Chuyện của cô bé cuối cấp

vui_in

Thành viên
Tham gia
1/2/2010
Bài viết
2
giờ đã là sinh viên năm 2, nhưng vẫn nhớ những ngày còn học sinh...mở ra trang nhật ký của những ngày ấy... thấy vui lạ^^

Thø 3 ngµy 24 th¸ng 6
M×nh 17 tuæi råi. Vµ thËt ngí ngÈn khi bän nã cø b¶o m×nh kh«ng lµm nh÷ng chuyÖn bän con g¸i kh¸c hay lµm. Nh­ lµ viÕt nhËt kÝ. ThËt lè bÞch. TrÎ con. Ví vÈn
Mµ ch¶ hiÓu v× sao l¹i dÉn ®Õn c¶nh t­îng khñng khiÕp hiÖn nay trªn gi­êng m×nh. õ! M×nh ®ang n»m bß ra gi­êng hÝ ho¸y viÕt nhËt kÝ. Kh«ng thÓ tin ®­îc!!! Kh«ng thÓ tin ®­îc
Mét ®øa nh­ m×nh mµ l¹i viÕt nhËt kÝ. B×nh tÜnh…
®©y chÝnh lµ lÝ do. V× m×nh hay mÊt b×nh tÜnh, mµ viÕt lµ c¸ch tèt nhÊt gióp m×nh trÊn tÜnh l¹i. Nhí cã lÇn m×nh næi nãng chØ v× ®ang ch¬i pikachu mµ mÑ b¾t m×nh xuçng bÕp tr«ng nåi thÞt rang cho mÑ. M×nh ®· vµo mét gãc xÐ n¸t quyªn bµi tËp to¸n (v× nã n»m ngay trªn bµn). vµ khi hoµn hån th× m×nh thùc sù hèi hËn. Bëi ngay sau ®ã nåi thÞt rang ch¸y khÐt lÑt vµ mÑ cho m×nh mét trËn t¬i bêi. Cµng hèi hËn h¬n bëi tèi ®ã m×nh ph¶i bß ra gi­êng lµm hÕt toµn bé ®ãng bµi tËp bÞ xÐ.
VËy ®Êy! B¹n bÌ ®øa nµo còng cã mét c¸i bµn häc siªu cute, thËm chÝ cßn ®­îc trang trÝ thªm bëi mét héc tñ nhá xÝu ®ùng ®å trang søc. Cßn m×nh, häc trªn gi­êng, ¨n trªn gi­êng, quËy ph¸ còng trªn gi­êng. Sao bÊt c«ng thÕ. BÊt c«ng… bÊt c«ng… b×nh tÜnh…
Thõa nhËn lµ m×nh ch¶ cã høng thó víi c¸i héc tñ ®ùng ®å trang søc. Bëi m×nh chóa ghÐt nh÷ng ®å loÌ loÑt. ®Æc biÖt m×nh dÞ øng víi ®å trang søc lÊp l¸nh. nh­ng c¸i bµn häc th× cã qu¸ ®¸ng l¾m kh«ng?...><
Mµ còng ch¶ cÇn ghen tÞ nhiÒu cho mÊt c«ng. Ýt ra th× m×nh còng ®· biÕn c¸i gi­êng thµnh mét n¬i kh¸ lÝ t­ëng.
®Çu gi­êng cã mÊy c¸i mãc d¸n t­êng, n¬i m×nh treo lóc th× mÊy gãi bß kh«, lóc th× mÊy gãi bim bim, ®ñ c¶…^^
Gi÷a gi­êng ®Ó mÊy quyÓn s¸ch nµo th× To¸n, Lý, Ho¸…®Ó m×nh cã thÓ víi lÊy ngÊu nghiÕn bÊt cø lóc nµo vµ còng ®Ó l¨n ra ngñ bÊt cø lóc nµo.
Cuèi gi­êng lµ truyÖn tranh, còng ®ñ thÓ lo¹i, nµo conan, doremon ®Õn b¶y viªn ngäc rång… nghe còng o¸ch phÕt ®Êy chø.
ói !!!
MÑ võa vµo. thÊy m×nh ®ang hÝ hói nªn kh«ng lµm phiÒn. XÊu hæ qu¸!!! MÑ mµ biÕt m×nh viÕt nhËt kÝ ch¾c c­êi m×nh thèi mòi. Kh«ng ®­îc nãi víi mÑ.
NghØ viÕt n»m häc ®·…

