xuanhung_xd9

thichhohap.com
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.997
Mùa thu năm 1858 thực dân Pháp nổ sung xâm lược nước ta. Dưới ách thống trị của chúng, nước ta từ 1 nước phong kiến độc lập trở thành nước thuộc địa nữa phong kiến và mất hẳn chủ quyền. Không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, nhân dân ta đã anh dũng nỗi dậy chống giặc ngoại xâm, nhưng các cuộc khởi nghĩa ấy bị dìm trong biển máu vì chưa có 1 đường lối đúng.
Ngày 5/6/1911 với sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, như 1 cuộc hẹn hò lịch sử giữa học thuyết CMXHCN yêu nước chân chính. Người đã truyền bá CN Mác- LêNin vào phong trào công nhân và PT yêu nước. Ngày 3/2/1930 Đảng CS Việt Nam ra đời đã lãnh đạo và đưa giai cấp công nhân Việt Nam lên vị trí độc tôn không ai có thể tranh chấp.

Trong thời đại ngày nay, chế độ chính trị XH ở mỗi nước có sự khác nhau, nhưng dưới chế độ chính trị- XH nào thì Đảng cầm quyền cũng đóng vai trò quyết định đến sự phát triển của mỗi nước. Lãnh đạo của Đảng là lãnh đạo chính trị. Đảng đề ra cương lĩnh chính trị.
Theo LêNin:”cương lĩnh là 1 bản tuyên ngôn vắn tắt, rõ ràng và chính xác nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì mà Đảng đấu tranh.”.
Theo quan niệm của Đảng ta “ cương lĩnh chính trị là văn bản trình bày những nội dung cơ bản về mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ và phương pháp CM trong 1 giai đoạn nhất định”.
Dưới ngọn cờ vẻ vang của mình Đảng đã gương cao ngọc cờ độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình CM nước ta và đây cũng là con đường tất yếu phát triển của CM Việt Nam. Với cương lĩnh đầu tiên (1930), nội dung của cương lĩnh tuy rất vắn tắt nhưng đã xác định đúng đắn những vấn đề cơ bản nhất của CMVN dưới sự lãnh đạo của Đảng đó là: xác định con đường phát triển của CMVN phải trãi qua 2 giai đoạn cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Tiến hành CM tư sản dân quyền( CM dân tộc dân chủ nhân dân) mục đích giành độc lập dân tộc.
Giai đoạn 2: Đưa đất nước ta tiến thẳng lên CNXH bỏ qua giai đoạn TBCN.
* Cương lĩnh Đảng ta xác định con đường này vì dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn:
Thứ nhất: Dựa trên cơ sở lí luận:
Vận dụng quan điểm CM không ngừng của chủ nghĩa Mac LêNin “ sau khi hoàn thành CM dân tộc dân chủ tư sản chúng ta tiến hành ngay CMXHCN . Chúng ta chủ trương CM không ngừng , chúng ta không dừng lại”. Quan điểm thứ 2 của LêNin đối với các nước lạc hậu chậm tiến và các nước tiền Tư bản thì Lênin đưa ra quan điểm” Sau khi hoàn thành CM dân chủ tư sản các nước lạc hậu, chậm tiến có thể bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN, tiến thẳng lên CNXH nhưng với điều kiện:
+ Phải có sự giúp đỡ của giai cấp công nhân ở 1 nước tiên tiến đã làm CM thắng lợi.

+ Đảng CS phải kiên trì con đường đi lên CNXH.
Luận điểm trên do LêNin rút ra từ nước Nga sau khi CM tháng 10 Nga thắng lợi và chính từ luận điểm đó Đảng ta đã nghiên cứu và luên hệ vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể CM của nước ta.
Đảng ta xác định con đường đi lên CNXH là rất phức tạp và khó khăn nếu Đảng không kiên trì sẽ dẫn đến lạc sang con đường khác.
Thứ hai : là cương lĩnh còn dựa trên cơ sở thực tiễn
Xuất phát từ 2 mâu thuẫn cơ bản của XH thuộc địa nửa phong kiến đó là :

+ Thứ nhất là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc với đế quốc Pháp xâm lược. Để giải quyết mâu thuẫn này thì phải đánh đuổi đế quốc xâm lược giành độc lập cho dân tộc.
+ Thứ hai là mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, phong kiến. Để giải quyết mâu thuẫn này thì phải đánh đổ địa chủ, PK giành lại ruộng đất cho nông dân.
Xuất phát từ yếu tố thời đại :

+ Sau CM tháng 10 Nga vĩ đại, giai cấp công nhân và nhân dân lao động đứng lên làm chủ XH, làm chủ Đất nước.
+ Khi quyền lãnh đạo CM thuộc về giai cấp công nhân thì sau khi hoàn thành CM dân tộc dân chủ nhân dân tất yếu phải tiến lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN.
* Gần 80 nămthực tiễn CMVN đã chứng minh điều đó:
Từ 1930 Đảng ra đời đã lãnh đạo CMVN liên tục giành được thắng lợi có ý nghĩa thời đại:
+ CM tháng 8-1945 mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc , kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH , dẫn đến thành lập nước Cộng hòa XHCNVN.
+ Kháng chiến chống Pháp 9 năm giải phóng miền Bắc” 9 năm làm 1 Điện Biên trên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”.
+ Kháng chiến chống mĩ cứu nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mùa xuân 1975, là sự đóng góp to lớn vào lịch sử thế giới , đưa nước ta tiến lên CNXH.
+ Sự đổi mới thành công, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả lĩnh vực: chính trị, KT, VH… ngoại giao với mục tiêu trên” dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhất là Trong năm 2006 , nước ta đã chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chúc thương mại thế giới(WTO) và đã thành công trong việc bảo vệ an ninh chính trị- trật tự XH, hội nghị APEC 14, góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
Tổng kết thực tiễn CMVN Đảng ta khẳng định :

+ Độc lập dân tộc và CNXH là con đường duy nhất đúng đắn của CM nước ta, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta dứt khoát lựa chọn từ năm 1930”.
+ Độc lập dân tộc và XD CNXH có mối liên hệ với nhau vì độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để có CNXH. Có CNXH là để đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc.
+ Bỏ qua chế độ chính trị mà giai cấp tư sản nắm quyền thống trị.
Tại đại hội 9 Đảng ta xác định: bỏ qua việc xác lập chính trị QHSX và kiến trúc thượng tầng của CNTB, nhưng có tiếp thu những thành tựu của nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản, nhất là thành tựu khoa học công nghệ để đẩy nhanh sự phát triển của LLSX ngày càng hiện đại.
Bên cạnh những thành tựu 20 năm đổi mới mà Đảng ta đã giành được những thắng lợi to lớn thì còn có 1 số yếu kém, sai lầm nhưng Đảng ta đã nhìn nhận và quyết tâm điều chỉnh sửa chữa. Đây không phải là bản chất của Đảng.

Tóm lại, từ những thắng lợi trên đã chứng minh đướng lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn và là con đường duy nhất.
 
Top