng cßn ®­îc coi lµ ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt chi phÝ thÊp n÷a. §¸p l¹i Glassman vµ ®èi t¸c Trung Quèc cña nã ®· më mét nhµ m¸y s¶n xuÊt á Trung Hoa ®¹i lôc ®Ó cã lîi thÕ vÒ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng thÊp. Nhµ m¸y nµy s¶n xuÊt c¸c bé phËn cña gäng kÝnh. C¸c bé phËn nµy ®­îc vËn chuyÓn ®Õn nhµ m¸y ë Hång K«ng ®Ó l¾p r¸p vµ ph©n phèi cho c¸c thÞ tr­êng ë c¶ B¾c vµ Nam Mü. Nhµ m¸y ë Hång K«ng sö dông 80 ng­êi vµ nhµ m¸y ë Trung Quèc sö dông kho¶ng tõ 300 ®Õn 400 ng­êi.

Còng kho¶ng thêi gian ®ã, Swan b¾t ®Çu t×m c¬ héi ®Çu t­ vµo c¸c c«ng ty kÝnh m¾t n­íc ngoµi cã danh tiÕng vÒ thiÕt kÕ mèt vµ c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng cao. Môc ®Ých cña nã lóc nµy kh«ng ph¶i lµ chi phÝ thÊp h¬n mµ lµ lîi thÕ vÒ s¶n phÈm kÝnh m¾t thiÕt kÕ ch¸t l­îng cao. ThiÕu kh¶ n¨ng thiÕt kÕ trong n­íc ®Ó hç trî cho dßng s¶n phÈm nh­ thÕ, Swan ®· quay sang c¸c nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi cã kh¶ n¨ng ®ã. Nã ®· ®Çu t­ vµo c¸c nhµ m¸y ë Ph¸p vµ Italy, n¬i Swan chiÕm së h÷u phÇn lín.

C©u hái th¶o luËn:

1. ViÖc më réng ra n­íc ngoµi ®· gióp Swan Optical cñng cè vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh nh­ thÕ nµo?

2. Thùc tÕ cña Swan cã bµi häc g× cho c«ng ty ®ang cè g¾ng t¹o lËp lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi?

3. B»ng sù hiÓu biÕt, h·y nªu vµ ph©n tÝch mét vµi vÝ dô vÒ chiÕn l­îc toµn cÇu mµ c¸c c«ng ty kh¸c ¸p dông!T×nh huèng 5: bÝ quyÕt thµnh c«ng cña mét c«ng ty th­¬ng m¹i b¸n lÎ sears

Trong mét vµi n¨m, tõ mét chi nh¸nh nhá bÐ, Sears ®· lín lªn nhanh chãng vµ trë thµnh mét tËp ®oµn víi tµi s¶n hµng tû ®« la. Ngµy nay, bÊt kú mét thµnh phè nµo còng ®Òu lÊy lµm tù hµo khi cã Ýt nhÊt mét cöa hµng b¸ch ho¸ cña Sears ®Æt ë ®ã; vµ mét tû lÖ lín c¸c gia ®×nh ë Mü hµng n¨m vÉn ®Æt hµng theo catalogue cña C«ng ty. §óng nh­ khÈu hiÖu hµnh ®éng cña C«ng ty ®­a ra: Sears lµ n¬i n­íc Mü mua hµng

VËy v× sao mµ trong lµng c¸c nhµ kinh doanh b¸n lÎ c¹nh tranh víi nhau, Sears vÉn tiÕp tôc ph¸t triÓn n¨m nµy qua n¨m kh¸c, trong khi hµng ngµn ng­êi kh¸c muèn ®­îc nh­ Sears th× bÞ ®Èy sang vÖ ®­êng? Mét lý do dÉn ®Õn thµnh c«ng cña C«ng ty cã thÓ thÊy kh¸ râ: Sears kh«ng khi nµo quªn l·ng chÝnh s¸ch dµi h¹n, ®· trë thµnh truyÒn thèng cña m×nh - cung cÊp nh÷ng dÞch vô tuyÖt h¶o cho kh¸ch hµng. Ch­a bao giê thµnh c«ng lµm cho Sears lo¸ m¾t: cµng më réng thªm, dÞch vô cña C«ng ty cµng tèt h¬n.