Thø 4 ngµy 2-7
Buæi s¸ng, ®i häc thªm to¸n thÇy TuÊn. B×nh th­êng th× m×nh häc chiÒu m·i gÇn 6h míi vÒ. ThÕ mµ häc buæi s¸ng vÒ sím kinh, míi 9h30. VÒ lóc nµy thÕ nµo còng ph¶i h× hôc nÊu c¬m. NghÜ m·i, m×nh víi TuyÕn (con em hä) ®i ®äc truyÖn cho s­íng. NhiÒu lóc nghÜ còng thÊy m×nh l­êi kinh khñng nh­ng mµ sau thêi gian häc hµnh c¨ng th¼ng th× m×nh còng cÇn x¶ stress chí. §óng kh«ng?
GÇn 11h hai ®øa míi tß tß kÐo nhau vÒ. Qua nhµ Duyªn, nã rñ vµo ch¬i. Vµo lu«n. M×nh ®Æc biÖt thÝch bÓ c¸ nhµ nã. ®Ñp kinh. Nµy nhÐ, mét con sao biÓn siªu cute, mét con c¸ rång siªu dòng m·nh, l¹i cßn to n÷a. Nh­ng m×nh míi chäc bän nã cã tÝ con Duyªn ®· ®uæi ®i. Nã b¶o nh×n mÆt m×nh mÊy con c¸ sî ch¹y mÊt dÐp. H« h« h«. C¸ rång g× mµ nh¸t gan, ch¾c c¸ rång nhµ nã lµ ®å rám. Nh­ng mµ …hic…mÆt m×nh ®¸ng sî vËy sao. Tù kØ
ChiÒu…
Võa nãi chuyÖn víi anh § (mét trong nh÷ng ng­êi thµnh ®¹t ë lµng m×nh). Buån l¾m ý. Cã c¶m gi¸c ¶nh h¬i bÞ coi th­êng m×nh. nhÊt lµ sau khi m×nh nãi sÏ thi ngo¹i th­¬ng. H¼n anh ý nghÜ m×nh lµ ®øa tinh vi. Cµng nghÜ cµng thÊy tøc. §· vËy m×nh häc thËt giái cho bâ tøc. Thi ®ç vµo tr­êng cho anh Êy lÐ m¾t ch¬i.
Ai b¶o nh÷ng ®øa kh«ng ®­îc häc ë c¸c trung t©m Anh ng÷ nh­ m×nh th× kh«ng thÓ thi khèi D. Chê ®Êy…Thø 3 ngµy 16-7
S¸ng nay häc thªm Ho¸. Ch¾c thÇy ®Ó ý m×nh råi. M©ý bµi thÇy cho m×nh lµm ®­îc hÕt hµ! Còng kh«ng khã l¾m. ChØ bùc m×nh bän con trai bµn 5. Chóng nã cùc k× v« duyªn lu«n ý. Nµy nhÐ! Trong giê häc th× nãi linh tinh, l¹i cßn nÐm giÊy lªn bµn m×nh. l¹i cßn ¨n nãi th« lç kh«ng thÓ t¶. §Êy! M×nh mµ lµ con trai th× tôi nã biÕt tay m×nh. Trong sè bän ®Êy cã th»ng N. Th»ng nµy h×nh nh­ ®ang thÝch T. Cø thÊy viÕt th­ linh tinh.
Kh¸nh (th»ng em trai) lªn Hµ Néi còng ®­îc gÇn 1 th¸ng råi. HÌ nµo nã còng ®­îc ®i ch¬i thÕ ®Êy. Trong khi m×nh th× toµn bÞ b¾t ë nhµ thæi c¬m víi l¹i häc hµnh tÑt khãi. BÊt c«ng…
Nh­ng mµ chiÒu nay nã còng vÒ råi, ch¶ biÕt cã mua quµ g× cho m×nh kh«ng.
V× lµ ®ang trong giai ®o¹n n­íc s«i löa báng nªn chØ khi høng chÝ lªn míi viÕt mÊy dßng vµo nhËt kÝ th«i. Chí nghe bän b¹n nãi ngµy nµo còng viÕt l¸ch. ín qu¸ ®i. Thêi gian Êy ®Ó xem phim cßn h¬n. ChØ cßn mét tuÇn n÷a lµ m×nh b¾t ®Çu ®i häc ë tr­êng råi. MÊy th¸ng hÌ kh«ng gÆp bän nã, còng thÊy nhí nhí. Th× ®i häc thªm còng gÆp, nh­ng mµ thÊy th× chØ kÞp vÉy vÉy tay víi nhau, ch¶ nãi ®­îc c©u g×. Häc kh¸c nhau mµ.Thø 3 ngµy 22-7
Oa !!! Ngµy ®Çu tiªn ®i häc ch¶ tèt ®Ñp g×. Cø nh­ cã hån ma ®eo ®uæi, ®en ®ñi qu¸ ®i.
S¸ng ®i häc ph¶i nhÞn ®ãi. DËy muén mµ. Tíi tr­êng t­ëng khÊm kh¸ h¬n ai ngê quªn mang th¾t l­ng, l¹i cßn ®i dÐp lª chø. Võa vµo tiÕt ®Çu tiªn ®· bÞ thÇy H tãm råi. MÊt c¶ tiÕt ®øng d­íi v¨n phßng. Hõ… nghÜ l¹i thÊy tøc qu¸, «ng H m¾ng bän m×nh tÖ h¹i lu«n. lµm nh­ lµ nÕu kh«ng cã bän m×nh th× c¸i tr­êng nµy sÏ trë nªn tèt ®Ñp h¬n vËy. ChÝnh nhê nh÷ng ®øa nh­ m×nh nªn tr­êng nµy míi tö tÕ thÕ nµy ®Êy…bùc qu¸!!! Lóc Êy tÝ n÷a m×nh ®· c·i l¹i æng råi, nÕu con HiÒn kh«ng ng¨n c¶n.
A!!! m×nh cã ý t­ëng nµy hay ho cùc. M×nh sÏ thµnh lËp héi ®ång b¶o vÖ quyÒn lîi häc sinh. Héi ®ång nµy sÏ lªn tiÕng chèng ®èi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ®Õn quyÒn häc sinh (®Æc biÖt lµ nh÷ng ®øa nh­ m×nh, t¹i m×nh chØ quªn th«i mµ, lµm g× d÷ vËy chí). ThËm chÝ sÏ xö ph¹t thÇy c« vi ph¹m. ThÕ nµy th× c¸c thÇy cã mµ chÕt hµng lo¹t…he..he..he.. nh­ng mµ tham väng cña m×nh cao xa qu¸. Chê khi nµo m×nh lµm bé tr­ëng bé gi¸o dôc ®·
óI trêi! VÉn ch­a hÕt ®©u. §Õn tiÕt thø 3 cßn gÆp ngay mét bµ c« d÷ d»n n÷a. Sè lµ h«m qua m×nh nghØ buæi gÆp gì gi¸o viªn chñ nhiÖm, nªn kh«ng biÕt mÆt mòi cæ ra sao. Võa nh×n thÊy cã mét l¸t ®· biÓu d­¬ng tinh thÇn cña m×nh “nghØ buæi häp mÆt ®Çu n¨m ë nhµ ngñ n­íng”. KÖ m×nh. T¹i m×nh thÊy mäi n¨m cã ai biÕt g× ®©u. Tù dư­ng n¨m nay ®æ ®èn.
µ µ… tÝ quªn. Cßn chuyÖn nµy n÷a míi ®au ®Çu nÌ. Tèi qua th»ng BÝ gäi ®iÖn cbo m×nh, n»ng nÆc ®ßi kÕt nghÜa anh em. §óng h©m! Nh­ng mµ nghe còng hay hay. M×nh ®ång ý thÕ cã lÏ nã sÏ bá qua kh«ng thÌm kÕt m×nh n÷a. Hay! Mµ th»ng nµy kÓ ra còng ngu. M×nh th©ý bän con trai x­a nay toµn thÝch con g¸i xinh x¾n ®¸ng yªu,thÕ mµ nã b¶o kÕt m×nh míi tëm chí. Æc Æc… nã nãi thÕ ®­îc mÊy th¸ng råi. M×nh mÆc kÖ! L¹i cßn nghÜ ra ®ñ mäi chiªu ®Ó nã kh«ng thÝch m×nh n÷a, thÕ lµ tr­íc mÆt nã m×nh ph« ra toµn khuyÕt ®iÓm..hi hi hi. Cã lÇn nã mêi m×nh ¨n b¸nh, m×nh b¶o lµ s¸ng ®i vÖ sinh quªn ch­a röa tay, tiÕt nµo m×nh còng luîn nhµ vÖ sinh nh­ kiÓu cña ®øa ¨n nhiÒu , th¶i nhiÒu h«h«h«. Mçi lÇn nã gäi ®iÖn m×nh ®Òu nãi lµ ®ang thæi c¬m,vµ sau ®ã thÓ nµo còng cã lÝ do lµ ch¸y khÐt lÑt c¸i g× ®ã ®Ó cóp m¸y. M×nh thËt th«ng minh, s¸ng l¸ng….

T×nh cê ®äc ®­îc mét bµi trong quyÕn s¸ch cò, chÐp nguyªn v¨n ®©y

“the ABC’s that make dream”
Avoid (tr¸nh) nh÷ng thãi quen xÊu
Believe (tin t­ưëng) vµo chÝnh b¶n th©n
Consider (xem xÐt) mäi viÖc tõ mäi gãc ®é
Don’t (®õng) bao giê bá cuéc
Enjoy (tËn h­ëng) cuéc sèng h«m nay. Ngµy h«m qua ®· qua råi vµ ngµy mai cã thÓ kh«ng bao giê ®Õn
Family and friends (gia ®×nh vµ b¹n bÌ) lµ nh÷ng kho tµng, h·y biÕt yªu quý hä
Give (cho) nhiÒu h¬n nhËn
Ignore (phít lê) nh÷ng g× lµm b¹n n¶n lßng
Join (hoµ nh©p) vµo céng ®ång
Keep trying (lu«n cè g¾ng) dï mäi viÖc d­êng nh­ khã kh¨n
Love (yªu) m×nh vµ ng­êi kh¸c
Make dreams come true ( biÕn giÊc m¬ thµnh hiÖn thùc)
Never (kh«ng bao giê) lõa dèi
Open up (më réng) tÇm m¾t ®Ó nh×n b¶n chÊt sù viÖc


Practice (luyÖn tËp) ®Õn khi thÊy hoµn h¶o
Quitters never win and winners never quit (nh÷ng ng­êi bá cuéc kh«ng bao giê thµnh c«ng vµ nh÷ng ng­êi thµnh c«ng kh«ng bao giê bá cuéc)
Read (®äc) thËt nhiÒu
Stop (dõng) ngay thãi quen tr× ho·n
Take control (®iÒu khiÓn) ®­îc lêi nãi, hµnh vi vµ c¶ sè phËn cña m×nh
Understand (hiÓu) b¶n th©n ®Ó hiÒu ng­êi kh¸c tèt h¬n
Visualize (h×nh dung, t­ëng t­îng) ra nhiÒu mong ­íc
Want (muèn) ®¹t ®­îc ­íc m¬ ®ã h¬n bÊt k× c¸i g×
X-ccelerate (®Çy m¹nh) nh÷ng nç lùc
You (b¹n) lµ thùc thÓ duy nhÊt, kh«ng ai thay thÕ b¹n ®­îc
Zero in on your goals (nh»m th¼ng vµo nh÷ng môc ®Ých cña b¹n ) vµ tiÕn tíi chóng

