Quốc bảo chân kinh: Phục hưng văn hóa cội nguồn Tiên Rồng Việt Nam

CHƯƠNG 9

PHẦN 2

ĐẠI HỘI LONG VÂN


Đây nói về sáu hư không vũ trụ, mỗi hư không vũ trụ đều có tam thiên đại thiên thế giới có 28 tầng trời, 18 tầng địa phủ, thất sơn châu báu, bảy vòng biển hương thủy, bảy vòng núi, ví như lũy hào, bao bọc xung quanh bảy núi kim luân bao bọc TU DI, thiên địa trời đất, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, bốn cõi trần gian, hình thành lên vô lượng vô biên cõi nước trời, vô lượng vô biên cõi địa ngục, tam thiên đại thiên thế giới ba cõi tâm linh, Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ba cõi vật chất, Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.

Sáu vũ trụ hư không cách xa hư không trung ương VŨ TRỤ TA BÀ, khó có ai đến đó được, chỉ trừ các PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TIÊN TỔ TỔ TỔ, LÃO LÃO TỔ TỔ TỔ, TỔ TỔ TỔ, còn tất cả PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, muốn đến sáu hư không vũ trụ xa xôi ấy, phải nương theo thần lực của ĐỨC CHA TRỜI, mới đến được, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, ở một phương hư không vũ trụ ấy còn đông hơn PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, ở cõi trung ương hư không vũ trụ Ta Bà, gấp hàng hàng tỉ tỉ lần, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở sáu hư không vũ trụ ấy, bỗng thấy hư không vũ trụ sáng lên một cách kỳ lạ, mà từ xưa đến nay trải qua hàng tỉ năm chưa bao giờ nhìn thấy, chỉ nghe Ông Bà Phật tổ tổ tổ, Thánh tổ tổ tổ, Tiên tiên tổ tổ tổ, Lão tổ tổ tổ, tổ tổ tổ, nói mà thôi, hư không vũ trụ sáng lên một cách kỳ lạ, liền theo sau đó chuyện kỳ lạ hi hữu đã xảy ra, tất cả hư không vũ trụ PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, Bảy hư không vũ trụ nhìn thấy rõ nhau như trước mắt, như trong lòng bàn tay, mà từ xưa tới nay Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không dám nghĩ, ngoài vũ trụ nầy còn có vũ trụ khác, ngoài nhân loại vũ trụ nầy ra còn có nhân loại vũ trụ kia, ai khai tạo ra thế, ai có đủ quyền năng thị hiện thần thông làm cho thông suốt bảy hư không vũ trụ nầy.

Lúc bấy giờ ở cõi hư không ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ VŨ TRỤ, 100 người con trời, do CHA TRỜI, MẸ TRỜI, sanh ra, đầu tiên ở cõi ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ VŨ TRỤ, PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TỔ TỔ TỔ, LÃO TỔ TỔ TỔ, TỔ TỔ TỔ, từ tầng trời trung trung thiên giới, tầng trời thứ 11, cũng là tầng trời Thiên Vân, Phước Sanh, Phước Quả, đồng phóng quang nói kinh kệ rằng:

(1) cha trời LONG HOA,

(2) TỔ TIÊN HIỆN RA,

(3) CỐT CÁCH TIÊN RỒNG,

(4) CHÚA TỂ HƯ KHÔNG VŨ TRỤ,

(4) Tổ Tiên với Cha, tuy hai mà một,

(5) tuy một mà hai,

(6) ứng dụng lại qua, tự nhiên tự tại,

(7) vô vi hữu vi,

(8) ẩn hiện có không, đều là dụng ý,

(9) thân Cha Trời rộng lớn, khắp tận cùng hư không,

(10) chỗ nào cũng có,

(11) bao trùm bảy hư không vũ trụ,

(12) pháp thân Cha Trời chỗ nào cũng có,

(13) nên trong hư không, Cha Trời không có đi, Cha Trời không có đến,

(14) tùy nhân duyên giáo hóa, Cha Trời hiện ra mà thôi,

(15) Cha Trời thị hiện thân tướng chật cả hư không,

(16) nhưng Cha Trời không làm thế, chỉ hiển hiện thân tướng bằng một mảy lông hư không vũ trụ,

(17) để cho con cái Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, khỏi phải khiếp sợ,

(18) quyền năng Cha Trời vô hạn, quyền phép Cha Trời vô biên,

(19) Cha Trời thị hiện thần thông, làm cho bảy vũ trụ hư không, thấy rõ nhau như là trước mắt, thấy rõ tất cả như trong lòng bàn tay,

(20) chỉ là pháp thuật, thần thông đầu lông nhỏ bé của Cha Trời tất cả sự sống bảy hư không vũ trụ,

(21) ba cõi vật chất, THIÊN ĐÀNG, TRẦN GIAN, ĐỊA PHỦ, ba cõi tâm linh, DỤC GIỚI, SẮC GIỚI, VÔ SẮC GIỚI, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hằng hà sa số, chúng, ma, quỉ thần, vô tận vô biên, không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn

(22) côn trùng, thảo mộc, sanh linh vạn vật, bò sát, cầm, thú, con người,

(23) tất cả nghĩ gì muốn gì, Cha Trời đều thấy, nghe, hay, biết, rõ ràng,

(24) không một linh hồn ý nghĩ nào bỏ sót, mà Cha Trời không thấy, không nghe,

(25) hết thảy tiểu linh hồn, muôn sanh linh vạn vật, cũng như linh hồn PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, CHÚNG, MA, QUỈ, THẦN, - đang sống trong đại linh hồn hư không vũ trụ Cha Trời,

(26) nay Cha Trời đã hiện thân, nơi trung ương hư không vũ trụ Ta Bà, Ta phải đến đó chầu đức Cha Trời nghe Cha Trời dạy bảo, thế là 100 Ông Bà tổ tổ tổ đầu tiên nhân loại con người ở cõi hư không vũ trụ ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ, cùng vô số vô biên, phật tổ, thánh tổ, tiên tiên tổ, lão tổ, tổ tổ, bay đến cõi hư không trung ương vũ trụ Ta Bà chầu trời,

(27) những lời kệ kinh do Ông Bà tổ tổ tổ cõi hư không vũ trụ phệ đà, nói ra chân tướng, chân tánh, thật tướng thật tánh, quyền năng vô hạn của đức cha trời,

(28) được truyền đi khắp bảy hư không vũ trụ. Làm cho Linh Hồn Quỉ – Ma, nhân loại phàm phu khắp bảy hư không vũ trụ, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa vô lượng vô biên không thể tính đếm hay nghĩ bàn Pháp Thân Cha Trời rộng lớn như hư không chỗ nào cũng có, Thấy – Nghe – Hay – Biết khắp cùng chỉ cần một ý nghĩ của tiểu linh hồn, dù cho đó là linh hồn con kiến, côn trùng,

(29) thời đức Cha Trời, cũng đã thấy, đã nghe, đã hay, đã biết,

(30) một Đức Cha Trời, pháp thân hư không rộng lớn, cùng khắp chỗ nào cũng có khắp hư không vũ trụ, quyền năng khai hóa, khai tạo lập lên bảy hư không vũ trụ, sanh con đẻ cái, tạo lập nhân loại con người,

(31) nhân loại nghĩ gì, Cha Trời đều hay đều rõ,

(32) những linh hồn, xưa nay lạc Cội lạc Nguồn,

(33) muôn đời vạn kiếp, trầm luân khốn khổ,

(34) nhờ một nhân duyên lớn, Cha Trời xuất hiện, thị hiện thần thông lớn,

(35) làm cho tất cả tiểu linh hồn, thấy rõ hư không vũ trụ,

(36) thấy rõ thật tướng, thật tánh của Đức Cha Trời

(37) người Cha quyền năng vô hạn, lại hết mực thương con, dìu dắt con, cứu khổ con,

(38) nâng niu nâng đỡ, tiểu linh hồn con cái không lúc nào rời,

(39) nương nhờ pháp thuật, thần thông của đức Cha Trời,

(40) thấy rõ hiểu rõ Cha Trời, thì con cái nào, chẳng muốn gần Cha,

(41) người Cha giàu có nhất hư không vũ trụ, người Cha quyền năng nhất vũ trụ, người Cha thương yêu con cái nhất vũ trụ, lời kinh kệ vừa dứt, thời đức Cha Trời khen rằng: Hi hữu thay, hi hữu thay con cái của Ta,

(42) lòng hiếu thuận, lòng hiếu kính, lòng thương anh em, nhân loại, đồng bào, cũng như con cái cháu chắt, chút chít, của các con phải nói là vô cùng vô tận,

(43) về sau nếu như người nào nghe được lời kinh kệ nầy, dù cho tội ác đến đâu cũng tiêu sạch, dù cho nghèo đói đến đâu, dần dần cũng chuyển thành giàu sang, ngu si đến đâu cũng chuyển thành thiện nhân trí thức,

(44) từ phàm phu chuyển lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,

(45) khi Cha Trời khen ngợi, nói lên lợi ích của đoạn kinh nầy, thời vô lượng vô biên, không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn,

(46) linh hồn nhân loại, chúng ma, quỉ, thần, dạ xoa, linh hồn địa ngục, thoát khổ siêu sanh về các tầng trời, hưởng cảnh giàu sang thiên đàng cực lạc hạnh phúc.

Long Hoa Thiên Tạng Kinh là Bộ kinh tối cao vũ trụ. Chỉ cần xem qua một lượt liền chuyển đổi số mạng ngay. Từ ngu si chuyển thành trí huệ không thể nghĩ bàn. Từ khốn cùng chuyển thành thong thả. Từ phàm phu chuyển lên Thánh Hiền. Từ đại họa chuyển sang đại phúc. Nếu như đất nước nào đi vào hỗn loạn, chỉ cần tuyên truyền ra tức thời đi vào thái bình an lạc, giàu sang hạnh phúc. Thuận Thiên thì an, nghịch Thiên thì loạn, Thuận Thiên thì giàu, nghịch Thiên thì khốn khổ, nghèo cùng lạc hậu. Lợi ích Văn Hóa Cội Nguồn vô tận vô biên, những người gặp cảnh khổ, như từ biệt sanh ly, nhà tan cửa nát, tai nạn bất thường, đau khổ, khốn khổ, cùng cực của sự khổ, chỉ cần chí tâm nhớ tưởng đến CHA TRỜI, HIẾU KÍNH CHA TRỜI, TÔN THỜ CHA TRỜI, thì nỗi khốn khổ sẽ dần dần tiêu tan. Hãy tin như thế, và làm như thế, vì chỉ có ĐỨC CHA TRỜI, mới có đủ quyền năng, biến họa thành phúc, dễ không và mau chóng hơn cả. Theo LONG HOA THIÊN TẠNG, trong hư không vũ trụ nầy không có gì đáng sợ, MÀ CHỈ SỢ LẠC CỘI MẤT NGUỒN. Không lạc cội lạc nguồn, thì THẤT TÌNH, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, kia, sẽ chuyền thành THẤT TINH TRÍ HUỆ, trí huệ của PHẬT, THÁNH, TIÊN. Không lạc cội lạc nguồn, thì LỤC DỤC, sẽ trở thành sức mạnh vô địch đi đến chân trời mới, Không lạc cội lạc nguồn, thì BÁT PHONG, LỢI, SUY, HỦY, NHỤC, THÀNH, BẠI, KHỔ, LẠC, là điềm lợi lớn, cần nó để phát triển lớn lên, chỉ là phân xanh bón cây, chỉ làm cho cây tốt thêm mà thôi. Nói tóm lại, THẤT TÌNH, LỤC DỤC, BÁT PHONG, chỉ là binh pháp con dao hai lưỡi, có lợi cho người không lạc cội lạc nguồn, ngược lại có hại cho người lạc cội lạc nguồn, TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG CHINH PHỤC VŨ TRỤ, HÀNG PHỤC PHIỀN NÃO, LÀM CHỦ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH. Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Ý Cha Trời, thiên luật vũ trụ, vô cùng thậm thâm vi diệu, khó thể nghĩ bàn cho hết được, cho nên cần có đủ ba yếu tố, để hội nhập văn hóa cội nguồn, 1) là TÍN, 2) là NGUYỆN, - 3) là HÀNH.

1) - thế nào là TÍN, TÍN LÀ ĐỨC TIN VỮNG CHẮC, không gì lay chuyển được đức tin nầy, ĐỨC TIN ĐÃ CHUYỂN HÓA THÀNH THẦN LỰC ĐỨC TIN, tin đâu có đó, có cảm nghĩ liền có ứng hóa, đức tin là mẹ đẻ ra vô lượng công đức vô tận, tin Cha Trời liền được Cha Trời cứu giúp. TIN MÌNH, niềm tin bất diệt không thay đổi, tin mình có thể làm được tất cả, và chắc chắn mình sẽ làm được như thế.

2) - thế nào là NGUYỆN, nguyện là lời hứa hẹn, ước ao chí nguyện, mong muốn thực hiện, những điều chân chính, làm theo lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, độ tận anh em nhân loại sống theo thiên luật, thuận theo thiên ý cha trời, hội nhập cội nguồn, bình đẳng an vui tự tại.

3) - thế nào là HÀNH, hành là thực hành, LÀM THEO, NGHE THEO, TIN THEO, lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, có công thời có quả, có đi thì có đến, có cảm thì có ứng, đó là thiên luật trước sao sau vậy, không hề sai, chúng ta đã biết qua tôn chỉ TÍN, NGUYỆN, và HÀNH, là ba cơ bản lớn giá trị lớn, đối với những người muốn đạt đến cảnh giới làm chủ vũ trụ, làm chủ vận mệnh, làm chủ chân tâm chân tánh của mình, thành chánh đẳng chánh giác, an vui tự tại. CÒN GÌ SUNG SƯỚNG HƠN, LÀ HÀNH THIỆN LÀM VIỆC CHO ĐỨC CHA TRỜI. CÒN GÌ SUNG SƯỚNG HƠN LÀ SỐNG VÌ NHÂN LOẠI ANH EM, NHÂN LOẠI VUI LÀ MÌNH VUI, NHÂN LOẠI HẠNH PHÚC LÀ MÌNH HẠNH PHÚC. Giàu lòng giúp người, giàu lòng thương người, giàu lòng nhân ái, giàu lòng vị tha, giàu lòng từ bi, giàu lòng trung hiếu, sống ở đời những thứ quý giá nhất, không phải là vàng bạc, ngọc ngà châu báu, thậm chí cả th.ân thể, rồi cũng có ngày phải bỏ, chỉ có văn hóa cội nguồn, là vô giá, CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG, trường tồn bất diệt, kết thành huệ mạng chánh đẳng chánh giác.

Hết phần 2 chương 9

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 9

Long Hoa Thiên Tạng

* * *CHƯƠNG 9

PHẦN 3

ĐẠI HỘI LONG VÂN


Đây nói về Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vũ trụ - Phương Tây hư không, Tây Đà vũ trụ, bỗng thấy hư không sáng rực một cách kỳ lạ, trải qua hàng tỉ tỉ năm chưa thấy bao giờ, chuyện hi hữu chưa thấy nay đã thấy, tiếp theo sau đó bảy hư không vũ trụ, thông suốt thấy nhau, như ở ngay trước mắt, rõ tất cả như trong lòng bàn tay, những chuyện lạ chưa thấy nay đã thấy, ngoài hư không vũ trụ nầy, còn có vũ trụ hư không khác, không phải chỉ là một hai ba vũ trụ, mà tới bảy hư không vũ trụ như thế, cuộc sống Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng như cuộc sống muôn sanh linh, cùng vạn vật, côn trùng thảo mộc, bò sát, chim muông, vạn thú, chúng, Quỷ, Thần, Người, cõi trời - địa phủ, trần gian, - các hư không vũ trụ kia, cũng chẳng khác gì nhau.

Nói về 100 người con đầu tiên Ông Bà tổ tổ tổ do CHA TRỜI, MẸ TRỜI sanh ra tại chốn hồng trần, ở cõi hư không phương tây Tây Đà vũ trụ, nhìn thấy hư không sáng rực lên một cách kỳ lạ, bảy hư không vũ trụ thông suốt với nhau, thời biết Cha trời sắp hiện thân vì một nhân duyên lớn, và quả đúng như vậy.

ĐỨC CHA TRỜI, hiện thân ở cõi hư không trung ương TA BÀ VŨ TRỤ, nơi hư không trung trung thiên giới tầng trời thứ 11, tầng trời thiên vân, phước sanh, phước quả. PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, cõi hư không phương tây, TÂY ĐÀ VŨ TRỤ, thấy hư không vũ trụ sáng lên một cách kỳ lạ, sau đó thì thông suốt bảy hư không vũ trụ, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, bảy hư không vũ trụ, nhìn thấy rõ nhau như trước mắt, nhìn thấy tất cả cảnh quan bảy hư không vũ trụ như trong lòng bàn tay, chuyện hi hữu chưa từng thấy nay đã thấy, bằng nghĩ rằng ai khai tạo ra bảy hư không vũ trụ, ai sanh đẻ ra nhân loại bảy hư không vũ trụ, thật ra có mấy ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI.

Nói về 100 Ông Bà tổ tổ tổ do CHA TRỜI, MẸ TRỜI, sanh ra cõi hư không phương tây TÂY ĐÀ VŨ TRỤ, hiểu rõ tâm ý của tất cả PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, bằng nương theo thần thông của ĐỨC CHA TRỜI, phóng quang nói kinh kệ rằng:

(1) Khai Hóa Tổ Tiên, thân pháp hư không vô tận, vô biên

(2) linh giác diệu dụng không thể nghĩ bàn,

(3) pháp thân khai lập vô tận,

(4) pháp thân ứng hóa như ý vô tận,

(5) khắp cùng hư không,

(6) biến hóa như ý, khắp cùng như không khai hóa như ý,

(7) - pháp thân vô vi bình đẳng, độc lập, tự do,

(8) - Pháp thân trong sạch không cấu nhiễm

(9) pháp thân linh giác đại đồng, Khai Hóa Tổ Tiên,

(10) linh giác kim cang, không sanh không diệt, không cấu không nhiễm, trước sao sau vậy như như thường còn

(11) linh thể vô vi, bao trùm hết thảy,

(12) pháp thân thanh tịnh,

(13) đầy đủ công đức, phước đức, uy đức,

(14) ẩn tàng mật tạng, 8 muôn 4 nghìn tạng tánh như lai,

(15) không phải tu mà có,

(16) không phải chứng mà thành,

(17) tự nhiên tự tại, không thể nghĩ bàn,

(18) pháp thân Khai Hóa Tổ Tiên, không có hình tướng,

(19) tướng như hư không,

(20) tuy không thuyết giáo,

(21) nhưng lại chỉ bày khắp hư không vũ trụ,

(22) nói mà không nói,

(23) dạy mà không dạy,

(24) chỉ ứng hóa, biến hóa, khai lập khắp cùng hư không vũ trụ,

(25) nhờ thế Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,

(26) hội nhập, PHÁP TẠNG, THIÊN TẠNG, LUẬT TẠNG, MẬT TẠNG, HIẾN TẠNG, kho tàng tri kiến vũ trụ Cha Ông,

(27) thay thế Cha Ông, chuyển đại pháp luân,

(28) chuyển xây lục đại,

(29) lực đại, khí đại, nước đại, địa đại, phong đại, hỏa đại,

(30) vũ trụ vạn hữu, chuyển theo thiên luật,

(31) thành – trụ – hoại – không,

(32) sanh – trụ – dị – diệt,

(33) vạn vật vũ trụ hữu vi, không có cái gì, ra ngoài THỂ ĐẠI, TƯỚNG ĐẠI, DỤNG ĐẠI nầy,

(34) linh giác Khai Hóa Tổ Tiên, ví như nước khắp cả hư không,

(35) nước khởi dụng sanh ra bọt nước, tức là linh hồn của tất cả muôn loài vạn vật, kể cả linh hồn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa

(36) xem đi xét lại, Tiểu Linh Hồn, Đại Linh Hồn, nước cùng bọt nước, cũng chỉ là một,

(37) cũng như linh giác tổ tiên,

(38) khởi dụng sanh ra, linh thức con cái,

(39) xem đi xét lại, linh thức linh giác, cùng Cội cùng Nguồn,

(40) chân tâm chân tánh,

(41) thức tâm thức tánh,

(42) nước cùng bọt nước, nào có khác chi,

(43) TỔ TIÊN, CHA TRỜI, CON CÁI, đồng Nguồn cùng Cội,

(44) đại linh hồn hư không vũ trụ chỉ là một, ví như nước,

(45) còn tiểu linh hồn bọt nước thì vô tận vô biên, vì cứu khổ Tiểu Linh Hồn con cái,

(46) nên Tổ Tiên hiện thân ra ĐỨC CHA TRỜI, sanh ra nhân loại con người. Dạy cho con cái nhân loại con người, trở lại Cội Nguồn, bọt nước trở về với nước, Tiểu Linh Hồn trở về với Đại Linh Hồn,

(47) tổ tiên KHAI HÓA pháp thân CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, đây là công lý, là chân lý, là con đường trở về cội về nguồn,

(48) thể tánh công bằng, bình đẳng, độc lập, tự do, ĐỀU CÓ SẴN TRONG MỖI TIỂU LINH HỒN, trở thành Thiên Quyền bất khả xâm phạm ví như Nước có gì thời Bọt nước có nấy nước bọt nước không khác nhau,

(49) CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, là nòng cốt ý chính, Thiên Ý Cha Trời, cũng là nòng cốt Thiên Luật vũ trụ,

(50) trở về với nguồn với cội, không còn con đường nào khác,

(51) là đi theo con đường chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, thuận theo Thiên Ý Cha Trời, thuận theo thiên luật vũ trụ,

(52) Khai Hóa Tổ Tiên, hiện thân Cha Trời,

(53) chuyển đại pháp luân, cứu khổ con cái,

(54) chuyển luân văn hóa,

(55) hiện rõ thể tướng, thể tánh Cha Ông,

(56) hiện rõ Thiên Ý, thiên luật Cội Nguồn,

(57) con cháu khỏi phạm sai lầm, sai đường lạc lối,

(58) vô minh xây chuyển, khốn khổ muôn đời vạn ức kiếp chẳng thể thoát ra,

(59) chúng con là con cái của Cha,

(60) hiếu thuận dân lên lòng thành kính,

(61) công ơn sanh thành dưỡng dục Cha Trời, kể sao cho hết, nói sao cho cùng, con cái nương dựa Cha Trời mãi mãi bình yên,

(62) 100 ông bà tổ tổ tổ, ở cõi hư không phương tây TÂY ĐÀ VŨ TRỤ, nói kinh kệ vừa xong, cùng vô lượng vô biên, PHẬT TỔ, THÁNH TỒ, TIÊN TIÊN TỔ, LÃO TỔ, TỔ TỔ, bay đến hư không vũ trụ trung ương TA BÀ, chầu Đức Cha Trời,

(63) Cha Trời khen rằng, khen thay cho con cái của Ta, các con quả là hi hữu,

(64) vì muốn cho tất cả tiểu linh hồn vũ trụ, không còn lạc Cội lạc Nguồn, sa vào con đường ác đạo, vô minh xây chuyển, khốn khổ vây quanh chẳng thể thoát ra, nên các con mới nói ra kinh kệ đại pháp như thế, làm cho vô lượng vô biên nhân loại khắp bảy hư không vũ trụ hội ngộ Thiên Luật vũ Trụ Thiên Ý Cha Trời, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn

(65) công lao các con không thể nghĩ bàn, công hạnh các con không thể nghĩ bàn, công đức các con không thể nghĩ bàn, trí huệ thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn, phương tiện chuyển hóa độ sanh không thể nghĩ bàn, hi hữu thay, hi hữu thay,

(66) nếu như người nào nghe được lời kinh kệ nầy, những thói hư tật xấu, những ác nghiệp, những mê muội ngu si, dần dần tan biến trở thành chánh đẳng chánh giác, tự tại an vui, khi Cha Trời nói lời khen nầy, thì vô lượng vô biên CHÚNG, MA, QUỈ, THẦN, DẠ XOA, chúng sanh địa ngục, họa dứt phước đến, siêu sanh lên các tầng trời khắp cả bảy hư không vũ trụ để sanh sống, trong cõi giàu sang hạnh phúc thiên đàng cực lạc.

Long Hoa Thiên Tạng Kinh là Bộ kinh vạn pháp quy tông. Tam giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhất Bộ kinh tối linh bậc nhất vũ trụ. Chỉ cần hiểu trọn vẹn một câu trong kinh, thì coi như thành tựu công đức vô lượng. Huống chi phát tâm đọc trọn bộ kinh nầy. Tìm hiểu nghĩa lý sâu xa, thời coi như con đường về trời đã rộng mở. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là chuyện không còn xa vời. Mà hiện thực ngay trước mắt. Những người lạc Cội lạc Nguồn, CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, của thức tâm thức tánh, bị vô minh che lấp, nên thức tâm thức tánh rơi vào VÔ MINH BINH PHÁP xây chuyển, CHÂN TÁNH, TÁNH VƯƠNG NGỦ MÊ, thì THỨC TÂM, THỨC TÁNH, TÁNH SỞ TÂM SỞ dục lạc xây chuyển tạo tác, đi ngược lại chân tánh, chân tâm, có thể nói như con phản cha, đi nghịch lại thiên ý CHÂN TÁNH, nghịch lại thiên luật CHÂN TÂM, 8 thức tâm thức tánh, quên cội quên nguồn, không nhận ra chính mình là ai, gọi đó là 8 TÂM SỞ TÁNH SỞ, theo ứng hóa - tự nhiên THẤY, NGHE, HAY, BIẾT, yêu ghét chấp trước tạo tác hình thành nghiệp ý, thức tâm thức tánh tạo tác sanh ra thức ý, có thể nói một thức tánh tạo ra vô lượng ý.

(A) - TÂM THỨC TÁNH THỨC biến hành ngoại có năm ý,

1) XÚC Ý,

2) TÁC Ý,

3) THỌ Ý,

4) TƯỞNG Ý,

5) TƯ DUY Ý.(B) - TÂM THỨC TÁNH THỨC biến hành nội có năm ý,

1) DỤC Ý,

2) QUYẾT ĐỊNH Ý,

3) NIỆM GHI NHỚ Ý,

4) ĐỊNH - CHUYÊN CHÚ Ý,

5) HUỆ SUY XÉT Ý.(C) - TÂM THỨC, TÁNH THỨC SỞ THIỆN, có 11 ý:

1) TÍN Ý,

2) - TẤN Ý,

3) - Ý XẤU HỔ,

4) - Ý HỔ THẸN,

5) Ý KHÔNG THAM,

6) Ý KHÔNG SÂN HẬN,

7) Ý SÁNG TỎ KHÔNG THÍCH MỜ ÁM,

8) Ý KHOAN KHOÁI, NHẸ NHÀNG, THƠ THỚI,

9) Ý KHÔNG BUÔNG LUNG, CÓ KỶ CƯƠNG TRẬT TỰ,

10) Ý KHÔNG CHẤP TRƯỚC, THƯỜNG THANH TỊNH,

11) Ý KHÔNG LÀM TỔN HẠI, LÒNG TỪ BI.(D) - Căn bản PHIỀN NÃO, VÔ MINH Ý, tâm thức tánh thức tạo tác sanh ra, có sáu món.

1) Ý THAM LAM,

2) - Ý GIẬN - GHÉT,

3) - Ý NGU SI MÊ - MUỘI gốc căn bản vô minh,

4) Ý NGẠO MẠN,

5) Ý NGHI NGỜ,

6) Ý ÁC KIẾN.(Đ) - ÁC KIẾN CÓ NĂM Ý,

1) THÂN KIẾN, Ý CHỈ BIẾT MÌNH,

2) BIÊN KIẾN, THEO CÁI GÌ CHO LÀ ĐÚNG CÁI NẤY,

3) Ý TÀ KIẾN, MÊ TÍN DỊ ĐOAN,

4) KIẾN THỦ, BẢO THỦ BIẾT SAI MÀ KHÔNG CHỊU SỬA,

5) GIỚI CẤM THỦ, LÀ Ý CHẤP CHẶT THEO ĐIỀU CẤM KỴ, PHI NGHĨA ÁC ĐẠO.

Những người chuyển tâm chuyển tánh theo văn hóa cội nguồn, hội nhập cội nguồn, thì 50 ý do thức tâm thức tánh tạo tác sanh ra, chuyển thành Ý HUỆ CHÍNH NGHĨA, RỐT SAU THÀNH CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC HẾT THẢY, lạc cội lạc nguồn ý thức linh hồn hóa ra yêu, tinh, ma, quỉ, không lạc cội lạc nguồn, ý thức linh hồn hóa thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA.

Hết phần 3 chương 9

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 9

Long Hoa Thiên Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 9

PHẦN 4

ĐẠI HỘI LONG VÂN


Đây nói về hư không nam phương NAM ĐÀ VŨ TRỤ, 28 tầng trời 18 tầng địa phủ, bốn cõi nhân gian, thất sơn, bảy biển, bảy núi châu báu, như lũy hào vòng ngoài bao bọc núi Tu Di, bảy núi kim luân bao bọc vòng trong xung quanh núi tu di, thiên địa trời đất Nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, tam thiên đại thiên thế giới.

Khi ấy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở khắp tam thiên, đại thiên thế giới, 28 tầng trời, bỗng thấy hư không sáng rực lên một cách kỳ lạ, mà từ xưa đến nay chưa bao giờ được thấy, sau đó thời bảy hư không vũ trụ thông suốt thấy nhau, như ở trước mắt 28 tầng trời hư không vũ trụ nầy, thấy rõ 28 tầng trời hư không vũ trụ kia, như trong lòng bàn tay, nói chung là bảy hư không vũ trụ, tam thiên đại thiên thế giới thông suốt nhìn thấy nhau như trước mắt như trong lòng bàn tay, thời lấy làm hi hữu chuyện gì xảy ra thế, vì sao hư không vũ trụ lại như thế, không ai hiểu rõ tại vì sao.