PhÇn lín cöa hµng cña Sears lóc nµo còng s¹ch sÏ, bãng lo¸ng kh«ng mét vÕt d¬, nh©n viªn ®­îc huÊn luyÖn kü cµng, tá ra lÞch thiÖp vµ phôc vô r©t nhanh gän. TÊt c¶ hµng ho¸ ®Òu ®­îc ®¶m b¶o vÒ mÆt chÊt l­îng. PhÇn lín ®¬n ®Æt hµng theo catalogue ®­îc gi¶i quyÕt vµ giao hµng ®óng thêi h¹n. TÝn dông mua hµng ®­îc më réng ®Õn tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng, xÐt thÊy ®¸ng ®­îc h­ëng. Ban l·nh ®¹o C«ng ty Sears kh«ng khi nµo l·ng quªn trªn thùc tÕ r»ng thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña C«ng ty lµ kÕt qu¶ tæng hîp tõ lßng trung thµnh cña hµng triÖu kh¸ch hµng.

C©u hái th¶o luËn:

1. Ph©n tÝch c¸c yÕu tè ®¶m b¶o thµnh c«ng trong kinh doanh cña C«ng ty Sears.

2. KhÈu hiÖu hµnh ®éng cña C«ng ty Sears lµ n¬i n­íc Mü mua hµng nãi lªn ®iÒu g×?

3. Ban l·nh ®¹o C«ng ty Sears cho r»ng thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña C«ng ty phô thuéc vµo kh¸ch hµng. Anh chÞ cã ®ång ý víi quan ®iÓm ®ã kh«ng? T¹i sao?

T×nh huèng 6: Giµy hµn quèc vµo ®ång nai.

TËp ®oµn s¶n xuÊt giµy thÓ thao hµng ®Çu cña Hµn Quèc Hwaseung ®· chän khu c«ng nghiÖp §ång Nai ®Ó x©y dùng nhµ m¸y. Víi sè vèn ®Çu t­ 39,5 triÖu USD, tËp ®oµn nµy dù ®Þnh gia c«ng giµy ®Ó xuÊt khÈu sang Mü vµ Ch©u ¢u. Trong thêi gian ®Çu, C«ng ty sÏ tuyÓn dông khã¶ng 3.000 lao ®éng vµ nÕu kÕ ho¹ch kinh doanh thµnh c«ng th× C«ng ty sÏ cÇn tíi 15.000 lao ®éng.

Hwaseung lµ tËp ®oµn chuyªn lµm hµng cho hai h·ng Reebok vµ Nike, cã doanh thu hµng n¨m 1,4 tû USD. Nhµ n­íc m¸y ë §ång Nai lµ dù ¸n thø 11 cña Hwaseung t¹i c¸c n­íc ch©u ¸.

C©u hái th¶o luËn:

1. H·y ®¸nh gi¸ nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña Hwaseung t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam hiÖn nay?

2. C¸c doanh nghiÖp cïng s¶n xuÊt giµy da cã lîi vµ h¹i g× tr­íc t×nh huèng nµy? Hä cÇn ph¶i lµm g× ®Ó ®èi phã víi tËp ®oµn Hwaseung?

3. ThÞ tr­êng ViÖt nam sÏ ®­îc lîi vµ cã h¹i g× khi Hwaseung thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ nãi trªn?

T×nh huèng 7: Kh«I phôc vµ ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt xe ®¹p

Cã mét lo¹i s¶n phÈm rÊt quen thuéc trong ®êi sèng hµng ngµy cña c¸c gia ®×nh ViÖt nam - ®ã lµ chiÕc xe ®¹p. Ngµnh s¶n xuÊt xe ®¹p ®· tõng cã thêi to¶ ¸nh hµo quang, nh­ng nay chØ cßn lµ thø ¸nh s¸ng mê nh¹t vµ chÞu sù quay l­ng l¹i cña c¸c th­îng ®Õ.