«i zåi! ViÕt xong muèn hoa c¶ m¾t…
Ngñ c¸i ®·…

Thø 4 ngµy 23-7
Con Loan võa c¶nh b¸o m×nh. Nã b¶o bän con g¸i trong líp ®ang bµn t¸n x«n xao vÒ chuyÖn gi÷a m×nh vµ BÝ. Bã tay! ThËt kh«ng hiÓu chóng nã bµn t¸n vÒ c¸i g× c¬ chø. V× m×nh thõa biÕt cã chuyÖn g× ®©u mµ bµn. §óng lµ lò con g¸i l¾m chuyÖn!!! Nh­ng mµ thÊy tøc qu¸, ®©y ®©u ph¶i chuyÖn cña bän nã, bµn t¸n c¸i g× chø. Dï cho lµ cã chuyÖn ®i n÷a chóng nã còng kh«ng ®­îc l«i m×nh ra lµm ®Ò tµi cho mét cuéc tranh luËn v« bæ nh­ vËy. Tù d­ng thÊy m×nh cø nh­ lµ c«ng cô gi¶i trÝ. øC!!!
Giê l¹i thÊy tøc víi c¶ th»ng BÝ n÷a. Mäi chuyÖn ®Òu do nã mµ ra chø ®©u. Bµy ®Æt kÕt nghÜa anh em. ®å ®iªn! ®å dë h¬i
Giê chØ m×nh lµ thiÖt thßi. Ngay c¶ con Loan còng kh«ng hiÓu m×nh. Sao nã nì nãi thÕ. M×nh tiÕc th»ng BÝ ­. C«ng nhËn lµ m×nh kh«ng cã nhiÒu th»ng con trai ®eo ®uæi, nh­ng thÕ kh«ng cã nghÜa lµ m×nh tiÕc nuèi mét th»ng m×nh kh«ng thÝch. Tù hái nã cã ph¶i lµ b¹n th©n cña m×nh kh«ng ®©y? bùc. nghÑn lêi. Tøc
L¹i cßn con H­êng, tËn bªn A9 mµ còng nghe ®­îc chuyÖn nµy. Nã hái m×nh cã chuyÖn g×, m×nh chèi ph¨ng, sau ®ã th× nã còng kh«ng hái thªm g× n÷a. may thÕ
Nh­ng mµ chuyÖn nµy cã vÎ lan réng phÕt råi ®Êy, ®óng lµ ch¶ hiÓu nåi. Lµm sao mµ bän nã r¶nh rçi lan truyÒn mét chuyÖn nh­ thÕ nµy nhØ? ThËt kh«ng tin næi. Thêi gian ví vÈn ®ã ®Ó giµnh ch¬i pikachu cßn s­íng h¬n. V¤ Bæ


Thø 5 ngµy 24-7
Tèi qua ngåi cè nÆn ra mét c¸i th­ hoµn chØnh ®Ó göi cho BÝ. Nãi râ rµng ®Ó cho nã hiÓu lµ m×nh vèn ch¶ thÝch nã tÝ nµo vµ nãi c¶ vÒ t×nh tr¹ng x«n xao trong líp n÷a. Mµ ch¶ hiÓu sao lóc Êy l¹i viÕt mét m¹ch hÕt c¸i th­ ( gäi lµ th­ thÕ chø nham nhë nh­ tê giÊy nh¸p, v× m×nh xÐ trong quyÓn nh¸p ra mµ). Ngåi ®äc l¹i thÊy v¨n m×nh còng kh«ng ®Õn nçi nµo, ch­a nãi lµ h¬i bÞ hay vµ thuyÕt phôc, mçi téi sai chÝnh t¶ nhiÒu qu¸.Th©y kÖ! Th»ng nµy thÊy m×nh sai chÝnh t¶ nhiÒu, m×nh cÈu th¶ nã cµng ghÐt chí sao..hª hª
S¸ng nay m×nh ®­a th­ cho nã, th»ng bÐ trßn m¾t nh×n m×nh. Ch¾c kh«ng dÌ mét ®øa thi häc k× ®­îc 3,5 v¨n n¨m líp 11 nh­ m×nh l¹i cã kh¶ n¨ng viÕt th­. §õng cã mµ khinh th­êng tui thÕ chø! Hõ
Giê nµy ch¾c nã còng ®äc råi. ChØ sî th»ng nµy cËn vËy, ch÷ m×nh xÊu, l¹i cßn sai chÝnh t¶ choe choÐt n÷a. Nã ®äc xong toÐt m¾t, kh«ng hiÓu ®­îc ý tø s©u xa m×nh göi g¾m trong Êy th× uæng c«ng.
Trêi ¹! §ang trong gi©y phót hæi t­ëng miªn man th× bông m×nh ®au anh ¸ch. Tíi ngµy Êy råi mµ! C¶ tuÇn råi mÑ b¾t m×nh uèng thuèc b¾c, l¹i cßn nãi ®¶m b¶o uèng xong kh«ng cßn thÊy ®au n÷a… ch¾c mÑ m×nh gÆp lang b¨m råi. PhÝ tiÒn. §· vËy c¶ tuÇn m×nh cßn cè chÞu ®ùng thuèc ®¾ng ng¾t n÷a chø. Tøc qu¸ ®i!!!

Thø 2 ngµy 28-7
S¸ng ®i häc. MÊy lÇn 4 m¾t ch¹m nhau. µ kh«ng! 6 m¾t chø, v× h¾n 4 m¾t mµ. Nh×n mÆt h¾n ñ ª, téi téi µ. Nh­ng mµ kÖ, ®©u liªn quan t¬i m×nh ®©u
ChiÒu vÒ, ®äc l¹i th­ BÝ, trong m×nh chît d©ng lªn mÆc c¶m téi lçi. Sao m×nh tÖ h¹i thÕ nhØ! Nì ®èi xö víi ng­êi ®èi xö tèt víi m×nh tÖ nh­ vËy. M×nh mµ chÕt cã khi ph¶i xuèng 3 tÇng ®Þa ngôc v× chuyÖn nµy mÊt (céng thªm c¸c téi kh¸c cã khi xuèng tÇng thø t¸m…hic)
B©y giê tù d­ng rÊt hay nghÜ vÒ BÝ. Cµng lóc cµng nhiÒu h¬n. cµng lóc cµng thÊy téi nghiÖp h¾n. Sao h¾n l¹i ®i thÝch mét ®øa nh­ m×nh c¬ chø! Ngu nhØ?? VÒ chuyÖn m×nh ®· lµm tæn th­¬ng h¾n thÊy d»n vÆt qu¸ ®i. ThËt lµ…
Mµ tõ h«m göi th­ tíi giê h¾n còng kh«ng nãi chuyÖn víi m×nh n÷a, võa lµm m×nh nhÑ nhâm, võa lµm m×nh ph¶i suy nghÜ. §iªn lªn mÊt. ¤I chÕt mÊt. M×nh ®au ®Çu qu¸ råi. ChÕt mÊt th«i…………
Thø 4 ngµy 30-7
S¸ng nay. M×nh ®· gÆp mét chuyÖn v« cïng khñng khiÕp. ThËt ®Êy! V« cïng khñng khiÕp. ¸c méng. ¸c méng. Võa n·y ngåi cßn kh«ng d¸m cÇm bót, tay cø run run. Sao l¹i lµ m×nh . Khñng khiÕp qu¸!
Còng nh­ c¸c buæi s¸ng kh¸c th«i, m×nh ®i häc. §­êng m×nh ®i cã mét ®o¹n ph¶i ®i qua c¸nh ®ång. Mäi khi ®­êng nµy ®«ng l¾m, nh­ng h«m nay ®i sím nªn v¾ng vÎ,chØ cã m×nh. §ang ®i gÆp mét ng­êi ®µn «ng d¾t xe ®¹p, h×nh nh­ xe anh ta bÞ háng. ThÊy m×nh anh ta lËp tøc xin qu¸ giang. M×nh ®ång ý lu«n. ®i ®c mét ®o¹n thÊy anh ta ®Æt tay lªn eo m×nh. m×nh nghÜ ch¾c t¹i ®­êng xãc qu¸, nh­ng råi bµn tay ®ã ®Æt lªn cao h¬n, m×nh quay l¹i nh×n. Bµn tay h¾n ta….., thËt kinh khñng……… m×nh ngay lËp tøc ®uæi h¾n xuèng xe. May m¾n lµ h¾n nh¶y xuèng ngay chø kh«ng th× m×nh còng ch¶ biÕt ph¶i lµm thÕ nµo. C¶ buåi s¸ng ch¶ ®­îc ch÷ nµo vµo ®Çu, cø nghÜ ®Õn th«i lµ ®· rîn hÕt c¶ ng­êi, nåi hÕt da gµ. Sî qu¸ ®i.

