Giáo trình : LỊCH SỬ VÀ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nội dung tài liệu gồm các chương :
chương 3 : đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và can thiệp mỹ (1945 – 1954) 3
chương 4 : đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc và kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 – 1975) 28
chương 5 : Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975 – 2002) 68
chương 6 : Những thắng lợi lịch sử và bài học lãnh đạo cách mạng của đảng 132


St
Chúc các bạn học tốt :)
 

Đính kèm

  • LSD.rar
    147,4 KB · Lượt xem: 374
Hiệu chỉnh:

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ VÀ ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN
MỤC LỤC

Bài 1

KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (5 tiết)

I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

2. Bối cảnh trong nước

II. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

1. Hội nghị thành lập Đảng

2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

3. Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị dầu tiên của Đảng

III. CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Đại hội đại biểu lần thứ nhất (28 đến 31-3-1935)

2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai (11 đến 19-02-1951)

3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba (05 đến 10-9-1960)

4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư (14 đến 20-12-1976)

5. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm (27 đến 31-3-1982)

6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu (15 đến 18-12-1986)

7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bảy ( 24 đến 27-6-1991)

8. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám (28-6 đến 01-7-1996)

9. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ chín (19 đến 22-4-2001)

10. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mười (18 đến 25-4-2006)

Bài 2

ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, GIÀNH CHÍNH QUYỀN VỀ TAY NHÂN DÂN (5 tiết)

I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939

1. Trong những năm 1930 -1935

2. Trong những năm 1936 -1939

II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945

1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng

2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền

Bài 3

ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC, BẢO VỆ NỀN ĐỘC LẬP DÂN TỘC (5 tiết)


I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954)

1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)

2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954)

3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm

II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỰC HIỆN THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954-1975)

1. Đường lối cách mạng của Đảng trong giai đoạn 1954-1964

2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong giai đoạn 1965 -1975

3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm

Bài 4

ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA (5 tiết)


I. CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI

1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá

2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

II. CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ THỜI KỲ ĐỔI MỚI

1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá

2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hóa

3. Nội dung và định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức

4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

Bài 5

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNGXÃ HỘI CHU NGHĨA (5 tiết)


I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới

2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới

II. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA

1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản

2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

Bài 6

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN (5 tiết)I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TRƯỚC ĐỔI MỚI

1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị

2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

II. ĐƯỜNG LỐI PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI

1. Quá trình hình thành đường lối phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị

2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới

3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

Bài 7

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ, GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI (5 tiết)


I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA

1. Thời kỳ trước đổi mới

2. Trong thời kỳ đổi mới

II. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Thời kỳ trước đổi mới

2. Trong thời kỳ đổi mới

Bài 8

ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG - AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (5 tiết)


I. ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Tình hình quốc tế, trong nước và những tác động tới lĩnh vực quốc phòng, an ninh

2. Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

II. ĐƯỜNG LỐI MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

1. Đường lối đối ngoại trước thời kỳ đổi mới

2. Đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới
ST
 

Đính kèm

  • DLDCSVN.rar
    129,3 KB · Lượt xem: 277
Hiệu chỉnh:
Top