Theo thèng kª ch­a ®Çy ®ñ, c¶ n­íc cã kho¶ng 15 triÖu chiÕc xe ®¹p, nhu cÇu bæ sung mçi n¨m kho¶ng 400.000 - 500.000 chiÕc, phô tïng cho thay thÕ vµ l¾p míi gÊp hai ®Õn ba lÇn so víi nhu cÇu xe. Nh­ng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong n­íc míi chØ ®¸p øng ®­îc kho¶ng 20% yªu cÇu thÞ tr­êng trong n­íc.

Tr­íc t×nh h×nh nµy, Bé c«ng nghiÖp ®· ®­îc giao nhiÖm vô x©y dùng ®Ò ¸n kh«i phôc vµ ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt xe ®¹p víi môc tiªu vµ c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu, trong ®ã cã viÖc phèi hîp víi c¸c ngµnh nghiªn cøu vµ tr×nh ChÝnh phñ xem xÐt mét sè chÝnh s¸ch b¶o hé vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®èi víi ngµnh xe ®¹p.

Môc tiªu tõ nay ®Õn n¨m 2000 lµ ®¹t s¶n l­îng xe ®¹p kho¶ng 500.000 chiÕc / n¨m vµ ®Õn n¨m 2010 ®¹t 1,5 triÖu chiÕc / n¨m, chiÕm lÜnh l¹i thÞ tr­êng trong n­íc vµ ®¹t tû lÖ xuÊt khÈu 30 - 40% s¶n l­îng. Xe ®¹p ph¶i rÎ h¬n xe nhËp khÈu vµ chÊt l­îng kh«ng thua kÐm míi c¹nh tranh ®­îc. §ång thêi më réng c¸c s¶n phÈm míi, phÊn ®Êu t¨ng tû lÖ xe ®Þa h×nh, thÓ thao, du lÞch lªn 50% s¶n l­îng, tõng b­íc ph¸t triÓn lo¹i xe thÓ thao, du lÞch cã gi¶m xoãc vµ lo¹i xe ®¹p g¾n m¸y dïng ®éng c¬ x¨ng vµ ch¹y ¾c quy.

Bé c«ng nghiÖp dù kiÕn ®Çu t­ kho¶ng 20 - 30 triÖu USD tõ nay ®Õn n¨m 2000 cho ngµnh xe ®¹p. C«ng nghÖ s¶n xuÊt xe ®¹p cña thÕ giíi ®· ph¸t triÓn rÊt cao, nÕu so víi T©y ©u, ViÖt nam chËm sau 50 n¨m. Do ®iÒu kiÖn vèn, ViÖt nam dù ®Þnh chän c«ng nghÖ s¶n xuÊt chñ yÕu cña §µi loan - lµ c«ng nghÖ mÆc dï thua T©y ©u vµ NhËt b¶n nh­ng h¬n Trung quèc vµ mét sè n­íc §«ng ©u. Gi¸ thµnh ®Çu t­ c«ng nghÖ §µi loan cã thÓ thÊp h¬n T©y ©u vµ NhËt b¶n 30 - 40%.

Ngoµi ra, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt xe ®¹p sÏ ®­îc s¾p xÕp l¹i víi sù ph©n c«ng mçi doanh nghiÖp mçi viÖc trªn c¬ së thÕ m¹nh cña chóng. Riªng ë MiÒn b¾c dù ®Þnh sÏ ph©n c«ng l¹i nh­ sau:

- C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Lixeha chñ yÕu s¶n xuÊt vµ cung cÊp xÝch, lÝp, bi, ®ïi ®Üa, phanh, may¬, yªn, ®Ìo hµng, bµn ®¹p, ®Ìn.

- C«ng ty Xu©n hoµ cung cÊp nan hoa, vµnh hîp kim s¾t m¹, ghi ®«ng, p« t¨ng.