Thø 2 ngµy 18-8
LÞch häc b¾t ®Çu dµy, nªn m×nh chuyÓn lªn nhµ trä cho tiÖn. Dï lµ ®· sèng ë ®©y c¶ n¨m häc tr­íc nh­ng víi m×nh n¬i nµy vÉn thËt khã sèng (vÒ sinh ho¹t c¸ nh©n th«i). ThËt khã kh¨n, c¶ tuÇn råi m×nh ch¼ng häc hµnh g× c¶, vÉn bÞ ¸m ¶nh chuyÖn Êy. Th«i kÖ ®i, m×nh cÇn cè g¾ng. Môc tiªu cñat m×nh lµ ngo¹i th­¬ng c¬ ®Êy. NhÊt ®Þnh ph¶i cè g¾ng, kh«ng ®­îc chÞu thua l­êi biÕng ®©u ®Êy. M×nh cã rÊt nhiÒu dù ®Þnh vµ môc tiªu cho t­¬ng lai. Vµ chØ cßn mét c¸ch lµ cè g¾ng hÕt m×nh. Nhí l¹i mét c©u cña con em hä (®ang häc ®¹i häc)
“h«m nay kh«ng häc
Ngµy sau chÕt ®ãi”
Víi m×nh häc ®Ó cuéc sèng kh«ng tr«i qua v« nghÜa vµ th¼ng tiÕn tíi môc tiªu trong t­¬ng lai

Ngo¹i th­¬ng!!!
Cè lªn
Thø 3 ngµy 19 th¸ng 8
Ngåi häc mét m×nh buån qu¸! Giê m×nh cµng thÊu hiÓu c¶m gi¸c alone. ThÌm ®­îc nghe nh¹c qu¸. Trêi l¹i ®ang m­a, muèn ®c nghe “Rhythm of the rain”. Cã lÏ m×nh ph¶i tiÕt kiÖm ®Ó mua m¸y nghe nh¹c th«i, chø cø thÕ nµy th× buån ch¸n nhÊt qu¶ ®Êt mÊt. RÇu thói ruét.
Thø 6 ngµy 29 th¸ng 8
Cuèi tuÇn råi vµ còng lµ cuèi th¸ng lu«n. M×nh ngåi ®©y trèng rçng vµ c« ®¬n. Kh«ng biÕt 9 th¸ng n÷a th× t©m tr¹ng cña m×nh sÏ thÕ nµo. M×nh cã thÓ tù tin b­íc vµo phßng thi ko? Hay ko cã chót lßng tin nµo vµo b¶n th©n.12 n¨m ®· tr«i qua, nhanh chãng nh­ mét giÊc ngñ nhÑ nhµng vµ h¹nh phóc. M×nh s¾p qua tuæi häc sinh råi, vËy mµ b©y giê ®Õn t­¬ng lai m×nh còng ch¼ng bik nã ra sao. M×nh cã thÓ lµm g× cho t­¬ng l¹i cña chÝnh m×nh ®©y ngo¹i trõ cè g¾ng vµ kiªn nhÉn chê ®îi. Mong r»ng m×nh sÏ cè g¾ng ®Ó ko tõ bá vµ thùc hiÖn giÊc m¬.


Thø 6 ngµy 5 th¸ng 9
Mét tuÇn n÷a ®· l¹i tr«i qua, C¶m gi¸c lóc nµy thËt hçn ®én. Buån cã. Bèi rèi cã. GiËn hên còng cã. M×nh ®i häc rÊt muèn hoµ ®ång cïng bän kia nh­ng mµ sao khã thÕ. Chóng nã vµ m×nh nh­ hai côc cña Tr¸i §Êt ch¼ng bao giê gÆp ®c nhau.
Th«i! DÑp bá nh÷ng c¶m xóc ví vØn t¹i ®©y. Míi võa bÞ ng· xe xong. Xuèng dèc m×nh chØ bãp phanh nhÑ mét c¸i thui mµ bay lun, n»m cßng queo c¹nh ®èng c¸t. Lóc ®ã mµ ®­îc quay camera th× ®Ñp ph¶i biÕt. Råi tay ch©n ®Óu bÇm tÝm, x©y x­íc hÕt ¸. TÝ cßn ®i lu«n m©y c¸i r¨ng cöa Êy chø. VÉn cßn ngåi ®©y mµ viÕt nhËt kÝ ®· lµ may m¾n l¾m råi ®Êy.
Thø 4 ngµy 17 th¸ng 9
Xem phim mµ buån ngñ qu¸, hai m¾t dÝp l¹i vµ…ngñ lóc nµo ko hay. GiËt m×nh tØnh dËy ®· 2h, m×nh véi vµng chuÈn bÞ ®i häc, tranh thñ viÕt l¹i lêi nh¾n mai m×nh ®c nghØ. Xong, lÊy xe phãng tíi tr­êng. H×nh nh­ m×nh ®i muén qu¸ th× ph¶i, ch¼ng cã ma nµo c¶. ña! Võa nghe cã tiÕng nh¹c phim, ®· 2h h¬n råi mµ, lµm g× cßn phim. Chµ! Phim 1h h«m nay hÕt muén thËt. Tíi tr­êng, m×nh khñng ho¶ng lu«n. TÐ ra míi cã h¬n 1h. C¶ tr­êng v¾ng lÆng. Pã tay. Quay vÒ m×nh ngã ®ång hå, míi cã 1h15. §iªn! LÇn sau th× nh×n cho kÜ. Trêi! MÖt qu¸! Lªn gi­êng ngñ tiÕp.
ChiÒu... c¶ lò ra ban c«ng m×nh kÓ cho tôi nã nghe chuyÖn råi. Ui cha! Chóng nã c­êi bÓ bông lu«n, c­êi sÆc sôa lµm m×nh tøc ®iªn ng­êi. Cã j ®¸ng c­êi ®©u chø!