Nói về 100 ông bà tổ tổ tổ, con cái đầu tiên của CHA TRỜI MẸ TRỜI, sanh ra tại cõi hồng trần, cõi hư không nam phương, NAM ĐÀ VŨ TRỤ, thấy hư không sáng rực lên một cách kỳ lạ, thời biết ngay CHA TRỜI sắp hiện thân, và quả đúng như vậy đức CHA TRỜI, đã hiện thân ở cõi TRUNG ƯƠNG TA BÀ VŨ TRỤ, tại tầng trời thứ 11, tầng trời Thiên Vân, phước sanh, phước quả, và cũng hiểu rõ vì một nhân duyên lớn, Cha Trời mới xuất hiện, bằng dẫn đầu vô số vô biên, PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TIÊN TỔ, LÃO TỔ TỔ, TỔ TỔ TỔ, bay đến trung ương ta bà vũ trụ chầu Trời, nói kinh thuyết kệ rằng:

(1) - muốn biết pháp thân Cha Trời. Pháp thân lập lên bảy hư không vũ trụ, thì phải theo lời Cha Trời chỉ dạy hội nhập Cội Nguồn,

(2) quán chân như hư không

(3) quán vô niệm ý không,

(4) quán hư không vô tận,

(5) quán chân tâm hư không,

(6) quán chân tánh hư không,

(7) quán vô niệm cũng là niệm,

(8) quán tâm không là chân tâm,

(9) quán tánh không là chân tánh,

(10) quán tướng không là chân tướng,

(11) quán pháp không là chân pháp,

(12) quán chân tâm sanh khởi thức tâm,

(13) quán thức tâm sanh khởi vô lượng ý,

(14) quán chân tánh khởi thức tánh,

(15) quán thức tánh khởi sanh vô lượng ý,

(16) quán tất cả vô lượng ý không ngoài thức tâm,

(17) quán tất cả thức tâm không ngoài chân tâm,

(18) quán tất cả vô lượng ý không ngoài thức tánh,

(19) quán tất cả thức tánh không ngoài chân tánh,

(20) quán linh giác hư không vũ trụ,

(21) đại linh hồn Khai Hóa Tổ Tiên,

(22) quán linh thức hư không vũ trụ,

(23) tiểu linh hồn vũ trụ con cái cháu chắt Tổ Tiên,

(24) quán chân tâm chân tánh Khai Hóa Tổ Tiên đại linh hồn vũ trụ, cùng chân tâm chân tánh con cháu tiểu linh hồn vũ trụ không khác, đồng bản thể,

(25) chân tánh đại linh hồn vũ trụ pháp thể - bình đẳng, thì chân tánh tiểu linh hồn vũ trụ cũng bình đẳng,

(26) chân tánh đại linh hồn vũ trụ độc lập tự do, thì tất cả tiểu linh hồn vũ trụ, đều mang thể tánh độc lập tự do,

(27) mất công bằng, bình đẳng, độc lập, tự do, là mất đi con đường trở về hội nhập Cội Nguồn,

(28) quán nước, và bọt nước,

(29) quán cội nguồn của bọt nước chính là nước,

(30) quán nước chỉ là một, còn bọt nước thời hằng hà sa số vô lượng vô biên,

(31) quán tổ tiên nước chỉ có một, nhưng con cháu bọt nước thì nhiều vô lượng vô biên,

(32) quán lý không lý có, làm hiện rõ trung quán lý chân như, thông suốt thật tướng của các pháp, hội nhập Cội Nguồn hư không vũ trụ,

(33) bọt nước hội nhập trở lại nước, tức là hội nhập trở về bản thể khai hóa tổ tiên,

(34) pháp thân không sanh không diệt,

(35) vô vi, bình đẳng, khắp cả hư không, không thêm không bớt, không cấu, không nhiễm,

(36) như thể hoa sen trong sạch, gần bùn mà chẳng nhiễm bùn,

(37) quán chân tánh là thể tánh thanh tịnh trong sạch tự nhiên,

(38) quán chân tâm là thể tâm trong sạch vô vi không cấu nhiễm,

(39) quán chân tâm chân tánh, trùng trùng duyên khởi,

(40) quán thức tâm thức tánh trùng trùng duyên khởi,

(41) quán khai hóa tổ tiên, không sanh không diệt,

(42) hồi nào cũng vậy,

(43) không quá khứ, không vị lai,

(44) không đi, cũng không đến,

(45) vì pháp Thân khai Hóa Tổ Tiên chỗ nào cũng có khắp cả hư không, nên chẳng có đi đâu, đến đâu,

(46) quán bảy hư không vũ trụ đều đang sanh sống trong lòng hư không vũ trị Tổ Tiên,

(47) chân tánh đại Linh Hồn Tổ Tiên, chân tánh Tiểu Linh Hồn - con cháu không khác,

(48) ngộ được chân tánh, gọi là viên giác,

(49) thấy được pháp tánh, gọi là Thánh Tổ, thường trụ chân như gọi là Phật Tổ,

(50) lìa xa văn tự, vượt qua lý sự làm chủ chân tâm chân tánh là Chánh Đẳng Chánh Giác mật trí Khai Hóa Tổ Tiên,

(51) từ linh giác chân tánh chân tâm,

(52) khởi dụng duyên sanh hình thành tám thức,

(53) ba thức làm gốc,

(54) năm thức làm thân, làm cành, làm lá,

(55) duyên khởi trùng trùng, vô lượng ý nở hoa,

(56) viên giác tròn đầy, như lai tạng tánh Ông Cha,

(57) chúng con là con cái, vì một nhân duyên lớn, chúng con mới được gặp Cha,

(58) từ vô lượng kiếp lâu xa, chúng con được Cha che chở, được Cha nâng đỡ, được Cha dạy dỗ, không lúc nào ngừng,

(59) công ơn Cha Trời, kể sao cho hết, nói sao cho cùng,

(60) dù cho số kiếp như hạt cát thế gian, cũng không nói hết công lao CHA TRỜI, lời kinh kệ vừa dứt thời Cha Trời khen rằng: Hi hữu thay, hi hữu thay các con của Ta, các con không những là bậc đệ nhất hiếu thuận,

(61) mà còn là tấm lòng đại từ, đại bi vì nhân loại anh em, muốn cho tất cả tiểu linh hồn trở về với Cội với Nguồn, thành chánh đẳng chánh giác, trí huệ các con không thể nghĩ bàn, phương tiện diệu mật trí huệ không thể nghĩ bàn,

(62) những người nào nghe được lời kinh Kệ nầy, chỉ cần tin một lời thì cũng tiêu tan vô lượng tội ác, chuyển họa thành phúc, chuyển mê thành sáng, từ phàm chuyển lên thánh, không còn siêu đọa vào ba đường ác đạo nữa, huống chi là thọ trì, quán tưởng suy nghiệm, truyền bá, những người nầy là những chí tôn vô thượng,

(63) chỉ cần cúng dường, tán thán, ca tụng người nầy, thì vận mạng của những người, cúng dường, ca tụng tán thán, chuyển đổi ngay, đại họa gì cũng qua khỏi, tai nạn gì cũng tiêu trừ, khi ĐỨC CHA TRỜI nói lời nầy, thời vô lượng vô biên, CHÚNG, MA, QUỈ, THẦN, DẠ XOA, LINH HỒN ĐỊA NGỤC, siêu sanh về các tầng trời sống trên thế giới châu báu thiên đàng cực lạc, tưởng ăn có ăn, tưởng mặt có mặt, muốn gì được nấy.

Long Hoa Thiên Tạng Kinh là bộ kinh phúc lớn bao nhiêu, thì họa lớn cũng bấy nhiêu. Một câu ca ngợi phước như núi như non. Một câu hủy báng thì họa trùng trùng giáng xuống, con đường về trời coi như bị khép kín, khó mong mà siêu sanh được nữa. tin lời Trời dạy phước vô tận vô biên. Hủy báng lời Trời dạy thì họa cũng vô tận vô biên Thần hồn hóa thành ác quỉ hết mong trở lại làm người. Thương thay cho kẻ ngu khờ.

Nói về hội nhập lần lượt Văn Hóa Cội Nguồn, có 28 cấp, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA:

1) - Là tin hành, những bậc nầy, TIN CÓ TỔ TIÊN, HIỆN THÂN THÀNH ĐỨC CHA TRỜI MẸ TRỜI, mình chính là con cái của trời, thì bước lên ngôi vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, rồi.

2) - Tùy tâm hành, những bậc nầy, làm theo ý nghĩ của mình, sự tôn thờ Tổ Tiên Cha Trời, Mẹ Trời, nghe theo làm theo, được mức nào hay mức nấy, thì chính họ tự mình thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa rồi.

3) - Tùy duyên hành, những bậc nầy, không có khuôn khổ tự do tùy cơ duyên hành thiện, làm theo được mức nào hay mức nấy, thì chính họ tự mình thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa rồi.

4) - Trung hành, những bậc nầy, LÒNG TRUNG đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, dù bằng sợi lông cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp thấp, huống chi là ở cấp TRUNG, cấp ĐẠI TRUNG.

5) - Hiếu hành, những bậc nầy, LÒNG THUẬN HIẾU, đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI MẸ TRỜI, dù bằng sợi lông cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa huống chi là cấp TRUNG HIẾU, ĐẠI HIẾU.

6) - Nhân hành, những bậc nầy, LÒNG KHÔNG QUÊN CỘI NGUỒN, đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, dù chỉ bằng mảy lông sợi tóc cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa rồi huống chi là lòng yêu mến TỔ TIÊN, CHA TRỜI MẸ TRỜI vô hạn.

7) - Nghĩa hành, những bậc nầy, LÒNG LUÔN LUÔN NHỚ ƠN SANH THÀNH DƯỠNG DỤC đối với TỔ TIÊN CHA TRỜI MẸ TRỜI, dù chỉ bằng mảy lông sợi tóc, cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa rồi huống chi là đối đãi, huống chi là phụng sự, hương hoa, trà quả, nhang đèn, hiếu kính TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI.

8) - Lễ hành, những bậc nầy, LÒNG LUÔN LUÔN TÔN KÍNH BA NGÔI TỐI CAO VŨ TRỤ, thành kính tôn nghiêm thì đã thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lâu rồi huống chi duy trì LỄ NGHI, LỄ NGHĨA, LỄ GIÁO, LỄ VẬT, đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI tôn nghiêm.

9) - An lạc huệ, những bậc nầy bước vào hội ngộ Văn Hóa Cội Nguồn, tâm hồn thấy nhẹ nhàng, an lạc vui tươi thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lâu rồi ở những tiền kiếp trước, vì một nhân duyên xuống trần thế lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn mà thôi, vì nhân loại anh em, vì TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI.

10) - An lạc định, những bậc nầy, không những hội ngộ Văn Hóa Cội Nguồn mà còn là hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa từ lâu vô số kiếp về trước, vì một nhân duyên lớn đầu thai xuống trần phát huy Văn Hóa Cội Nguồn, lập công thiên ý Cha Trời, thiên luật vũ trụ.

11) - Chuyển luân, những bậc nầy, không những là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa từ lâu vô số kiếp về trước, vì một nhân duyên lớn đầu thai xuống chốn nhân gian chuyển xây tình thế, làm cho nhân loại giác ngộ trở về Cội về Nguồn, lập đại công thiên ý Cha Trời, thiên luật vũ trụ.

12) - Lập pháp, những bậc nầy, không những là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cấp cao, vô số kiếp về trước, mà còn là những trụ cột trong Văn Hóa Cội Nguồn, gánh vác những trách nhiệm lớn trọng đại của TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, lập đại công thiên ý Cha Trời, thiên luật vũ trụ.

13) Hành pháp, những bậc nầy, không những là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao vô số kiếp về trước, mà còn là hành pháp tận diệt những tội ác đi ngược lại thiên ý Cha Trời, thiên luật vũ trụ, giữ gìn trật tự vũ trụ.

14) Hoằng pháp, những bậc nầy không những là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao, Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Thần tổ, Chúa tổ vô số kiếp về trước mà còn là những trụ cột trong Văn Hóa Cội Nguồn, duy trì pháp tạng, thiên tạng, luật tạng, mật tạng, hiến tạng, vũ trụ, vì một nhân duyên lớn sanh xuống trần gian.

15) - Tổng trì những bậc nầy không những là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao, Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Thần tổ, Chúa tổ, mà còn là tổng trì cấp cao trong Văn Hóa Cội Nguồn, thế thiên hành đạo, thiên ý cha trời, thiên luật vũ trụ, vì một nhân duyên lớn sanh xuống trần gian.

16) - Phân lập những bậc nầy không những là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao trong Văn Hóa Cội Nguồn, Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Thần tổ, Chúa tổ thế thiên phân lập PHÁP TẠNG, THIÊN TẠNG, LUẬT TẠNG, theo thiên ý Cha Trời, thiên luật vũ trụ, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

17) - Phân bố định vị những bậc nầy không những là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao, trong Văn Hóa Cội Nguồn, Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Thần tổ, Chúa tổ, thế thiên phân bố định vị, an định ngôi vị theo thiên luật vũ trụ thiên ý Cha Trời, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

18) - Sắc vị tôn lập những bậc nầy, không những là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao trong Văn Hóa Cội Nguồn, Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Thần tổ, Chúa tổ thế thiên hành sự, sắc vị tôn lập, tôn phong sắc pháp, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

19) - Mật tạng bảo mật những bậc nầy không những là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao trong Văn Hóa Cội Nguồn, Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Thần tổ, Chúa tổ bảo mật huyền cơ vũ trụ, theo thiên luật vũ trụ thiên ý Cha Trời, những bảo mật ẩn chứa huyền cơ tối quan trọng, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

20) - CHÍ TÔN đại nguyện TẬN ĐỘ những bậc nầy không những là Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Thần tổ, Chúa Tổ cao cấp, PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TIÊN TỔ TỔ TỔ, THẦN TỔ TỔ, CHÚA TỔ TỔ TỔ tổng trì như lai tạng tánh vũ trụ, chuyển đại pháp luân, chuyển xây tình thế, phong tỏa con đường ác, lấp con đường tà, mở ra con đường đại đạo vũ trụ rộng lớn, cho toàn thể linh căn, hội nhập Cội Nguồn, THÀNH CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, vì một nhân duyên lớn sanh xuống nhân gian.

21) - CHÍ TÔN đại nguyện, hộ giáo TẬN ĐỘ những bậc nầy, không những là phật tổ, thánh tổ, tiên tiên tổ, cao cấp, PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TỔ TỔ TỔ, CHÚA TỔ TỔ TỔ tổng trì như lai tạng tánh, vũ trụ, hộ giáo TẬN ĐỘ, chuyển đại pháp luân, chuyển xây tình thế, làm cho tất cả linh căn an trụ hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn, thành chánh đẳng chánh giác, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

22) - CHÍ TÔN, đại nguyện, TẬN ĐỘ, PHÁ TƯỚNG, PHÁ CHẤP những bậc nầy không những là Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ cao cấp, PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TỔ TỔ TỔ, CHÚA TỔ TỔ TỔ tổng trì như lai tạng tánh, vũ trụ, chuyển đại pháp luân, chuyển xây tình thế, làm cho tất cả linh căn thấy rõ chân tâm chân tánh của mình, hội nhập Cội Nguồn thành chánh đẳng chánh giác, vì một nhân duyên lớn sanh xuống nhân gian.

23) - CHÍ TÔN đại nguyện, TẬN ĐỘ diệu pháp nhân duyên, tổng trì như lai tạng tánh, vũ trụ, chuyển đại pháp luân, chuyển xây tình thế, những bậc nầy, không những là Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ ở cấp cao, PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TỔ TỔ TỔ, CHÚA TỔ TỔ TỔ làm cho tất cả linh căn, hội nhập nhân duyên, Văn Hóa Cội Nguồn, kết quả duyên giác, làm chủ chân tâm chân tánh, chánh đẳng chánh giác, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

24) - CHÍ TÔN, đại nguyện, TẬN ĐỘ khai mở đại đạo linh căn, tổng trì như lai tạng tánh vũ trụ chuyển đại pháp luân chuyển xây tình thế những bậc nầy làm cho tất cả linh căn phản hồi linh giác nhận ra chân thật tướng, chân thật tánh, của mình, thấy rõ, chân tâm, chân tánh, thấy rõ thức tâm, thấy rõ thức tánh, (bổn lai diện mục, minh tâm kiến tánh), thành chánh đẳng chánh giác, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

25) - CHÍ TÔN, đại nguyện, TẬN ĐỘ, khai mở đại đạo linh căn, tổng trì như lai tạng tánh, vũ trụ, chuyển đại pháp luân, chuyển xây tình thế, những bậc nầy, làm cho tất cả linh căn, nương về Cội Nguồn, nương về CHA TRỜI MẸ TRỜI, nhờ thần lực CHA TRỜI MẸ TRỜI, mau chóng thoát khổ, trở thành chánh đẳng chánh giác, đây là phương pháp tu tắc, siêu thoát nhanh nhất, độ nhanh nhất, không có một pháp môn nào bằng, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chồn nhân gian.

26) - CHÍ TÔN đại nguyện, TẬN ĐỘ, khai mở đại đạo linh căn, tổng trì như lai tạng tánh, vũ trụ, chuyển đại pháp luân, chuyển xây tình thế, những bậc nầy, làm cho tất cả linh căn, BẤT THỐI CHUYỂN, trên con đường trở về Cội Nguồn, hội ngộ chân tâm chân tánh, thành chánh đẳng chánh giác, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

27) - CHÍ TÔN, đại nguyện, TẬN ĐỘ, khai mở đại đạo linh căn, tổng trì như lai tạng tánh, vũ trụ, chuyển đại pháp luân, chuyển xây tình thế, những bậc nầy, không những là Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Chúa tổ ở hàng cấp cao, PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TỔ TỔ TỔ, CHÚA TỔ TỔ TỔ làm cho tất cả linh căn, không những không thối lui trên con đường trở về Cội Nguồn, mà còn phát tâm rộng lớn, lập thành đại nguyện, tận độ tất cả linh căn, THÀNH CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian.

28) CHÍ TÔN đại nguyện, TẬN ĐỘ, khai mở đại đạo linh căn, tổng trì như lai tạng tánh, vũ trụ, chuyển đại pháp luân, chuyển xây tình thế, những bậc nầy, không những là Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Chúa Tổ ở hàng cấp cao, PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TỔ TỔ TỔ, CHÚA TỔ TỔ TỔ làm cho tất cả linh căn, không chỉ phát tâm lập thành ĐẠI NGUYỆN, mà còn bất thối chuyển ĐẠI NGUYỆN, cứu khổ linh căn, hoàn thành ĐẠI NGUYỆN, mới thôi.

Trên đây là 28 cấp PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, lâm phàm từ thấp lên cao, theo huyền cơ vũ trụ, thiên ý Cha Trời, tận độ cứu khổ linh căn, cho đến hết tiểu kiếp thứ 9.

Hết phần 4 chương 9

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 9

Long Hoa Thiên Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 9

PHẦN 5

ĐẠI HỘI LONG VÂN


Đây nói về hư không bắc phương BẮC ĐÀ VŨ TRỤ, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở khắp 28 tầng trời, vô lượng vô biên cõi nước thiên đàng cực lạc, tam thiên đại thiên thế giới, bỗng thấy hư không sáng lên một cách kỳ lạ, sau đó thấy bảy hư không vũ trụ hiện ra, thông suốt thấy nhau, như ngay ở trước mắt, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, giữa hư không vũ trụ nầy với hư không vũ trụ kia nghe thấy rõ nhau, như trong lòng bàn tay, chuyện lạ hi hữu nầy, chưa một lần xuất hiện, chuyện lạ hi hữu nầy biết hỏi ai?

Nói về 100 Ông Bà tổ tổ tổ con trời đang ở tầng trời thứ 11 cõi Thiên Vân, do CHA TRỜI, MẸ TRỜI sanh ra đầu tiên chốn nhân gian ở cõi hư không bắc phương, BẮC ĐÀ VŨ TRỤ, thấy hư không sáng rực lên sau đó thì thấy bảy hư không vũ trụ thông suốt thấy nhau, thì biết ĐỨC CHA TRỜI sắp xuất hiện, và quả đúng như vậy, đức Cha Trời đã xuất hiện, tại hư không trung ương vũ trụ Ta Bà, trên hư không tầng - trời thứ 11 trung thiên giới, liền cùng vô số vô biên Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tiên tổ, Lão Tổ, tổ tổ tổ, bay đến hư không trung ương vũ trụ Ta Bà chầu ĐỨC CHA TRỜI, nói kinh thuyết kệ rằng:

(1) Khai Hóa Tổ Tiên, ở thời chánh định,

(2) khai lập lục đại, lực đại, thức đại, khí đại, nước đại, hỏa đại, địa đại,

(3) khai lập lên bảy hư không vũ trụ,

(4) khai lập lên 196 tầng trời,

(5) khai lập lên 126 tầng địa phủ,

(6) khai lập lên 49 núi kim sơn châu báu,

(7) khai lập lên 49 biển Hương Thủy,

(8) núi lũy, biển hào, bao giáp vòng ngoài bảy núi Tu Di,

(9) 49 kim luân bao bọc vòng trong núi Tu Di,

(10) khai lập lên 28 cõi trần gian, bốn biển nước mặn thênh thang giáp vòng,

(11) khai lập bảy núi Luân Vi bảy núi Thiết Vi ở bảy hư không vũ trụ khai tạo Phong luân, Thủy Luân, Địa Luân bao giáp vòng hạ Thiên Thế Giới của bảy hư không vũ trụ khai tạo bảy mặt trời, bảy mặt trăng, ở bảy tiểu thiên, bảy hư không vũ trụ,

(12) tinh tú ở bảy hư không vũ trụ vô lượng vô biên,

(13) thiên hà, ngân hà dọc ngang bầu trời,

(14) tam cõi vũ trụ lập rồi,

(15) tầng trời, trần gian, địa phủ,

(16) tam thiên đại thiên thế giới,

(17) thiên địa trời đất, ổn định theo luật tuần hoàn,

(18) tiến hóa không ngừng, thành, trụ, hoại, không,

(19) sanh trụ dị diệt, tạo tác liên miên,

(20) bộ máy vũ trụ chuyển động chuyển xây,

(21) bảy con quái vật hư không vũ trụ, máy móc chứa đầy huyền vi, huyền cơ, huyền ẩn,

(22) Khai Hóa Tổ Tiên, đấng chúa hư không khai hóa tạo vật, tạo lên vũ trụ,

(23) sức cùng lực kiệt,

(24) đi vào giấc ngủ quên,

(25) Khai Hóa Tổ Tiên, có hai thiên tánh,

(26) ngủ thì VÔ MINH, thức thì CHÁNH GIÁC,

(27) đây là hai cảnh giới tự nhiên đối lập nhau,

(28) hể thức thì hết Ngủ có gì lạ đâu, hễ Ngủ thì quên hết Vô Minh

(29) mê là ảo, giác là chân, VÔ MINH, hư ảo, rõ thông ngại gì,

(30) Khai Hóa Tổ Tiên, đi vào giấc ngủ, pháp thân linh giác, trở thành VÔ MINH,

(31) thấy, nghe, hay, biết, Thiên Tánh tự nhiên

(32) tiếp xúc vật chất,

(33) phản tỉnh liên miên,

(34) khởi sanh linh thức,

(35) cũng như thể nước khởi sanh bọt nước,

(36) đại linh giác, sanh ra linh thức, lúc nhúc, trùng trùng linh căn,

(37) đại linh hồn linh giác là đấng Cha Ông,

(38) tiểu linh hồn trùng trùng lúc nhúc linh thức cháu con,

(39) tiểu linh hồn lúc nhúc sanh ra, nhằm lúc Khai Hóa Tổ Tiên đi vào giấc ngủ, pháp thân linh giác chuyển thành linh giác VÔ MINH,

(40) vì thế tiểu linh hồn linh thức sanh ra trở thành cháu con,

(41) lạc Cội mất Nguồn,

(42) trôi lăng sanh tử ức kiếp đời đời,

(43) ý mạng, trí mạng vô thường, chuyển dời biến đổi, hết chủng loài nầy rồi đến chủng loài kia,

(44) Khai Hóa Tổ Tiên, thức giấc ngủ say, trở thành Chánh Giác

(45) vô minh biến mất, mới hay, mình khởi sanh tạo ra, linh căn lúc nhúc, linh thức con cái tiểu linh hồn,

(46) nhưng chúng ngu si vô minh mê mờ, lạc Cội lạc Nguồn khởi sanh phiền não,

(47) ý căn tội lỗi,

(48) nhân quả xoay vần,

(49) nghịch cảnh đối đầu,

(50) lòng sanh hận thù phẫn giận,

(51) tham lam, ngu si, kết bè kết tập, mỗi kiếp mỗi nhiều,

(52) hận thù phẩn hận, tham lam, ngu si, chồng chất, khó mòng dứt đi,

(53) cứ thế linh căn muôn loài vạn vật, côn trùng, thảo mộc, bò sát, chiêm muôn, vạn thú,

(54) linh căn đầu thai qua lại ăn nuốt lẫn nhau,

(55) thê thảm biết bao, khốn khổ biết bao,

(56) tổ tiên khai hóa thương linh căn lúc nhúc con cái,

(57) với thân xác, bò sát, cầm, thú, thời linh căn không bao giờ tiến hóa ý thức nhận thức, trở về nguồn về cội được,

(58) bằng tóm thâu tiên thiên chơn dương,

(59) tóm thâu tiên thiên chơn âm, tinh hoa vũ trụ hiện thân ra ĐỨC CHA TRỜI,

(60) hiện thân ra ĐỨC MẸ TRỜI. CHA TRỜI LONG HOA CỬU HUYỀN, MẸ TRỜI ĐỊA MẪU ÂU CƠ ĐỨC MẸ, cốt cách uy linh, tiểu thiên vũ trụ, có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp dòng giống TIÊN RỒNG,

(61) CHA TRỜI, MẸ TRỜI, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống Tiên Rồng khắp bảy hư không vũ trụ, để cho tất cả linh căn đầu thai làm người,

(62) CHA TRỜI, MẸ TRỜI, không những sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống Tiên Rồng con người, thân xác tiểu thiên vũ trụ, huyền linh tương thông vũ trụ, để cho hết thảy tiểu linh căn đầu thai làm người, tu luyện tiến hóa linh hồn,

(63) mà còn bao công khó nhọc dạy cho con cái Văn Hóa Cội Nguồn,

(64) khai mở trí huệ thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, hội nhập Thiên Tạng, Pháp Tạng, Luật Tạng, Mật Tạng, Hiến tạng, như lai tạng tánh Cội Nguồn, thành chánh đẳng chánh giác, chúng con là con cái, chúng con đã trở về Cội về Nguồn, trường sanh bất tử, an vui tự tại, đều nhờ công ơn CHA TRỜI, MẸ TRỜI, kể sao cho hết nói sao cho cùng, dù cho một hạt bụi một làm một kiếp người, cũng không kể hết công ơn Cha Trời Mẹ Trời,

(65) lời kinh kệ vừa dứt, thì Cha Trời khen rằng, hi hữu thay, hi hữu thay, con cái của Ta, về sau những người nghe được lời kinh kệ nầy, dù cho tội ác nặng đến đâu cũng chuyển họa thành phước, dù đói nghèo đến đâu cũng chuyển lần giàu sang, ngu si đến đâu cũng chuyển thành thông minh, chỗ nào có kinh thì nơi đó được bình yên, chỗ nào có kinh thì nơi đó có Cha Trời Mẹ Trời, hộ độ hộ trì, che chở, vô lượng vô biên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cứu khổ cứu nạn,

(66) huống chi là biên chép in ấn, tôn thờ Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời, đọc tụng, giảng giải cho người khác nghe, thì công phu, công lao, công quả, công hạnh, công đức, không thể nghĩ bàn, dù cho kể đến trăm nghìn kiếp cũng không thể nào hết, nhất định con cái, cháu chắt, chút chít vinh quang, cửu tộc, chín đời đều được siêu thoát, về thiên giới hưởng phước, rốt sau thành chánh đẳng chánh giác,

(67) khi đức Cha Trời nói lời nầy, thì vô số vô lượng vô biên, những linh căn khốn khổ đầu thai trở lại lớp thú cần - liền được giải thoát, sanh trở lại làm người. Những người kiếp trước làm ác kiếp nầy sanh ra gặp nhiều đại họa, liền được giải thoát khốn khổ, nghèo khổ, đau khổ, bệnh khổ. Những người kiếp trước vì bê tha uống rượu lại làm nhiều điều ác sanh ra làm người ngu si đần độn nhờ được nghe kinh cũng như Thần Lực của Đức Cha Trời liền giải thoát ngu si đần độn. Giải thoát khờ khạo,

(68) những linh hồn sa đọa nơi địa ngục sanh lên làm người trần gian hưởng giàu sang, còn những người ở trần gian siêu sanh lên các tầng trời sanh sống, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, hết thảy, rốt sau thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

Long Hoa Thiên Tạng Kinh. Sanh ra làm người đã khó. Nhưng khó hơn nữa là sanh ra làm người mà gặp được kinh. Huống chi là gặp được Long Hoa Thiên Tạng Kinh. Đại kinh tối cao vũ trụ hàng mấy mươi triệu năm mới xuất hiện. Có khi cả mấy trăm triệu năm mới xuất hiện. Cơ duyên gặp được Long Hoa Thiên Tạng Kinh, thì coi như chuyển đổi số mạng siêu sanh về trời thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa. Vượt qua sanh tử lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác. Những người lạc cội lạc nguồn, ác tánh căn bản vô minh phiền não gây ra, dẫn dắt linh hồn con người sa đọa càng lớn, thiên đàng mất lối, địa ngục lao vào, khốn khổ mãi không bao giờ dứt.

Còn những người linh căn không lạc Cội lạc Nguồn, thì căn bản vô minh phiền não chuyển thành minh quang chính nghĩa, con dao hai lưỡi ác tánh khép lại thiện tánh nở hoa.

Sau đây là những căn bản của phiền não:

1) lòng h.am m.uốn, tham muốn,

2) lòng nóng giận,

3) lòng si mê,

4) lòng kiêu mạn ngạo mạn,

5) lòng nghi.

Mất Cội mất Nguồn thì những căn bản phiền não trên có hại cho mình, có hại cho người, cho đời.

Không mất Cội mất Nguồn, thì những căn bản phiền não trên không những không có hại mà còn chuyển hóa thành sức mạnh đại hùng, đại lực, đại từ bi, đại trí tuệ, đại tinh tấn, chuyển hóa sức mạnh phiền não thành sức mạnh chính nghĩa, tùy phiền não chuyền hóa tan biến chuyển thành đại trí huệ chánh đẳng chánh giác.

1 - lòng phẫn hận tan biến chẳng còn,

2 - lòng giận hờn chẳng còn,

3 - lòng không còn che dấu tội lỗi nữa,

4 - không còn buồn phiền nơi lòng nữa,

5 - tật đố kỵ ganh ghét không còn nữa,

6 - gian tham, bỏn xẻn, rít rắm không còn nữa,

7 - dối gạt lừa phỉnh không còn nữa,

8 - siểm nịnh, bợ đỡ, nịnh hót không còn nữa,

9 - lòng tổn hại sanh linh không còn,

10 - lòng khinh dễ lấn lướt người không còn,

11 - không biết xấu hổ không còn,

12 - không biết hổ thẹn không còn,

13 - lòng như con khỉ, lúc nầy lúc nọ không còn, an định tự tại,

14 - hồn trầm ngu muội cuồng loạn không còn,

15 - bất hiếu, bất tín, bất trung, bất nhân, bất nghĩa không còn,

16 - hời hợt, giãi đãi, coi thường không còn,

17 - phóng dật, như con ngựa không cương không còn,

18 - hay quên, không nhớ không còn,

19 - toán loạn, lăng xăng, rối rắm, không còn,

20 - biết đâu nói đó chẳng hiểu cội căn, ác thiện hỗn độn lẫn lộn không còn.

Những người hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn, thời phiền não chuyển thành chính nghĩa chánh đẳng chánh giác hết thảy, vì thề quay đầu trở về Cội về Nguồn là đến bờ giác.

Long Hoa Thiên Tạng Kinh là Bộ kinh không thể nghĩ bàn, không thể luận bàn cho hết sự mầu nhiệm trong kinh. Phải nói là vô cùng vô tận vô biên, chỉ cần một niệm ngợi ca cũng đã giải thoát vô lượng tội ác. Huống chi biên chép ấn in truyền bá cho người. Thì nhiều đời con cái, cháu chắt giàu sang phú quý. Đại Phú do Thiên. Còn bản thân thì chuyển hóa hồn linh thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa siêu sanh về các tầng trời hưởng phước.

Hết phần 5 chương 9

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 10

Long Hoa Thiên Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 10

PHẦN 1

ĐẠI HỘI LONG VÂN


Đây nói về hư không thượng phương THƯỢNG ĐÀ VŨ TRỤ, 28 tầng trời, 18 tầng địa phủ, bảy núi kim sơn châu báu, bảy biển hương thủy, bao bọc núi lũy, biển hào, xung quanh vòng ngoài núi Tu Di, bảy núi kim luân bao bọc vòng trong núi tu di, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà ngân hà, bồn cõi nhân gian, trong biển nước mặn, núi thiết vi bao bọc giáp vòng, thiên địa trời đất, tam thiên, đại thiên thế giới cõi nước, ba cõi vật chất, thiên đàng, trần gian, địa phủ, ba cõi linh hồn dục giới, sắc giới, vô sắc giới.

Khi ấy 28 tầng trời Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đang ở, bỗng thấy hư không sáng rực lên một cách kỳ lạ, sau đó thời bảy hư không vũ trụ hiện ra, thông suốt với nhau, thấy nghe như ở trước mắt, thấy rõ nhau như trong lòng bàn tay, chuyện hi hữu nầy hàng trăm triệu năm chưa thấy một lần, phần lớn Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa, còn chưa biết ngoài vũ trụ hư không nầy ra, còn có hư không vũ trụ khác, mà lại có bảy hư không vũ trụ như vậy, và tất cả bảy hư không vũ trụ giống hệt nhau, như một khuôn đúc ra, nhân loại cũng thế, cũng Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, chúng, Ma, Quỉ, Thần, Dạ Xoa, A Tu La, phi tiên, côn trùng, thảo mộc, bò sát, chim muông, vạn thú, nhất nhất đều giống nhau, ai tạo ra mà khuôn rập như thế, tất cả Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa, đều muốn biết. Là đấng nào mà có quyền năng như vậy.