- C«ng ty xe ®¹p Th¸i b×nh cung cÊp c¸c lo¹i c«n fuèc, p« t¨ng, khung xe, yªn.

- C«ng ty dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu cung cÊp ®ïi ®Üa.

- C«ng ty xe ®¹p Nam ®Þnh cung cÊp vµnh nh«m, ch¾n bïn nh«m, ch¾n xÝch nh«m, khung xe.

- ViÖc l¾p r¸p chÝnh do Lixeha vµ Th¸i b×nh ®¶m nhËn

C©u hái: Gi¶ sö anh (chÞ) lµ chuyªn gia kinh tÕ trong ngµnh s¶n xuÊt xe ®¹p:

1. Theo anh (chÞ), ChÝnh phñ nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch g× ®Ó b¶o hé vµ ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt xe ®¹p trong n­íc?

2. Anh (chÞ) cã ý kiÕn g× vÒ:

- ViÖc nhËp d©y chuyÒn thiÕt bÞ cña §µi loan?

- Sù s¾p xÕp l¹i, ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸, hîp t¸c ho¸ nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn?

- NÕu thÊy ch­a nhÊt trÝ hoµn toµn víi nh÷ng quan ®iÓm trªn, anh (chÞ) cho biÕt ph­¬ng ¸n cña m×nh.

3. H·y x¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l­îc cña ngµnh xe ®¹p ViÖt nam

----------

ai sửa cái fonts dùm em với:KSV@15:
 
cái chữ gì vậy, thế ni thì post lên chi vậy bạn, chỉnh font chữ đi
 
hum biết chỉnh
hihi
chắc delete nhe'!!!
 
đền bù nèk!!!^^

tình huống 1:
Trọng làm việc ở phòng kĩ thuật được 5 năm.Anh luôn làm việc tích cực và được đề bạt lên trưởng phòng kỹ thuật.Trong cương vị mới này anh tỏ ra là một nhà độc tài ,luôn ra lệnh và bắt mọi người phải tuân theo.Trọng ít quan tâm đến ý kiến và thường tự đưa ra quyết định của mình.
CÒn Bình là tổ trưởng bảo vệ của một khách sạn được mọi người yêu mến.Anh không tỏ ra bản than mình là sếp.ANh luôn hòa nhậph và giúp đỡ mọi người.ANh luôn cùng nhân viên tham gia đưa ra quyết định.KHi cấp dưới hỏi anh thường đưa ra trả lời:"cứ làm theo ý anh"
Câu 1:BẠn hãy cho biết hai phong cách lãnh đạo trên là gì?
Câu 2:Về lâu dài hai cách quản lý sẽ gây ra hậu quả ji?
Câu 3:là một nhà quản lý bạn hãy đưa ra cách ứng xữ như thế nào có hiệu quả?

tình huống 2:
Hiệu sách của ông Nam là một hiệu sách duy nhất ở thị xã A- một thị xã đang trong giai đoạn phát triển. Việc bán sách đó mang lại cho ông một lợi nhuận,tuy không nhiều lắm nhưng ổn định.Cách đây vài tháng một công ty phát hành sách có tiếng trong nước đã khai trương một hiệu sách đối diện với hiệu sách của ông Nam. Thoạt đầu ông Nam không lo lắng gì mấy vì ông cảm thấy có thể tiếp tục cạnh tranh được. Nhưng rồi hiệu sách mới bắt đầu bán nhiều tựa sách với giá giảm và cũng khuyến mại cho các khách quen. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng trong một thời gian ngắn hiệu sách của ông Nam cũng chỉ đạt được nửa doanh thu so với trước . Sau gần 6 tháng doanh thu tương đối thấp không đủ để trang trải chi phí nên ông Nam quyết định đóng của hiệu sách của mình.
Câu hỏi:
Nguyên nhân nào dẫn đến việc ông Nam đóng cửa hiệu sách?
Nếu là chủ hiệu sách bạn sẽ làm gì để hiệu sách tồn tại và phát triển