Thø 5 ngµy 2 th¸ng 10
§ang ngåi häc th× ®ét nhiªn m×nh nghe they cã tiÕng l¹ch b¹ch vç c¸nh. T­ëng con d¬i, ho¸ ra l¹i lµ mét chó chim xinh xinh. Mµ ®©y lµ chim j nhë? Chim sÎ, chim Ðn hay chim j? ko bik nh­ng mµ nh×n iu l¾m. Cuèi cïng th× c¶ hai ®i ngñ, m×nh cho nã vµo trong mµn. Lóc ngñ thØnh tho¶ng l¹i giËt m×nh v× nã ®©u cã chÞu ngñ yªn ®©u.
Thø 6,
Võa dËy m×nh ®· tãm ngay lÊy nã ®ang ®Ëu ë mét gãc trong mµn, ®ót vµo cÆp ®­a tíi líp ®Þnh sÏ khoe bän co Loan. Võa vµo cöa líp th× nã nay vôt ra, lao th¼ng vµo cöa ®¸nh “bèp”. Téi nghiÖp! Sau ®ã th× ®Ëu lªn c¸nh qu¹t trÇn. MËn bËt qu¹t lªn, cã lÏ do chãng mÆt qu¸ nªn nã h¹ xuèng cöa sæ vµ m×nh ®· b¾t l¹i ®c thËt dÔ dµng. Chê lóc Loan ®Õn hai ®øa ch¹y véi ®i WC råi th¶ con chim nhá téi nghiÖp ra. Ch¶ bik nã cã sèng næi ko? LThø 3 ngµy 7 th¸ng 10
Míi m­în ®c cña MËn quyÓn truyÖn hay kinh. MÊy ngµy nay dÑp hÕt häc hµnh dån søc cho nã. Mçi téi dµi khñng L. §äc muèn toÐt m¾t!
VËy mµ hum tr­íc l·o L©m nÊm nhµ m×nh mang ®i cho m­în >”<. Gi¶ sö chÞ Êy gÇn nhµ m×nh ko sao, ®»ng nµy l¹i ë tÝt ®©u ®©u, ®Õn l·o ý cho m­în xong còng sî ko lÊy l¹i ®c, b¶o lµ ®Õn tËn hÌ chÞ Êy vÒ míi tr¶. §iªn ah? M×nh míi lµ ®øa ph¶i tr¶ gi¸ cho hµnh ®éng ga-l¨ng ngí ngÈn Êy.


Thø 4 ngµy 8 th¸ng 10
§ang rèi hÕt c¶ lªn! Trí trªu thay m×nh l¹i m­în cña MËn míi chÕt chø. Ko lÊy l¹i ®c th× die.

Thø 5 ngµy 9 th¸ng 10
Cuèi cïng còng nãi ®c cho MËn bik. Trêi ¹! Lóc chuyÒn th­ m×nh cßn ko d¸m nh×n mÆt h¾n n÷a. Nghe con Ph­¬ng t¶ l¹i th× m¾t h¾n më to, måm h¸ hèc. Ch¾c sèc qu¸! H¾n còng göi th­ l¹i, viÕt l©m li bi ®¸t l¾m, cø nh­ nÕu ko lÊy l¹i ®c truyÖn th× h¾n sÏ chÕt. Ch¼ng hiÓu h¾n ®ïa hay thËt nh­ng thËt ví vÈn. §å con trai!
Thø 2 ngµy 13 th¸ng 10
Tin ®éng trêi: HuyÒn ®en xuèng tãc. Nã b¶o m×nh 1h15 th× gÆp nhau ë tiÖm. TiÕc thËt, tãc nã dµi thÕ c¬ mµ, tãc m×nh mµ thÕ ch¾c ch¶ d¸m c¾t. MÑ sÏ giÕt m×nh J
§óng giê lß giß ®i ra, ch¶ thÊy nã ®©u, chØ thÊy th»ng Gµ ngåi víi H­êng víi Trang ngoµi qu¸n n­íc mÝa. Chóng nã gäi, m×nh ®i vµo. Ch¼ng bik bän nµy cã thµnh t©m mêi m×nh vµo ko chø m×nh c¶m thÊy bän nã coi m×nh nh­ ng­êi thõa vËy. Cø ghÐ tai nhau mµ nãi th«i, nÕu bÝ mËt thÕ th× ®õng cã gäi ng­êi kh¸c vµo chø>”<. Mãn n­íc mÝa b×nh th­êng kho¸i khÈu mµ nay uèng còng ko ngon. oÐ! Tôi nã nh¾c ®Õn BÝ, l¹i quay ra m×nh c­êi høc høc n÷a chø. Choµi ¬i! Th»ng Gµ kia ch¶ ph¶i lµ ngåi cïng BÝ ®Êy sao, m×nh ngu thÕ, tù d­ng l¹i quªn, Ch¾c ®ang c­êi m×nh chø g×. Sao tôi nã cø quan t©m chuyÖn ví vÈn thÕ nhØ. R¶nh ghª, ch¼ng nh­ m×nh cø bï ®Çu vµo truyÖn.Thø 3 ngµy 14 th¸ng 10
M«n ®Þa lý c« giao vÏ b¶n ®å ViÖt Nam, råi cßn vÏ thªm c¸c kÝ hiÖu h×nh c¸c con vËt vµo n÷a. Ch¼ng thÊy tÝch sù g× ngoµi viÖc lµm cho c¸i b¶n ®å ®· nhoÌ nhoÑt cµng thªm t­íp t¸p. µ! Cßn cho nã gièng mét c¸i trang tr¹i n÷a chø J. May m¾n m×nh còng lµ ®øa mang ®Çu ãc kh¸ nghÖ thuËt míi vÏ næi c¸c thÓ lo¹i tr©u, bß råi c¶ lîn n÷a. Chø nh­ con HuyÒn ®en, ch¶ bik tay ch©n thÕ nµo mµ hum qua nhê m×nh vÏ hé. §­îc th«i, tµi n¨ng nh­ m×nh cÇn ®­îc kh¸m ph¸. PhÝ tæn m×nh chØ ®ßi cã phong kÑo. hÝ hÝ
ÆC! Nã lõa m×nh, c¸i ®ã lµ vÏ hé cho BÝ. Phong kÑo còng lµ cña BÝ. Hu hu, sao m×nh ngu…
Phong kÑo lì ¨n råi, lµm sao n÷a? §µnh vÏ hé vËy, tÆng cho h¾n c¶ bøc tranh vÏ tõ håi n¶o, ®ang ®c n©ng niu trong c¸i kÑp cò n÷aJ hÕt nî nhau.
ChiÒu…
Võa ®­a cho BÝ xong. NghÜ l¹i thÊy hèi hËn, nhì ®©u h¾n l¹i nghÜ ví vÈn th× xui xÎo cho m×nh. L¹i thªm th»ng “Gµ” bu«n d­a lª cho con H­êng th× ®øt. Ngu! Tù d­ng næi høng tèt bong ch¼ng ®óng lóc. §Ò xem, mai thÓ nµo còng cã chuyÖn.
Thø 4 ngµy 15 th¸ng 10
M×nh bik mµ! H¾n viÕt th­, c¶m ¬n m×nh. L¹i cßn chÊt vÊn m×nh t¹i sao. Sao m×nh ph¶i gi¶i thik víi h¾n. §Õn m×nh cßn ko bik n÷a lµ. Ch¼ng lÏ m×nh nãi r»ng m×nh sî h¾n sao? §óng! RÊt sî lµ ®»ng kh¸c, sî h¾n, sî biÓu hiÖn cña h¾n, sî c¶ c¸i c¸ch h¾n nãi chuyÖn víi m×nh. V× sao m×nh ph¶i gh¸nh chÞu nh÷ng chuyÖn tÖ h¹i nµy.
Th«i! Mai cã 2 tiÕt kiÓm tra, liÖu mµ häc cho cÈn thËn!!!


Thø 6 ngµy 17 th¸ng 10
Ph¶i ngåi häc bµi ®Ó tuÇn sau lµm bµi kiÓm tra §¹i sè. ThÕ nh­ng c¶ buæi tèi m×nh ®· ph¶i bËn bÞu b¾t mÊy con ruåi v« gi¸o dôc cø vo ve bªn tai m×nh. §ÊY! VÉn cßn mét con n÷a. M×nh quyÕt b¾t nã b»ng ®c th× th«i. Ngõng ngay c¸i viÖc lµm phiÒn tao ®i, §å RUåI NHÐP! TAO BùC M×NH RåI §ÊY!
ChiÒu nay trong tiÕt v¨n MËn l¹i hái vÒ nµng M«nalisa cña h¾n. M×nh ®ang tù hái liÖu cã ph¶i lµ h¾n bÞ m¾c chøng hoang t­ëng ko? Cã khi h¾n ®ang coi M«nalisa lµ ng­êi yªu cña h¾n còng nªn. KHïNG!!!
Mµ giê th× m×nh còng khïng thËt sù råi! Sao c¶ buæi BÝ cø quay xuèng nh×n m×nh hoµi vËy. Bé mÆt m×nh cã nhä ch¾c. Dï vËy th× h¾n còng thËt v« duyªn>”<. ThËt ®Êy!


