xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
1.Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
Môn học bao gồm các nội dung cơ bản: các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước, quan niệm về hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay, các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước, quá trình ban hành và thực thi các quyết định hành chính nhà nước, chức năng cơ bản của hành chính nhà nước, kiểm soát đối với hành chính nhà nước và nâng cao năng lực, hiệu quả của hành chính nhà nước…
2.Mục tiêu của môn học:
· Hướng dẫn học viên tiếp cận và nắm được đối tượng, phương pháp và nguyên tắc hành chính nhà nước;
· Cung cấp cho học viên những nội dung cơ bản nhất về các chức năng hành chính nhà nước;
· Định hướng học viên tiếp cận với thực tiễn quản lý ở các cơ quan hành chính nhà nước khác nhau, từ đó, kết hợp với lý luận đã được giới thiệu để bước đầu có được những kỹ năng cần thiết đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước

3 Tài liệu học tập:
· Giáo trình Hành chính công– Khoa Hành chính, Học viện Hành chính;
· Văn kiện Đại hội Đảng IX của Đảng Cộng sản Việt Nam
· Tuyển tập Hồ Chí Minh: Phần nói về công tác cán bộ.
· Hành chính công – HVHC – Chương trình sau đại học
· Hành chính công và quản lý hiệu quả Chính phủ - VIM
· Hành chính học đại cương – GS Đoàn Trọng Truyến
· Lý luận quản lý nhà nước – GS Mai Hữu Khuê
· Đổi mới hoạt động của Chính Phủ - Tài liệu dịch
· Hành chính đại cương và Hành chính công – Khoa Hành chính học – Chương trình dành cho hệ chuyển đổi.
· Tìm hiểu hành chính công Hoa Kỳ - Khoa Hành chính học
· Các văn bản pháp luật:
o Luật Cán bộ, Công chức 2008
o Luật giải quyết khiếu nại tố cáo
o Luật phòng chống tham nhũng
o Luật Thanh tra
o Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
o Luật tổ chức Quốc Hội
o Luật tổ chức Chính phủ
o Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
o Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008
 

Đính kèm

  • ly luan hcnn.zip
    770,1 KB · Lượt xem: 3.539
×
Quay lại
Top