imagine

  1. LEQUOCAN

    IMAGINE (Lời Dịch Anh Việt) UNICEF

    IMAGINE (UNICEF – The United Nations Children's Fund) Imagine there's no heaven Nào tưởng tượng chẳng có thiên đàng It's easy if you try Nếu thử, thật dễ dàng No hell below us Dưới ta chẳng địa ngục nào Above us only sky Trên ta là bầu trời cao Imagine all the people Hãy hình dung cả cõi trần...
  2. LEQUOCAN

    IMAGINE (Lời Dịch Anh Việt) John Lennon

    IMAGINE John Lennon Imagine there's no heaven Nào tưởng tượng chẳng có thiên đàng It's easy if you try Nếu thử, thật dễ dàng No hell below us Dưới ta chẳng địa ngục nào Above us only sky Trên ta là bầu trời cao Imagine all the people Hãy hình dung cả cõi trần ai Living for today An sinh...
Quay lại
Top