Chñ nhËt ngµy 19 th¸ng 10
S¸ng 9h50…
Häc mµ ch¼ng vµo ®c j c¶, ®Çu ãc cø ®i ®©u ý. KiÓm tra th× liªn tôc, l¹i cßn s¾p thi n÷a. TÝnh sao ®©y! Ngoµi nhµ anh Gi¸p ®ang xem phim hµi. ChÑp…cã nªn ra xem cïng ko ta?
RA! KO RA! RA! KO RA… TH¤I! Bá ®i…nót b«ng vµo tai vËyL
Trêi ¬i! M×nh thÒ lµ ®· cè g¾ng l¾m råi…ko c­ìng næi^^


Thø 2 ngµy 20 th¸ng10
Ph¶i ngåi vËt v· c¶ giê chµo cê, thÕ mµ khi vµo líp xin c« th­ gi·n tÝ c« còng ko cho. ¸C! M×nh d¸m c¸ lµ bän c¸n bé ®· bÞ ©m ng©n quü råi nªn h«m nay mét cµnh hoa còng ko cã. M·i míi c¾m ®c lä hoa hang. Bi ®¸t J
C¶ lò ngí ngÈn rñ m×nh ®i WC. Õ! Th× ®i. §Õn lóc vÒ líp cø thÊy bän nã gäi tªn m×nh. Th× ra lµ cã th»ng nhãc líp 10 ®Õn tÆng hoa. Nã b¶o lµ cã ng­êi göi. Cho¸ng toµn tËp!!! Nh­ng m×nh cø nhËn! Téi g× nhë=)), ch¶ mÊy khi. L·o Quèc rñ c¶ bµn m×nh ®i ¨n chÌ. VÒ lµ c¶ lò hÝ hín kÐo nhau ra qu¸n ngåi. §Õn n¬i th× thÊy H­êng, Trang, L©n,… còng ®ang ngåi ®Êy. NG¹i qu¸!!! L¹i cßn thªm con HiÒn, cã mçi chuyÖn ¨n uèng th«i mµ nã kÐn chän m·i. Nµo lµ c¸i nµy ngon h¬n c¸i kia… ¤i trêi! §i víi nã quª mét côc lu«n. Chît nh¾c ®Õn chuyÖn th»ng nhãc tÆng hoa, H­êng nã hái lµ ai tÆng m×nh. M×nh b¶o sù thËt lµ m×nh ko bik. Con H­êng l¹i b¶o th»ng nhãc ®ã cïng lµng tí mµ. Råi th× nghe tiÕng con Loan “µ” lªn khe khÏ. Nã ghÐ tai m×nh b¶o “ ®ã ch¾c ch¾n lµ th»ng BÝ Thèi. Cha nµy chung t×nh l¾m” Nghe xong m×nh chØ muèn ngÊt. Ch¾c nh×n c¸i mÆt nghÖt nh­ nghçng cña m×nh n¶n qu¸ nªn tôi nã ch¼ng buån ¨n n÷a.
3h chiÒu…
Cã ®iÖn tho¹i. Con H­êng gäi b¸o lµ chiÒu nay c« cho nghØ häc tiÕng anh. THÕ ®Êy! BiÕt thÕ th× m×nh vÒ nhµ cho råi!
VIÖC CÇN LµM:
- Quªn hÕt mÊy chuyÖn linh tinh
- C­êi ®óng lóc ®óng chç víi ®óng ng­êi
- Lµm hÕt bµi tËp vÒ nhµ
- Lµm ®Ò c­¬ng v¨n häc
- DÞch hÕt mét ®o¹n v¨n tõ Anh->ViÖt hoÆc ng­îc l¹i.
- Häc lÞch sö, thø 6 cã bµi kiÓm tra 1 tiÕt
MôC TI£U
- KiÓm tra h×nh häc ®c 9®
- KiÓm tra Gi¶i TÝch còng ph¶i 9®
- KiÓm tra Lý cµng ph¶i 9®( m«n nµy ®iÓm kÐm l¾m roµiL)
Thø 3 ngµy 21 th¸ng 10
§· ph¸t hiÖn ®­îc mét tin ®éng trêi! KÎ giÊu mÆt tÆng hoa cho m×nh ko ph¶i lµ BÝ mµ lµ Hoµng. KÎ n¨m ngo¸i ngåi bµn trªn m×nh vµ lu«n chµnh choÑ ví vÇn, tÝnh t×nh nh­ mét ®øa con g¸i l¾m ®iÒu. Th¶o nµo, h«m qua lóc ®èi mÆt nã ë cæng tr­êng, nã cø nh×n m×nh hoµi. õ! Th× m×nh t­ëng nã nh×n m×nh th¸ch thøc kiÓu nh­ “k eke h«m nay ko cã mµ nµo tÆng hoa hö?” Cho nªn m×nh còng nh×n l¹i b»ng ¸nh m¾t h×nh viªn ®¹n. hic hic
Mµ BÝ bÞ sao ý. H«m nay tíi líp mÆt bÞ bÇm te tua. Còng muèn hái th¨m nh­ lêi con HiÒn nh­ng mµ sî r»ng tôi nã l¹i nh×n m×nh c­êi khanh kh¸ch. GhÐt l¾m! Th«i vËy.Thø 5 ngµy 23 th¸ng 10
M×nh bÞ sao qu¶ t¹ chiÕu sao ý. §en ®ñi, ch­a tõng thÊy h«m nµo ®en nh­ h«m nay. Buèi s¸ng dËy th× ph¸t hiÖn ra côc tÈy, bót ®á ko c¸nh mµ bau. §Õn líp võa ®c cho qu¶ chanh leo ®Ñp khñng th× bÞ th»ng “hotdog” c­íp giËt ko th­¬ng tiÕc vµ nhÊt quyÕt ko chÞu tr¶. Ngåi häc Lý th× bän th»ng Ninh lÊy hép bót cña m×nh vµ bÞ thÇy tÞch thu. Tôi nã nghÞch dao räc giÊy. Zêi ¹! Lò ng¬ nµy>”<. Ko khÐo thÇy vu cho m×nh téi mang hung khÝ tíi tr­êng ah?
Mét lò qu©y vµo ch¬i trß tr¾c nghiÖm chång t­¬ng lai. M×nh toµn ví vµo M· Gi¸m Sinh víi l¹i Së Khanh. Hu hu… Tr¾c nghiÖm nghÒ nghiÖp th× ®c côt lñn mét ch÷ “S­”.
TiÕp ®Õn ch¶ hiÒu v× sao mµ “Gµ” cø ®Õn chç m×nh ®ßi chép h×nh m×nh. Mµ c¸i mÆt m×nh lªn ¶nh th× cø nh­ c¸i ®Ýt nåi nªn m×nh ch¼ng cho nã chôp. §· vËy nã cßn nghe lám ®c mÊy c©u nã nh¾c ®Õn vô c¸ c­îc g× ®Êy víi BÝ. §Õn n­íc nµy th× m×nh ko chÞu næi n÷a råi. §ang ®Þnh ®øng lªn cho nã mét bµi häc th× TuÊn nh¶y tíi ®Èy nã ra. May qu¸… mµ ®iÖu bé cña m×nh ch¾c ngè l¾m nªn 3 ®øa kia cø bôm miÖng l¹i mµ c­êi. ña quªn. Cßn téi cña con HiÒn víi con Loan n÷a. M×nh ®· nãi lµ ko muèn cho Gµ chôp h×nh, Êy thÕ mµ tôi nã cßn gióp th»ng ®ã n÷a. Cø kÐo tay ch©n m×nh lµm m×nh muèn næi ®iªn lu«n. B¹n bÌ thÕ ah? VËy mµ tíi lóc vÒ mÆt ®øa nµo còng tØnh b¬. §ang cÊt s¸ch vë vµo cÆp th× bän nã Ý íi gäi. M×nh ngÈng lªn. Trêi «i! Th»ng TuÊn ®ang chôp lia lÞa, m¾t nã ®¨m ®¨m nh×n cùc ®¸ng sî vµ d­êng nh­ nã ko quan t©m ®Õn c¶m gi¸c cña ng­êi kh¸c mµ ®¸ng quan t©m lµ cña c¸i ®øa ®ang thÊt thÇn nh×n quanh lµ m×nh ®©y. Trêi ®Êt sôp ®æ! Sao tôi nã ko bu«ng tha cho th©n phËn nhá bÐ cña m×nh (Loan ®· c­êi ®Õn ph¸t sÆc, nã b¶o th©n phËn m×nh hæng d¸m nhá bÐ ®©u, 43 kÝ chø Ýt ái g× L). Chôp ch¸n råi nã míi chÞu bá ®i mÆc cho vÎ mÆt m×nh nh×n nã ®Çy thÊt väng… hic…muèn huhu qu¸!!! Oa oa oa
Ngµy h«m ny lµ ngµy g× thÕ nµy.