tình huống 3:
Một hãng giầy nổi tiếng của một nước Bắc âu sau khi xem xét va phân tích thị trường trong nước đã nhận thấy những dấu hiệu của sự bão hoà. BGĐ của hãng quyết định cử các nv phòng MAR tiến hành thăm dò khả năng thâm nhập thị trường ngoài nước. Hai nv giàu kinh nghiệm được cử đến một nước thuộc châu Phi.
Sau một thời gian quan sát và thu thập thông tin cả 2 chuyên gia đều phát hiện ra rằng,ở đất nước châu Phi này không thấy ai đi giầy. Họ quyết đinh thông báo tin này về cho lãnh đạo cùng với ý kiến của họ. Chuyên gia 1 cho rằng ở đây chưa ai đi giầy nên là một thị trường tiềm năng,hãng cần nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Còn người thứ 2 lại thấy: do ko ai đi giầy nên mang giầy đến sẽ ko ai mua.
Câu hỏi:
1. Theo bạn ai đúng ai sai trong 2 chuyên gia trên? Tại sao?
2. Nếu là GĐ bạn sẽ quyết định ntn ?


tình huống 4:
Minh Hoa là một công ty may mặc có uy tín trên thị trường,sp áo sơ mi nam của công ty nhiều năm liền được bình chọn "top ten". Tuy nhiên thời gian gần đây tình hình kinh doanh của MH có vẻ chựng lại. Việc khảo sát thị trường cho thấy có 2 luồng ý kiến sau:
- Khách hàng tại thành phố lơn cho rằng áo của MH không phải là hàng hiệu không tạo đc phong cách riêng cho người mặc.
- Khách hàng ở tỉnh lại cho rằng giá hơi cao
Từ kết quả khảo sát này bộ phận tiếp thì đã đề nghị BGĐ kí hợp đồng mua quyền sử dụng thương hiệu tại BN của một hãng thời trang Mĩ nổi tiếng để đáp ừng nhu cầu khách hàng ở thành phố.Trong khi đó bộ phận sản xuất lại đề nghị đầu tư mua thêm trang thiết bị để nâng cao năng suất và giảm giá thành,đẩy mạnh thị phần khách hàng ở các tỉnh
Câu hỏi:
1 Vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải là gì?
2 Nếu là giám đốc công ty bạn sẽ hoach định chiến lược phát triển của mình trong thời gian tới ntn
3 Bạn ủng hộ phương án của bộ phận tiếp thị hay bộ phận tiếp thị ?


tình huống 5:
Tại một doanh nghiệp trong ngành cơ khí đang ở tình trạng làm ăn kém hiệu quả: nợ lương công nhân 3 tháng dẫn đến tình trạng công nhân không tích cực làm việc thậm chí còn có người xin nghỉ không lương…
Giám đốc mới được bổ nhiệm, đầu tiên vị giám đốc này cho kiểm tra ngân quỹ và kết quả cho thấy toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp còn chỉ đủ trả lương cho cán bộ công nhân viên trong vòng 2 tuần. Giám đốc quyết định sẽ trả lương cho những người đi làm hàng ngày và kiếm những hợp đồng gia công từ bên ngoài về cho doanh nghiệp. Sau khi doanh nghiệp đi vào hoạt động trở lại vị giám đốc quyết định họp toàn thể cán bộ công nhân viên toàn công ty và nói rõ về thực trạng của doanh nghiệp : do khó khăn về vốn nên phải đi làm gia công dẫn tới lợi nhuận thấp… Kết thúc cuộc họp, cán bộ công nhân viên không những cho doanh nghiệp tiếp tục nợ lương mà còn góp vốn cho doanh nghiệp vay. Từ đó doanh nghiệp này thoát khỏi khó khăn và đã phát triển trở thành một trong những doanh nghiệp đóng tàu hàng đầu tại Việt nam.
Theo anh chị vị giám đốc này đã sử dụng các phương pháp và phong cách lãnh đạo gì?