Nói về 100 ông bà tổ tổ tổ, do CHA TRỜI MẸ TRỜI, sanh ra đầu tiên ở chốn nhân gian, cõi phàm trần, hư không thượng phương THƯỢNG ĐÀ VŨ TRỤ, hiện an ngự tại tầng trời thứ 11 trung Thiên giới cõi Thiên Vân, thấy hư không sáng rực lên, thì hiểu rõ CHA TRỜI sắp hiện thân, và quả đúng như vậy.

ĐỨC CHA TRỜI, đã hiện thân trên không trung, cõi Thiên Vân tầng trời thứ 11, trung trung thiên giới, tức thời 100 ông bà tổ tổ tổ, cùng vô số vô biên, Phật Tổ, Thánh Tổ, - Tiên tổ, Lão tổ tổ tổ, tổ tổ tổ, bay đến cõi hư không trung ương TA BÀ VŨ TRỤ, chầu ĐỨC CHA TRỜI, nói kinh thuyết kệ rằng:

(1) chúng con là con cái, chúng con thành tâm, cung kính, mong Cha Trời chiếu cố thương dạy chúng con,

(2) chúng con lúc nào, cũng sống trong lòng của Cha,

(3) nhưng chúng con nào hay nào biết,

(4) được Cha Trời nâng niu che chở, nhưng nào có biết có hay,

(5) ôi công sanh, nào công dưỡng dục,

(6) không dạy mà dạy,

(7) không chỉ mà chỉ,

(8) không bày mà bày,

(9) không nuôi mà nuôi,

(10) không ban mà ban,

(11) không phát mà phát,

(12) không cho mà cho,

(13) không lấy mà lấy,

(14) công sanh, công dạy, công dưỡng Cha Trời, thậm thâm vi diệu theo luật huyền cơ vận hóa,

(15) không dạy riêng cho bất cứ một ai,

(16) chủng loài nào cũng được thọ hưởng dạy bảo bình đẳng,

(17) những con cái sanh tâm bất hiếu,

(18) nghịch lại Cha Trời, nào là bất hiếu Cha Mẹ song thân hiện tiền, nào là bất nhân đối với nhân loại anh em, nào là bất trung đối với bề trên, đối với non sông tổ quốc, nào là bất nghĩa đối với ơn trên có công bày dạy,

(19) cống cao, ngã mạn, tự cao, tự đại, cho mình là trời, làm không biết bao nhiêu là tội ác,

(20) tội lỗi biết bao,

(21) một linh căn đầu lông mà coi hư không còn nhỏ hơn mình,

(22) một bọt nước sình, mà coi đại dương không bằng con kiến,

(23) tội lỗi như thế, nghịch Thiên ý như thế, nếu không sám hối, tiêu tan huệ mạng chẳng còn,

(24) linh thức vô minh hoàn hồn trở lại,

(25) linh thức linh căn biến mất,

(26) làm lại từ đầu,

(27) trải qua vô lượng vô biên số kiếp tiến hóa, căn tu, căn thân huệ mạng mới được hoàn nguyên Trở lại linh căn làm người.

(28) uổng công ức kiếp sanh tử gian khổ tu luyện biết bao,

(29) chỉ vì vô minh tăm tối, lạc Cội mất Nguồn,

(30) ý căn lạc lối nghịch lại Thiên Ý Cha Ông, họa họa trùng trùng giáng xuống,

(31) xin Cha Trời tha thứ cho những kẻ lầm đường lạc lối phạm vào Thiên Luật đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời. Chúng con, xin Cha Trời mở lượng bao dung cho những kẻ biết ăn năng sám hối,

(32) mong cha trời chiếu cố,

(33) hoàn nguyên Linh Căn không còn dọa lạc vào tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Muôn vạn ức kiếp tu hành, được hiển bày công đức,

(34) Cha Trời là đức hiếu sanh, thành tâm hiếu kính quả lành sai chi,

(35) thuận trời thường được chúa vua, ghét trời khốn khổ biến ra nghèo cùng,

(36) chúng con con cháu Tiên Rồng,

(37) thờ Trời thờ Tổ một lòng sám hối ăn năng. Một lòng hiếu thuận bề trên, Cầu cho muôn loài vạn vật sớm thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, về nơi Thiên Giới an vui tự tại. Rốt sau thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Lời kệ kinh vừa dứt, Cha Trời khen rằng: Các con của Ta quả là hi hữu, quả là hi hữu,

(38) các con không phải thành tâm sám hối cho mình,

(39) mà vì những linh căn đã phạm vào đại nghịch TỔ TIÊN CỘI NGUỒN VŨ TRỤ, bị thiên luật vũ trụ xoay chuyển, không còn con đường cứu vãn được nữa,

(40) từ linh hồn nhân loại, con cháu Tiên Rồng,

(41) chuyển thành linh hồn Quỉ, Ma,

(42) rồi từ linh hồn Quỉ Ma, chuyển thành linh hồn cây cỏ,

(43) trở về linh thức vô minh căn thân huệ mạng không còn. Phải làm lại từ đầu tu luyện trải qua vô số vô biên sanh tử, tiến hóa linh căn hình thành huệ mạn linh hồn, vô số vô biên số kiếp, khốn khổ vô cùng chỉ vì đi ngược lại thiên ý cha trời mà thành ra như vậy. Chỉ vì đi ngược lại thiên luật vũ trụ, mà tiêu tan huệ mạng linh căn, trở về bản nguyên linh thức vô minh, làm lại từ đầu, nay Ta làm cho tất cả Linh Căn sai lầm tội lỗi nghe rõ những lời kệ kinh nầy hồi phục trở lại linh căn con người, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Hội nhập Cội Nguồn lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác,

(44) tất cả nhân loại, khắp bảy hư không vũ trụ PHÀM PHU, CHƯ THIÊN, cũng như chúng quỉ, thần, nghe được lời dạy của CHA TRỜI, thì kinh hồn khiếp vía, không ai nghĩ là có chuyện như thế,

(45) Linh hồn của loài cây cỏ, loài vi trùng vi khuẩn trước kia là linh hồn loài người. Chỉ vì nghịch lại Thiên Ý Cha Trời linh căn huệ mạng không còn sa đọa trở về linh thức của loài thảo mộc. Loài vi trùng vi khuẩn số nhiều không thể tính đến không thể nghĩ bàn lời Trời dạy xong tức thì hai lòng bàn chân của Đức Cha Trời phóng ra vô lượng hào quang rất kỳ lạ làm chấn động bảy hư không vũ trụ,

(46) tức thời vô lượng vô biên không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn, cỏ cây, côn trùng, thảo, mộc bỗng dưng biến thành Ma Quỉ,

(47) Ma Quỉ biến thành nhân loại con người con cháu Tiên Rồng, nguyên căn hồi phục Thiện Căn phát triển, sau đó thì hóa Thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa, hằng hà sa số đông vô lượng vô biên không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn. Bay đến chầu Cha Trời đồng nói kệ rằng:

Chúng con từ thuở xa xưa

Lâu xa vô tận vô biên chẳng cùng

Chúng con nghịch lại Cha Trời

Căn thân huệ mạng tan thời nát tan

Trở về linh thức vô minh

Sống mà như chết vô tri ngục hình

Linh thức cây cỏ khắp cùng

Linh Hồn Vi Khuẩn Vi Trùng khắp nơi

Vũ trụ nầy lập, vũ trụ kia tan

Thế mà ở mãi cỏ cây côn trùng

Nếu không nhờ đến Tổ Tiên Ông Bà

Xin Trời thứ tha, thứ tha

Ức muôn vạn kiếp khó mà thoát siêu

Ơn trên Tiên Tổ, Tổ Tiên

Ông Bà bảy cõi hư không con Trời

Phát tâm cứu vớt linh hồn

Phá tan ác nghiệp luân hồi tử sanh

Phục hồi huệ mạng linh căn

Trở về con cháu, cháu con Tiên Rồng

Thánh, Thần, Tiên, Phật đắc thành

Về trời hưởng phước đều nhờ ơn trên

Ơn nầy nhớ mãi không quên

Nguyện ra báo đáp lập nên công trời

Sống đẹp đạo, sống đẹp đời,

Sống vì nhân loại, sống vì anh em

Sống theo Thiên Ý Trời Cha

Sống theo Thiên Luật sống là Lương Tâm

Nguyện Cầu hết thảy chúng sanh

Sớm lên chánh giác sớm thành Phật Tiên

Chúa, Thần, đức độ vô biên

Pháp luân chuyển pháp độ sanh vạn loài

Nam Mô A Men.

Cha Trời nghe xong lời kinh kệ khen rằng: các con của Ta, vô số kiếp về sau các con sẽ trở thành các đấng Chí Tôn, chuyển đại pháp luân làm cho tất cả linh căn trở thành chánh đẳng chánh giác, Cha Trời lại nói: (48) về sau những ai nghe được kinh kệ nầy, chỉ cần thoáng qua lỗ tai, cũng đã siêu vô lượng vô biên tội ác, chuyển họa thành phúc, lần lần muốn gì được nấy, cầu chi được nấy,

(49) huống chi là đọc tụng, in ấn biên chép, truyền lại cho đời, thì công đức của người nầy, không ai có thể kể cho hết, dù cho trăm nghìn kiếp cũng không kể hết một phần trăm, một phần nghìn công đức, con cái, cháu chắt, chút chít, vinh quang, ông bà cha mẹ cửu tộc, chín đời siêu thoát về trời, hưởng trong sự giàu sang thiên đàng cực lạc.

Long Hoa Thiên Tạng Kinh. Coi như là đã gặp đại nhân duyên lớn. Chỉ cần nhớ một câu một chữ, thì coi như không còn sa đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Nghìn muôn kiếp thường sanh nơi đâu cũng được giàu sang phú quý. Huống chi là đọc cả chương, hoặc nhiều chương. Thì không Những vô lượng tội ác tiêu tan. chuyển họa thành phúc. Mà còn trí huệ càng về sau càng phát sanh không thể nghĩ bàn. Phật. Thánh, Tiên, Thần, Chúa thường che chở phù hộ. Làm gì cũng được suôn sẻ trôi chảy thành đạt. Gia đình hạnh phúc con cái an vui.

NÓI ĐẾN VÔ MINH, là nói đến vô minh linh thức, do VÔ MINH CHÂN TÁNH KHAI HOÁ TỔ TIÊN lúc ngủ quên tạo ra, như vô minh nước tạo ra vô minh bọt nước, CHA VÔ MINH, THÌ SANH CON cũng VÔ MINH. Đó cũng chính là luật tự nhiên, không có gì là lạ cả, CHA KHI NGỦ MÊ, quên mình VÔ MINH, lúc ấy mà sanh con, thì con cũng giống cha quên mình luôn VÔ MINH, LINH GIÁC ngủ mê VÔ MINH, không nhận thức được mình, khi ấy mà sanh ra LINH THỨC VÔ MINH, quên Cội quên Nguồn luôn. Với lối sống quên cội quên nguồn ấy, LINH THỨC VÔ MINH đã trôi lăng trong sanh tử hàng triệu vạn tỉ ức kiếp, tiến hóa vào con đường vạn vật luân hồi.

LINH THỨC VÔ MINH không những không nhận ra chính mình, mà còn không bao giờ nhận ra được Nguồn Cội của mình, nếu không nhờ khai hóa tổ tiên, KHAI TẠO XÁC THÂN CON NGƯỜI, XÁC THÂN TIỂU THIÊN VŨ TRỤ, lưu truyền lại cho đời, để cho những linh căn linh thức vô minh tiến hóa đầu thai làm người.

Cũng như bao công lao khó nhọc, dạy bảo, dạy dỗ CHA TRỜI, MẸ TRỜI, thì không cách gì những linh căn linh thức vô minh nhận ra chính mình, cũng như hội nhập trở về Cội Nguồn được.

Tuy LINH GIÁC Khai Hóa Tổ Tiên lúc ngủ say VÔ MINH, nhưng tánh tự nhiên không mất, THẤY tự nhiên, NGHE tự nhiên, HAY tự nhiên, BIẾT tự nhiên, không lúc nào gián đoạn, như dòng chảy liên tục. CHA SAO CON VẬY, linh thức VÔ MINH, cũng thế, thấy – nghe – hay – biết như dòng chảy liên tục không lúc nào dứt, khởi sanh ra 8 thức, rồi qua ý biết phân biệt của nó, hình thành lên CĂN THÂN, Ý THỨC HUỆ MẠNG, TRÍ MẠNG linh hồn.

Linh thức VÔ MINH, khởi sanh ra 8 thức, VÔ THỨC, thức nầy là thứ 8 chứa đựng tất cả chủng thức, kho chứa, bảo tồn, gìn giữ, các hạt giống chủng tử thiện ác, mê, giác - từ kho chứa nầy mọc lên hiện ra, Ý THỨC, thức nầy là thức thứ 6, thức NHẬN BIẾT, PHÂN BIỆT, thâu tóm lục trần, tiến lần đến NHẬN THỨC, hình thành cái nhân, nguyên nhân, ví như hoa hình thành lần ra quả, TÌM THỨC, thức nầy là thức thứ 7 thức kết quả của NHẬN THỨC, lắng đọng nằm sâu trong vô thức, sống mãi trong đó, có cơ duyên là chúng mọc trở ra.

Còn 5 thức kia, NHÃN THỨC, NHĨ THỨC, TỶ THỨC, THIỆT THỨC, THÂN THỨC, nói chung 8 thức nầy là do LINH THỨC VÔ MINH khởi sanh ra, hình thành CĂN THÂN, Ý THỨC HUỆ MẠNG, TRÍ MẠNG linh hồn, nói đến linh thức VÔ MINH là nói đến những linh hồn lạc Cội lạc Nguồn, còn những linh hồn đã hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn, trở về với Cội với Nguồn, thời đâu còn linh thức VÔ MINH, bất giác mà là linh giác CHÂN NHƯ, từ bất giác đã trở thành chánh giác.

Tất cả 9 giác quan BẤT GIÁC, đều chuyển thành 9 giác quan chánh đẳng chánh giác cả. Lạc Cội lạc Nguồn, trở thành BẤT GIÁC VÔ MINH. Không lạc cội lạc nguồn, thì trở thành chánh đẳng chánh giác, chân như, vì thế những bật chánh đẳng chánh giác, một niệm, hay nhích chân thì tạo ra phúc đức đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới. Không như những linh căn lạc Cội lạc Nguồn, một niệm vừa khởi ra đã gieo họa khắp cùng trời cùng đất.

Nói tóm lại, việc HỌA – PHÚC, SIÊU – ĐỌA, là do lạc Cội, lạc Nguồn, mà ra, ngọn ngành gốc gác chính là từ chỗ nầy, nhân loại muốn trở về mùa ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG, xuân hạnh phúc, chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường Văn Hóa Cội Nguồn, và cũng chỉ có con đường Văn Hóa Cội Nguồn, MẶT TRỜI CHÁNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC vũ trụ, mới đủ công năng diệu dụng, làm tan biến BẤT GIÁC VÔ MINH, chuyển linh căn vô minh, thành linh căn chánh đẳng chánh giác.

Văn Hóa Cội Nguồn chính là hiện thân của CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG, TỔNG THỂ, ĐẠI ĐỒNG, LINH GIÁC VŨ TRỤ, BẢN THỂ ĐỘC LẬP, TƯ DO, BÌNH ĐẲNG VŨ TRỤ, ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ, TIỂU LINH HỒN VŨ TRỤ, THỀ TÁNH ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, KHÔNG KHÁC GÌ NHAU, TÔN TRỌNG ĐỘC LẬP TỰ DO, CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG, AI CŨNG NHƯ AI, ĐÓ CHÍNH LÀ CÔNG LÝ, CHÂN LÝ, KHÔNG CÓ CHÂN LÝ NÀO CAO HƠN, SỨC MẠNH ĐỘC LẬP TỰ DO, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, KHÔNG CHỈ LÀ SỨC MẠNH CỦA TOÀN NHÂN LOẠI, MÀ CÒN LÀ SỨC MẠNH CỦA ÔNG CHA, SỨC MẠNH CỦA ĐẤNG KHAI HÓA TẠO LẬP LÊN HƯ KHÔNG VŨ TRỤ, NHỮNG KẺ ĐI NGƯỢC LẠI THIÊN Ý CHA TRỜI, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, CHÍNH LÀ ĐI NGƯỢC LẠI, ĐỘC LẬP TỰ DO, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, VÌ THẾ CHỖ NÀO CÓ BẤT CÔNG, MẤT TỰ DO, MẤT BÌNH ĐẲNG, THÌ CHỖ ĐÓ CÓ SỰ PHẢN KHÁNG NỔI LÊN, CHỐNG TRẢ LẠI, - HÃY HÀNH SỰ THEO THIÊN Ý CHA TRỜI, THEO THIÊN LUẬT VŨ TRỤ.

Hết phần 1 chương 10

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 10

Long Hoa Thiên Tạng

* * *CHƯƠNG 10

PHẦN 2

ĐẠI HỘI LONG VÂN


Đây nói về hư không hạ phương HẠ ĐÀ VŨ TRỤ, 28 tầng trời, 18 tầng địa phủ, bảy núi Kim Sơn, bảy biển Hương Thủy, núi lũy, biển hào, bao bọc bảy lớp vòng ngoài xung quanh núi Tu Di, bảy kim luân châu báu bao bọc vòng trong xung quanh núi tu di, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà ngân hà, bốn cõi nhân gian, biển nước mặn, núi Thiết Vi, rộng lớn giáp vòng, thiên địa trời đất, ba cõi vật chất, các tầng trời, trần gian, các tầng địa phủ, ba cõi linh hồn, dục giới, sắc giới, vô sắc giới.

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đang sanh sống trên 28 tầng trời, bỗng thấy hư không sáng rực lên sau đó thì bảy hư không vũ trụ hiện ra, thông suốt lẫn nhau, nghe thấy rõ nhau như ở ngay trước mắt, như trong lòng bàn tay, chuyện kỳ lạ hi hữu nầy hàng triệu triệu năm cũng chưa xảy ra, phật, thánh, tiên, thần, chúa, cũng không ngờ, ngoài vũ trụ hư không nầy, còn có vũ trụ hư không khác, ngoài nhân loại chư thiên nầy, lại còn có chư thiên nhân loại khác, không những thế, có tới bảy hư không vũ trụ, lại giống nhau khuôn rập Ai đã tạo ra bảy hư không vũ trụ như vậy. Không lẽ là Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đồng nghĩ như vậy.

Nói về 100 ông bà tổ tổ tổ, do CHA TRỜI MẸ TRỜI, sanh ra đầu tiên, tại chốn trần gian, cõi hư không hạ phương HẠ ĐÀ VŨ TRỤ, hiện an ngự tại tầng trời thứ 11 trung trung thiên giới, tầng trời Thiên Vân, thấy hư không bỗng sáng rực lên, sau đó thời bảy hư không vũ trụ hiện ra, thông suốt lẫn nhau, thời đã biết CHA TRỜI sắp xuất hiện.

Và quả đúng như vậy, ĐỨC CHA TRỜI, đã xuất hiện trên không trung tầng trời thứ 11 tầng trời Thiên Vân, tầng trời Phước Sanh, Phước Quả, cõi hư không trung ương TA BÀ VŨ TRỤ thân tướng to lớn hơn núi Tu Di, hào quang rực rỡ, đẹp lạ trang nghiêm chưa từng thấy bao giờ, liền cùng vô số vô biên, Phật tổ, Thánh Tổ, Tiên Tiên tổ, Lão tổ tổ, tổ tổ tổ, bay đến hư không trung ương Ta Bà vũ trụ chầu trời, nói kinh thuyết kệ rằng:

(1) Hàng triệu nghìn năm, Cha Trời Mẹ Trời hiện thân, Cha Trời Mẹ Trời sanh con đẻ cái,

(2) lưu truyền, nòi giống Tiên Rồng,

(3) khắp bảy hư không vũ trụ,

(4) Cha Trời hôm nay lại xuất hiện chỉ vì một nhân duyên lớn. Hiển rõ bao công khó nhọc, chỉ bày dạy dỗ con cái,

(5) Cha Trời ra đi, Cha Trời trở lại,

(6) lâu xa vô kể hàng trăm triệu triệu năm,

(7) chúng con là con cái, thấy Cha Trời hiện thân trở lại,

(8) xiết nổi vui mừng, nghe Cha Trời dạy bảo còn gì vui hơn,

(9) thuở Cha Trời ra đi chúng con còn nhỏ dại,

(10) thân mồ côi mồ cút,

(11) năm màu da anh em nương cùng nhau chung sống,

(12) thân hòa cùng ở,

(13) lời hòa tôn trọng, lý hòa đồng giải

(14) ý hòa cùng vui, tôn trọng ý nghĩ của nhau,

(15) theo lời Cha Trời dạy không phân biệt màu da chủng tộc, đạo hòa cùng tu, cùng luyện, thiện hạnh cùng tu cùng tiến,

(16) kiến hòa đồng giải, chỉ bày cho nhau,

(17) Tôn trọng Thiên Quyền. Sống công bằng bình đẳng, sống theo Thiên Ý Cha Trời. Sống theo Lương tâm. Tôn trọng những quyền Thiêng Liêng những quyền bất khả xâm phạm,

(18) dưỡng nuôi ý tốt đẹp đạo lẫn đời,

(19) tương thân tương ái giúp đỡ cùng nhau cùng sống,

(20) nói lời văn hóa cùng nhau cùng học, càng nói luôn vừa lòng nhau,

(21) Nhân Luân Đại Đạo gương sáng gìn giữ cho bao thế hệ soi chung,

(22) đồng chung chí hướng đoàn kết một lòng, đồng xây, đồng dựng, đồng - tiến hóa,

(23) không có sự vui mừng nào hơn, là năm màu da anh em, đồng hướng về Cội Nguồn không hại nhau tàn sát lẫn nhau,

(24) cũng chẳng có ân huệ nào hơn, là năm màu da anh em, sống trong công bằng, bình đẳng, tôn trọng quyền con người Nhân Quyền – Thiên Quyền tự do độc lập hạnh phúc,

(25) lời chân thật chính là vàng ngọc, xuân hòa bình xuân hạnh phúc yên vui,

(26) năm màu da anh em chúng con tuy khác màu da, những cùng một cội một nguồn,

(27) cải thiện tự thân, đi theo Văn Hóa Cội Nguồn, gạt bỏ những ý tưởng phân biệt. Điều bất chính không làm,

(28) nuôi lớn lòng từ bi, nuôi lớn lòng nhân nghĩa,

(29) cải thiện hoàn cảnh, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Con cái cháu chắt, chút chít, đại đạo một đường đi,

(30) năm màu da anh em sống vì nhau hơn vì mình,

(31) một người khổ thời năm màu da anh em cùng khổ,

(32) một người vui thời hết thảy cùng vui, lòng nhân ái yêu thương rộng lớn, tưới thấm nhuần cuộc sống yêu vui,

(33) tuy năm màu da anh em xa cha xa mẹ, nhưng lòng hiếu nhân, hiếu nghĩa, hiếu lễ, hiếu thuận, không quên,

(34) nhớ Cha Trời, nhớ Mẹ Trời mãi mãi luôn luôn,

(35) bổn phận làm người, bổn phận làm con, bổn phận làm ông làm cha, bổn phận làm thầy, bổn phận làm chúa, làm đế, chúng con đều ghi nhớ, lời Cha Trời dạy bảo không quên,

(36) dù trải qua hàng vạn triệu năm, những lời quý hơn châu ngọc chúng con giữ gìn, sớm hôm tinh tấn tu hành,

(37) - nhớ lời Trời dạy ức đời không quên,

(38) Cha Trời ra đi Cha Trời trở lại thăm con, dạy bày chỉ bảo công lao ai bằng,

(39) chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa, cúi đầu đảnh lễ ĐỨC TRỜI CHA, lắng nghe dạy bảo còn gì vui hơn, lời kinh kệ vừa dứt.

Cha Trời liền khen rằng các con của Ta: Các con quả là hi hữu, (40) tuy các con hôm nay cùng Ta Đồng Pháp Thể, Đồng Pháp Tánh chẳng khác gì nhau, bọt nước không còn chỉ toàn là nước,

(41) đồng một pháp thân linh giác hư không bình đẳng,

(42) Ta cũng chính là các Con, các Con cũng chính là Ta, các Con nói là Ta nói vì lời các Con khế hiệp Thiên Ý của Ta,

(43) thể tánh đồng nhất,

(44) chân tánh đồng nhất,

(45) linh giác đồng nhất,

(46) nhất thiết chủng trí đồng nhất,

(47) thể tướng dụng đồng nhất, không sanh không diệt bao trùm hết thảy hư không,

(48) rốt ráo bình đẳng,

(49) không có sai khác, thường trụ chân như,

(50) các Con của Ta quả là hi hữu, nền tảng cái gốc căn bản của Đạo làm người không mất, thì đó mới là đại chân tu, đại nguyện trí huệ vi diệu,

(51) tùy phương tiện vi diệu khai hóa, độ hóa, độ sanh không thể nghĩ bàn,

(52) không có sự khởi đầu đúng hướng, thì không có kết quả viên mãn được, hi hữu thay, hi hữu thay, về sau có người nào nghe được lời kinh kệ nầy, chỉ cần thoáng qua lỗ tai, cũng đủ tiêu tan vô lượng tội ác, chuyển đổi số mạng, họa chuyển thành phúc, nghèo chuyển thành giàu, hèn chuyển thành sang,

(53) huống chi là đọc tụng, biên chép, ấn in, truyền giảng giải cho người khác nghe,

(54) những người nầy nhất định sẽ thành chánh đẳng chánh giác, con cái cháu chắt, chút chít, đời đời vạn kiếp vinh quang, cửu tộc siêu thăng, chín đời siêu thoát, về các tầng trời sống giàu sang hạnh phúc, thiên đàng cực lạc, muốn gì được nấy,

(55) khi Cha Trời khen ngợi nói ra lời nầy, thì bảy hư không vũ trụ Phật, Thánh Tiên, Thần, Chúa, cùng chúng Quỉ, Thần - hiểu rõ đại đạo tam bảo pháp thân, Nhân Luân Đại Đạo

(56) liền phát đại nguyện vì nhân loại, cũng như chúng Quỉ Thần mà nói Đại Đạo Nhân Luân. Hướng nhân loại trở về Cội Nguồn đối với Cha Ông, đối với sanh linh, (57) hoàn thành đại nguyện, mới thật là cái gốc trí huệ vi diệu thâm thâm, không thể nghĩ bàn luận bàn,

(58) chúng, Ma, Quỉ, Thần, Dạ Xoa, linh hồn địa ngục, khắp bảy hư không vũ trụ, nghe được lời kinh kệ do Ông Bà tổ tổ tổ ở cõi hạ phương HẠ ĐÀ VŨ TRỤ cũng như lời khen của Đức Cha Trời liền tiêu tan hết thảy tội lỗi,

(59) từ địa ngục sanh lên nhân gian, từ nhân gian sanh lên các tầng trời vô số vô biên không thể tính đếm không thể luận bàn.

Nói đến ĐẠO, là nói đến NGUỒN CỘI TAM BẢO BA PHẦN:

1) TỪ CHÂN TÁNH TUYỆT ĐỐI, KHAI HÓA TỔ TIÊN KHAI TẠO LẬP LÊN TẤT CẢ, ĐẠI ĐẠO HƯ KHÔNG VŨ TRỤ.

2) ĐẠO là con đường đã khai ra, con đường ác, con đường thiện, con đường khổ, con đường vui, con đường siêu, con đường đọa, con đường họa, con đường phúc, con đường chính nghĩa, con đường phi nghĩa.

3) ĐẠO là là BỔN PHẬN, Văn Hóa Cội Nguồn là con đường CHÍNH NGHĨA ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ, con đường chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, con đường NHÂN QUYỀN, THIÊN QUYỀN BÌNH ĐẲNG, con đường vô tận rộng lớn, uy linh tối cao của nhân loại con người, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, đều đi trên một con đường ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ rộng lớn nầy.

Còn Nhơn đạo, Phật đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Thần đạo, Chúa đạo, cái gốc cũng chỉ là ĐẠO BỔN PHẬN, đối với Tổ Tiên Cha Trời, đối với nhân loại anh em, đối với cuộc sống bình yên vũ trụ như CHA đối với CON, như con đối với cha, như tiều LINH HỒN đối với ĐẠI LINH HỒN, đại linh hồn đối với tiểu linh hồn, BỌT NƯỚC ĐỐI VỚI NƯỚC, NƯỚC ĐỐI VỚI BỘT NƯỚC, loại bỏ sự khổ duy trì sự vui, loại bỏ ảo giả duy trì chánh chân, loại bỏ phi nghĩa, duy trì chính nghĩa, sự sống thống nhất, một Cội một Nguồn.

A) LINH GIÁC, ĐẠI ĐẠO HƯ KHÔNG VŨ TRỤ, CỘI NGUỒN KHAI TẠO RA TẤT CẢ, LÀ NÓI ĐẾN LÝ TÁNH LINH GIÁC TUYỆT ĐỐI, CHÂN TÂM CHÂN TÁNH LINH GIÁC TUYỆT ĐỐI, KHÔNG SANH, KHÔNG DIỆT, KHÔNG CẤU, KHÔNG NHIỄM, KHÔNG ĐI, KHÔNG ĐẾN, KHÔNG KHỨ, KHÔNG LAI, KHÔNG TÊN, KHÔNG TUỔI, NHƯ NHƯ THƯỜNG CÒN, đại đồng bình đẳng.

B) ĐẠO LÀ CON ĐƯỜNG, LÀ NÓI ĐẾN CON ĐƯỜNG KHAI LẬP LÊN VŨ TRỤ, KHAI LẬP LÊN TIỂU LINH HỒN, CON ĐƯỜNG KHỔ, CON ĐƯỜNG VUI, CHÍNH NGHĨA, PHI NGHĨA …

C) ĐẠO BỔN PHẬN THUỘC VỀ HỆ Ý THỨC, LINH THỨC, TÂM THỨC, TÁNH THỨC. ĐẠI ĐẠO CỦA BỌT NƯỚC KHÔNG PHẢI ĐẠI ĐẠO BẢN THỂ NƯỚC, NÓI ĐẾN ĐẠI ĐẠO LÀ NÓI ĐẾN KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN, LÌA XA NGÔN LUẬN, LÌA XA VĂN TỰ, TỰ CHÂN TÁNH THẤU SUỐT MÀ THÔI.

Hết phần 2 chương 10

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 10

Long Hoa Thiên Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 10

PHẦN 3

ĐẠI HỘI LONG VÂN


1 - Lúc bấy giờ trên không trung bầu trời Thiên Vân Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đông vô lượng vô số vô biên, dù cho trăm nghìn kiếp cũng không thể tính đếm cho hết được.

2 - Nhìn cảnh giới toàn cảnh Đại Hội Long Vân, ai cũng nhận thức được rằng, Văn Hóa Cội Nguồn chính là chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, chủ nghĩa của sự tự do công bằng bình đẳng. Thể hiện quyền con người một cách rốt ráo. Tất cả đều Bình Đẳng trước Cha Trời. Trước Thiên Luật vũ trụ, Tùy tâm giác ngộ mà nhận lấy kết quả. Không ai ban cho ai. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa do là tâm tánh giác ngộ hành thiện mà thành. Không phải từ đâu đến, không phải cầu mà có, nếu hành ác không hành thiện.

3 - Văn Hóa Cội Nguồn chủ nghĩa của sự đoàn kết, hòa hợp hòa giải dân tộc, chủ nghĩa của sự đoàn kết không phân giai cấp.

4 - Chủ nghĩa hoà hảo quan hệ thân thiện tốt đẹp với nhau, hòa thuận cởi mở không có sự xích mích tôn trọng lẫn nhau.

5 - Chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, là chủ nghĩa con một Cha một Cội một Nguồn, một ngôi nhà chung vũ trụ, một giang san chung vũ trụ.

6 - Con đường của chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, chính là con đường Văn Hóa Cội Nguồn, ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ.

7 - Con đường ĐẠI ĐẠO CHÍNH NGHĨA, hành sự theo Thiên Ý Cha Trời, theo thiên luật vũ trụ, lấy cái chung bảo vệ cái riêng, và toàn thể cái riêng bảo vệ cái chung.

8 - Những cái gì, tánh gì, mà bản thân TỔ TIÊN, CHA TRỜI có, thì những thứ đó đã trở thành những quyền thừa kế, những quyền bất khả xâm phạm, của mỗi nhân loại con người, con cái nhà trời. Nhân Quyền, Thiên Quyền.

