IMAGINE (Lời Dịch Anh Việt) UNICEF

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.119
IMAGINE
(UNICEF – The United Nations Children's Fund)

Imagine there's no heaven
Nào tưởng tượng chẳng có thiên đàng
It's easy if you try
Nếu thử, thật dễ dàng
No hell below us
Dưới ta chẳng địa ngục nào
Above us only sky
Trên ta là bầu trời cao
Imagine all the people
Hãy hình dung cả cõi trần ai
Living for today
An sinh trong thực tại

Imagine there's no countries
Thử nghĩ quốc gia không biên giới
It isn't hard to do
Đâu khó để đạt tới
Nothing to kill or die for
Không gì phải sát hay thác cho
And no religion, too
Cũng không tôn giáo phải lo
Imagine all the people
Hãy tin tất cả nhân tình
Living life in peace
Sống vui trong an bình

You may say I'm a dreamer
Em nói tôi là kẻ mộng mơ
But I'm not the only one
Tôi đâu duy nhất trong đám khờ
I hope someday you'll join us
Hy vọng mai mốt em nhập môn
And the world will be as one
Và thế giới sẽ chỉ là một

Imagine no possessions
Tượng hình đời không sở hữu
I wonder if you can
Tự hỏi liệu anh dám thử
No need for greed or hunger
Không cần tham chẳng lo đói
A brotherhood of man
Tình huynh đệ toàn nhân loại
Imagine all the people
Hình tượng toàn nhân gian cõi
Sharing all the world
Sẻ chia chung một thế giới

You may say I'm a dreamer
Em nói tôi là kẻ mộng mơ
But I'm not the only one
Tôi đâu duy nhất trong đám khờ
I hope someday you'll join us
Hy vọng mai mốt em nhập môn
And the world will live as one
Và thế giới sẽ sống như một

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Top