Thø 6 ngµy 24 th¸ng 10
Æc Æc…m×nh ng¹t thë víi tÊt c¶…mäi chuyÖn sao vÉn ch­a chÊm døt. TÊt c¶ nh÷ng chuyÖn nµy m×nh thÒ ®Òu lµ do BÝ g©y ra. M×nh ghÐt nã l¾m! Míi ®Çu lµ Gµ lÆp l¹i nh÷ng hµnh ®éng hum qua. M×nh ®· cè tr¸nh ®i, sau l¹i th»ng TuÊn. Ui! Hum nay nã míi c¾t qu¶ ®Çu ngé cùc, nh­ng còng ko ®ñ hay ho ®Õn møc m×nh quªn ®i nh÷ng g× nã g©y ra cho m×nh>”<. Råi lóc ®Õn phßng Tin häc, Ch«m lï lï ®i ®Õn “cho tí xin mét p«”. Sao c¶ ®Õn Ch«m mµ còng… m×nh ghÐt hÕt bän nã. GhÐt nhÊt lµ mÆt m×nh lªn h×nh th× kh¸c g× mÆt thít (xÝ hæ)…ko ®øa nµo ®c phÐp vïi dËp m×nh hÕt >”<.
ChiÒu…
Trong giê phô ®¹o V¨n…
C« gi¶ng c¸i g× mµ m×nh ch¼ng hiÓu g× c¶. §ang ngåi vÐo m¸ cho ®ì buån ngñ th× nhËn ®c mÈu giÊy nhá xÝu cña MËn
“ Hello aunt ‘Smile’!
I’m the cousin of uncle Bi
You can call me is KID
I delighted to know you
Write back me soon, please”
§äc xong m×nh thËt sù ko hiÓu ý cña h¾n.
“Why are you the cousin of Bi?
Why are you KID?
Why am I aunt?
Write in Vietnamese…cho dÔ hiÓu^^”
Ch¼ng bik m×nh viÕt cã sai ng÷ ph¸p ko n÷a. Dï sao th× ng­êi ta còng ®c coi lµ mét thiªn tµi mµ. VËy lµ hÕt buån ngñ lu«n. Vµ m×nh ngåi chê m¶nh giÊy sau
“From KID
Cã mét chµng trai ®Ìo ng­êi yªu ®i ch¬i. Tõ trªn con dèc chµng phi xe xuèng vµ phanh cËt lùc t¹i ch©n ®Ìo, ngay c¹nh qu¸n chÌ, råi quay sang hái ng­êi yªu ‘Cã ¨n ko em?’
C« g¸i ‘cã ¹!’
Hái sau ®ã chµng trai sÏ nãi g×?
To: ng­êi ch¨m chØ”
M×nh tr¶ lêi “Campuchia”
“Sai lÌ!
Chµng trai ‘õ! ¡n thËt ®Êy! Phanh anh míi thay tuÇn tr­íc mµ lÞ’
Nãi råi chµng trai ®¹p xe ®i tiÕp :D _KID_”
¤i! ThÕ mµ m×nh ko nghÜ ra. Hay thËt.
“CËu th¾ng 1-0
Giê tíi l­ît tí!
4 ng­êi rñ nhau ®i vivu b»ng khinh khÝ cÇu: b¸c sÜ, lÝnh dï, gi¸o viªn, vµ vËn ®éng viªn leo nói. BÊt ngê khinh khÝ cÇu gÆp sù cè. CÇn vøt bít mét ng­êi cho nhÑ ®i. Hái nªn vøt ai.”
“NÕu anh lÝnh ®ï mµ cã dï th× best lµ vøt anh ta xuèng. NÕu ko th× tÊt nhiªn lµ cø ng­êi nÆng nhÊt mµ vøt.
Mét con tr©u mÑ cïng mét con tr©u con ®i gÆm cá. Tr©u mÑ hóc sõng vµo c©y dõa. Qu¶ dõa r¬i xuèng tróng ®Çu tr©u mÑ. Tr©u mÑ chÕt. Hái tr©u con nghÜ g× _KID”
“V× mÑ cã bao giê ®éi mò b¶o hiÓm ®©u”
Ok. 2-1
KÕt thóc v× trèng hÕt giê.
Dï sao th× còng ph¶i thanks MËn v× h¾n ®· gióp m×nh thÊy tho¶i m¸i h¬n J.
Thø 2 ngµy 27 th¸ng 10
§· cuèi th¸ng 10, tuÇn sau m×nh thi. Thêi gian tr«i nhanh thËt! ChiÒu nay thÇy Trinh cã nãi lÇn thi nµy ai mµ ®c 10 æng sÏ ngay lËp tøc mêi vµo ®éi tuyÓn. M×nh sÏ cè g¾ng hÕt søc dï hy väng qu¸ søc mong manh L
Mµ hay l¾m nghen! GÇn ®©y hay cã ng­êi khen m×nh xinh. ThËt ko vËy ta? J
Nh÷ng lóc soi g­¬ng th× thÊy còng ®c nh­ng l¾m lóc thÊy nh­ ®iªn ý. Õ! Th× cø cho lµ m×nh xinh ®i th× còng ch¶ ®Ó lµm g× nÕu m×nh cø häc hµnh lÑt ®Ñt nh­ thÕ nµy!
Môc tiªu cña m×nh lµ g×? Lµ “Ngo¹i Th­¬ng” ®Êy! Cè lªn! Cè hÕt søc nhÐ dï kÕt qu¶ cã nh­ thÕ nµo ®i n÷a.