9 - Cha Trời bản thể ĐỘC LẬP TỰ DO, thì con cái của trời có quyền ĐỘC LẬP TỰ DO.

10 - Cha Trời bản thể CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, thì con cái của trời có quyền CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG.

11 - Quyền thừa kế, những gì Ông Cha có, ví như quyền thừa kế bọt nước, từ bản thể của nước, chân tánh nước sao, quyền bọt nước vậy.

12 - Chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG không có sự ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, TOÀN TRỊ mà chỉ tôn trọng cái chung ai cũng có, sống theo thiên tánh của Ông Cha, Tức là Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật Vũ Trụ Lương Tâm của mỗi con người. Trái lại Lương Tâm của chính mình, chính là trái lại Thiên Ý Cha Trời.

13 - Nhìn đại hội Long Vân chúng Ta cũng đã thấy, tất cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, BÌNH ĐẲNG, tự do tự tại, tự do ngôn luận, tự do sáng kiến, tự do sáng tác, tự nguyện tự giác, tự chuyển xây tình thế trước ĐỨC CHA TRỜI, mà không hề vi phạm vi hiến, thiên luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, vì lấy sự chung lợi ích cho toàn thể linh căn.

14 - Không vì cá thể, hay một tập thể nào, cho một màu da, chủng tộc nào, hay vì PHẬT, vì THÁNH, vì TIÊN, vì THẦN, vì CHÚA, mà chỉ vì toàn thể cái chung, cũng chính là toàn thể cái cái riêng của mỗi con người, của mỗi linh hồn, của một chủ nghĩa Đại Đồng Bình Đẳng.

15 - Chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, là chủ nghĩa toàn năng toàn giác, chủ nghĩa của đa năng trí tuệ, chủ nghĩa thiên luật, chủ nghĩa thiên ý cha trời, Có nhiều cái Chung đồng nhất đồng cùng một Cội Nguồn, đồng cùng chung Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời. Đồng cùng chung Nhân Quyền, Thiên Quyền. Đồng cùng Bào Bọc Âu Cơ ĐỒNG BÀO. Đồng chung chủng loại con người dòng giống Tiên Rồng. Đồng cùng chung giang san Vũ Trụ. Một ngôi nhà chung vũ trụ.

16 - Và cũng chỉ có một mặt trời Văn Hóa Cội Nguồn, đó là Thiên Ý Cha Trời thiên luật vũ trụ, soi sáng mãi trường tồn bất diệt.

17 - Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cùng chung một Cội trổ ra năm loại hoa. Làm đẹp cho Cội Nguồn làm đẹp cho cuộc sống con người, cuộc sống chân thiện hoàn mĩ. Bảo vệ thiên luật, vũ trụ Thiên Ý Cha Trời, cũng chính là tự bảo vệ lấy mình, những quyền thừa kế từ Ông Cha, những quyền bất khả xâm phạm.

18 - Những kẻ đi ngược lại Thiên Luật, ngược lại Thiên Ý Cha Trời, thì chính họ đã tự xử họ vùi chôn họ, đọa lạc họ, vì họ đã đánh mất cái quyền thừa kế của Ông Cha, đánh mất Lương Tâm trở thành Quỉ Ma sa đọa xuống các tầng Địa Phủ.

19 - Và chính họ mãi mãi đi tìm sự công bằng bình đẳng, tự tại, tự chủ, tự do, trải qua vô số ức kiếp, với cái giá phải trả mất đi và tìm lại phải vào sanh ra tử, đọa lạc linh căn vô lượng ức kiếp như chúng ta đã thấy những linh hồn sa đọa khắp bảy hư không vũ trụ, nếu không nhờ Ông Bà Tổ Tổ cũng như Cha Trời thì không thể hoàn nguyên linh căn trở lại làm người được nữa dù cho trải qua vô lượng ức kiếp.

20 - Nếu không nhờ Văn Hóa Cội Nguồn, chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG xoay chuyển, thì những linh căn ấy không có ngày giải thoát.

21 - Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không những đồng chung thể tánh, đồng cùng chung Cội Nguồn, mà còn cùng chung trong một thể tướng, thể tánh Cha Ông, ví như Bọt Nước tồn tại trong bể Nước.

22 - Chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG là chủ nghĩa vượt lên trên tất cả chủ nghĩa, vượt lên trên tất cả đạo, vượt lên tất cả ý văn và ngôn từ, chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG chính là chủ nghĩa Cội Nguồn, chủ nghĩa tối cao ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ, Chủ Nghĩa Thiên Quyền, Nhân Quyền Con người.

Hết phần 3 chương 10

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 10

Long Hoa Thiên Tạng

* * *CHƯƠNG 10

PHẦN 4


Lúc bấy giờ toàn thân của ĐỨC CHA TRỜI, 8 muôn 4 nghìn hào quang đẹp lạ chưa từng thấy, tỏa sáng khắp hư không vũ trụ, sau đó thì hóa thành trong suốt, hiện rõ chân tướng ĐẠI ĐỒNG CHÂN TÁNH VŨ TRỤ, tất cả bảy hư không vũ trụ biến mất, trở về thực thể hư không vũ trụ.

1 - (1) Lý tánh CHÂN NHƯ hư không vũ trụ TỔ TIÊN tuyệt đối ĐỘC LẬP,

(2) thể tánh linh giác TỔ TIÊN ĐẠI ĐỒNG, BÌNH ĐẲNG,

(3) pháp thân linh giác TỔ TIÊN liên kết chẳng có thấp cao,

(4) thân tướng TỔ TIÊN hư không, không tướng,

(5) thể tánh TỔ TIÊN hư không, không tánh,

(6) linh giác TỔ TIÊN tự tại tự do,

(7) lại chẳng nhiễm ô,

(8) không sanh không diệt,

(9) như như không khứ, không lai, thường còn thường trụ trước sao sau vậy,

(10) pháp thân linh giác TỔ TIÊN vô vi KHẮP CẢ HƯ KHÔNG VŨ TRỤ.

2 - Từ pháp thể hư không TỔ TIÊN khai lập lên lục đại:

- / 1 - lực đại, 2 - khí đại, 3 - nước đại, 4 - phong đại, 5 - hỏa đại, 6 - địa đại. Hình thành lên hư không thế giới vô sắc chất và sắc chất.

3 - Sau đó thì từ linh giác chân tánh TỔ TIÊN khởi dụng đại thức, qua thấy, nghe, hay, biết, tức là khởi sanh tâm thức, tánh thức, ví như nước nổi sóng, lực chuyển thành điện, từ tâm thức tánh thức tác động vào lục đại, chuyển xây lục đại, chuyển hóa lục đại, phân hóa lục đại, kết tinh lục đại, khai tạo lập lên bảy hư không vũ trụ, bảy tam thiên đại thiên thế giới vật chất, cõi nước quốc độ như số vi trần.

4 - Trong lúc khai tạo lập lên bảy hư không vũ trụ, thần lực TỔ TIÊN không những ít khai tạo sanh ra thần lực mà còn cạn kiệt thần lực lần đi, vì thế TỔ TIÊN khai tạo lập lên vũ trụ thế giới vật chất xong thì đã đi vào giấc ngủ say - quên mình, để cho thần lực phục hồi trở lại.

5 - Cũng chính vì lúc ngủ say đó, pháp thân linh giác TỔ TIÊN không còn nhận biết mình nữa trở thành linh giác VÔ MINH.

6 - Dù cho TỔ TIÊN ngủ hay thức, thì tánh, thấy nghe, hay, biết, TỔ TIÊN không hề thay đổi, và sự thấy, nghe, hay, biết, ấy như nước chảy liên miên không gián đoạn.

7 - Cũng chính vì sự, thấy, nghe, hay, biết, liên miên bất tận nầy, đã làm cho linh giác TỒ TIÊN đang ngủ VÔ MINH trùng trùng duyên khởi qua, thấy, nghe, hay biết, tạo ra lúc nhúc trùng trùng LINH THỨC, bám lấy vật chất không rời, ưa ái vật chất không dứt, hình thành căn thân ý thức, do cái biết phân biệt lục trần, mới sanh lục nhập, cấu tạo thành lục căn ý thức sự sống, sự sống mạng căn linh thức ra đời khắp bảy hư không vũ trụ, sự sống đi đôi với tiến hóa mạng căn ý niệm linh thức, từ một niệm sanh ra nhiều niệm, từ một thức sanh ra nhiều thức, từ một ý sanh ra nhiều ý, mạng căn y thức, ý thức đa dạng lớn lần lên, dần dần trở thành nhậy bén khôn ngoan, lanh lợi, linh hồn bò sát, linh hồn, cầm thú, - tới đây - linh hồn không còn tiến hóa được nữa, dù trải qua vô lượng ức kiếp cũng thế mà thôi, linh căn vẫn ở mãi mãi trong lớp bò sát, trong lớp thú cầm, ăn nuốt lẫn nhau đầu thai qua lại, ác tánh sanh ra nghiệp họa càng lớn, không lối thoát không cách gì tiến hóa chuyển sang căn thân ý thức huệ mạng linh hồn, giác ngộ được phải chờ một nhân duyên Tổ Tiên khai tạo lập lên giống người tiểu thiên vũ trụ, thì các linh căn bò sát, cầm, thú, mới có cơ hội đầu thai làm người - tiến hóa, trở thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở về Cội về Nguồn, lê ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác.

8 - VÔ MINH LINH GIÁC, đã khởi sanh tạo ra VÔ MINH LINH THỨC, tức là linh căn tiểu linh hồn sự sống của muôn loài vạn vật trùng trùng lúc nhúc không thể nghĩ bàn, đây chính là sự sống sơ khai con cái TỔ TIÊN, được sự bảo bọc nuôi dưỡng của tổ tiên, qua thần lực, tinh lực, khí lực của Tổ Tiên, linh thức nhờ thế mà tiến hóa không ngừng, cho đến khi con người ra đời, TỔ TIÊN HIỆN THÂN ra Cha Trời, Mẹ Trời sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống tiên rồng con người, thì các linh căn linh hồn bò sát, cầm, thú mới tiến hóa lên được cấp cao, đi theo Văn Hóa Cội Nguồn phản tỉnh linh giác ý thức nhận thức qua cái biết lý và sự qua hiện thực, lý sự qua văn tự, từ một niệm khởi sanh vô tận vô biên niệm, từ một ý khởi sanh vô lượng ý, từ một nghĩa khởi sanh vô lượng nghĩa, vì thế phản tỉnh trực giác nhận thức lần ra, thiện ác, khổ vui, siêu đọa, mê sáng, họa phúc, chính nghĩa, phi nghĩa, và tiến tới nhận thức ra chính mình, tức là bổn lai diện mục, bộ mặt thật linh thức của chính mình, chính là vô tướng, vô tánh, vô sắc vô trí, vô ý, vô thức, cùng với chân tánh Khai Hóa Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời không khác. Hiểu rõ minh tâm kiến tánh, bổn lai diện mục của mình trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

9 - Vì thế hiểu rõ NƯỚC cùng BỌT NƯỚC không khác, đại linh hồn vũ trụ, tiểu linh hồn vũ trụ không khác, chân tánh vũ trụ, Thức tánh vũ trụ không khác gì nhau, linh giác vũ trụ, linh thức vũ trụ, cũng chỉ là một, ĐỒNG CỘI ĐỒNG NGUỒN, đồng chung cùng một tổng thể, pháp thể, chân tánh nước sao, thời chân tánh bọt nước cũng vật.

10 - Chân tánh (nước) TỔ TIÊN bình ĐẲNG, thì chân tánh (bọt nước) cũng bình ĐẲNG, những linh hồn đi ngược lại sự bình đẳng, thì coi như đã phạm vào thiên luật, phạm vào cái chung của toàn thể linh căn vũ trụ, trong đó kể cả TỔ TIÊN.

11 - Chân tánh TỔ TIÊN không cao thấp, thể tánh BÌNH BẰNG, công bằng, thì tất cả linh căn tiểu linh hồn vũ trụ, cũng mang thể tánh công bằng, vì thế những linh hồn đi ngược lại sự công bằng, thì coi như đã vi phạm vào thiên luật, phạm vào cái chung của toàn thể linh căn vũ trụ, trong đó kể cả TỔ TIÊN.

12 - Chân tánh TỔ TIÊN tự do, tự tại, thì tất cả linh căn con cái tổ tiên, tiểu linh hồn vũ trụ, cũng mang thể tánh tự do, tự tại, vì thế những kẻ phá hoại chà đạp quyền tự do, quyền tự tại, những kẻ ấy đã phạm vào thiên luật, đi ngược lại toàn thể chân tánh linh căn vũ trụ.

13 - Linh giác TỔ TIÊN bất diệt, như như thường còn, thì tất cả linh căn linh thức con cái tổ tiên, cũng bất diệt như như thường còn, dù trải qua vô lượng vô biên số kiếp, linh căn linh thức vẫn tồn tại không sanh tử, khi còn là linh căn cầm thú, tu luyện tiến hóa ý thức thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thì linh thức không có gì thay đổi, trước sao sau vậy, chỉ thay đổi căn thân ý thức huệ mạng linh hồn Mê – Ngộ, Thiện – Ác mà thôi, linh hồn ác trở thành linh hồn thiện, linh hồn ngu si, trở thành linh hồn sáng láng, BẤT GIÁC, và CHÁNH GIÁC, ví như bàn tay ngửa, bàn tay úp, cũng chỉ là bàn tay không có gì là thay đổi, bàn tay cũng chỉ là bàn tay, mặt trái mặt phải mà thôi.

14 - Những linh hồn chưa phá vỡ vô minh lạc Cội lạc Nguồn, thì thường là đi ngược lại thiên tánh chân tánh của chính mình, tự mình làm hại mình, đọa lạc linh hồn khốn khổ không bao giờ dứt.

15 - Sống chia rẽ, sống mất đoàn kết, sống mất công bằng, sống mất bình đẳng, sống mất độc lập, sống mất tự tại, sống mất tự do, chính là sống khổ, vì lối sống như thế chính là lối sống đi ngược lại chân tâm chân tánh bổn lai diện mục của chính mình phản ngược lại cội nguồn, của chính mình.

16 - Lối sống nô lệ, dù chỉ là nô lệ cho kiến thức, cũng đã là thấy khổ, huống chi là nô lệ cho thần quyền, nô lệ mê tín dị đoan, nô lệ cho độc quyền độc tài toàn trị. Những linh căn linh hồn tự bảo vệ quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự chủ, quyền tự do, quyền tự tại, … Nhân Quyền con người cao hơn nữa Thiên Quyền Con Người. Phải tự xóa bỏ độc tài độc trị, sống đúng làm đúng theo thiên tánh của chính mình, cũng chính là Thiên Ý Cha trời. Thì người đó chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cấp cao.

17 - Những linh căn tiểu linh hồn lạc Cội lạc Nguồn, nhất định lạc lối vào con đường ác đạo sa đọa tam đồ khổ địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, lạc lối vào con đường quỉ, ma, đó là điều không sao tránh khỏi.

18 - Cha Trời đã thị hiện thần thông, hiện rõ cảnh giới duy thức, trong mỗi linh căn tiểu linh hồn tuy nhiều, nhưng tóm lại chỉ có 100 duy thức chính, chia làm 5 loại.

19 - Thức vương có tám:

1 - nhãn thức, cái biết của mắt,

2 - nhĩ thức, cái biết của tai,

3 - tỷ thức, cái biết của mũi,

4 - thiệt thức, cái biết của lưỡi,

5 - thân thức, cái biết của thân,

6 - ý thức, cái biết của ý,

7 - nhận thức, cái biết nhận thức đã kết thành căn ý quả nghiệp,

8 - tìm thức, cái thức ổn định quả nghiệp chìm sâu trong vô thức VÔ MINH.

20 - Vô thức vô minh là thức thứ 9, vừa là linh giác vừa là linh thức, vừa là căn thân ý thức huệ mạng linh hồn vì không nhận biết ra mình nên gọi là linh thức vô minh, linh thức vô minh là kho chứa hết thảy chủng tánh thiện ác, chính là căn thân ý thức huệ mạng linh hồn.

21 - Thức sở có 51 thức ý, phân làm 6 loại,

1) - Biến hành ngoại ý có năm: xúc ý, tác ý, - thọ ý, tưởng ý, - tư duy ý.

2) - Nội hành ý có năm: dục ý, thắng giải ý, niệm ý, định ý, huệ ý.

3) - Thiện ý có mười một: tín ý, thuận ý, quí ý, ý không tham, ý không hận, ý sáng suốt, ý tự tại, ý thanh tịnh, ý hành xả, ý kiên định, ý tinh tấn.

4) - Căn bản phiền não có sáu ý: ý tham, ý hận, ý ngu si, ý kêu mạn, ý đa nghi, ý ác ý.

5) - Tiểu phiền não có 21 ý chia làm 3 loại:

a - Tiểu phiền não có mười ý: ý phẩn, ý hận, ý che tội lỗi, ý khổ não, ý tật đố, ý lang chạ, ý cuồng loạn, ý dèm pha siểm nịnh, ý h.ãm hại, ý kiêu ngạo.

b - Trung phiền não có hai ý: ý không biết xấu, ý không biết hổ.

c - Đại phiền não có tám ý: ý như con khỉ, ý hôn trầm mê muội, ý bất tin, ý giải đãi hời hợt, ý phóng dật như con ngựa không cương, ý không nhớ hay quên, ý toán loạn, ý bất chính.

6) - Bất ổn định có bốn ý: ý hối tiếc mãi, ý điên đảo mãi, ý xao động chao động vẩn vơ mãi, ý trầm tư tự lự mãi.

ĐỨC CHA TRỜI thị hiện thần thông hiện rõ cảnh giới chân tánh hư không chân như vũ trụ, chân tánh ĐẠI ĐỒNG BÌNH ĐẲNG, và cũng hiện rõ cảnh giới linh thức linh căn của mỗi tiểu linh hồn, sự hình thành linh căn, cũng như sự tiến hóa ý thức nhận thức, qua 18 giới 6 căn, 6 trần, 6 thức.

6 căn là NHÃN, NHĨ, TŨY, THIỆT, THÂN, Ý.

6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức.

6 trần là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, tiếp xúc nhau, và pháp trần. Biến hóa vô tận.

Qua 18 giới nầy, linh thức đã hình lên linh căn sự sống căn thân ý thức huệ mạng linh hồn.

22 - Căn thân huệ mạng linh hồn duy thức tánh, phàm phu hổn độn chống bán nhau, nghịch thuận nhau, chia bè chia nhóm lúc thiện, lúc ác, nói chung là chưa làm chủ được mình, bất tương ưng hành thức, nghịch ý, có 28 nhóm thức ý, nhóm đắc ý, nhóm tăng thượng mạn, nhóm đồng phận, nhóm khởi sanh, nhóm phân biệt, nhóm năng động, nhóm bảo thủ, nhóm chấp pháp, nhóm trì chủng, nhóm vô thường, nhóm lưu chuyển, nhóm tự lập, nhóm nương nhờ, nhóm tiến hóa, nhóm hòa hiệp, nhóm bất hòa hiệp, nhóm bạo động, nhóm bất động, nhóm phản nghịch, nhóm thuận hiếu, nhóm buông thả, nhóm nhàn cư, nhóm tìm tòa, - nhóm trì níu, và nhóm ta không phải ta, nhóm xả bỏ, nhóm tự tại.

23 - Những căn thân huệ mạng linh hồn theo Văn Hóa Cội Nguồn tuy sai biệt nhóm, nhưng lại thống nhất hòa hợp duy thức tánh, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở về Cội về Nguồn, rốt ráo viên mãn linh thức trở về linh giác, thức tánh trở về chân tánh, bọt nước tan biến thành nước, qua 6 nhóm ý thức nhận thức trực giác hội nhập chân tâm chân tánh như sau, hư không vô vi, linh giác vô vi, tánh giác vô vi, vô trí vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, chơn như vô vi.

ĐỨC CHA TRỜI vì muốn cho con cái của mình thấu hiểu về hình thành lên hư không vũ trụ, hình thành lên sự sống, hình thành lên linh căn huệ mạng linh hồn của mình, có lớp có lang, theo một quy luật vĩnh cửu không thay đổi, đi con đường đó phải đến chỗ đó, kim chỉ nam Thiên Ý Cha Trời.

Lúc bấy giờ bảy hư không vũ trụ đã hiện nguyên trở lại, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng như tất cả linh căn đã trải qua một cơn khảo nghiệm tường tận chướng kiến, hiểu rõ sự ra đời về mình, hiểu rõ Cội Nguồn, an trụ chân tâm chân tánh, thành chánh đẳng chánh giác vô lượng vô biên, không thể tính đếm không thể luận bàn cho hết được.

Nhờ Đức Cha Trời hiển hiện thần thông hiện rõ Cội Nguồn linh giác chân như hư không vũ trụ, linh giác vô minh hư không vũ trụ, cũng chỉ là một, ngủ và thức, bất giác và chánh giác, mà thôi, như những đoạn kinh đã nói trên.

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nương nhờ thần lực của Đức Cha Trời, tường tận chứng kiến sự ra đời của mỗi một linh căn, cũng như sự tiến hóa của mỗi linh căn, hình thành linh căn, hình thành căn thân huệ mạng linh hồn trải qua muôn vạn tỷ ức năm.

Từ linh giác VÔ MINH, bất giác, hư không vũ trụ, thiên tánh thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên liên miên như nước chảy khởi sanh ra linh thức VÔ MINH, bất giác, có nghĩa Cha trong lúc bất giác, thì sanh Con ra cũng bất giác, Cha trong lúc mê, thì sanh ra con cũng mê. Cha đi vào giấc ngủ trở thành Vô Minh, thì sanh ra con cũng Vô Minh. Linh thức vô minh ra đời nhưng không nhận biết sự ra đời của mình, cũng như không hiểu rõ về mình, nói chi là biết về Nguồn Cội của chính mình.

Linh thức VÔ MINH ra đời do thiên tánh, thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên, của linh giác chân như, linh thức vô minh ra đời nhờ thiên tánh thấy – nghe – hay – biết tự nhiên khởi sanh ra 8 thức, không những khởi sanh tám thức, mà còn chứa tất cả nghiệp chủng thức, kho tàng nghiệp thức.

Linh thức VÔ MINH, ra đời hình thành lên căn thân huệ mạng sự sống của linh hồn, không chỉ dựa trên tánh, thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên, mà chính cái thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên khởi sanh phân biệt, hình thành lên căn thân huệ mạng sự sống của linh hồn, 3 yếu tố sau đây:

1) - Do tánh thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên tương tục không gián đoạn, của linh thức vô minh sanh khởi ra 8 thức.

2) - Do tánh, thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên tương tục của 8 thức không gián đoạn, phản tỉnh phân biệt, nhận biết hình thành ý thức hệ, ý nghiệp, nhận thức nghiệp. Có nghĩa là cái nhân ý thức phân biệt, kết quả thành ý thức phân biệt (thức nghiệp).

3) - Do tánh, thấy, nghe, hay, biết, phân biệt của y thức, ý thức, nhận thức, tương tục không gián đoạn, hình thành lên căn thân huệ mạng linh hồn, tức là sự sống của linh hồn sự sống của vô lượng nhận thức, vì do lạc Cội lạc Nguồn nên linh thức vô minh đã trải qua vô lượng vô biên muôn ức tỷ kiếp, sanh tử khốn khổ tiến hóa Ý Thức Nhận Thức, nhưng không bao giờ trở lại được Cội Nguồn, nếu không không nhờ Cha Trời dạy dỗ cứu vớt.

Lúc bấy giờ toàn thân của ĐỨC CHA TRỜI, phóng ra trăm muôn nghìn ức hào quang đẹp lạ chưa từng có, sau đó thì hiện rõ quá khứ hư không vũ trụ, làm cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không thể tưởng tượng nổi, không chỉ có bảy hư không vũ trụ, mà là hằng hà sa số hư không vũ trụ về quá khứ, bảy hư không vũ trụ nầy hủy diệt, thì bảy hư không vũ trụ khác lại ra đời, quả là vô cùng vô tận.

Điều đáng nói ở đây, dù cho hư không vũ trụ nầy sanh, hư không vũ trụ kia diệt, nhưng linh thức VÔ MINH, những linh hồn lạc Cội lạc Nguồn, nghịch lại Thiên Ý Cha Trời, vẫn tồn tại và sống trong đọa lạc đau khổ, cho đến tận ngày nay, vì sao lại có chuyện như thế, vì linh giác hư không vũ trụ, khởi sanh ra linh thức hư không vũ trụ, cũng chỉ là một, nước, và bọt nước không khác nhau, nước trường sanh bất tử, thì bọt nước cũng trường sanh bất tử trong vũ trụ cái gì có sanh thì phải có diệt lâu hay mau mà thôi. Bảy hư không vũ trụ sanh ra tức nhiên phải bị diệt, diệt rồi để trở lại sanh, sanh diệt, diệt sanh tuần hoàn mãi mãi.

Chỉ có Linh Giác, linh thức giác ngộ trường tồn mãi mãi không sanh không diệt, như như thường còn sống mãi, còn vũ trụ thì có sanh có diệt.

Không những linh hồn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, sống mãi trường tồn bất tử an vui tự tại. Mà tất cả linh căn linh hồn lạc Cội lạc Nguồn, trở thành linh hồn chúng, quỉ, ma, linh hồn địa ngục, hay linh hồn bò sát, cầm, thú, chúng sanh, cũng bất tử trường tồn sống mãi nhưng ở trong cảnh khổ triền miên mà thôi, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, làm chủ sanh tử sống trong an lạc. Còn những linh hồn lạc Nguồn lạc Cội, sống đọa đày sống khổ, còn sự sống không lạc Nguồn lạc Cội là sự sống vui, nhất là cuộc sống trên các tầng trời, cuộc sống thiên đàng cực lạc.

Sự chứng kiến thấy biết những linh căn đại nghịch lại Thiên Ý Cha Trời, đọa đày khủng khiếp, hư không vũ trụ nầy mất, hư không vũ trụ khác sanh ra, trải qua vô số vô biên hư không vũ trụ, thế mà sự khốn khổ đọa đày vẫn chưa dứt, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở còn cấp thấp, thì không khỏi kinh hãi.

Lúc bấy giờ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nơi pháp hội Thiên Vân số lượng lên tới vô tận vô biên, không thể tính đếm không thể nghĩ bàn dù cho trăm nghìn kiếp cũng không thể nào đếm hết.

Bỗng thấy về hư không quá khứ, xuất hiện vô số vô biên, Thiên Ấn kim cang hào quang chói lọi, hộ trì bảo hộ Thiên Ý Cha Trời, làm cho Thiên Ý Cha Trời sáng mãi không bao giờ dứt, những ai chỉ cần nghe được mật danh đại nguyện của các Ngài, thì tâm ý liền được thanh tịnh, tội ác liền được tiêu trừ, ác ma, ác quỉ, không dám đến gần làm hại, ở khắp mười phương hư không quá khứ vũ trụ, hiện thân bay đến chầu ĐỨC CHA TRỜI, nói kệ rằng:

Chúng Con là những Thiên Ấn Pháp. Những Thiên Ấn Chú. Thiên Ấn Hành Pháp, quét sạch ác Ma, ác Quỉ, mê hoặc con Trời, - làm hại con cái nhà Trời, bảo hộ Thiên Ý Cha Trời, bảo hộ Thiên Luật vũ trụ, chỉ cần nghe qua pháp chú, nguyện chú, lực chú, của chúng Con, thì tâm ý liền được thanh tịnh, tội ác đại họa liền được tiêu trừ, không còn đọa lạc vào tam đồ khổ Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, rốt sau thành Chánh Đẳng Chánh Giác, pháp chú, ấn chú, là mật ý cha trời, kẻ âm người dương đều phải tuân theo, chí tâm trì tụng, thì hàng phục các ma, ngăn chặn phiền não, thoát khỏi các đại họa như dịch bệnh, hỏa tai, phong tai, động đất, khí độc, độc trùng, ác thú, yêu tinh, quỉ quái, v.v… đều chẳng hại được, cầu con được con, cầu thọ được thọ, cầu thông minh sáng láng được thông minh sáng láng, nói chung là cầu chi đặng nấy, chúng Con là những Thiên Ấn Pháp, Thiên Ấn Chú, Thiên Ấn Hành Pháp, Ấn Chú, Ấn Pháp rằng:
 
ĐỆ NHẤT ẤN CHÚ

Nam – mô – tát – đát – tha – tô – gà – đa – da – a – la – ha – đế, tam – miệu, tam – bồ – đà – tỏa, tát – đát – tha, đà – cu – tri, sắc – ni – sam, nam – mô – tát – bà – bột – dà – bột địa, tát – đa – bệ – tệ, nam – mô – tát – đa – nẩm, tam – miệu – tam – bồ – đà, cu – tri – nẩm, ta – xá – ra – bà, ca – tăng – già – nẩm, nam – mô – lô – kê, thánh, thần, tiên, phật, chúa, nẩm, nam – mô – lô – tô – đa – ba – đa – nẩm, nam – mô – ta – yết – rị, dà – già – di – nẩm, nam – mô – phật, thánh, tiên, thần, chúa, lô – kê – tam – miệu – dà – đa – nẩm, tam – miệu – dà – ba – ra – để – ba ra – nẩm, nam – mô – đề – bà – ly – sắc – nỏa, nam – mô – tất – đà – da, tỳ – địa – da – dà – ra – ly – sắc – nỏa, xá – ba noa – yết – ra – ha, phật, thánh, tiên, thần, chúa, ta – ra – ta – ha, tha – nẩm – ta – ha, nam – mô – bạc – ra – ha ma – ni, nam – mô – nhơn – đà – ra – da, thánh, thần, tiên, phật, a men, nam – mô – bà – dà – bà – đế, lô – dà ra – da, ô – ma – bát – đế, ta – hê – dạ – da, nam – mô – bà – già – bà – đế, bàn – giá – ma – ha, tam – mộ – dà – ra, nam – mô – tất – yết – rị – da – da, nam – mô – bà – già – bà đế, - ma – ha -ca – ra – da, địa – rị – bát – lặc – na – già – ra, tỳ – đà – ra – ba, noa – ca – ra – da, a – địa – mục – đế, thi – ma – xá – na, nê – bà – tất – nê, ma – đát – rị – già – noa, nam - mô - tất - yết - rị - đa - da, nam – mô – bà – dà – bà – đế, đa – tha - già – da – cu – ra – dạ, nam – mô bạc – đầu – cu – chi – ra – da, nam – mô – bạc – xà – cu – chi – ra – da, nam – mô – ma – ni – cu – ra – da, nam – mô già – xà – cu – ra – na, nam – mô – bà – già – bà – đế, đế – rị – trà – du – ra – tây – na, ba – ra – ha – ra – noa – ra – dà – ra, đa – tha – dà – đa – tha, nam – mô – bà – già – bà – đế, nam – mô – a – di – đa – bà – da, đa – tha – dà – đa – da, a – ha – ra – đế, tam – miệu – tam – bồ – đề – dà – da, nam – mô – bà – già – bà – đế, a – sô – bệ – đa, da – tha – dà – đa da, a – ha – ra – đế, tam – miệu – tam – bồ – đề – da, nam – mô – bà – già – bà – đế, bệ – sa – xà – da, cu – lô – phệ – trụ – rị – da, bác – ra – bà – ra – xà – da, đa – tha – dà – đa – da, nam – mô – bà – già – bà – đế, tam – bổ – sư – tỷ – đa, tát – lân – nại – ra – lặc – xà – da, đa – tha – già – đa – da, a – ha – ra – đế, tam – miệu – tam – bồ – đề – da, nam – mô – bà – già – bà – đế, xá – kê – dã – mẫu – na – duệ, đa – tha – già – đa – da, a – ra – ha – đế, tam – miệu – tam – bồ – đề – da, nam – mô – bà – già – bà – đế, lặc – đác – na – kê – đô – ra – xà – da, da – tha – dà – dà – da, a – ha – ra – đế, tam – miệu – tam – bồ – đề – da, nam – mô – tát yết – rị – đa, ế – đàm – bà – già – bà – da, tát – đát – tha, dà – đô – sắc – ni – sam, tác – đát – đa – bác – đác – lam, nam – mô – a – bà – ra – thị – đam, bác – ra – đế – dương kỳ – ra, tác – ra – bà – bột – đa – yết – ra – ha, ni – yết – ra ha, yết – ca – ra – ha, ni – bát – rị, đát – ra – da, nảnh – yết – rị, tác – ra – bà – bàn – đà, na – mục – xoa – ni, tát – ra – bà – đột – sắc – tra, đột – tất – phạt, bát – na – nể – phạt – ra – ni, giả – đô – ra – thất – đế – nẩm, yết – ra – ha ta – ha, tát – ra – nhả – xà, tỷ – đa – băng – ta, na – yết – rị, a – sắc – tra – băng – xá – đế - nẩm, na – xoa – sát – đát, ra – nhả – xà, ba – ra – tát – đà – na – yết – rị, a – sắc – tra – nẩm, ma – ra – yết – ra – nhả – xà, tỳ – đa – băng – tát – na – yết – rị, tát – bà – xá – đô – lô, nể – bà – ra – ni, tỷ - sa – xá – tất – đác – ra, a – kiết – ni – ô – dà – ca – ra – nhã – xà, a – bác – ra – thị – đa – cu – ra, ma – ha – bác – ra – chiến – trì, ma – ha – diệp – đa, ma – ha – đế – xà, ma – ha – thế – đa – ra – bà – ra, ma – ha – bạt – ra, bàn – đà – ra – bà, tất – nể, a – rị – da – dà – ra, tỳ – rị – cu – tri, thệ – bà – tỳ – xà – da, bạt – xà – ra – ma – lễ – để, tỳ – xá – lô – gia, bột – dằng – võng – ca, bạt – xà – ra – chế – hắt – na – a – giá, ma – ra – chế – bà – bác – ra – chất – đa, bạt – xà – ra – thiện – trì, tỳ – xá – ra – giá, phiến – đa – xá – bệ, đề – bà – bổ – thị – đa, tô – ma – lô – ha, ma – ha – thuế – đa, a – rị da – đa – ra, ma – ha – bà – ra – a – bác – ra, bạt – xà – ra – thương – yết – ra, chế – bà, bạc – xà – ra -cu – ma – rị, cu – lam – đà – rị, bạc – xà – ra – hắc – tát – đa – giá, tỳ – địa – gia – kiền – giá – na, ma – rị – ca, khuất – tô – mẫu – bà -yết – ra – đa – na, bệ – lô – giá – na – cu – rị – đa, dạ – ra – thố – sắc – ni – sam, tỳ – chiết – lam – bà, ma – ni – giá, bạt – xà – ra – ca – đốn – trỉ – giá, thuế – đa – giá, ca – ma – ra – sát – xa – thi – ba – ra – bà, ế -đế – di – đế – mẫu – dà – ra – yết – noa, ta – phệ – ra – sám, quật – phạm – dô, ấn – thố – na – mạ, mạ – tỏa.