tình huống 6:
Hiệu trưởng trường đại học Z rất quan tâm đến việc nâng cao trình độ của các giảng viên của trường. Những năm qua, nhà trường không ngừng mở rộng sự hợp tác quốc tế và nhận được nhiêu nguồn tài trợ tương đối cao từ các nước như Hà Lan, Bỉ, Nhật....và 1 số trường ĐH nước ngoài để đầu tư cho việc đòa tạo giảng viên. Nhiều giảng viên của trường đã được gởi đi đào tạo ở những trường đại học có tiếng trên thế giới. Những giảng viên này đã hoàn thành tốt việc học của họ và không ít người trong số họ nhận được những bằng cấp từ thạc sĩ đến tiến sĩ loại ưu tú. Tuy nhiên, phần lớn số giảng viên này lại không muốn về công tác tại trường. Lý do giải thích cho việc rời bỏ nhà trường là những giảng viên này cho rằng cơ hội thăng tiến và thu nhập trong trường là tương đối thấp so với năng lực của họ.
Để ngăn chặn tình trạng này, trường đã yêu cầu những người được đề cử đi học phải ký bản cam kết phục vụ cho trường thời gian tối thiểu từ 5 đến 10 năm tùy theo bằng cấp đào tạo (thạc sĩ hoặc tiến sĩ) kể từ khi học xong. Nếu người đi hcọ không tuân thủ đúng hợp đồng mà chuyển đi nơi khác phải bồi thường những chi phí trong quá trình đào tạo mà trường đã cung cấp. Thế nhưng vẫn không ít giảng viên sau khi tốt nghiệp vẫn tìm kiếm những cơ hội làm việc ở các nước mà họ đã học hoặc làm việc cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
Câu hỏi: Đánh giá những tổn thất của việc "chảy máu chất xám" hiện nay nói chung ở Việt Nam và của trường đại học Z nói riêng.
Nếu là trưởng phòng nhân sự của trường, anh/chị sẽ đề xuất những biện pháp ntn để giải quyết vấn đề này?(Vận dụng lý thuyết thang nhu cầu của Maslow vào việc đưa ra các giải pháp quản trị nhân sự)


tình huống 7:
Ông A là 1 quản trị viên cấp cao của công ti điện tử X.Ông được cử sang Hàn Quốc làm giám đốc điều hành của chi nhánh mới bên đó..Trước khi đi,chủ tịch gọi ông lên nói chuyện và nhấn mạnh vấn đề quan trọng là phải mở rộng thị trường và lợi nhuận..nhưng khi sang HQ ong A mới biết là ở đây có tục lệ không đuổi nv khi ngta làm sai hay bê trễ cv..1 vấn đề nữa là muốn việc kinh doanh thuận lợi thì phải đưa cho giới quan chức địa phương một khoản tiền nhỏ (vd:chuyện giấy phép kinh doanh chẳng hạn..k co thi phiền phức to!) câu hỏi:nếu là ông A,bạn sẽ phải làm gì?

Tình huống 8:
Tinh Tướng là nhân viên văn phòng Marketing của Công ty A. Anh đã làm việc ở doanh nghiệp này 2 năm và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Gần đây công ty điều chỉnh chính sách tiền lươngtheo hướng phân biệt rõ công sức đóng góp của mỗi thành viên. Tinh Tướng không hài lòng đối với cách tính thu nhập của anh tháng trước nên thắc mắc với trưởng phòng của mình. Ông trưởng phòng marketing trả lời "có lẽ anh sang hỏi trực tiếp phòng nhân sự thì hơn vì quản trị nhân lực (tính lương...) là công việc riêng của họ"
Anh (chị) có suy nghĩ gì về nhận định này?