Thø 3 ngµy 28 th¸ng 10
Buæi s¸ng khi ®Õn líp, m×nh ch¼ng bao giê ®i lèi gi÷a 2 d·y ®Ó ®Õn chç ngåi cña m×nh. MÆc dï lµ len lái bªn gãc th× khã kh¨n h¬n. Cã lý do cña nã c¶. Còng ®¬n gi¶n. M×nh sî ch¹m ph¶i ¸nh m¾t cña BÝ. H¬i buån c­êi, ®óng ko? Nh­ng mµ thËt ®Êy! §· cã lÇn m×nh b¾t gÆp ¸nh m¾t Êy, cã lÉn c¶ sù ­u t­, chót niÒm vui vµ…(thùc sù m×nh ko muèn nãi ra tõ nµy) c¶ say ®¾m n÷a. M×nh cã c¶m gi¸c h¾n nh×n m×nh rÊt …Ñ «i…®¾m ®uèi. Trong c¸c giê häc còng vËy, d­êng nh­ ¸nh m¾t Êy ko lóc nµo rêi m×nh. §iÒu ®ã khiÕn m×nh thÊy sî. Ch¼ng lÏ ®ã ®­îc gäi lµ “t×nh yªu”? Kh«ng! M×nh kh«ng bik! Còng ch¶ thÊy thik thó. Cã lÏ t¹i m×nh nghÜ linh tinh nhiÒu qu¸. Suy nghÜ nhiÒu ko tèt ®©u. Mäi chuyÖn ®©u nhÊt thiÕt lµ nh­ m×nh nghÜ.Thø 5 ngµy 30 th¸ng 10
M×nh nghe bän b¹n nãi lÇn nµy thi c¸c thÇy c« muèn chän ®éi tuyÓn nªn ®Ò thi cùc khã nh»n. Ch¶ bik nªn mõng hay lo ®©y. Kh«ng bik lµ víi tr×nh ®é cña m×nh th× cã hy väng vµo ®éi tuyÓn ko? Nh­ng mµ lÏ dÜ nhiªn lµ m×nh ph¶i cùc k× cè g¾ng. Ngoµi kia trêi ®ang m­a rÊt to, mµ ch¶ hiÓu sao suy nghÜ cña m×nh cø trïng xuèng. H·y nghÜ ®Õn Hªn. Giê cËu Êy ®· lµ häc sinh xuÊt s¾c nhÊt cña líp chuyªn to¸n ë ng«i tr­êng chuyªn m×nh lu«n m¬ ­íc, m×nh th× sao. §õng ®Ó ng­êi ta bá xa vËy chø. Cè lªn!!!


Thø 4 ngµy 5 th¸ng 11
B­íc ra khái phßng thi mµ lßng m×nh nÆng trÜu. M×nh lµm bµi qu¶ thËt lµ rÊt tÖ. Giê, khi mµ bik lêi gi¶i råi th× thÊy m×nh qu¶ thËt lµ q óa ngècL


Thø 5 ngµy 6 th¸ng 11
ChiÒu…Buån!
§¹p xe loanh quanh råi nghÑo vµo nhµ HiÒn ch¬i. Nã ®ang ngñ n­íng mµ m×nh th× ko c¸ch nµo l«i nã dËy ®c. Khái! M×nh nh¶y vµo ch¨n n»m lu«n víi nã. Êm thËt, Êm c¶ trong lÉn ngoµi J.
N»m mét lóc thËt lµ l©u råi m×nh kÓ cho nã nghe chuyÖn BÝ nh¾n cho m×nh cã mÊy ch÷ “SHMILU” Con HiÒn còng ch¼ng thÓ luËn ra ®c lµ ch÷ g×. M×nh th× cø nghÜ nã b¶o m×nh lµ g× ®Êy liªn quan ®Õn chã mÌo. Th× cã 2 ch÷ MILU kia lµ g×. HiÒn nã b¶o m×nh khïng vµ c­¬ng quyÕt nãi 3 ch÷ cuèi lµ ‘I love you’. C·i mét th«i mét håi mµ còng ch¼ng ®i ®Õn ®©u.
OÐ! Con HiÒn nã b¶o ngµy x­a nã thik th»ng Nem. Råi «i! Lßng «i! Nã b¶o ngµy x­a Nem xinh trai kinh khñng. TÕ mµ bi giê mÆt h¬n c¸i b¸nh ®a r¾c võng (ý lµ nh×u môn l¾m ý^^), lóc nµo còng nh¨n nh¨n n÷a chø…


Thø 7 ngµy 8 th¸ng 11
Hic hic…võa míi s¸ng dËy ®· bÞ bµ m¾ng råi. Khïng thËt! Ngµy x­a m×nh bÞ bµ m¾ng th× m×nh thÊy vui v× nghÜ bµ coi m×nh nh­ ng­êi nhµ. Nh­ng h«m nay m×nh buån kinh khñng. M×nh thùc sù tÖ ®Õn vËy ­? Cã lÏ lµ vËy, bëi ë n¬i nµy m×nh thùc sù kh«ng bik ph¶i lµm g× hÕt ¸. Lµm viÖc ®ång ¸ng th× m×nh ko rµnh ( nãi cho nã mang tÝnh hoµnh tr¸ng thÕ thui chø thùc ra lµ chuyÖn ph¬i ng«, khoai ý mµ). NÊu c¬m th× cã c¸i bÕp xÝu xiu, mét ng­êi ë trong lµ ko cßn chç n÷a råi. Thùc sù thÊ m×nh lµ ng­êi thõa th·i v« cïng, ®ông ®©u háng ®Êy! BiÕt lµm sao ®c!
Tèi…
BÝ gäi ®iÖn hái vô s¸ng nay sao m×nh ko häc bµi. Sè lµ m×nh ko thÓ häc næi m«n lÞch sö dµi lo»ng ngo»ng nªn mÊy tiÕt nay ch¶ häc g×.¤ng thÇy l¹i liªn tôc kiÓm tra m×nh. ThÕ lµ ph¶i chÐp ph¹t mái hÕt c¶ tay. GhÐt thÕ. Ví vÈn thËt! Kh«ng häc lµ kh«ng häc. Hái han g×? Bùc m×nh. ThÕ råi h¾n b¶o h¾n bÞ ho ko nãi chuyÖn ®c, b¶o m×nh chuyÓn sang nh¾n tin. §ang xem dë bé phim thÕ lµ viÖn cí bè ®i häp ®Ó stop.
Ai ngê ®Þnh xem th× anh Lïn nhµ m×nh ®· ®éc chiÕm c¸i tivi cho trËn ®Êu bang ví vÈn cña anh ý råi. Th«i vËy! H¬i buån! Ko bik cã nªn nh¾n l¹i cho BÝ ko n÷a? Th«i th× hai ®øa ®Òu ®ang ch¸n, nh¾n mét lóc cho ®ì buån vËy!
Trêi! M×nh ®ang nh¾n cho BÝ th× bÞ bè tÞch thu m¸y råi. Mong lµ h¾n ko nh¾n l¹i. NÕu ko th× tiªu.
N»m trªn gi­êng mµ thÊp thám qu¸. ¤i trêi ui! H¾n nh¾n l¹i… bè sÏ giÕt m×nh mÊt, lóc nµy ghÐt c¸i tiÕng bÝp bÝp thÕ. M×nh th× ch¶ ®äc ®c lµ h¾n ®· nh¾n g× .Chê mai vËy. Lóc nµy mµ ®éng tíi m¸y th× bè sÏ cho m×nh bay lªn gi­êng ngñ lu«n mÊt. §µnh dõng cuéc nãi chuyÖn ë ®©y vËy, mÆc dï ch­a nghe ®c bÝ mËt mµ BÝ ®Þnh nãi. Tß mß^^Thø 2 ngµy 10 th¸ng 11
M×nh cuång phim “bçng d­ng muèn khãc” mÊt råi. Xem phim trong lßng m×nh cø thÊy l©ng l©ng. C¸i c¶m gi¸c h¹nh phóc nhÑ nhµng lan to¶. Lóc Êy ch¼ng cßn nçi buån, ch¼ng cßn lo ©u chØ thÊy mét niÒm vui khã t¶. Cã lÏ lóc xem phim lµ lóc m×nh th­ gi·n trong thêi gian c¨ng th¼ng nµy. ¤I! ThÝch ghª!


 
stupid!!hazzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
Hu hu...sao mình dùng font vntime mà ko post bài lên đc nhỉ. NÓ THÀNH NHƯ THẾ NÀY ĐÊY :((
 
Hu hu...sao mình dùng font vntime mà ko post bài lên đc nhỉ. NÓ THÀNH NHƯ THẾ NÀY ĐÊY :((
vui_in nhờ mấy Mod hay admin giúp đi, nhắn tin cho họ chẳng hạng. anh Newsun ấy.
 
crazy.....
 
ọc,không đọc đc
 
OMG, đọc mún lòi mắt ra quá
39.gif
 
×
Quay lại
Top