Thiên ấn đệ nhất, ấn chú nói ra thì vô số vô biên những ai nghe được lời pháp chú nầy, liền hết điên loạn, nhàm chán ham mê dục lạc tâm hồn yên tỉnh, giải thoát vô lượng vô biên tội ác, không còn sa đọa vào ba con đường khổ nữa, địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, tu hành mau chóng thành chánh quả.

Trên bầu trời hư không vô số vô biên Thiên Ấn Kim Cang, hào quang rực rỡ uy lực vô biên, đệ nhất Ấn Chú, Ấn Pháp, vừa chấm dứt, thời vô số vô biên Thiên Ấn Kim Cang đệ nhị nói ra.

ĐỆ NHỊ ẤN CHÚ

Ô – hồng – rị – sắc – yết – noa, bác – lặc – xá – tất – đa, tát – đát – tha – già – đô – sắc – ni – sam, hổ – hồng – đô – lô – ung – chim – bà – na, hổ – hồng – đô – lô – ung – tất – đam bà – na, hổ – hồng – đô – lô – ung – ba – ra – sắc – địa – da, tam – bác – xóa – noa – yết – ra, hổ – hồng – đô – lô – ung – tát – bà – dược – xoa – hắc – ra – sát – ta, yết – ra – ha – nhã - – xà, tỳ – đằng – băng – tát – ra – yết – na, hổ – hồng – đô – lô – ung, giả – đô – ra – thi – để – nẩm – yết – ra – ha – ta – ha – tát – ra – nẩm, tỳ – đằng – băng – tát – ra – na, hổ – hồng – đô – lô – ung – ra – xoa, bà – già – phạm – tát – đát – tha, già – đô – sắc – ni – sam, ba – ra – điểm – xà – kiết – rị, ma – ha – ta – ha – tát – ra, bột – thọ – ta – ha – tát – ra, thất – rị – sa, cu – tri – ta – ha – tát – nê – đế – lệ – a – tệ – đề thị – bà – rị – da, tra – tra – anh – ca – ma – ha bạc – xà – lô dà – ra, đế – rị – bồ – đà – na, man – trà – ra, ô – hồng – ta, tất – đế, bạc – bà – đô – mạ – mạ, ấn – thố – na – mạ – mạ – tỏa.


Những tâm hồn cuồng loạn điên đảo, nghiệp chướng sâu dày, cuồng si hoang tưởng, ác mộng đảo điên, ngây ngây dại dại, trải qua vô lượng kiếp, nghe được Thiên Ấn mật chú, uy lực vô biên tức thời ma chướng ác nghiệp trong tâm, liền được tiêu trừ, thoát khỏi cảnh điên cuồng, cuồng tâm loạn trí hàng vạn ức kiếp, vì phạm phải đại nghịch Cha Trời, ngây cuồng đền tội, nhờ uy lực vô biên Thiên Ấn mật chú đã giải thoát vô lượng vô biên linh hồn, trải qua vô lượng vô biên số kiếp đang ngây cuồng đền tội, trở lại bình thường, thông minh lanh lợi, nghe đâu nhớ đó, thấy đâu nhớ đó, học đâu nhớ đó, không còn đọa sa vào con đường ác nữa, mau chóng Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Lại nghe trong hư không có sự chuyển động rất kỳ lạ, vô số vô biên thiên ấn Kim Cang, Uy Lực Vô Biên, hào quang phóng ra rực rỡ, bay đến chầu Cha Trời, đồng loạt nói đệ tam Ấn chú rằng.

ĐỆ TAM ẤN CHÚ

Ra – xà – bà – dạ, chủ – ra – bạc – dạ, a – kỳ – ni – bà – dạ, ô – dà – ca – bà – dạ, tỳ – xa – bà – dạ, xá – tất – đa – ra – bà dạ, bà – ra – chước – yết – ra – bà – dạ, đột – sắc – xoa – bà dạ, a – xá – nể – bà – dạ, a – ca – ra – mật – rị, trụ – bà – dạ, đa – ra – ni – bộ – di – kiến – ba – già – ba – đà – bà, dạ – na già – bà – dạ, tỳ – điều – đát – bà – dạ, tô – ba – ra – noa – bà – dạ, dược – xoa – yết – ra – ha, ra – xoa – tư – yết – ra ha, tất – rị – đa – yết – ra – ha, tỳ – xá – giá – yết – ra – ha, bộ – đa – yết – ra – ha, cưu – bàn – trà – yết – ra – ha, bổ – đơn – na – yết – ra – ha, ca – tra – bổ – đơn – na – yết – ra – ha, tất – kiền – độ – yết – ra – ha, a – bá – tất – ma, ra – yết ra – ha, ô – đàn – ma – đà – yết – ra – ha, xa – dạ – yết – ra ha, hê – rị – bà – đế – yết – ra – ha, xả – đa – ha – rị – nẩm, yết – bà – ha – rị – nẩm, lô – địa – ra ha – rị – nẩm, man – ta – ha – rị – nẩm, mê – dà – ha – rị - nẩm, ma – xà – ha – rị – nẩm, xà – đa – ha – rị – nữ, thị – tỷ – đa – ha – rị – nẩm, tỳ – đa – ha – rị – nẩm, bà – da – ha – rị – nẩm, a – du – giá – ha – rị – nữ, chất – da – ha – rị – nữ, đế – sam – tát – bệ – sam, tát – bà yết – ra – ha – nẩm, tỳ – dà – dạ – xà – sân – dà – dạ – di, kê – ra – dạ – di, ba – rị – bạc – ra – giả – ca – hất – rị – đởm, tỳ – dà – dạ – xà – sân, đà – dạ – di, kê – ra – dạ – di, trà – diễn – ni – hất – rị – đởm, tỳ – đà – dạ – xà – sân, đà – đạ – di, kê – ra – dạ – di, ma – ha – bát – du – bác - đát – dạ, lô – dà – ra – hất – rị – đởm, tỳ – đà – dạ – xà – sân, đà – dạ – di, kê – ra – dạ – di – na – ra – dạ – noa – hất – rị – đởm, tỳ – đà – dạ xà -sân, đà – dạ – di, kê – ra – dạ – di, đát – đỏa – già – lô – trà – tây, hất – rị – đởm, tỳ – đà – dạ – xà – sân, đà – dạ – di, kê – ra - dạ – di, ma – ha – ca – ra – ma – đát – rị – già noa – hất – rị – đởm, tỳ – đà – dạ – xà – sân, đà – dạ – di – ca – - ba – rị – ca – hất – rị – đởm, tỳ – đà – dạ – xà – sân, đà – dạ di, kê – ra – dạ – di, xà – dạ – yết – ra, ma – độ – yết – ra, tát – bà – ma – tha, ta – đạt – na – hất – rị – đởm, tỳ – đà – dạ – xà – sân, đà – dạ – di, kê – ra – dạ – di, giả – đốt – ra – bà – kỳ – nễ – hất – rị – đởm, tỳ – đà – dạ – xà – sân – đà – dạ – di, kê – ra – dạ – di, tỳ – rị – dương – hất – rị – tri, nan – đà – kê – sa – ra – dà – noa – bác – đế, sách – hê – dạ – hất – rị – đởm, tỳ – đà – dạ – xà – sân – đà – dạ – di, kê – ra – dạ – di, na – yết – na – xá – ra – bà – noa – hất – rị -đởm, tỳ – đà – dạ – xà – sân – đà – dạ – di, kê – ra – dạ – di, thánh, thần, tiên, phật, hất – rị – đởm, tỳ – đà – dạ -xà – sân, đà – dạ – di, kê – ra – dạ – di, tỳ – đa – ra – già – hất – rị – đởm, tỳ – đà – dạ – xà – sân – đà – đạ – di, kê – ra – dạ – di – bạc – xà – ra – ba – nể, cu – hê – dạ – ca – địa – bát – đế – hất – rị – đởm, tỳ – đà – dạ – xà – sân – đà – dạ – di, kê – ra – dạ – di, ra – xoa – võng – bà – già – phạm, ấn – thố – na – mạ – tỏa.


Trong khắp bảy hư không vũ trụ những linh hồn điên đảo, ma chướng sâu dày thất tình lục dục làm hại, điên loạn thần hồn, mất trí khôn, điên đảo, ngược ngã, thất điên bát đảo, điên dại, rồ dại, hóa dại, nhất là điên loạn về tình yêu, ái ố hỉ nộ, mê dại say đắm điên cuồng, điên khùng nổi điên, dẫn đến yêu đương ái, ố, hỉ, nộ, điên rồ, không còn làm chủ hay biết đến sự điên của mình nữa, điên tiết dẫn đến tự sát, ác điên ác loạn, khốn khổ mãi không dứt được, nay bỗng nghe được đệ tam Ấn chú uy lực vô biên, linh hồn liền hết điên đảo, thất tình, lục dục, không làm hại được nữa, tinh thần ổn định, hồi phục trí nhớ, phân biệt trắng đen khổ vui, ái, ố, hỉ, nộ, chỉ là thường tình trong cuộc sống, thất tình lục dục, yêu, ghét, giận, hờn, cũng chỉ là lẽ thường tình ở đời, không có gì là ghê gớm lắm, nhờ uy lực vô biên của ấn chú đã làm tan chảy thất tình lục dục, hỉ, nộ, ái, ố, yêu, ghét, giận, hờn, thương, buồn, si, đắm, quá mức dẫn đến đóng băng, chúng bị ấn chú phá tan làm cho tâm hồn định tỉnh trở lại, phản hồi trực giác, nhận thức ra chân tánh giả tánh.

Tánh hỉ, tánh nộ, tánh ái, tánh ố, tánh yêu, tánh ghét, tánh giận, tánh hờn, tánh thương, tánh nhớ, tánh buồn, tánh mê, tánh si, không phải thật tánh chân tánh của mình, mà chỉ là giả tánh do phân biệt mê vọng tạo ra mà thôi, nên tất cả linh hồn điên loạn khốn khổ ấy, nương nhờ thần lực cha trời nghe qua ấn chú, mật ấn cha trời, cộng với uy lực vô biên hằng hà sa số thiên ấn kim cang, làm tan chảy, phiền não, điên loạn đã đóng băng trải qua vô số kiếp, điên cuồng khốn khổ, bỗng chốc giải thoát địa ngục tâm linh điên loạn điên cuồng, trở thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vô số vô biên, rốt sau thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

Hằng hà sa số Thiên Ấn Kim Cang từ quá khứ hư không vũ trụ lần lượt xuất hiện, đến chầu CHA TRỜI, nói kệ rằng:

Chúng con từ thuở lâu xa

Chúng con không đi không đến

Chúng con là Thiên Ấn

Chúng con là đầu lông của Cha

Ý Cha là ý chúng Con

Cha hiện thời chúng Con hiện

Cha không thời chúng Con không

Cha là đấng Cha Ông

Cha là đấng hư không

Cha muốn cứu cháu con

Cha thị hiện thần thông

Cha thị hiện đầu lông

Phá tan ngục phiền não,

Phá tan tánh hư ảo

Phá tan tánh điên đảo

Phá tan chấp mê chấp

Thành chánh đẳng chánh giác,

Tự tại mãi an vui

Chúng con là đệ tứ, Ấn Chú uy lực vô biên

ĐỆ TỨ ẤN CHÚ

Bà – già – phạm, tát – đát – đa – tát – đát – ra, nam – mô – tý – đô – đế, a – tất – đa – na – ra – lặc – ca, ba – ra – bà – tất – phổ – tra, tỳ – ca – tát – đát – đa – bát – đế – rị, - phật, thánh, tiên, thần, chúa, - phật, thánh, tiên, đà – ra, phật, thánh, tiên, giác – tha, đà – ra – dà – ra, tần – đà – ra, tần – đà – ra, sân – đà – sân – đà, hổ – hồng – hổ – hồng, phấn – tra, phấn – tra, phấn – tra, phấn – tra – ta – ha, hê – hê – phấn – a – mâu – ca – da – phấn, a – ba – ra – đề – ha – da – phấn, ba – ra – ba – ra – dà – phấn, a – tố – ra – tỳ – đà – ra – ba – ca – phấn, tát – bà – đề – bệ – tệ – phấn, tát – bà – na – già – tệ – phấn, tát – bà – dược – xoa – tệ – phấn, tát – bà – kiền – thát – bà – tệ – phấn, tát – bà – bổ – đơn – na – tệ – phấn, ca – tra – bổ – đơn – na – tệ – phấn, tát – bà – đột – lang – chỉ – đế – tệ – phấn, tát – bà – đột – sáp – tỷ – lê – hất – sắc – đế – lệ – phấn – tát – bà – thập – bà – lê – tệ – phấn, tát – bà – xá – ra – bà – noa – tệ – phấn, tát – bà – địa – đế – kê – tệ – phấn, tát – bà – đát – ma – đà – kệ – tệ – phấn, tát – bà – tỳ – đà – da – ra – thệ -giá, lê – tệ – phấn, xà – dạ – yết – ra – ma – độ – yết – ra, tát – bà – dạ – tha – ta – đà – kê – tệ – phấn, tỳ – địa – dạ – giá – lê – tệ – phấn, giả – đô – ra – phược – kỳ – nể – tệ – phấn, bạt – xà – ra – cu – ma – rị, tỳ – đà – dạ – ra – thệ – tệ – phấn, ma – ha – ba – ra – dinh – dương – xoa – kỳ – rị – tệ – phấn, bạt – xà – ra – thương – yết – ra – dạ, ba – ra – trượng – kỳ – ra – dà – da – phấn, ma – ha – ca – ra -dạ, ma – ha – mạt – đát – rị – ca – noa, nam – mô – ta – yết – rị – đa – dạ – phấn, tỷ – sắc – noa – tỳ – duệ – phấn, bột – ra – ha – mâu – ni – duệ – phấn, a – kỳ – ni – duệ – phấn, ma – ha – yết – rị – duệ – phấn, yết – ra – đàm – tri – duệ – phấn, miệt – đát – rị – duệ – phấn, lao – đát – rị – duệ – phấn, giá – văn – trà – duệ – phấn, yết – la – ra – đát – rị – duệ – phấn, ca – bát – rị – duệ – phấn, a – địa – mục – chất – đa – ca – thi – ma – xá – na, bà – tư – nể – duệ – phấn, diễn – kết – chất, tát – đỏa – bà – tỏa – mạ – mạ – ấn – thố – na – mạ – mạ – tỏa.


Vô lượng vô biên linh căn linh hồn, linh hồn chúng sanh, linh hồn Quỉ, linh hồn Ma, linh hồn Địa Ngục, linh Dạ Xoa, linh hồn thần vật, linh hồn quỷ vật, linh hồn A Tu La, khắp cả bảy hư không vũ trụ, nương theo thần lực của Đức Cha Trời, nghe đệ tứ Ấn Chú, do vô lượng vô biên Thiên Ấn Kim Cang nói ra, uy lực vô biên, làm tan chảy mộng tưởng đảo điên, mê chấp các tướng, các pháp, các tánh, các ý, không thực có, do mê chấp hư vọng tạo ra, tánh giả, pháp giả, thân giả, không thật có, do nhân duyên nhóm hợp sanh ra, như hoa đốm hư không, dối trá lừa dối lẫn nhau, tất cả sống trong cảnh giới mê không thật, cảnh già khú đế, lụ khụ gớm ghiếc, đờm đởm ớn nhợn, che đậy phấn da, sắc ma chất đa, làm sa đọa linh hồn, linh thức - chân như vốn vô vi trong sạch không cấu nhiễm, dù trải qua vô lượng vô biên kiếp như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhờ thần lực của đức cha trời, nhờ uy lực vô lượng vô biên thiên ấn kim cang, và sự huyền diệu - công phá của ấn chú, làm tan chảy sự mê chấp, nhàm chán sanh, lão, bệnh, tử, chán ngán lầm lẫn giả cứ nghĩ là chân, chán chê không còn ưa thích nữa, chán chường không còn mê chấp luyến tiếc nữa, chán ngấy phát ớn, vì do mê lầm - sa đọa vô lượng ức kiếp, bỗng chốc hóa tiêu tan, phản hồi trực giác, thanh tịnh trí, thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ cả chân lẫn giả, thành Chánh Đẳng Chánh Giác, tự tại vô ngại.

Lại hằng hà sa số thiên ấn kim cang từ hư không quá khứ xuất hiện hào quang trùng trùng trăm ức vạn nghìn châu báu đồng loạt bay tới đảnh lễ chầu ĐỨC CHA TRỜI, nói kệ rằng:

Chúng con là Thiên Ấn

Số lượng hà hà sa

Cha Trời khởi sanh ra

Nói pháp ấn ấn chú

Diệt trừ ma tâm ma

Phá tan giặc phiền não

Trở về cội Ông Cha

Chúng con là đệ ngũ

Ấn Chú nói nói ra

ĐỆ NGŨ ẤN CHÚ

Đột – sắc – tra – chất – đa, a – mạt – đát – rị – chất – đa, ô – xà – ha – ra, già – bà – ha – ra, già – bà – ha – ra, lô – địa – ra – ha – ra, bà – ta – ha – ra, ma – xà – ha – ra, xà – đa – ha – ra, thi – tỷ – đa – ha – ra, bạc – lược – dạ – ha – ra, kiền – đà – ha – ra, bố – sử – ba – ha – ra, phả – ra – ha – ra, bà – tỏa – ha – ra, bác – ba – chất – đa, đột – sắc – tra – chất – đa, lao – đà – ra – chất – đa, dược – xoa – yết – ra – ha, ra – sắt – ta – yết – ra – ha, bế – lệ – đa – yết – ra – ha, tỳ – xá – giá – yết – ra – ha, bộ – đa – yết – ra – ha, cưu – bàn – trà – yết – ra – ha, tất – kiền – đà – yết – ra – ha, ô – đát – ma – đà – yết – ra – ha, xa – dạ – yết – ra – yết – ra – ha, a – bát – tát – ma – ra – yết – ra – ha, trạch – khê – cách – trà – kỳ – ni – yết – ra – ha, phật, thánh, tiên, thần, chúa, đế – yết – ra – ha, xà – di – ca – yết – ra – ha, xá – cu – ni – yết – ra – ha, mộ – đà – ra – nan – địa, ca – yết – ra – ha, - a – lam – bà – yết – ra – ha, kiền – độ – ma – ni – yết – ra – ha, mười – phương – chư – phật, thánh, tiên, thần, chúa, thập – yên – ca – hê – ca, trị – đế – dược – ca, đát – lệ – để – dược – ca, giả – bột – thát – ca – ni – để – thập – phạt – ra, tỷ – sam – ma – thập – phạt – ra, bạc – để – ca, tỷ – để – ca, thất – lệ – sắc – mật – ca, ta – nể – bác – để – ca, tát – bà – thập – - phạt – ra, thất – lô – kiết – đế, mạt – đà – bệ – đạt – lô – chế – kiếm, a – ỷ – lô – kiềm, mục – khê – lô – kiềm, yết – rị – đột – lô – kìm, yết – ra – ha – yết – lam, yết – noa – du – lam, đản – da – du – lam, hất – rị – dạ – du – lam, mạt – mạ – du – lam, bạt – rị – thất – bà – du – lam, tỷ – lật – sắc – tra – du – lam, ô – đà – ra – du – lam, yết – tri – du – lam, bạt – tất – đế – du – lam, ô – lô – du – lam, thường – già – du – lam, hắc – tất – đa – du – lam, bạt – đà – du – lam, ta – phòng – án – già – bác – ra – trượng – già – du – lam, bộ – đa – tỷ – đa – trà – trà – kỳ – ni – thập – bà – ra, đà – bột – lô – ca – kiến, đốt – lô – kiết – tri, bà – lộ – da – tỳ, tát – bát – lô – ha – lăng – già, du – sa – đát – ra, ta – na – yết – ra – tỳ – sa – dụ – ca, a – kỳ – ni – ô – đà – ca, mạt – ra – bệ – ca – kiến – đa – ra, a – ca – ra – mật – rị, đốt – đát – liểm – bộ – ca, địa – lật – lặc – ca, tỷ – rị – sắc – chất – ca, tát – bà – na – cu – ra, tứ – dẫn – già – tệ – yết – ra – rị – dược – xoa, đác – ra – sô, mạt – ra – thị – phệ, đế – sam – ta – bệ – sam, tất – đát – da – bác – đát – ra, ma – ha – bạc – xà – lô – sắc – ni – sam, ma – ha – bác – lặc – trượng – kỳ – lam, dạ – ba – đột – bà – xá – du – xà – na, biện – đát – lệ – noa, tỳ – đà – da – bàn, đàm – ca – lô – di,đế – thù – bàn – đàm – ca – lô – di, bát – ra – tỳ – đà, bàn – đàm – ca – lô – di – đát – diệt – tha, án – a – na – lệ, tỳ – xá – đề – bệ – ra – bạc – xà – ra – đà – rị, bàn – đà – bàn – đà – nể, bạt – xà – ra – bàn – ni – phấn, hổ – hồng – đô – lô – ung – phấn, ta – bà – ha.


Nhờ thần lực Cha Trời, nhờ uy lực vô biên của Ấn Chú, nhờ sức mạnh tập thể vô lượng vô biên, Thiên Ấn mật tạng kim cang, đã phá tan địa ngục tâm linh, làm tan biến vô minh, phiền não giải thoát vô lượng vô biên, phàm phu, chúng sanh, quỉ, thần, linh hồn địa ngục, linh hồn linh vật, linh hồn quỷ vật, nhàm chán cảnh luân hồi sanh tử, ư thích thiên đàng cực lạc, hội nhập Cội Nguồn, làm chủ chân tâm chân tánh, xa lìa mộng tưởng mê chấp đảo diên, VÔ MINH DIỆT, VÔ MINH TẬN tất cả linh căn điều hướng về Cội Nguồn, hội ngộ tánh không, chính là chân tánh, tánh toàn năng toàn giác, tánh viên mãn, thường trụ, thường chiếu khắp hư không, hội ngộ tâm không chính là chân tâm vô vi, không cấu nhiễm, dù trải qua vô lượng vô biên số kiếp sanh tử trong vật chất, như hoa sen gần bùn mà chẳng nhiễm bùn, hội ngộ không pháp, chính là cội nguồn của tất cả pháp, biến sanh vô tướng pháp, có tướng pháp, sắc pháp, không sắc pháp, khắp pháp giới hư không nhưng không có sự ngăn ngại lẫn nhau, như ánh sáng chồng lên ánh sáng ngang dọc, trùng trùng lớp lớp như sóng điện chồng chất, nhưng không có sự ngăn ngại lẫn nhau, hội ngộ linh giác, nhận biết linh thức, trở thành viên giác, an trụ chân tâm chân tánh, chân như, huấn tập vô minh vì thế vô minh diệt, vô minh tận thấy rõ diệu dụng chân tâm chân tánh linh minh diệu giác không thể nghĩ bàn.

Từ hồi nào đến giờ linh giác CHÂN NHƯ, linh giác VÔ MINH cũng chỉ là một, chỉ ở hai cảnh giới thức và ngủ, Mê và Ngộ chánh giác và bất giác, ở cảnh giới thức CHÁNH GIÁC, CHÂN NHƯ, thời Tổ Tiên Khai Hóa, khai lập hư không vũ trụ, ở cảnh giới ngủ BẤT GIÁC, VÔ MINH thì khởi sanh ra linh thức vô minh, trùng trùng lúc nhúc linh thức, rồi trở thành linh căn, tiến hóa lên cao hơn nữa trở thành linh hồn muôn loài vạn vật.

Từ hồi nào đến giờ linh thức linh hồn vô minh, vẫn bất tử sống mãi, chỉ vì lạc Cội lạc Nguồn mê chấp sanh ra đủ thứ phiền não, trôi lăng trong sanh tử muôn nghìn vạn ức kiếp, nay nhờ thần lực của Đức Cha Trời hiển hiện thần thông. Ấn Chú Kim Cang đánh tan phiền não. Làm cho tỉnh ngộ hiểu rõ vô minh, hiểu rõ chân tâm chân tánh của mình, nhàm chán cảnh khổ sanh tử, phiền não kết tập khó mong tiêu trừ, nhanh chóng hết được, nên vô lượng vô biên Thiên Ấn Kim Cang, xuất hiện nói ra Ấn Pháp làm tan hoại phiền não, chứng ngộ chân tâm chân tánh, thành chánh đẳng chánh giác, rút ngắn thời gian trải qua vô lượng vô biên số kiếp vi trần tu luyện mau chóng hội ngộ chân tâm chân tánh, hội nhập Cội Nguồn.

Lúc bấy giờ toàn thể pháp hội Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đông đến nỗi vô lượng vô biên không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn, dù trải qua trăm nghìn kiếp cũng không thể nào tính đếm cho hết được, bỗng hư không có sự chuyển động, ĐỨC CHA TRỜI THÂN TƯỚNG HÓA THÀNH KIM CƯƠNG TO CAO LỚN gấp chín lần núi TU DI ngồi trên tòa sen to lớn 8 muôn 4 nghìn cánh cũng toàn chất kim cương, tòa sen cao 72 vạn do tuần, rộng 72 do tuần, Cha Trời tọa lạc ngồi cao 72 vạn do tuần, hào quang từ tòa sen, cũng như từ toàn thân Cha Trời phóng ra uy lực vô biên, làm chấn động hư không liên tục.

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, còn ở cấp thấp lấy làm kinh hãi, trước thần thông vô hạn của Đức Cha Trời, lúc bấy giờ 700 Ông Bà tổ tổ tổ ở bảy hư không vũ trụ, thân tướng bỗng hóa thành kim cương như Đức Cha Trời, to lớn hơn núi Tu Di gấp năm lần ngồi trên tòa sen báu to lớn, 8 muôn 4 nghìn cánh toàn chất kim cương, không khác gì Đức Cha Trời, tòa sen kim cang cao 41 vạn do tuần, rộng 41 vạn do tuần, Ông Bà tổ tổ tổ tọa lạc ngồi cao 41 vạn do tuần, hào quang muôn ức nghìn báu lạ chưa từng thấy bao giờ (thật ra ngôn từ 700 ông bà tổ tổ tổ không còn, thay vào đó là danh từ danh tánh, của 700 PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TỔ TỔ TỔ, LÃO TỔ TỔ TỔ, TỔ TỔ TỔ, không có nữ, nam nữ tùy tâm biến hiện). Trước sự thần thông Ông Bà tổ tổ tổ, Ông Bà đầu tiên của nhân loại con người ở bảy hư không vũ trụ, cũng đủ làm cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cấp thấp, kinh hãi, huống chi là chúng sinh, Ma, Quỉ, Thần, thì phải nói là khiếp kinh sợ hãi.

700 Phật tổ tổ tổ, Thánh tổ tổ tổ, Tiên tiên tổ tổ tổ, Lão tổ tổ tổ, tổ tổ tổ, chuyển luân vòng quanh Cha Trời uy lực thần lực vô biên, không thể nghĩ bàn thuyết kệ kinh rằng:

Cha trời thương nhớ linh căn

Như mẹ thương nhớ con thơ

Nếu con xa lìa trốn tránh

Hoặc lòng tin mờ nhạt không có

Tuy mẹ nhớ nhưng không cứu được

Nếu con nhớ mẹ, như mẹ nhớ con

Thì mẹ, con, đời đời không xa cách

Nếu linh căn linh hồn con cái

Thành tâm tưởng niệm nhớ Cha Trời

Niềm cảm ứng cha con luôn gắn bó

Chẳng cần tu hành nào khác

Thời tự nhiên tâm ngộ khai liên miên

Đường tu tắt không có pháp môn nào hơn

Hiếu thuận Cha Trời, ngộ vô sanh pháp nhẫn

Hiếu kính Cha Trời, ngộ chân tâm chân tánh nào sai.

Lòng thuận hiếu kính dâng lên Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu, thì linh căn giác ngộ hiểu rõ cái mê, thì cái mê ấy tự hết, ví dụ như ánh sáng đến, thì cái tối liền biến tan, không có lớp lang tu hành tuần tự rồi mới ngộ chân tâm chân tánh, chánh giác.

Chân tánh là tánh ĐẠI ĐỒNG

Chân tánh là tánh không không

Chân tánh là tánh tự do

Công bằng bình đẳng dứt lo ưu phiền,

Chân tánh là tánh tự nhiên

Tịnh thanh vắng lặng não phiền còn chi

Chân tánh là tánh chân như

Không sanh không diệt, nhiễm ô được nào

Chân tánh có không buộc ràng

Tự nhiên tự tại thường còn xưa nay

Trở về Nguồn Cội Ông Cha

Con đường bình đẳng bỏ qua khó thành

Con đường độc lập thêm xanh

Tự do tự tại nở nhành giác thơm

Công bằng bước tới sớm hôm

Thiên đàng trước mắt còn đâu xa vời

Nhích chân đi khắp tầng trời

Cội Nguồn một niệm ra vào như không

Đường tu tắt đường Cha Ông

Thương Cha nhớ Mẹ còn đâu lạc loài

Gương Trời sáng mãi sáng soi

Xa Trời thời mãi lạc loài tử sanh

Trải qua số kiếp vô biên

Lạc Nguồn lạc Cội đảo điên ngục tù

Cha Trời nào bỏ con đâu

Hiếu trung, trung hiếu, đỉnh cao tu hành

Hiếu thuận, thuận hiếu cho rành

Vào ngôi, Phật, Thánh, Tiên, Thần, khó chi.

700 Phật tổ tổ tổ, Thánh tổ tổ tổ, Tiên tổ tổ tổ, Lão tổ tổ tổ, tổ tổ tổ, chuyển luân thuyết giáo tu tắt Con thương Cha, Cha giúp Con, Con nhận Mẹ, Mẹ cứu Con, hiệu quả vô biên, thậm thâm vi diệu không thể luận bàn cho hết được, lời kinh kệ vừa dứt.