tình huống 9:
XÉT THI ĐUA:
Nhóm 4 người bạn thân: Ngọc, Lâm, Thuận, Tiến của lớp kh14 đều đã đi làm được 2 năm và vẫn còn giữ được thói quen từ thời sinh viên là tụ tập, vui chơi ở nhà Tiến vào chiều mùng 2 tết hằng năm. Lúc này họ đang bàn tán về chuyện khen thưởng thi đua cuối năm ở các đơn vị, doanh nghiệp mà họ đang công tác.
NGỌC: -công tác tại phòng kế hoạch của xí nghiệp của công ty BÌNH MINH, nói: -Theo mình, đánh giá thi đua chỉ là hình thức vớ vẩn, Sếp của mình đánh giá tất cả cá nhân viên trong phòng đều tốt cả. Ngoại trừ 1 bà cô có con nhỏ, suốt ngày than con ốm, mẽ nghỉ, không đảm bảo ngày công, bị loại C, còn lại ai cũng được loại A tất. Thực tế, tỏng phòng chỉ có một số người tích cực, làm việc có hiệu quả, những người khác thì chỉ đủng đỉnh, sáng sách cặp đi, chiều sách cặp về thôi.
LÂM: -công tác tại phòng Kế Hoạch công ty thực phẩm Z:
- Với mình, mọi thứ đều đơn giản. Sếp của mình rất thích văn nghệ và các phong trào thể thao. Là hạt nhân văn nghệ của công ty, lại thường xuyên chơi quần vợt với Sếp, nên bao giờ mình cũng được đánh giá tốt và ưu tiên trong mọi thứ. Hồi cuối năm, công ty mình có đợt giảm biên chế. Mình mới về, lẽ ra phải bị nămg trong danh sách những người bị giảm đầu tiên. Chỉ vì có tài văn nghệ mà mình thoát đấy.
TIẾN: - công tác tại phòng Kế Hoạch số Y, mỉm cười nói:
- Lâm may thật đấy. Chúc mừng nghe. Ở chỗ mình thì chỉ toàn có các sĩ quan thi đua thôi, chẳng bao giờ có chiến sĩ thi đua cả. Tất cả các Sếp đều đạt chiến sĩ thi đua cao, thưởng loại A, còn nhân viên, dù tích cực mấy, cũng chỉ đạt lao động tiên tiến là hết. Thậm chí có trường hợp Sếp nghỉ bệnh vẫn được thưởng loại A.
THUẬN: -trưởng phòng kinh doanh của công ty TNHH XUÂN MAI nói:
- Ở công ty mình chỉ có tất cả 20 nhân viên. Cuối năm ban giám đốc họp ban, tự quyết định vấn đề khen thưởng tùy theo hiệu quả thực hiện công việc trong năm và được nhận 1 bao thư riêng. Không ai được biết người khác lãnh bao nhiêu. Nếu ai thấy có điều gì không thỏa đáng phải đến gặp trực tiếp giám đốc trình bày. Không ai được bàn tán thắc mắc, gây chia rẻ nội bộ.
CÂU HỎI:
1. Anh (chị) hãy phân tích ưu, nhược điểm và ảnh hưởng của các đánh giá thi đua ở 4 đơn vị nói trên.
2. Nếu là lãnh đạo của 1 doanh nghiệp lớn anh(chị) sẽ chọn cho mình cách đánh giá thi đua như thế nào?

tình huống 10:
VMS-mobifone ra đời 1993 đánh dấu cho sự khởi đầu của nghành thông tin di động Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của Mobifone là tổ chức thiết kế xây dựng, phát triển theo mạng lưới và triển khai cung cấp dịch vụ mới về thông tin di động.
Nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng, vinaphone đã xâm nhập nghành và trở thành mạng di động thứ 2 tại thị trường Việt Nam vào năm 1996. Tiếp theo là hàng loạt các mạng di động khác ra đời như Viettel(2005), S-Fone, EVN-telecom, HT-mobile(Việt Nam mobile), Beeline.
1. Phân tích áp lực từ khách hàng đối với Mobiphone từ trước 1996 và hiện nay
2.Phân tích tính cạnh tranh trong lĩnh vực thông tin di dộng trong giai đoạn hiện nay?


----------

qua đây xem thảo luận nè: có nhiều cách giải hay lắm đó.

https://www.diendantmdt.com/forum/threads/2492-Bai-tap-tinh-huong-mon-Quan-tri-hoc
 
×
Quay lại
Top