đề thi ôn thi môn lý luận hành chính nhà nước

  1. xuanhung_xd9

    Tài liệu ôn thi môn Lý luận hành chính nhà nước. ( Full)

    1.Mô tả tóm tắt nội dung môn học: Môn học bao gồm các nội dung cơ bản: các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước, quan niệm về hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay, các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước, quá trình ban hành và thực thi các quyết định hành chính nhà nước, chức năng cơ...
Quay lại
Top