Cha Trời khen rằng: Hi hữu thay hi hữu thay các Con của Ta, Ta cũng chính là các Con, các Con cũng chính là Ta, tuy hai mà một, tuy một mà hai, Ta chỉ dạy cũng chính là các Con chỉ dạy, các Con chỉ dạy cũng chính là Ta chỉ dạy, lời của các Con cũng chính là lời của Ta.

Nầy các con của Ta, nếu có người giàu có, giàu đến nổi châu báu chất đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, người ấy đêm bố thí hết (tài thí) thì phước đức có nhiều không? thưa Cha, rất nhiều, nhiều lắm nhiều đến nổi không thể nào kể cho hết.

Cha Trời Dạy: Nếu có người thọ trì đọc, xem, tụng, hay khen một câu kinh trong Long Hoa Thiên Tạng Kinh nầy, hoặc vì người khác giảng giải, hoặc một chương, hoặc một phần, thì công đức (pháp thí). Của người nầy nhiều hơn công đức (tài thí) của người trước, gấp trăm vạn nghìn lần, vì tất cả lời kinh chính là Thiên Ý của Trời, khen kinh là khen Trời, giảng kinh là Trời giảng, những người nghe kinh đều được siêu thoát, rốt sau thành Chánh Đẳng Chánh Giác, nên phước đứt, công đức người nầy không thể nghĩ bàn, hơn người trước gấp trăm vạn nghìn lần.

Vì sao Cha Trời lại nói như thế, tài thí công đức tuy lớn, nhưng so với pháp thí, thì không bằng. Nhất là pháp thí thượng thừa tối cao vũ trụ.

Vì bố thí của cải tiền tài, dù cho có bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ giúp ích về phần vật chất, làm cho người ta giàu có sung sướng dưỡng nuôi thể xác tứ đại giả hợp mà thôi. Chớ không giải thoát được sự mê muội cũng như giải thoát phiền não ác căn linh hồn siêu sanh cực lạc, linh hồn vẫn mãi chìm đắm trong khổ đau, sanh tử triền miên. Vật chất dưỡng nuôi thể xác giàu có chỉ là sung sướng nhất thời trong vật chất giả tạm mà thôi.

Còn bố thí giáo pháp, đem lời dạy của Đức Cha Trời, truyền trao cho người khác, nhân loại nhờ đó mà được siêu thoát, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lên các tầng trời để ở, thoát ly sanh tử luân hồi an vui tự tại, minh tâm kiến tánh thành Chánh Đẳng Chánh Giác, nên công đức Pháp Thí lớn hơn công đức Tài Thí là như thế, làm việc phúc đức truyền kinh là đứng hàng đầu.

Lúc bấy giờ hư không bỗng trở lại bình thường rồi sáng lên ba lần như thế, Cha Trời báo hiệu cho con cái Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa biết là Cha Trời sắp tan biến vào hư không vũ trụ.

Hãy nương theo thần lực Cha Trời ở đâu trở về chỗ nấy tức thời 700 Ông Bà tổ tổ tổ cùng vô lượng vô biên Phật tổ, Thánh Tổ, Tiên tổ, Lão Tổ, tổ tổ, từ biệt Cha Trời nháy mắt mất dạng, kế đến Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vô lượng vô biên không thể tính đếm hay luận bàn cho hết được, từ biệt nương vào thần lực của Đức Cha Trời phút chốc biến mất, sau cùng là vô lượng vô biên Thiên Ấn Kim Cang từ biệt Cha Trời biến mất trong chốn hư không. Và không hiểu tự bao giờ Cha Trời cũng biến mất bảy hư không vũ trụ cũng biến theo không còn thấy nhau nữa, thế là LONG VÂN ĐẠI HỘI đi vào kết thúc.

Những người thừa kế di chí Ông Cha, tâm không có chỗ trụ, nên không có chỗ chứng, vì không có chỗ chứng, nên không có sở đắc, vì không có sở đắc, nên quá khứ vị lai cũng chỉ là một, Hội Long Vân tuy kết thúc đối với người vọng chấp, đối với người không vọng chấp thời Hội Long Vân vẫn còn trước mắt mà thôi. Cha Trời không đến, cũng không đi, pháp thân bao trùm khắp hư không vũ trụ, tùy nhân duyên mà hiện, tất cả linh căn tiểu linh hồn, đều sống trong lòng Cha Trời, ví như bọt nước sống trong lòng nước, ví như muôn vạn loài cá sống trong lòng đại dương, cá nghĩ gì, muốn gì đại dương hiểu rõ, cá sanh tử muôn vạn ức lần, đại dương thấy biết chẳng sai, mặt trời qua đi, mặt trời lại đến, nhưng hư không, không đến không đi, thời gian chỉ là con số hữu vi, sanh tâm vọng chấp đề thi luận bàn, luận cho rốt ráo đạo tràng, mười phương thế giới không ngoài pháp thân.

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI.

NAM MÔ LONG HOA CỬU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI.

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI.

NAM MÔ A MEN


Nguyện đem công đức nầy, hồi hướng tất cả pháp giới năm màu da ANH EM, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, hồi hướng tất cả linh căn, chúng sanh, chúng Ma, Quỉ, Thần, linh hồn địa ngục, linh căn côn trùng thảo mộc, linh hồn bò sát, cầm thú, hội nhập Cội Nguồn thành Chánh Đẳng Chánh Giác.BỘ KINH
LONG HOA THIÊN TẠNG

THỜI TAM HOÀN TIÊN ĐẾ
ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC


CHỦ BÚT: CAO ĐỨC TOÀN​
 
QUỐC BẢO
CHÂN KINH

LONG
HOA
PHÁP
TẠNG


THỜI HẬU ĐẾTHIÊN ẤN THIÊN BÚT

GÒ HỘI

ĐỨC PHỔ QUẢNG NGÃI

2014Dr. Cao Đức ToànCHƯƠNG 1

PHẦN 1

QUỐC TỔ VUA HÙNG THUYẾT GIÁO DẠY RẰNG


1 - Cách đây 3 trăm 27 triệu 600 nghìn năm, ở vào thời kỳ ấy, cuối kiếp tăng đầu kiếp giảm, thời kỳ ấy là thời kỳ chánh khí, khí tiên thiên dày đặc.

2 - Côn trùng, thảo, mộc, sanh linh vạn vật, muôn loài cầm thú, tiến hóa rất nhanh, lại thêm tuổi thọ sống lâu vô kể, nên sự nẩy nở lan rộng rất nhanh, cùng khắp mặt địa cầu, ở khắp năm châu bốn bể, và cái ác cái thiện cũng từ đó ló dạng ra đời.

3 - Loài rồng và loài quỷ thường đánh nhau dữ dội, sự bất phân thắng bại ấy kéo dài tới hàng triệu triệu năm, hết tiểu kiếp nầy sang tiểu kiếp khác.

4 - Cho đến một hôm, trái đất xảy ra chuyện lạ, đó là con người xuất hiện sanh con để cái, lưu truyền nòi giống cho đến ngày nay.

5 - Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5, của kiếp trụ, tức là ở đỉnh kiếp tăng đầu kiếp giảm.

6 - Thời kỳ ấy ở phương Đông có một dãy núi cao, to, rộng lớn vô cùng, quanh năm tuyết phủ, che lấp hết thảy dãy ngọn núi, khí lạnh bao trùm, chim muông, vạn thú, ở dãy núi nầy đông vô số nhiều vô biên, không thể tính đếm hay luận bàn cho hết được.

7 - Phần nhiều muôn loài cầm, thú, đều có pháp thuật thần thông, sự đi đi lại của các loài thần cầm, thú, thường gây lên những cơn gió lốc, cây cối ngã đổ ầm ầm, lại thêm loài RỒNG đánh nhau với nhiều loài quỉ, chiến tranh dữ dội, nhất là đánh nhau với MỘC TINH, HỒ TINH, và NGƯ TINH, thường tạo ra cảnh mù trời mịt đất, chết chóc ghê hồn.

8 - Dãy núi cao chót vót khoảng độ mười nghìn mét, DÀI, TO, RỘNG, ấy bao hàm rộng lớn gồm ba nước, LÀO, CAMPUCHIA và VIỆT NAM.

9 - Hình thể như một con RỒNG, uốn lượn vươn mình bay về vũ trụ.

10 - Chân núi ở phía ĐÔNG rộng xa kéo dài thăm thẳm giáp liền với các đảo ngày nay, gọi là ĐẢO NAM HẢI, TRƯỜNG SA, HOÀNG SA.

11 - Chân núi ở phía NAM kéo dài rộng xa thăm thẳm giáp liền tới các ĐẢO NA TU NA, MALAYXIA.

12 - Chân núi ở phía TÂY kéo dài rộng xa thăm thẳm giáp liền tới MEGUITAVOI, NAMTU, MITKINA, MIANMA.

13 - Chân núi ở phía BẮC kéo dài rộng ra thăm thẳm giáp liền bao trùm cả QUẢNG ĐÔNG, QUẢNG TÂY, VÂN NAM, QUÝ CHÂU, nói chung bao trùm hầu hết Giang Nam lãnh nam TRUNG QUỐC.

14 - Một dãy núi cao, to, đã kinh khiếp, cộng thêm chân núi bốn phía xung quanh bao trùm rộng lớn như đã kể trên, thấy đà choáng ngợp, chưa hết còn có bảy dãy núi khác nữa bao bọc xa gần bảy nước Đông Nam Á, hiện nay.

15 - Một dãy núi cao dài rộng lớn kinh khiếp ấy hình thể như một con RỒNG, vươn mình bay lên hư không vũ trụ, nên gọi dãy ấy là dãy núi LONG HOA, long hình địa cốt, địa long của quả địa cầu.

16 - Ở dưới dãy lòng núi, nằm sâu dưới lòng đất có một khoảng trống chạy dài theo dãy núi, linh địa đều tập trung nơi đây, trải qua hàng triệu triệu năm. Linh tuyền linh cốt của địa long hội tụ hết sức quí hiếm, trên đỉnh núi tuyết phủ quanh năm, khí hậu lạnh lẽo, lưng chừng núi rải rác có hàng trăm hàng nghìn cái động lớn, hàng vạn cái động nhỏ, phần do tự nhiên, phần do thú, cầm, có pháp thuật thần thông tạo ra, quan cảnh nhộn nhịp, bởi quá đông chim muôn vạn thú, cây cao bóng cả tàn lá xum xuê, xanh um bạt ngàn lớp áo bọc ngoài của dãy núi, lại thêm hoa văn sặc sỡ, chen nhau đua sắc, đua hương của muôn nghìn loài hoa, thêm vào đó là trăm nghìn loại trái cây chín vàng chín đỏ pha lẫn trắng đen, lúc nào cũng mỉm cười với hàng nghìn hàng vạn cụm đá chồng ngộ nghĩnh, cành lá rung rinh theo chiều gió suốt ngày suốt đêm như muốn nói với nhau chúng ta là bạn, nhìn lên trời cao mây ngũ sắc là đà bay lượn xung quanh dãy núi, làm cho quan cảnh bầu trời lớp lớp có muôn vạn đèo mây.

17 - Dãy núi Long Hoa đẹp như Thiên Sơn tiên cảnh Bồng Lai, còn bốn bên chân núi thì rừng xanh thăm thẳm bạt ngàn, trải dài vô tận, suối, sông, ao, hồ, trong vắt, trong veo tuôn chảy ngày đêm không ngớt.

18 - Thời tiết ở bốn phía chân núi, chuyển vận theo bốn mùa xuân – hạ – thu – đông.

19 - Khi chân núi phía BẮC khí hậu lạnh mưa to gió lớn, thì chân núi ở phía NAM lại là mùa nắng ấm.

20 - Chân núi ở phía TÂY lạnh lẽo mưa gió lụt lội, thì ngược lại chân núi ở phía ĐÔNG lại là mùa khô ráo hạn hán, cứ thế ở bốn phía chân núi thời tiết luân phiên trái ngược nhau.

21 - Có thể nói dãy núi LONG HOA, LONG HÌNH ĐỊA CỐT, là dãy núi uy linh thiêng liêng, thể hiện đầy đủ huyền thiên huyền cơ tạo hóa.

22 - Vô cực, thái cực, ÂM – DƯƠNG, lưỡng nghi, tứ tượng, NGŨ HÀNH, bát quái, THIÊN CAN, ĐỊA CHI, hào quẻ, biến hóa ảo diệu vô cùng, phải nói dãy núi LONG HOA là dãy núi linh thiêng nhất, linh ứng nhất của quả địa cầu, là một linh địa để cho con người ra đời, và thật vậy.

HỘI LONG HOA KHAI MỞ TẠI VIỆT NAM

HỘI LONG HOA có nghĩa là HỘI RỒNG TIÊN, khai mở trên mảnh đất VIỆT NAM, RỒNG TIÊN hội tụ, cũng chính là trung tâm của dãy núi LONG HOA, dãy núi linh thiêng nhất của trái đất, dãy núi nhân loại ra đời, dãy núi ung đúc sự hiển linh, dãy núi dân tộc VĂN LANG ra đời cách đây năm nghìn năm, QUỐC TỔ VUA HÙNG ĐẮC ĐẠO, tìm thấy CỘI NGUỒN nhân loại NĂM MÀU DA anh em. Bằng chứng cụ thể, cách năm nghìn năm QUỐC TỔ VUA HÙNG dựng lên nước VĂN LANG, đóng đô làm chủ ĐỊA LONG VŨ TRỤ. Cách dựng nước QUỐC TỔ VUA HÙNG cũng khác, không dùng chiến tranh bạo lực thôn tính lẫn nhau, mà chỉ thuyết giáo nói ra VĂN HÓA CỘI NGUỒN, lập lên nước Văn Lang (xem Long Hoa Mật Tạng sẽ rõ) từ đó mới có CON RỒNG CHÁU TIÊN ra đời, nước VĂN LANG rất lớn, nhưng mất lần mất lần, bởi âm mưu lấn chiếm của ngoại xâm, những nhà tiên tri tiên đoán vận mệnh đất nước Việt Nam hình chữ S, sẽ chuyển mình xảy ra kỳ tích kỳ sự, dù chỉ là một đất nước nhỏ bé, nhưng sau làm chấn động hoàn cầu, dân tộc VIỆT NAM, mở màn khai mở HỘI LONG HOA, sau đó HỘI LONG HOA khai mở khắp cùng thế giới, chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG vì thế mà ra đời. CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG, là chủ nghĩa cao nhất của nhân loại, chủ nghĩa của sự BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG, NHÂN QUYỀN, TỰ DO, chủ nghĩa thế THIÊN hành đạo, sống đúng làm đúng những gì CHA TRỜI dạy, duy trì công đạo thiên luật vũ trụ, công lý xã hội, bảo vệ những quyền con người mà TỔ TIÊN TẠO HÓA đã ban cho, những quyền không ai có quyền xâm phạm, huyền cơ đã chuyển Ý TRỜI đã định, không còn con đường nào khác là phải tuân theo làm theo, không ai có thể chống lại huyền cơ tạo hóa, chống lại THIÊN Ý CHA TRỜI (xem Long Hoa Thiên Tạng sẽ rõ).

Hết phần 1 chương 1

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 1

Long Hoa Pháp Tạng

* * *CHƯƠNG 1

PHẦN 2

CHA TRỜI, ĐỊA MẪU XUẤT HIỆN, LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ


Lúc bấy giờ nơi cõi hư không trung tâm vũ trụ, ĐỨC KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN, thấy muôn loài cầm, thú, sát phạt lẫn nhau không còn tiến hóa được nữa, với cái tánh vô minh ngu si mê muội hung tợn, dã thú, ác độc, mưu mô, xảo quyệt, ngự trị mãi linh hồn của chúng, linh hồn linh căn của chúng, đầu thai lẩn quẩn, lộn qua lộn lại, ở mãi lớp thú, cầm, bò sát, mà thôi.

1 - KHAI HÓA TỔ TIÊN nhìn vũ trụ nghĩ, giang san ta rộng lớn thế nầy, không người cai quản, với tính chất ngu si của loài, cầm, thú, bò sát, thì khó mong làm chủ được vũ trụ, chớ đừng nói chi đến linh hồn của chúng giác ngộ trở lại CỘI NGUỒN, chúng mãi mãi ở lớp thú, cầm, bò sát, rồi đọa lạc, sang côn trùng thảo mộc, cứ thế mà xoay vần trong sanh tử, xét ra cho cùng linh căn linh hồn của chúng, với ĐẠI LINH HỒN CỦA TA, cũng chỉ là một.

2 - Linh căn linh hồn 8 muôn 4 nghìn loài sống trong vũ trụ nói chung, bốn quả địa cầu nói riêng, cũng chính là linh hồn của ta, khởi sanh ra, nhưng ta và chúng ở hai dạng khác nhau:

TA NƯỚC, CHÚNG LÀ BỌT NƯỚC.

TA CHÁNH GIÁC, CHÚNG BẤT GIÁC.

TA LINH GIÁC, CHÚNG LINH THỨC.

Linh hồn của Ta, Đại Linh Hồn hư không ví như Nước, còn linh hồn muôn sanh cùng vạn vật nói chung, 8 muôn 4 nghìn loài nói riêng, là Tiểu Linh Hồn vũ trụ, ví như Bọt nước, tiểu linh hồn do đại linh hồn tạo ra, cũng như bọt nước là do nước tạo ra, nước chỉ là một, còn bọt nước thì nhiều vô lượng vô biên.

3 - Linh giác Ta vốn có thiên tánh tự nhiên, thức thì Chánh Giác, ngủ thì quên hết Vô Minh, Ta sanh ra chúng không phải ở cảnh giới thức chánh giác, mà ở cảnh giới ngủ vô minh.

4 - Lại nữa LINH GIÁC TA dù ngủ, hay thức, thì thiên tính tự nhiên, thấy – nghe – hay – biết, như dòng nước chảy không thay đổi, và cũng chính thiên tánh, thấy – nghe – hay – biết, nầy trong lúc đang ngủ của ta, khởi sanh ra linh thức vô minh, đó cũng là lẽ thường tình, Cha ngủ vô minh thì sanh Con cũng vô minh, con cái có gì sai nhỉ đã là Linh Thức Vô Minh thì ngu si mê muội là chuyện bình thường xét đi xét lại Ta thương con cái chúng nó quá. Chúng nó sanh ra trong cảnh giới U Mê, thì Tiểu Linh Hồn Chúng Nó làm sao trở về Cội Nguồn được. Chỉ tại thiên tánh tự nhiên thấy, nghe, hay, biết của Ta phản tỉnh liên miên như dòng nước chảy trong lúc Ta lúc ngủ, tiếp xúc vật chất khởi sanh phân biệt sanh ra vô lượng Tiểu Linh Hồn chúng mà thôi.

5 - Suy đi xét lại Ta cần phải cứu linh hồn của chúng trở về với Cội với Nguồn. Pháp thân linh giác của Ta lúc ngủ, giấc ngủ sâu vào VÔ THỨC ĐẠI ĐỊNH, không còn kiểm soát được pháp thân linh giác nữa, chuyển hóa thành pháp thân linh giác VÔ MINH, thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên, tiếp xúc thế giới vật chất, khởi sanh phân biệt xâm nhập vật chất, bám lấy vật chất và sanh ra Linh Thức Vô Minh, lúc nhúc trùng trùng lớp lớp linh thức linh căn Vô Minh sanh ra vô lượng vô biên thành Tiểu Linh Hồn vũ trụ, con cái của Ta, nhiều đến nổi không thể tính đếm không thể luận bàn.

6 - Linh hồn của chúng tối tăm là khi sanh ra Chúng khi Ta còn đang ngủ, nên linh hồn của chúng vì đó mà tối mê, chìm đắm mãi trong cảnh giới vật chất, và mãi mãi luân hồi sanh tử, không bao giờ trở về Cội Nguồn được nữa.

7 - Cũng như Bọt nước u mê, thì không bao giờ hiểu chúng từ Nước sanh ra, và Tiểu Linh Hồn cũng thế không bao giờ hiểu mình tự Đại Linh Hồn sanh ra.

8 - Vì không hiểu rõ Nguồn Cội của mình, lạc cội mất nguồn, trôi lăng mãi trong sanh tử, đầu thai qua lại ăn nuốt lẫn nhau, ác tánh khởi sanh như non như núi, hung tàn bạo ác xung đột tàn sát khốc liệt.

9 - Vì hiểu rõ muôn loài cầm, thú, tiến hóa đến đây thì không còn tiến hóa được nữa, mãi mãi vẫn là loài bò sát, cầm, thú, cũng như tri giác tiến hóa linh hồn muôn loài cầm thú tiến hóa lên cảnh giới chân thiện không bao giờ được huống chi là tiến hóa lên cảnh giới Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chánh đẳng chánh giác, hội nhập Cội Nguồn, vì cứu vớt tất cả linh căn con cái của mình, nên KHAI HÓA TỔ TIÊN, mới hiện thân ra con người, tức là CHA TRỜI, MẸ TRỜI, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống tiên rồng, cho đến ngày nay.

Thời Hậu Đế trên con đường khám phá bí mật về Cội Nguồn nhân loại con người, phải nói là có một không hai trên văn kinh thời đại Chủ Nghĩa Đại Đồng Vũ Trụ. Hiểu thấu được những quyền con người mà Tổ Tiên Tạo Hóa đã ban cho. Những quyền bất khả xâm phạm. Chỉ cần đọc qua một lần các bạn sẽ thấy Chủ Nghĩa Đại Đồng hiện ra trước mắt. Các bạn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không phải là một chuyện khó. Văn Hóa Cội Nguồn không phải là văn hóa tôn giáo, đạo giáo, đảng phái, mà là văn hóa chủ nghĩa cội nguồn, hay còn gọi là chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, văn hóa chánh đẳng chánh giác, văn hóa thiên luật vũ trụ, văn hóa thiên ý Cha Trời, không dành riêng cho ai mà toàn nhân loại vũ trụ. Dân tộc VIỆT NAM đã trải qua hàng nghìn năm đau khổ, đau khổ về thể xác là đói nghèo, đau khổ về tinh thần, là nô lệ, mất tự do, mất công bằng, mất bình đẳng, mất độc lập tự chủ, nổi khao khát giành lại độc tự do, nổi khao khát vượt lên đói nghèo, nổi khao khát sống trong công bằng, bình đẳng, như ông cha ta đã từng sống thời các vua Hùng dựng nước, nổi khao khát chính nghĩa ấy đã động đến Cha Trời, động đến QUỐC TỔ, thế là thiên ấn ra đời thiên bút xuất hiện, ban phúc lành cho toàn thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng.

Hết phần 2 chương 1

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 1

Long Hoa Pháp Tạng

* * *CHƯƠNG 1

PHẦN 3

Ý NGHĨA CỦA SỰ HIỆN THÂN CON NGƯỜI, TỔ TIÊN HIỆN THÂN CON NGƯỜI, LƯU TRUYỀN NÒI GIỐNG CON NGƯỜI CÓ NHIỀU MỤC ĐÍCH


1 - Là để cho sanh linh, vạn vật, bò sát, cầm, thú, đầu thai làm người, một thể xác cao cấp thể xác tiểu thiên vũ trụ.

2 - Linh hồn sanh linh vạn vật, bò sát, cầm, thú, nhờ thể xác con người, thể xác cao cấp tiểu thiên vũ trụ, nên linh hồn tiến hóa nhanh chóng, tiến hóa lên cảnh giới Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

3 - Thay thế TỔ TIÊN, cai quản điều hành vũ trụ, lúc Tổ Tiên ngủ, cũng như lúc Tổ Tiên thức.

4 - Điều hành nhân loại còn ở cảnh giới phàm phu, theo Văn Hóa Cội Nguồn, hiệp theo bộ máy huyền vi của tạo hóa, hiệp theo Thiên Luật Cội Nguồn.

5 - Thay thế TỔ TIÊN, khai tạo lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, cảnh giới cao nhất của loài người.

6 - Duy trì Mật Tạng, Pháp Tạng, Thiên Tạng, Luật Tạng, Hiến Tạng, công đạo Hiến Pháp vũ trụ.

7 - Đại Đồng vũ trụ, độc lập, thống nhất, bình đẳng, đem lại sự bình yên cho toàn vũ trụ.

8 - Phát minh khoa học toàn năng toàn giác, khoa học tinh thần, khoa học vật chất, phục vụ cho nền văn minh vũ trụ.

9 - Trở về Cội Nguồn, ví như Bọt nước tan biến trở về là Nước, Tiểu linh hồn trở về Đại linh hồn, trở về thật tánh thật tướng của mình, vô thỉ vô chung, như như bình đẳng.

10 - Là hiện thân toàn năng toàn giác, lập ra vô lượng phương tiện, phù hợp khả năng ở mỗi thời kỳ, độ tận thiên hạ, cứu vớt sanh linh.

11 - Sự hiện thân của Khai Hóa Tổ Tiên, lưu truyền nòi giống con người có mười mục đích như thế, lợi ích như thế, nhưng KHAI HÓA TỔ TIÊN hiện thân bằng cách nào, khi để trở thành Cha Trời Mẹ Trời (Cha Trời chính là Chúa Trời).

12 - TỔ TIÊN bản thể linh giác vốn vô vi, muốn hiện thành con người hữu vi phải theo một phương pháp nhất định.

13 - KHAI HÓA TỔ TIÊN, phải dùng đến ý niệm tóm thâu, giống như lực nam châm hút lấy sắt, thép, kẽm, chì, Tổ Tiên dùng ý niệm tóm thâu tinh khí tiên thiên tinh hoa chơn DƯƠNG hiện thân ra ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI hình thể con người 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, hào quang vạn nghìn châu báu rực rỡ vô biên.

14 - KHAI HÓA TỔ TIÊN, lại tiếp tục dùng ý niệm tóm thâu tiên thiên tinh hoa khí hóa chơn ÂM hiện thân ra ĐỨC ĐỊA MẪU MẸ TRỜI, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, hào quang vạn nghìn châu báu đẹp lạ rực rỡ vô biên.

15 - Sự hiện thân của TỔ TIÊN, một DƯƠNG, một ÂM, một NAM, một NỮ, làm cho hư không bỗng sáng rực rỡ lên như báo hiệu ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU MẸ TRỜI ra đời.

16 - Chuẩn bị cho cuộc hành trình lưu truyền nòi giống con người TIÊN RỒNG, thay thế tổ tiên trông coi vũ trụ, cũng như mười điều đã nói trên.

17 - ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI khi có con, lấy tên theo con gọi là LẠC LONG QUÂN, vì con trời chính là thiên tử, thiên tử Long Quân, Cha Trời Long Hoa, Con Trời Long Quân.

18 - ĐỨC ĐỊA MẪU MẸ TRỜI, khi có con gọi là MẸ ÂU CƠ, Cha trời, Mẹ trời, chọn lấy quả địa cầu NAM THIỆN BỘ CHÂU, quả địa cầu mà chúng ta đang sanh sống, làm nơi sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống Tiên Rồng cho đến bây giờ, từ nơi hư không trung tâm vũ trụ hai đấng TIÊN RỒNG, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, bay đến Trái Đất từ từ đáp hạ xuống đỉnh núi LONG HOA, dãy núi hình Rồng long hình địa cốt Trái Đất, làm cho Trái Đất rung động, chim muôn vạn thú kinh hoàng hoảng sợ, không biết chuyện gì đã xảy ra, mây ngũ sắc bỗng nhiên xuất hiện, dưới mặt đất muôn loài hoa chen nhau đua nở, cây cối khô héo lâu ngày bỗng đâm chồi nẩy lộc xanh tươi trở lại, sông suối khô cạn, tự nhiên nguồn mạch sung túc, chảy tuôn róc rách thấm nhuần mặt đất, bầu trời mát mẻ trong xanh, nhật, nguyệt, tinh tú, thi nhau tỏa sáng, dưới đất, trên không, phụng hoàng bay lượn nhảy múa ca hát không ngớt, dưới đất trên không rồng thiêng uốn khúc ngúc ngoắc vẫy đuôi, 8 muôn 4 nghìn loài như đi vào an lạc mới.

19 - Từ nơi ngọn núi LONG HOA, muôn đạo hào quang tỏa lên rực rỡ, mang theo mùi hương thơm ngát, loài cầm, thú nào hít được, thì không còn đói khát không những tuổi thọ tăng cao, mà còn thông minh lanh lợi khác thường, như uống nhằm cam lộ Linh Hồn phấn chấn thấy một biết mười biết trăm.

20 - Các loài cầm thú có pháp thuật thần thông, thấy ngọn núi Long Hoa muôn đạo hào quang tỏa lên rực rỡ, chúng chuyền cho nhau thông tin nầy, thế là từ bốn phương tám hướng khắp quả địa cầu, các loài thần thú, thần cầm, lũ lượt bay đến làm cho ngọn núi Long Hoa, trên không dưới đất chật nghẹt, không khác gì ngày hội của thú cầm.

Hết phần 3 chương 1

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 1

Long Hoa Pháp Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 1

PHẦN 4

TINH HOA KHÍ HÓA NGŨ ĐỊA KIM – MỘC – THỦY – HỎA – THỔ TẠO THÀNH BỌC TRỨNG ÂU CƠ ĐỒNG BÀO ANH EM


Đây nói về CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đáp xuống ngọn núi Long Hoa, gây ra chấn động địa cầu, liền thâu nhỏ thân hình lại cao độ vài mươi trượng mà thôi.

1 - ĐỨC ĐỊA MẪU, ÂU CƠ MẸ TRỜI, liền gồm thâu tinh hoa khí ngũ địa, NGŨ HÀNH, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ở bốn phương đông, tây, nam, bắc, khắp địa cầu, trung ương HÀNH THỔ nữa là năm, và linh khí linh tuyền sâu dưới dãy núi Long Hoa.

2 - Tạo thành phôi thai trăm trứng, cùng trong một bọc trứng to lớn trong bụng mẹ Địa Mẫu Âu Cơ. Dãy núi LONG HOA, là dãy núi hình RỒNG dãy núi thu hút tinh hoa khí hóa của trời đất hàng triệu triệu năm linh thiêng có một không hai trong thời ấy.

3 - VÔ CỰC, LƯỠNG NGHI, ÂM – DƯƠNG, gồm đủ, TỨ TƯỢNG đủ đầy, BÁT QUÁI chuyển xây, NGŨ HÀNH, ĐỊA CHI không thiếu, MỘT TRĂM CHI KHÍ trấn khắp 7 phương, đông, tây, nam, bắc, trung ương, thượng, hạ. ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ, tóm thâu tinh hoa khí ngũ địa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, khắp địa cầu, cũng như khí ngũ địa của dãy núi Long Hoa, kết tụ phôi thai trăm trứng, cùng trong một bọc to lớn ĐỒNG BÀO ANH EM. Vì vậy trăm trứng cũng thành năm màu da khác nhau, Kim trứng da trắng, Mộc trứng da chàm, Thủy trứng da đen, Hỏa trứng da đỏ, Thổ trứng da vàng.

4 - Sự hình thành phôi thai, dưỡng nuôi bào thai, phải trải qua một thời gian khá lâu, đúng chu kỳ tự nhiên ở đỉnh cao của tuổi thọ, giữa tiểu kiếp thứ năm, con người sanh ra trung bình thọ 60 nghìn tuổi, yểu 40 nghìn tuổi, thọ 80 nghìn tuổi, đại thọ 100 nghìn tuổi. Nên ĐỊA MẪU MẸ TRỜI phải mang thai 9 năm 9 tháng 10 ngày, thì thai nhi con người mới phát triển đầy đủ, lục phủ, ngũ tạng, sáu căn, chín khiếu hoàn hảo, trở thành con người hài nhi (xác thân tiểu thiên vũ trụ).

5 - TINH CHA, HUYẾT MẸ, tinh hoa khí hóa của trời, tinh hoa khí hóa của đất hòa quyện vào nhau tạo lên thể xác con người, tiểu thiên vũ trụ, một thể xác quý hiếm mà Cha Trời, Mẹ Trời khai tạo ra, lưu truyền mãi cho đến bây giờ.

RỒNG, RẮN, CẦM, THÚ ĐẦU THAI

ĐỊA MẪU MẸ TRỜI mang thai một thời gian khá lâu chín năm, chỉ còn chín tháng, mười ngày nữa là đến ngày khai hoa nở nhị, ĐỨC ĐỊA MẪU MẸ TRỜI, nói với ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI.

