Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979Bài mở đầu.
Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam


Chương I. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

I. Tình hình thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

II. Các phong trào yêu nuớc ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

III. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐảngChương II. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

I. Đảng lãnh đạo Phong trào cách mạng 1930-1935

II. Đảng lãnh đạo Phong trào dân chủ (1936-1939)

III. Đảng lãnh đạo Phong trào giải phóng dân tộc, khởi nghĩa giành chính quyền (1939-1945)

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sửChương III. Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 - 1954)

I. Lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền, chuẩn bị kháng chiến trong cả nước (1945 - 1946)

II. lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (1946 - 1950)

III. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của đảng, Đảng lãnh đạo đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954)

IV. Ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và kinh nghiệm lịch sử.
Chương IV. Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

I. Đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới

II. Thực hiện các kế hoạch nhà nước ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ và tay sai ở miền Nam (1954-1965)

III. Nhân dân cả nước kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965-1975)

IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa, kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nướcChương V. Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-2006)

I. Cả nước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1986)

II. Thực hiện đường lối đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1986 - 2006)Chương VI. Tổng kết lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, thắng lợi và bài học
 

hjhj
lâu lâu không ôn lại lịch sử Việt Nam!xuýt nữa là quên hết rồi!
hjxhjx
:KSV@17:
 
Mọi ngưòi ơi, giúp mình câu này với:
Trình bày quan điểm cơ bản của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mac-Lênin về điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
 
×
Quay lại
Top