6 - Nầy ông thời giờ đầu thai làm người đã đến, giờ thì đến lượt ông, ông hãy gọi muôn loài bò sát, cầm, thú, đến, để chúng đầu thai làm con người, làm con cái của chúng ta, ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, nghe ĐỊA MẪU MẸ TRỜI nói thế, tức thời từ nơi cửa miệng của ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, trùng trùng điệp điệp lớp lớp hào quang tua tủa phóng ra khắp cùng trái đất, tạo ra vô số vô biên âm thanh vi diệu, truyền xa đến tận chân trời góc bể, khắp nơi khắp chốn khắp quả địa cầu, chim muông, vạn thú, trăm nghìn bò sát là những con chúa tể đầu đàn, nghe được âm thanh ấy liền cấp tốc lên đường đến nơi Cha Trời đang gọi.

7 - Lúc bấy giờ xa gần trên không, xa gần ở đỉnh núi Long Hoa, lớp lớp mây ngũ sắc, đã biến thành hàng vạn cây báu khổng lồ, các loài bò sát, cầm, thú, khắp mặt địa cầu, loài ở hang, ở động, loài ở rừng, ở núi, loài ở cây, ở đất, loài ở sông, ở biển, loài ở tuyết, ở lửa, thi nhau bay đến dãy núi Long Hoa, rợp trời rợp đất, nhìn các loài bò sát, cầm, thú, chúng bay đến lớp ở trên không, lớp ở trên cây báu, lớp ở mặt đất, đông vô số vô biên không thể tính đếm cho hết được, chúa tể của các loài bò sát, cầm, thú, đều có mặt.

8 - Các loài thần thú, thần cầm, thần bò sát, chúng thấy hai đấng Tiên Rồng, cao lớn khổng lồ kỳ lạ hào quang phóng ra tua tủa muôn màu muôn sắc xinh đẹp tôn nghiêm, nhưng rất hiền lành, có loài bạo dạng đến gần, để nhìn cho rõ ĐỊA MẪU MẸ TRỜI, thấy chúa tể của muôn loài đến đông đủ, thì toàn thân của Địa Mẫu Mẹ Trời, trổi dậy mùi hương lan tỏa khắp, muôn loài cầm, thú, bò sát, chỉ cần hít vào không những hết đói cả tháng, mà linh hồn cũng sáng suốt minh mẫn lạ thường, nhạy cảm vô biên.

9 - Nhất là loài RỒNG, loài PHỤNG, loài KHỔNG TƯỚC, loài KỲ LÂN, kế đến loài VOI, loài SƯ TỬ, loài HỒ, kế đến NGỰA, TRÂU, DÊ, CHÓ, MÈO, HEO, GÀ, vân vân…ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, thấy chúng nó đã hít huệ hương, trí hương, giác hương, giới hương, định hương, thiện hương, dũng hương, tín hương, nghĩa hương, lễ hương, nhẫn hương, xả hương, nhịn hương, nhục hương, lạc hương, thiên hương, …

10 - Liền dùng trăm nghìn muôn ức hào quang phát ra muôn vạn âm thanh vi diệu, cùng một lúc thuyết giáo nói chuyện, với muôn nghìn chủng loại khác nhau cầm, thú, bò sát.

11 - LỜI TRUYỀN DẠY CỦA ĐỨC CHA TRỜI: Hỡi các loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, Ta đây là đấng Chúa vũ trụ, đấng tạo lập lên tất cả, nay Ta gọi các Ngươi đến đây là để nói rõ, các Ngươi từ đâu có ra, thì các Ngươi phải hiểu, mà biết đường trở về, thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử, thoát khỏi cảnh ngu si khốn khổ.

12 - Khi xưa Ta khai tạo ra LỰC, KHÍ, NƯỚC, LỬA, ĐẤT, ngũ đại vũ trụ, khai lập thành tam thiên đại thiên thế giới, ba cõi vật chất, THIÊN ĐÀNG, TRẦN GIAN, ĐỊA PHỦ, 28 tầng trời, 4 cõi trần gian, 18 tầng địa phủ, khai tạo ra NHẬT, NGUYỆT, TINH TÚ, THIÊN HÀ, NGÂN HÀ, THIÊN – ĐỊA, TRỜI – ĐẤT, ÂM – DƯƠNG, KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ, sau cùng là BỐN QUẢ ĐỊA CẦU.

13 - Thì Ta quá mệt đi vào giấc ngủ say, Ta có một cái tánh đặc biệt, đó là thiên tánh tự nhiên, khi Ta thức thì pháp thân linh giác Ta chánh giác quang minh.

14 - Nhưng khi Ta ngủ, nhất là giấc ngủ say không còn kiểm soát được pháp thân linh giác của Ta nữa, thì pháp thân linh giác của Ta trở thành pháp thân linh giác VÔ MINH, bất giác quên hết.

15 - Dù Ta đi vào giấc ngủ quên, nhưng cái tánh THẤY, NGHE, HAY, BIẾT tự nhiên không hề thay đổi. Với cái tánh thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên nầy phản tỉnh đo lường khởi tưởng phân biệt xâm nhập vào thế giới vật chất, ưa thích thế giới vật chất, khởi tưởng liên tục như dòng nước chảy không ngớt.

16 - Tức thời pháp thân linh giác Đại Linh Hồn của Ta một phần lớn bể ra từng mảnh nhỏ thành Linh Thức Tiểu Linh Hồn nhiều vô số vô biên không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, như số vi trần cát bụi, vô tận vô biên.

17 - Những mảnh LINH THỨC, như số vi trần cát bụi ấy, lần lần chuyển hóa thành LINH CĂN, tiến hóa thành LINH HỒN, những linh hồn đó chính là linh hồn của các Ngươi, các Ngươi đã trải qua vô lượng vô biên số kiếp sanh tử, đầu thai qua lại ăn nuốt lẫn nhau, sát phạt nhau vô cùng thê thảm, linh hồn các Ngươi càng tiến hóa càng lạc lối lạc Cội lạc Nguồn, trở thành hung tợn hiểm ác càng lên cao, thì sự ăn nuốt, tàn sát lẫn nhau càng dã man hơn khủng khiếp hơn.

18 - Tiểu linh hồn các Ngươi ví như Bọt nước, còn Đại linh hồn Ta ví như Nước, Bọt nước từ Nước sanh ra, nhưng Bọt nước không biết Cội Nguồn của mình chính là Nước.

19 - Ta là đại linh hồn vũ trụ, còn các Ngươi là Tiểu linh hồn vũ trụ, Tiểu linh hồn từ Đại linh hồn mà ra, nhưng Tiểu linh hồn các Ngươi lạc Cội mất Nguồn, không biết đường về, bởi vì các Ngươi mang theo tánh vô minh ấy khi ngủ của Ta.

20 - Trở thành tánh ngu si của các Ngươi, cũng từ cái tánh ngu si nầy, dẫn dắt các Ngươi đến con đường hung tàn bạo ác, con đường sát phạt cấu xé ăn nuốt lẫn nhau mãi mãi trong thống khổ dục vọng điên cuồng sát phạt liên miên.

21 - Không những các Ngươi khốn khổ trong cuộc sống sát phạt ăn nuốt lẫn nhau, mà còn khốn khổ trong sanh tử luân hồi đọa đày khắp nẻo, khốn khổ xây chuyển trong bộ máy tuần hoàn tiến hóa vũ trụ, thành, trụ, hoại, không.

22 - Linh hồn các Ngươi lại phải chìm đắm lạnh lẽo tối tăm ở kiếp không hàng triệu triệu năm.

23 - Linh hồn của Ta ví như Nước, Linh hồn các Ngươi là bọt nước, Bọt nước với Nước cũng chỉ là một, nhưng không phải một, mà là hai, vì Linh hồn các Ngươi là Bọt nước, còn linh hồn của Ta là Nước, tuy một mà hai tuy hai mà một, Nước và Bọt nước không tách rời nhau.

24 - Từ khi bọt Nước Tiểu Linh Hồn các Ngươi sanh ra, chưa bao giờ rời khỏi Đại Linh Hồn của Ta. Nước và Bọt nước chưa hề rời xa nhau, chính bọt nước Tiểu Linh Hồn các Ngươi không biết đấy thôi. Vì bọt nước Tiểu Linh Hồn các Ngươi lạc Cội mất nguồn, nên không hay biết mình đang ở trong lòng của nước Đại Linh Hồn của TA.

25 - Để ta nói rõ hơn, Tiểu linh hồn bọt nước các Ngươi, đa sanh sống trong Đại linh hồn hư không vũ trụ Linh giác của Ta. Tiểu linh hồn các Ngươi không cách gì ra khỏi Đại linh hồn của Ta, vì ra khỏi Đại linh hồn của Ta thì Tiểu linh hồn các Ngươi sẽ bị hủy diệt ngay.

26 - Các Ngươi làm gì nghĩ gì Ta đều thấy, nghe, hay, biết, tất cả cũng như muôn vạn loài cá sống trong lòng đại dương, cá làm gì, nghĩ gì, đại dương nước thấy rõ, nghe rõ, hay rõ, hiểu rõ.

27 - Thân xác của các Ngươi là thân xác bò sát, cầm, thú, cũng không còn cách nào tiến hóa lên được nữa, vì thế Linh hồn các Ngươi mãi mãi là Linh hồn cầm, thú, bò sát, đầu thai qua lại ăn nuốt lẫn nhau, sát phạt lẫn nhau, ác nghiệp dâng cao khổ mãi không ngừng.

28 - Các Ngươi nên nhân cơ hội nầy, xả bỏ xác thân, CẦM, THÚ, BÒ SÁT, ngu si kia đi, LINH HỒN đầu thai vào loài NGƯỜI, một thể xác hoàn hảo, thể xác TIỂU THIÊN VŨ TRỤ. Không những Linh hồn các Ngươi tiến hóa nhanh chóng, trí huệ vô tận vô biên, nhờ thân xác CON NGƯỜI, các Ngươi tiến lần đến làm chủ được mình, làm chủ Linh hồn Làm chủ vũ trụ.

29 - Không những Linh hồn các Ngươi thoát khỏi loài Cầm, thú, bò sát, ngu si đần độn, được làm NGƯỜI, đứng thẳng, đầu đội trời chân đạp đất, thoát khỏi loài bò sát, cầm, thú, thân ngang.

30 - Linh hồn các Ngươi làm người, tức là làm con của ta, con trời, con của đấng tối cao, đấng đã lập lên tất cả, các Ngươi sẽ thay Ta làm chủ vũ trụ, trong coi vũ trụ, giang san rộng lớn giàu có của Ta, nhờ thân xác con người, các Ngươi sẽ trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, thần thông trí huệ pháp thuật vô biên, các Ngươi thay ta tạo lập lên thế giới thiên đàng cực lạc, thế giới hạnh phúc, thoát khỏi sanh tử, làm chủ sanh, lão, bệnh, tử.

31 - Loài nào đầu thai trước, loài đó sẽ ở ngôi vị CHÍ TÔN, làm đàn anh của loài người và tiếp theo sự đầu thai sẽ phân theo ngô vị thứ lớp, khi ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, thuyết giáo xong, Chúa tể các loài, thần thú, thần cầm, thần bò sát, vui mừng khôn xiết, xả bỏ thân xác Linh hồn liền đầu thai vào bụng mẹ ĐỊA MẪU ÂU CƠ.

32 - Để được làm con CHA TRỜI, MẸ TRỜI, CHÚA TỂ CÁC LOÀI RỒNG nhanh chóng xả bỏ thân xác đầu thai trước nhất ở ngôi số 1.

33 - Kế đến CHÚA TỂ CÁC LOÀI PHỤNG HOÀNG, nhanh chóng xả bỏ thân xác đầu thai kế tiếp ở ngôi số 2.

34 - Kế đến CHÚA TỂ CÁC LOÀI KHỔNG TƯỚC, CHÚA TỂ CÁC LOÀI KỲ LÂN, ở ngôi số 3.

35 - Kế đến CHÚA TỂ CÁC LOÀI VOI, CHÚA TỂ CÁC LOÀI SƯ TỬ, CHÚA TỂ CÁC LOÀI HỔ, ở ngôi số 4.

36 - Kế đến CHÚA TỂ CÁC LOÀI NGỰA, CHÚA TỂ CÁC LOÀI TRÂU, CHÚA TỂ CÁC LOÀI GẤU, CHÚA TỂ CÁC LOÀI KHỈ, CHÚA TỂ CÁC LOÀI RẮN, CHÚA TỂ CÁC LOÀI CHÓ, CHÚA TỂ CÁC LOÀI GÀ, CHÚA TỂ CÁC LOÀI MÈO ở ngôi số 5… và sự đầu thai hết sức bình đẳng, không ngăn cấm loài nào. CHA TRỜI, MẸ TRỜI thấy đầu thai đủ số 100 thì không cho chúng xả bỏ thân xác nữa.

37 - Chỉ riêng có ba con CHÚA TINH YÊU QUÁI, đứng đầu các loài Yêu Tinh, không phải CẦM, không phải THÚ, đó là CHỒN CÁO LOÀI CÓ CÁNH, THUỒNG LUỒNG SẤU CÓ CÁNH, CÂY LÂU NĂM HÓA THÀNH YÊU TINH QUỶ QUÁI, chúng đa nghi xảo quyệt, trộm, cướp, thích nửa tối nửa sáng là lối sống của chúng.

38 - Chúng nghi ngờ lời thuyết giáo của ĐỨC CHA TRỜI, nên bỏ lỡ cơ hội làm con của trời:

1) - HỒ TINH, là loài chồn cáo có cánh, Chúa Tể các loài không phải CẦM, không phải THÚ, lắm mưu, nhiều mẹo, đa nghi xảo quyệt, khôn khéo lừa đảo, trộm cướp, lén lút, thích nửa tối nửa sáng, hồ tinh nghi ngờ lời thuyết giáo của Đức Cha Trời, nên bỏ lỡ cơ hội, đầu thai làm con của Đức Cha Trời.

2) - NGƯ TINH, là loài thuồng luồng Sấu có cánh, không phải CẦM, không phải THÚ, không phải loài BÒ SÁT, không phải CÁ. Tánh tình hung dữ, đa nghi mưu mẹo, xảo ngôn đa biện, khôn khéo lừa đảo, trộm, cướp ngang tàn, ác độc háo chiến, háo thắng háo sát, diệt cả tổ tông của chúng là loài khủng long, với cái tánh đa nghi, tự tôn, tự đại, coi các loài không ra gì, chúng xem thường lời truyền dạy CHA TRỜI, nên bỏ lỡ cơ hội đầu thai làm người làm con của Đức Cha Trời.

3) - MỘC TINH, loài cây không những to lớn, lại sống Rất lâu, loài cây ăn thịt, luôn tiết ra mùi hương lạ dụ muôn loài vật đến để ăn thịt, kể cả các loài cầm thú bò sát cũng bị chúng xơi, với cái tánh khôn khéo nắm bắt thời cơ, không bỏ qua cơ hội, khuyến dụ tài tình, ganh ghét sự cao sang của Cha Trời Mẹ Trời, thần thông quảng đại Cha Trời Mẹ Trời, với thái độ ngạo mạn, lại không tin lời dạy của Đức Cha Trời, nên bỏ lỡ cơ hội đầu thai làm người, làm con của Trời.

Nhìn thái độ ganh ghét, tự tôn, tự đại, háo thắng háo sát, lắm mưu nhiều mẹo của chúng, chúng đến đây với mục đích, thực hiện mưu đồ hưởng lợi từ hai bên.

CHA TRỜI, MẸ TRỜI, không những không quở phạt chúng, mà nghĩ chúng là kẻ có lợi cho sự tu luyện con cái nhà trời.

Muốn tu luyện thành chánh quả, phải nhờ cái ác khảo đảo tôi luyện phản tỉnh mới thành, có đại ác mới thấy đại thiện, ớn cái xấu thì mới quý cái tốt, thấy khổ mới đi tìm sự vui, chán ngán tai họa mới hướng về cội phúc. Muốn có thiên đàng phải thoát ra từ cõi Địa Ngục, đây chính là nguồn lợi lớn cho con cái nhà Trời tiến hóa luyện tu.

Vì hiểu thế Ba con Quỷ Chúa có lợi cho sự tu luyện Con Cái tiến hóa Linh Hồn mau tiến Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. ĐỨC CHA TRỜI, không làm hại chúng, mà còn nói, nầy ba con Tinh Quỷ, LUẬT TẠNG vũ trụ rất công minh, nếu ba Ngươi thắng được con Ta, thì các Ngươi có quyền làm chủ vũ trụ, làm chủ nhân loại con người.

39 - Ba con tinh quỷ nghe ĐỨC CHA TRỜI phán thế, không những không cảm ơn, mà còn cao ngạo phóng lên không đầy vẻ thách thức, như nói rằng hãy nhớ lời. Nhìn ba con tinh quỷ bay đi biệt dạng, ĐỨC CHA TRỜI, nở nụ cười đầy bí hiểm, khó ai hiểu được thâm ý của Trời, bí mật mãi mãi là bí mật.

40 - Từ khi các loài CHÚA TỂ đầu thai vào bụng mẹ ĐỊA MẪU ÂU CƠ, để được làm người làm con Trời, phải trải qua chín năm, chín tháng, mười ngày mới chào đời, trong thời gian ấy, ĐỊA MẪU ÂU CƠ, chăm nuôi con cái trong bụng cẩn thận, tóm thâu tinh hoa khí hóa thiên địa trời đất để nuôi con, từng ngày từng giờ với công lao mang thai, sanh thành, dưỡng nuôi khổ nhọc trong bụng mẹ, kể sao cho hết nói sao cho cùng, nhân loại cháu con không lấy gì đền đáp nổi.

41 - ĐỨC CHA TRỜI nhìn sự kham khổ của ĐỊA MẪU liền ngẫm nghĩ vì muốn sanh ra nhân loại phàm trần bằng xương bằng thịt, lưu truyền nòi giống con người, để cho muôn loài vạn vật, côn trùng thảo mộc, tiến hóa lên loài bò sát, cầm, thú, được đầu thai làm người, tiến hóa linh hồn lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở về Nguồn Cội, thành Chánh Đẳng Chánh Giác, giải thoát sanh tử khốn khổ, làm chủ vũ trụ.

42 - ĐỊA MẪU MẸ TRỜI, mang thai theo quy luật tự nhiên của người phàm trần ở vào giai đoạn thời đó, thì những người con của ĐỊA MẪU mới ở lại sống nơi chốn trần gian được, nơi quả địa cầu nầy, một thứ khổ mang thai, sanh con, nuôi con, dạy con, khôn lớn nên người, ĐỊA MẪU là người đầu tiên trải qua kham khổ khó nhọc ấy.

43 - Thật ra mà nói với thần thông pháp thuật vô hạn của CHA TRỜI, MẸ TRỜI thì không cần mang thai sanh con nuôi con khổ nhọc như vậy đâu (chỉ cần nháy mắt là biến hóa tạo ra hàng loạt con người) nhưng những con người đó là con người bằng pháp thuật, không phải con người trần tục, xác thân phàm trần, ăn uống đói khát, sanh con đẻ cái theo quy luật tự nhiên, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người phàm trần, để cho các linh hồn đầu thai tu luyện, chịu kham chịu khổ tu hành tiến hóa, lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, tiến lên cảnh giới Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lối sống có nhân có quả, có khổ có vui, có họa có phúc, có siêu có đọa thì Linh hồn mới tiến hóa lên đỉnh cao được, tất cả đều theo quy luật tự nhiên.

44 - Vì vậy để khai tạo ra con người phàm tục, sống chung với muôn loài vạn vật, ĐỨC ĐỊA MẪU MẸ TRỜI, phải trải qua sự khốn khổ, mang thai, nuôi thai, sanh con đẻ cái, theo luật tự nhiên, nên phải trải qua sự kham khổ lâu dài như vậy, 9 năm 9 tháng 10 ngày mới khai hoa nở nhị nhân loại anh em chào đời.

Long Hoa Pháp Tạng là Đại Kinh tối thượng thừa vũ trụ đứng sau Long Hoa Thiên Tạng. Chỉ cần đọc một câu một chữ thì cũng đã tai qua nạn khỏi. Huống chi là đọc hết bộ Long Hoa Pháp Tạng Thì phải nói những người nầy không bao lâu sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác. Huống chi là biên chép ấn in, hoặc giảng giải cho người khác nghe. Thì những người nầy con cháu đời đời vinh hiển. Gia đình ấm êm hạnh phúc Ông Bà Nội Ngoại siêu sanh thiên giới. Cầu chi đặng nấy muôn đời vạn kiếp thường làm vua chúa uy danh lừng lẫy. Đất nước VIỆT NAM là đất nước ĐỊA LINH, đã là đất nước ĐỊA LINH thì phải sản sanh ra hàng loạt NHÂN KIỆT, vì vậy đất nước VIỆT NAM không những là đất nước anh hùng, con cháu VUA HÙNG, mà còn lắm bậc kỳ tài, giác ngộ, thấu rõ Nguồn Cội ông cha, mở cửa đón anh em khắp năm châu, bốn biển, cùng tiến lên thế giới ĐẠI ĐỒNG, LONG HOA ĐẠI HỘI, LỊCH SỬ CON RỒNG CHÁU TIÊN RA ĐỜI. Văn hóa CỘI NGUỒN là văn hóa chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, không có người làm chúa tể ĐỘC QUYỀN, tổ chức ĐỘC QUYỀN, mà chỉ sống theo THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, THIÊN Ý CHA TRỜI, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN VĂN MINH, Sống đúng, làm đúng, những gì, xã hội đồng tình, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, CÔNG LÝ, LÀ TRÊN HẾT, TỔ QUỐC CỦA DÂN, ĐẤT NƯỚC CỦA DÂN, NÊN NHÀ NƯỚC CỦA DÂN DO DÂN VÀ VÌ DÂN. MỘT NHÀ NƯỚC THAY TRỜI HÀNH ĐẠO, tẩy trừ gian ác, một nhà nước chính nghĩa, bảo vệ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI, giữ vững độc lập tự chủ, giữ vững sự thừa kế của ông cha, sống hòa bình độc lập tự do, có làm được như vậy mới xứng đáng là CON HỒNG CHÁU LẠC, CON RỒNG CHÁU TIÊN, CON CÁI CỦA NHÀ TRỜI, theo lời dạy QUỐC TỔ.

Hết phần 4 chương 1

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 1

Long Hoa Pháp Tạng

* * *CHƯƠNG 1

PHẦN 5

NHÂN LOẠI ANH EM CHÀO ĐỜI


ĐỊA MẪU MẸ TRỜI, biết đã sắp đến giờ sanh nở, liền nói với CHA TRỜI rằng, ông hãy ban cho con cái lời nguyền hồng phúc đi.

1 - ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, nhìn về vũ trụ giang san rộng lớn của mình, chưa có người trông coi, và sáng tạo cải tiến cho thêm xinh đẹp, lập lên các cõi nước trời trang nghiêm hiện đại, kỳ quang bảo tháp cổ kính nguy nga lộng lẫy thiên đàng cực lạc quốc.

2 - ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, lại nghĩ rằng, Ta là hiện thân của ĐỨC TỔ TIÊN, đấng tối cao vũ trụ, đấng chúa của linh hồn, cũng như vật chất, Ta cũng cần có người kế nghiệp, đó chính là con cái của Ta, thay thế Ta làm chủ vũ trụ.

3 - ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, lại nghĩ pháp thân ta vô cùng vi diệu, khó thể nghĩ bàn, đó là CỘI NGUỒN của tất cả trời đất, vạn vật sanh linh cùng vũ trụ.

4 - Pháp thân ta là PHÁP THỂ ĐẠI ĐỒNG, TỰ DO, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ TẠI, đã thành luật tự nhiên xưa nay, CÔNG ĐẠO HIẾN TẠNG VŨ TRỤ, Ta cũng cần có người thay thế Ta, duy trì công đạo THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, cầm cân nẫy mực phân minh, Nên Đức Cha Trời phán truyền rằng.

5 - Nầy hỡi các con của Ta, khi các con chào đời, sẽ vang tiếng sấm lớn, tiếng sấm của trí tuệ, tiếng sấm chúa tể muôn loài, các con sẽ có trí huệ sáng hơn mặt trời, sáng hơn hào quang của Ta.

6 - Các con sẽ trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN CHÚA vào ba ngôi báu của ta, đó là NGÔI THIÊN TẠNG, NGÔI PHÁP TẠNG, NGÔI LUẬT TẠNG, vào ba ngôi CHÍ TÔN, thay thế ta điều hành vũ trụ, và lập lên các cõi nước trời, các cõi thiên đàng cực lạc quốc, làm cho tam thiên, đại thiên thế giới, vũ trụ, mỗi ngày mỗi thêm rực rỡ xinh đẹp trang nghiêm. Lời nguyền của ĐỨC CHA TRỜI vừa dứt, thời ĐỊA MẪU MẸ TRỜI, đã sanh ra một bọc to lớn khổng lồ, sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa, làm chấn động hư không toàn vũ trụ, (tiếng sấm đại đồng) kế theo là 100 tiếng sấm nổ, làm chấn động địa cầu, vũ trụ, liên miên như muốn đến hồi sụp đổ.

7 - Như báo hiệu cho tất cả muôn loài vạn vật biết, nhân loại con người đã ra đời, thay thế cha ông làm chủ vũ trụ, cai quản thế giới vật chất, cũng như thế giới linh hồn, đi theo thiên luật Thiên Ý Cha Trời, kế thừa cơ nghiệp vũ trụ Ông Cha.

8 - Muôn sanh linh, cùng vạn vật, cũng như muôn loài bò sát, cầm, thú, vô cùng hoảng sợ, khiếp đảm khi nghe tiếng sấm vang dậy, làm chấn động linh hồn của chúng, làm chuyển rung trời đất, chấn động tam thiên đại thiên thế giới, muôn loài vạn vật, bò sát, cầm, thú, như linh cảm là hàng loạt chúa tể con người ra đời, từ đây chúng sẽ bị cai trị.

9 - Chúng nhìn thấy trùng trùng điệp điệp muôn đạo hào quang phóng tỏa lên từ đỉnh núi Long Hoa, mỗi lúc một dữ dội, âm thanh sấm nổ cứ vang rền, không dứt, làm rung động khắp cả núi rừng, khắp cả năm châu bốn bể.

10 - Nhất là ba con tinh quỷ tâm hồn chúng hoảng loạn run sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra chúng liền bay lên không trung nhìn thấy hào quang trùng trùng điệp điệp tỏa lên từ đỉnh núi Long Hoa, chúng liền bay đến đó, thì hết sức kinh hoàng 100 người con của Đức Cha Trời đã ra đời.

11 - Những tia hào quang tỏa ra từ trăm người con của đức Cha Trời, làm chúng đau đớn đến tận tim gan ngạt thở, như hàng vạn mũi kim đâm vào tim gan của chúng, làm chúng hoảng sợ khiếp kinh ẩn mình trốn thoát, không dám qua đầu nhìn lại nữa.

12 - Khi ấy năm dòng sữa MẸ ĐỊA MẪU tuôn chảy ra bay lên không gian hóa thành những hạt giống ngũ cốc rơi xuống khắp mặt địa cầu và mọc lên hàng loạt NGŨ CỐC, không những ở trần gian, mà còn ở các tầng trời hạ thiên vũ trụ, dần dần lan ra khắp cùng mặt đất, cũng như lan ra khắp cõi trời địa cư thiên, cũng như Kim Sơn Bảy Núi, khi con người con trời đi đến đâu, thì nơi đó có dòng sữa MẸ để sanh sống.

13 - DỜI CON VỀ PHƯƠNG BẮC CHÂN DÃY NÚI LONG HOA. ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, nói với ĐỊA MẪU rằng nầy bà, không bao lâu nữa thì dãy núi LONG HOA sẽ bị sụp, vì linh tuyền linh khí của dãy núi đã bị khô cạn, không thể chịu nổi những trận động đất lớn vì vậy sự sống của dãy núi cũng như sự sống của con cái không được an toàn.

14 - Lại nữa gần cuối tiểu kiếp đất đai phương Đông nầy cũng như phương Tây, động đất dữ dội, lục địa giãn nở tách ra, phần lớn đất đai biến thành biển cả sông hồ, những đất đai bằng phẳng phương đông phần lớn ngập chìm trong biển nước, dãy núi LONG HOA vốn đã bị sụp, lại càng sụp thêm nữa, vì vậy con cái nhân loại cuối tiểu kiếp thứ năm sự sống không được an toàn.

15 - Chúng ta dẫn con cái về phương bắc chân của dãy núi Long Hoa tức là địa phận nước XÍCH QUỶ, chín đời KINH DƯƠNG VƯƠNG, cách đây hơn năm nghìn năm ở thời Kinh Dương Vương thứ 9 thời cuối, nơi sinh ra QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG (xem Long Hoa Mật Tạng sẽ rõ) hiện nay là địa phận, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, nói chung là bao trùm hầu hết miền Giang Nam lãnh nam Trung Quốc, giáp liền với sông Trường Giang, chính là chân núi phía BẮC của dãy núi Long Hoa, đất đai nơi đây bằng phẳng, cây cối xum xuê, hoa hiền trái ngọt, thế là Cha Trời Mẹ Trời dẫn con cái bay về phương bắc.

16 - Sau khi 100 người con trời ra đời sanh sống cùng CHA TRỜI, MẸ TRỜI, một thời gian khá lâu thấy con cái quen lần thích nghi với cuộc sống Cha Trời mới đề nghị với Mẹ Trời là dời con cái đến nơi khác, tuy dãy núi Long Hoa có sụp nhưng chân núi phía BẮC vẫn an toàn.

17 - Thế là ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, cùng ĐỊA MẪU MẸ TRỜI, bay lên không trung phất tay một cái, tức thời 100 người con liền bay lên không trung theo cha mẹ bay về phương bắc của dãy núi Long Hoa, hạ xuống phía nam gần sông Trường Giang bấy giờ, nơi đây đất đai bằng phẳng, cây cối sum suê, sông, hồ, kinh rạch, đồi rừng bạt ngàn thuận tiện cho cuộc sống.

18 - Bốn mùa tám tiết, xuân, hạ, thu, đông, thời tiết giao hòa, lúc nào cũng có hoa quả sum suê, tràn đầy sự sống, bảo tồn nòi giống con người, nhìn những dãy đồi bạt ngàn mênh mông xa thẳm, sông suối nước trong ven vét, địa cuộc RỒNG CHẦU, HỔ PHỤC, QUI ĐỊNH, PHỤNG AN, chim muôn vạn thú ở đây đông vô số, vô biên, nhất là loài khỉ, loài vượn, loài tinh tinh, đông hơn cả, hàng vạn vạn con.

Khám phá bị mật Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng. Chủ Nghĩa tối cao của nhân loại con người. Các bạn sẽ thấy con đường Đại Đồng rộng mở xuyên suốt từ Trần Gian, Địa Phủ, Thiên Đàng. Con đường mà các bạn không thể nào bỏ qua. Vì con đường Văn Hóa Cội Nguồn là con đường đại hạnh phúc. Con đường đại đoàn kết mà Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu Mẹ Trời đã lựa chọn cho các bạn. Con đường thừa kế những gì Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời đã tạo lập dựng lên.

Hết phần 5 chương 1

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 2

Long Hoa Pháp Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 2

PHẦN 1

SỰ PHÂN BIỆT MÀU DA CHỦNG TỘC


Một hôm ĐỨC CHA TRỜI, cùng ĐỨC ĐỊA MẪU, nhìn đàn con giờ đã khôn lớn, rất giống cha giống mẹ, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, uy nghi như sứ thần tạo hóa, Địa Mẫu Mẹ trời nghĩ con Ta nay đã khôn lớn, chúng có thể nghe, chúng có thể hiểu, nên nói với Cha Trời rằng ông hãy dạy những điều căn bản cho con cái đi.

1 - ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, thường thấy các con không được đoàn kết cho lắm, luôn luôn phân biệt màu da, phân biệt chủng tộc, dù biết rằng một mẹ sanh ra, lần lần DA VÀNG, theo da vàng, DA TRẮNG, theo da trắng, DA ĐEN, theo da đen, DA ĐỎ theo da đỏ, DA CHÀM theo da chàm, luôn luôn phân biệt chia rẽ nhau, dẫn đến bất hòa, mất đoàn kết, sống mất công bằng, sống mất bình đẳng, quyền tự do, quyền ngôn luận không được tôn trọng, CHA TRỜI nhận thấy đây là bước sai lầm lớn của con người, nếu không chấn chỉnh thì đại họa không sao tránh khỏi.

2 - ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI nhìn các con rồi truyền phán dạy rằng: Nầy hỡi tất cả Con của Ta, các Con từ một BỌC mà ra, tuy các Con khác màu da, nhưng các Con cùng chung MỘT CỘI, một cha, một mẹ, một tổ tiên, một chiếc nôi ĐỊA CẦU, một ngôi nhà chung vũ trụ.

3 - Các Con là anh em, các Con phải biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau để mà sống, các Con phải có tinh thần đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, đối xử với nhau thật BÌNH ĐẲNG, đối xử với nhau thật CÔNG BẰNG, tôn trọng quyền TỰ DO, tôn trọng quyền TỰ CHỦ, tôn Trọng QUYỀN SỐNG, tôn trọng quyền MƯU CẦU HẠNH PHÚC, tôn trọng quyền NGÔN LUẬN, tôn trọng quyền TỰ NGUYỆN, TỰ GIÁC, nghe hoặc không nghe, theo hoặc không theo, nếu các Con nói đúng, làm đúng, hợp với cái RIÊNG, trong đó có cái CHUNG, bởi gì mỗi con người đều có những quyền giống nhau ai cũng như ai, mà TỔ TIÊN đã ban tặng cho mỗi một linh hồn các con, những quyền bất khả xâm phạm, đó là quyền BÌNH ĐẲNG, quyền CÔNG BẰNG, quyền TỰ DO, quyền TỰ CHỦ, quyền SỐNG, quyền MƯU CẦU HẠNH PHÚC, quyền NGÔN LUẬN, quyền TỰ NGUYỆN, TỰ GIÁC… đó là những quyền cơ bản của mỗi con người những quyền bất khả xâm phạm, vì vậy bảo vệ những quyền cơ trên tức là bảo vệ cái CHUNG trong đó có cái RIÊNG, bảo vệ cái chung ấy chính là bảo vệ CHÍNH NGHĨA, bảo vệ HIẾN TẠNG VŨ TRỤ, từ hiến tạng vũ trụ sanh ra HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, CÔNG LÝ BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI, đi vào cuộc sống con người, các Con nhớ lấy và làm y theo lời Ta dạy.

4 - Bảo vệ cái CHUNG, trong đó có cái RIÊNG, chung và riêng cùng một hướng đi một con đường ĐẠI ĐẠO rộng lớn, con đừng HIẾN PHÁP ĐẠI ĐỒNG, LUẬT PHÁP ĐẠI ĐỒNG, từ hiến pháp đại đồng, luật pháp đại đồng nầy, khởi sanh ra công lý bảo vệ cái chung cũng như bảo vệ cái riêng của các Con, các Con nhớ lấy và làm y theo lời Ta dạy.

5 - Các Con phải có tấm lòng QUẢNG ĐẠI, có chí NGHĨA NHÂN, đối với anh em đồng loại, có lòng HIẾU THUẬN, đối với TỔ TIÊN, CHA MẸ, biết thương yêu đồng loại, nòi giống TIÊN RỒNG, trung thành với chính nghĩa, tức là bảo vệ quyền lợi CHUNG, trong đó có quyền lợi RIÊNG của mỗi một con người.

6 - Đã là loài người dòng giống TIÊN RỒNG đầu đội trời chân đạp đất, thì các Con phải khác với loài cầm, thú, bò sát, các Con phải sống có khoa học, sống chân thật, sống có lòng tin, sống có chữ tín, không được lừa dối phỉnh gạt lẫn nhau, các Con phải lấy hòa khí, nhân đức làm đầu, tha thứ cho nhau khi có lỗi, nâng đỡ nhau khi lâm nạn, lúc đói khổ, đoàn kết là lối sống văn minh. Chia rẽ là lối sống địa ngục, biết thương yêu đồng loại, biết hi sinh vì đại nghĩa, chăm sóc dạy dỗ con cái sau nầy, đó là lối sống thanh cao, lối sống tiến lên chánh đẳng chánh giác, mất cái gốc cơ bản QUYỀN CON NGƯỜI, ĐẠO LÀM NGƯỜI, thì các Con sẽ mất tất cả, đã là con người, thì chữ HIẾU, bao giờ cũng đứng đầu, vì chữ hiếu là đường dây mật thiết giữa con người đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, mật thiết gắn bó với nhau, con hướng về CHA, cha thương mến con, vì con có hiếu nên cha luôn đùm bọc che chở cho con, lạc Cội mất Nguồn là đều vô cùng tai hại, các con hãy nhớ lấy lời Ta dạy.

7 - Phụng thờ TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, đừng để lạc Cội mất Nguồn, chăm lo nhân hiếu, trung hiếu, thuận hiếu, báo hiếu, hiếu kính, hiếu nghĩa, hiếu lễ. lễ thì lễ nghi, lễ giáo, lễ nghĩa, lễ vật, thành kính đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, cội nguồn của các Con, các Con hãy nhớ lấy nghe theo và làm theo.

8 - Nếu các Con nghe theo lời dạy của Ta, chỉ cần làm theo một nữa thì các Con cũng thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, nếu hiểu được lời dạy của Ta, thì các Con trở thành PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ, THẦN TỔ, CHÚA TỔ. Nếu các Con làm được một phần lời dạy của Ta, thì các Con sẽ được làm vua làm chúa, phạm thiên, đế thích ở các tầng trời, hưởng phước quả hạnh phúc vô tận vô biên, sống trên châu báu tột đỉnh của sự giàu sang.

9 - Nếu các Con chỉ cần làm được một lời Ta dạy, thì các Con sẽ được làm vua làm chúa nơi chốn phàm trần.

10 - Huống chi các con làm theo hai, ba, bốn, lời Ta dạy thì các con sẽ là vua lớn trên các vua, chúa lớn trên các chúa nhỏ.

11 - Nếu các Con chỉ cần nghe theo một lời Ta dạy, chỉ cần một thời gian không quên, nhất là thời gian ở cuối đời, thì các con trở thành các vị thiên thần, thiên thần may mắn, thiên thần giàu sang, thiên thần hạnh phúc, thiên thần uy quyền, thiên thần trí huệ, và còn nhiều vị thiên thần khác nữa, huống chi làm theo trọn đời, một lời hay nhiều lời Ta dạy, thì các Con sẽ trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, khi mãn thân ở trần gian về ở các cõi trời, tầng trời, hưởng giàu sang hạnh phúc, sống mãi trong cung vàng điện ngọc.

12 - Nếu các Con chỉ cần nghe qua lời Ta dạy, nhớ mãi một hai lời không quên, thì các con không những thành các vị thiên thần, muốn chi đặng nấy, cầu chi đặng nấy, có nhiều phép lạ để vui chơi.

13 - Nếu các con nghe những điều Ta dạy, tuy chưa làm theo, nhưng không làm ác, thì các con cũng sanh lên các tầng trời để sống, làm chư thiên, thiên chúng làm dân ở các cõi trời, tưởng ăn có ăn, tưởng mặt có mặt, muốn cái gì có cái đó.

14 - Nếu chỉ khen một lời Ta dạy, thì các Con cũng trở thành các vị thần ở chốn nhân gian, như thần núi, thần Rừng, thần sông, thần biển, thần mưa, thần gió, thần lửa, thần tuyết, thần thổ địa, thần tài.

15 - Nếu có công ca ngợi nhiều lời ta dạy sẽ trở thành vị thần các vì sao, thần mặt trời, thần mặt trăng.

16 - Nếu các Con chỉ cần truyền lại một lời Ta dạy, thì đời đời kiếp kiếp Ta sẽ luôn luôn phù hộ cho các Con, khi nào các Con thấy được chân tâm chân tánh thành chánh đẳng chánh giác mới thôi, huống chi các Con truyền dạy nhiều lời Ta dạy, giải thích cho nhiều thế hệ sau nghe, thì các Con trở thành PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TIÊN TỔ, THẦN TỒ, CHÚA TỔ. ở ngôi chí tôn vô thượng, thay thế Ta chuyển đại pháp luân tận độ nhân loại anh em, công đức của các Con không thể nghĩ bàn, phước đức của các Con không thể nghĩ bàn, trí huệ các Con không thể nghĩ bàn. NẦY HỠI CÁC CON CỦA TA, nếu các Con làm ngược lại lời Ta dạy, thì đi vào bất hiếu nghịch thiên, tai họa giáng xuống không sao kể xiết.

17 - Các Con sẽ biến thành quỉ dữ, ma tinh, các Con sẽ trở thành chủ nhân của bóng đêm, chủ nhân của sự chết chóc.

18 - Các Con sẽ tạo ra thế giới Địa ngục, thế giới khốn khổ không sao tả nổi, thế giới của sự tra tấn, cưa xẻ, đâm chém, ăn sắt uống đồng, sự thống khổ đau đớn ấy không một giờ dừng nghĩ.

19 - Nếu các Con đi theo con đường hiểm ác, hung ác, bạo ác, độc ác, gian ác, không những gieo nhân dữ gặt quả dữ, ác lai ác báo, mà còn bị chúa tể u minh, sai đại ác quỷ ăn tinh hút khí của các con, làm cho các Con kiệt sức vì chiến tranh, Chúng sẽ biến linh hồn các Con thành linh hồn ác quỷ, làm tay sai cho Chúng, sự sống độc hại của Chúng, là ganh ghét, tham lam, tàn bạo, cướp giật, chiến tranh và hận thù, binh đao máu lửa, tàn sát lẫn nhau, là niềm vui của chúng, Chúng sẽ biến các con thành những linh hồn ngu si, mãi mãi làm nô lệ cho chúng, càng chiến tranh càng đem lại thú vui của chúng, thế giới đau khổ, tù đày sát phạt, tra tấn dã man, bóc lột sức lực, trước là địa ngục trần gian, kế đến là địa ngục âm phủ, chính là vương quốc của Chúng.

20 - kh.oái lạc của Chúng là sự chết chóc, chia ly, bệnh tật, hận thù và đọa đày, Chúng sẽ biến linh hồn các Con thành linh hồn địa ngục, linh hồn xảo trá nghi ngờ, tham lam, hận thù và tàn bạo, chúng dẫn các con đi trên con đường, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, phản bội lại ông cha, tôn thờ chúng như tôn thờ đấng Cha Trời.

21 - Thế giới của Chúng là thế giới sống theo ảo tưởng chạy theo ảo tưởng, thế giới của u minh, các con không bao giờ tìm lại được Cội Nguồn.

22 - Con đường làm chủ vũ trụ, làm chủ thiên đàng cực lạc, làm chủ linh hồn, làm chủ sanh tử, làm chủ chân tâm chân tánh, thành chánh đẳng chánh giác không còn. Thì các Con như lạc vào biển khổ trải qua vô lượng vô biên số kiếp, sống nơi các tầng địa phủ, rồi đầu thai trở lại loài cầm thú bò sát khó mong trở lại làm người, lời Ta dạy không hề sai, không có sự lời lừa dối các Con nhớ lấy nghe theo và làm theo.

23 - Nếu các con đi ngược lại lời Ta dạy, không những các Con trở thành những linh hồn nô lệ, các Con sẽ mất tất cả, mất những quyền cơ bản con người, quyền cơ bản làm người, cuộc sống mất tự chủ, tự do, mất đi lẽ công bằng, mất đi sự bình đẳng, mất đi quyền sống, mất đi quyền tự do ngôn luận, có nghĩa là các Con đã mất tất Cả, các Con là những linh hồn nô lệ, sống trong nô lệ, dưới sự áp bức, cường quyền, độc quyền, khốn khổ mãi, không bao giờ nhìn thấy thế giới thiên đàng cực lạc, cũng như không bao giờ nhìn thấy thật tướng thật tánh linh hồn của các Con, vĩnh viễn không thấy được cội nguồn, mãi mãi đọa lạc trong sanh tử luân hồi, các Con chỉ thấy sự lừa dối, sự chết chóc, sự áp bức, sự nô lệ, sự tàn sát, chém giết thôn tính lẫn nhau, các Con luôn luôn nếm đủ mùi cay đắng, khốn khổ, cực khổ, cùng cực của sự khổ, khổ đau đớn về thể xác khổ đau đớn về tinh thần, khổ đau đớn cảnh nồi da nấu thịt, cảnh cha khóc con, vợ khóc chồng, anh em cấu xé tàn sát lẫn nhau vô cùng thê thảm.

24 - Nước mắt của các Con kiếp nầy sang kiếp khác cộng lại sẽ nhiều hơn nước cả một đại dương.

25 - Linh hồn các Con hôm nay đã được làm người, lại là con cái nhà trời, con của Ta, hai đấng TIÊN RỒNG, tối cao vũ trụ, sự nghiệp giàu sang vô tận, vàng, bạc, châu báu, vô biên, đầy cả hư không tam thiên, đại thiên thế giới, nếu các Con không quên lời Ta dạy, thì các Con muốn gì cũng có, thay Ta làm chủ vũ trụ, sống mãi trong bất tử và sự giàu sang, nếu các Con không nghe lời Ta dạy thì đáng tiếc biết bao.

26 - Hỡi các Con của Ta, ta là đấng CHA TRỜI, đấng biết trước, những gì xảy ra trong tương lai, Ta đều thấy rõ biết rõ.

27 - Vì vậy các con phải tuyệt đối tin tưởng Ta, vì Ta là CHA của các con, đấng chúa tể vũ trụ, đấng thương yêu các con hơn hết.

Trên con đường khám phá bí mật Cội Nguồn Chủ nghĩa Đại Đồng. Cũng như những lời truyền dạy của Đức Cha Trời. Mà Quốc Tổ Vua Hùng đã dùng lời dạy của Đức Cha Trời khai dựng lên nước Văn Lang, trở thành nền Quốc Đạo của dân tộc Văn Lang kéo dài sự Độc Lập 2701 năm. Sự uy linh của Văn Hóa Cội Nguồn không thể nào luận bàn cho hết được. Chỉ cần đọc một câu luận một chữ thì cũng đã tiêu tan vô lượng tội lỗi. Huống chi truyền bá ấn in, thì không nói các bạn cũng biết số mạng các bạn đã được thay đổi. Không những về sự giàu sang mà uy danh cũng lừng lẫy. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, về trời hưởng phước là điều không thể nào sai được.

Hết phần 1 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 2

Long Hoa Pháp Tạng

* * *CHƯƠNG 2

PHẦN 2

CÓ BI, CÓ TRÍ, CÓ ĐỨC, CÓ LỰC, CÓ HÙNG, MỚI ĐỦ SỨC DÙNG VƯỢT NÚI TRÈO NON


Nầy hỡi các Con, TỔ TIÊN các Con đã tạo ra của cải vật chất khắp hư không vũ trụ, hình thành lên con quái vật CÀN KHÔN vũ trụ, huyền vi biến hóa vô biên, không dễ gì chinh phục được, tất cả đều là của các Con, nhưng các Con muốn có được nó, làm chủ được nó.

1 - Thì các con phải có lòng TỪ BI, có trí KHOA HỌC, có ĐỨC HIẾU – SANH, có đức tin, niềm tin, tự tin, nhờ vào SỨC MẠNH nơi lòng tin, đầy đủ DŨNG KHÍ HÀO HÙNG, và sự đoàn kết hợp lực thống nhất của các Con. Nhất là sức mạnh Trí Tuệ làm chủ Chân Tâm Chân Tánh. Thì các Con mới làm chủ được con quái CÀN KHÔN, làm chủ giang san vũ trụ mà TỔ TIÊN đã tạo lập lên cho các Con.

2 - Con đường tiến lên chinh phục vũ trụ, làm chủ vũ trụ, không ngoài Văn minh khoa học vật chất, văn minh khoa học đạo đức, văn minh khoa học tinh thần, vận dụng sức mạnh vũ trụ làm sức mạnh của mình. Hiểu rõ sự hình thành con quái vật Vũ Trụ cũng như Nguồn Cội của nó thì các Con mới thật sự là chủ được nó. Đó là nói đến những người Con có trung có hiếu, có nhân có nghĩa đối với TỔ TIÊN CỘI NGUỒN, nghe theo và làm những lời Ta dạy.

3 - Còn những người Con bất hiếu, đi ngược lại lời Ta dạy, thì không bao giờ chinh phục được con quái vật vũ trụ. Luôn luôn bị con Quái Vật Vũ Trụ làm hại. Khốn khổ vô cùng. Nếu các Con chỉ biết cho bản thân theo Chủ Nghĩa cá nhân. Dù có làm nhiều, ra sức nhiều, tóm thâu bầu vét khắp thiên hạ, cuối cùng cũng chỉ là tay không, trắng tay, chẳng được gì cả.

4 - Nếu các Con nghe lời dạy của Ta, tin theo và làm theo, các Con sẽ luôn luôn gặp Ta, ở khắp mọi nơi, che chở, hộ trì hộ độ dìu dắt các Con, dù cho các Con có trải qua vô lượng ức kiếp sanh tử. Ta cũng theo sát các Con, cứu khổ các Con, làm cho trí huệ các Con mỗi ngày mỗi thêm tỏa sáng, làm chủ chân tâm làm chủ chân tánh, phát đại nguyện rộng lớn, tận độ vô lượng vô biên lớp lớp con cháu, vào ngôi chí tôn chánh đẳng chánh giác, các con hạnh nguyện viên mãn, Bọt nước trở về là Nước, Tiểu Linh Hồn trở về Đại Linh Hồn vũ trụ, bản nguyên là đấng tạo hóa, TỔ TIÊN đấng tạo lập lên tất cả, các Con nhớ lấy nghe theo và làm theo.

5 - ĐỨC ĐỊA MẪU MẸ TRỜI, thấy một 100 người con chăm chú lắng nghe, CHA TRỜI dạy bảo, thì lấy làm vui vẻ, nghĩ rằng các Con đã lớn, có thể tự lập sanh sống không cần nương dựa vào cha mẹ nữa.

6 - Biết mình không thể ở lâu nơi chốn nhân gian, ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU MẸ TRỜI, chia hai con cái, 50 người con trai theo CHA TRỜI làm quen với biển, ĐẠI DƯƠNG, 50 người con gái theo MẸ TRỜI làm quen với núi rừng, ĐẠI NGÀN.

7 - ĐỨC CHA TRỜI dẫn 50 người con trai làm quen với biển, từ biển nầy sang qua biển khác, từ đảo nọ sang qua đảo kia, không những trên biển đảo, mà còn tham quan làm quen sâu dưới lòng đại dương, từ đông sang tây rồi trở về chỗ cũ.

8 - ĐỨC ĐỊA MẪU MẸ TRỜI cũng thế dẫn theo 50 người con gái, hết núi rừng nầy sang qua núi rừng khác, hết núi rừng nọ thì tới núi rừng kia, cứ thế hết núi rừng phương Đông rồi đến núi rừng phương Tây, rồi dẫn con về chỗ cũ.

9 - CHA TRỜI, MẸ TRỜI, không những dẫn con cái, bằng đường bộ, đường thủy, mà cả bằng con đường hàng không, bay trên mây khi cần thì hạ xuống núi, xuống biển, xuống đảo, để tham quan.

10 - 100 người con trời, con của ĐỨC LONG HOA và ĐỊA MẪU, tận mắt thấy rõ nào là biển cả mênh mông, nào là núi cao chót vót, nào là rừng xanh thăm thẳm bạt ngàn, nào là đảo biển lô nhô xanh um, xa gần như rồng thiêng uốn khúc, cảnh đẹp như tranh, đất liền san sát, ao hồ cùng khắp, sông dài uốn lượn, không những thế mà còn tham quan các động rộng sâu trong lòng núi.

11 - Một trăm người con giờ đây mới hiểu hết. Chiếc nôi địa cầu nhân loại ra đời, nào là núi rừng, bạt ngàn, nào là hang động kỳ bí, nào là màu xanh trải khắp, nào là chim muôn vạn thú, hoa quả chen chúc khắp nơi, dưới biển, trên khô, nơi nào cũng tràn đầy sự sống, cá bơi lớp lớp, chim bay rợp trời. Để khai mở kiến thức thêm cho các con. Cha Trời, Mẹ Trời, dẫn 100 người Con bay lên mặt trăng, cũng như các vì sao gần trái đất, Cha Trời Mẹ Trời thấy dẫn các con tham quan làm quen đến đây là đủ, hai người liền dẫn các con trở về trái đất, trở về chỗ cũ.

12 - Trước khi từ giã con cái, Đức Cha Trời dạy bảo lần cuối cùng, TẤT CẢ CHỈ LÀ CÕI TẠM, THIÊN ĐÀNG MỚI LÀ NƠI Ở CHÍNH, Nói về CHA TRỜI, MẸ TRỜI dẫn con cái tham quan làm quen khắp trái đất khắp mặt địa cầu, trải qua một thời gian khá lâu, rồi dẫn các con trở về hội tụ chung sống một thời gian nữa, thấy con cái đã lớn khôn nên từ giã Con Cái trở về hư không vũ trụ, trước khi từ giã con cái Đức Cha Trời truyền dạy rằng:

13 - Nầy các Con của Ta, quả địa cầu nầy tuy rất đẹp, quả địa cầu TỔ TIÊN tạo ra sau cùng, khi TỔ TIÊN lập lên vũ trụ, lập tam thiên đại thiên thế giới. Quả địa cầu nầy chỉ là quả địa cầu trần tục, khí hóa không bao lâu nữa chuyển biến thái hóa trở thành khí hóa ô trược, khí tiên thiên biến mất, tuổi thọ con người cũng sẽ giảm xuống lần lần, khi con người tuổi thọ giảm xuống chỉ còn 40 nghìn tuổi thì HỎA TAI sanh ra tàn phá hủy hoại sự sống muôn loài vạn vật trong đó có con người, sự tàn phá hủy diệt đó trải qua ba nghìn năm, những dân tộc còn sống sót sẽ trở thành những dân tộc hoang dã không khác gì các loài cầm thú, sau đó nhân loại con người lần lần hồi phục trở lại sanh con đẻ cháu đông đúc, (Xem Kinh Sau Thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn) nhân loại sanh sống kéo dài được ba triệu năm nữa, thì PHONG TAI nổi lên kéo theo mưa to gió lớn tàn phá sự sống muôn loài vạn vật, trong đó có con người - khi ấy con người tuổi thọ trung bình chỉ còn 10 nghìn tuổi, sự phong tai ấy kéo dài hai nghìn năm, những dân tộc còn sống sót trở thành những dân tộc ăn lông ở lỗ, nhân loại con người dần dần hồi phục trở lại kéo dài hàng trăm nghìn năm, sanh con đẻ cái con người trở nên đông đúc. Nhân loại kéo dài sanh sống khi con người tuổi thọ trung bình hạ xuống chỉ còn 10 tuổi, thì THỦY TAI nổi lên tàn phá sự sống muôn loài vạn vật trong đó có con người kéo dài hơn một nghìn năm. Cũng là thời kỳ cuối tiểu kiếp, những dân tộc còn sống sót chuyển qua tiểu kiếp kế theo, trở thành dân tộc HỒNG HOANG, BÀNG CỔ SƠ KHAI, (xem Kinh Long Hoa Sau Thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn).

14 - Đức Cha Trời thấy các con chăm chú lắng nghe liền thuyết giáo: Hỡi các Con của Ta sự sống trên Trái Đất phải trải qua nhiều kiếp nạn như thế, cõi trần gian chỉ là chiếc nôi sanh ra nhân loại con người mà thôi, cõi trần giả tạm, không phải cõi vĩnh hằng, trần gian giả tạm, thiên đàng mới thật là nơi quê hương của các Con ngôi nhà chung vũ trụ của các Con.

15 - Xác thân của các Con cũng thế chỉ là xác thân phàm tục, khác với xác thân của CHA MẸ, xác thân cha mẹ là xác thân tiên thiên tinh hoa khí hóa vũ trụ, các Con cũng có nhưng còn mờ nhạt cần phải tu luyện thêm. Nhị xác thân của các con, sau nầy thay thế xác thân phàm tục, khi các con bay lên các tầng trời để sanh sống, các Con ghi nhớ lời Ta dạy. Các Con nghe lời Ta dạy thì tu luyện tiến hóa linh hồn rất nhanh, chỉ cần trải qua một thời gian hàng vạn vạn năm các con sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác, thành tựu trí huệ không thể nghĩ bàn, đạo đức nhân hạnh không thể nghĩ bàn. Các Con bỏ xác phàm dẫn theo con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên các tầng trời, sanh sống trong ngôi nhà chung vũ trụ.

16 - Khi các con bỏ xác phàm, thì các con đã có thân xác tiên thiên, chính thân xác tiên thiên nầy các con mới sanh sống trên các tầng trời, biến hóa như ý, các con muốn nó già thì nó già, muốn nó trẻ thì nó trẻ, các con muốn nó lớn như núi, thì nó lớn như núi, muốn nó nhỏ như cây kim, thì nó nhỏ như cây kim, nói chung các con muốn gì, tưởng gì thì nhị xác thân tiên thiên biến hóa theo nấy, không có hạnh phúc nào hơn là sống trên thiên đàng cực lạc, không có hạnh phúc nào hơn là hạnh phúc làm chủ vũ trụ, không có hạnh phúc nào hơn là hạnh phúc sống mãi mãi không chết, không có hạnh phúc nào hơn là làm chủ lấy mình, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn, dạo chơi khắp cùng vũ trụ, tam thiên, đại thiên thế giới.

17 - Các Con hãy ghi nhớ lời Ta dạy, sớm hôm tưởng niệm lời Ta dạy, nếu các Con biết hợp lực trí huệ thì các con sẽ nhớ và ghi lại tất cả những gì Ta đã dạy, lời Ta dạy trở thành Văn Hóa Cội Nguồn, văn hóa tối cao vũ trụ, rồi Lưu truyền cho hậu thế thì không còn công đức nào hơn, các Con hãy nhớ lấy và làm theo.

18 - Hỡi các Con tên của CHA, là LONG HOA. Tên các con là LONG QUÂN, thiên tử con trời.

19 - Hỡi các con của Ta, LONG QUÂN cũng chính là tên của cha cái tên khi đã có các Con, tên Cha cũng chính là tên của các Con, đây là sự thâm tình giữa cha và con, sau nầy các con cũng thế ít khi dùng đến tên tộc, mà chỉ dùng tên con mà thôi.

20 - Nay cha thêm chữ LẠC, nếu các con không lạc Cội lạc Nguồn, thì không có cái vui nào hơn.

21 - Nếu các con lạc Cội lạc Nguồn, thì không còn cái khổ nào hơn.

22 - Hãy nhớ lấy tên của cha cũng là tên của các con LẠC LONG QUÂN.

23 - Hỡi các Con tên của mẹ các Con là ĐỊA MẪU, cốt TIÊN, nay đã có con gọi là ÂU CƠ, hay còn gọi là TIÊN CƠ, nói tóm lại CHA CỐT RỒNG, MẸ CỐT TIÊN. Các con là con cái TIÊN RỒNG, khi sanh con đẻ cháu gọi là CON RỒNG, CHÁU TIÊN. Con Đức Long Hoa Cháu của Đức Tổ Tiên. Hãy ghi nhớ những lời Ta dạy.

24 - Trước khi hai đấng TIÊN RỒNG từ giã con cái đưa tay chỉ về dãy núi LONG HOA, nói gần cuối tiểu kiếp thứ 9 chuyển sang tiểu kiếp thứ 10, các Con hãy dẫn dắt nhân loại con cháu phàm trần đến dãy núi Long Hoa ấy sanh sống làm nhà Rồng Tiên.

25 - Nói xong hai đấng TIÊN RỒNG, CHA TRỜI MẸ TRỜI, ôm con cái lần cuối rồi từ từ bay lên không trung ấn dấu Tiên Rồng xuống dãy núi Long Hoa.

26 - Hai tòa sen báu như quả núi nhỏ không biết hiện ra từ lúc nào hào quang rực rỡ, hai đấng TIÊN RỒNG từ từ bay lên đáp xuống hai tòa sen báu, bầu trời đang sáng bỗng nhiên tối sầm, hoa tàn rụng héo, thế gian rơi lệ, vì hai đấng CHA TRỜI MẸ TRỜI đã rời khỏi trần gian rời khỏi con cái, từ từ biến mất vào hư không vũ trụ. Hai trăm con mắt nhìn theo ngơ ngác không hiểu vì sao cha trời mẹ trời lại bỏ con cái biến mất như thế.

27 - Bầu trời hôm qua, đã khác với bầu trời hôm nay, bầu trời hôm qua là bầu trời mùa xuân, bầu trời hôm nay là bầu trời mùa đông, cái lạnh bơ vơ mồ côi mồ cút trên nẻo đường vạn dặm của cuộc đời, nhân loại năm màu da anh em sẽ sanh sống ra sao, và đi về đâu, ông bà tổ đầu tiên của nhân loại con người, tồn tại như thế nào mời các bạn tìm đọc Long Hoa Thiên Tạng. Những bí ẩn về Cội Nguồn nhân loại con người đã được rộng mở. Đương nhiên nhân loại con người sẽ rực thắm mùa xuân. Vì con người đã tìm thấy Cội Nguồn của chính mình, thấy được giang san mà Tổ Tiên đã tạo lên cho con người. Giờ đây chúng ta mới hiểu như thế nào là Chính Nghĩa qua lời dạy của Đức Cha Trời.

Đồng Bào Anh Em tàn sát nhau chính nghĩa ư?

Ngăn cấm đàn áp những quyền cơ bản con người mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho những quyền bất khả xâm phạm chính nghĩa ư?

Bỏ Cội bỏ Nguồn tôn thờ Tà Ma ác kiến chính nghĩa ư?

Nhìn vào hà đồ thiên thư thái cực, chúng ta có thể chứng kiến thấy rõ hình cốt rồng chữ S nằm giữa ÂM và DƯƠNG. Thật là kỳ diệu nước VIỆT NAM cũng hình chữ S nằm giữa ÂM và DƯƠNG như hình chữ S hà đồ thiên thư. Đây không phải là sự trùng hợp ăn khớp Ngẫu nhiên, mà là sự sắp xếp của thiên ý Cha Trời. Nước VIỆT NAM hình chữ S một bên là biển cả ÂM, một bên là núi non đất liền DƯƠNG, vì có sự trùng hợp ăn khớp như vậy, nên nói nước VIỆT NAM là địa cốt Long Hoa, ĐỊA LONG THÁNH ĐỊA TRÁI ĐẤT, do thiên tạo hình thành, một thánh địa hiếm có như vậy, lẽ đương nhiên sẽ có kỳ tích kỳ sự xuất hiện, là điều thường tình không có chi là huyền bí cả. Do thiên tạo hình thành một thánh địa hiếm có như vậy, lẽ đương nhiên hội tụ đủ ba yếu tố THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA. Địa hình địa cuộc nước VIỆT NAM chính là ĐỊA LỢI, hôm nay đất nước VIỆT NAM THỐNG NHẤT, lại thêm Văn Hoá Cội Nguồn ra đời chính là THIÊN THỜI, VĂN HOÁ CỘI NGUỒN chính là văn hóa NHÂN HÒA, Địa lợi đã có, Cơ hội đã đủ thời cơ đã đến, chỉ cần con dân ĐẠI VIỆT, con cháu rồng tiên, phát huy Văn Hóa Cội Nguồn sẽ bùng lên một giai thoại lịch sử có một không hai. Một địa linh quý hiếm, một dân tộc hùng anh, nhưng lại quên mất cội nguồn, quên mất truyền thống ông cha, không tiếp nối được chí nguyện QUỐC TỔ VUA HÙNG, sợ thế lực ngoại xâm thì thật là đáng tiếc, phải nói là hèn nhát, bất trung, bất hiếu, không còn xứng đáng là con Rồng cháu Tiên.

Hết phần 2 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 2

Long Hoa Pháp Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 2

PHẦN 3

THỜI HẬU ĐẾ 1


1 - Đây nói về thời tam hoàn đã qua, thời ngũ đế hưng thịnh, 100 ông bà tổ tổ tổ dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, hơn 1 nghìn 800 triệu người đồng loạt bỏ xác thân phàm tục, bay về ngôi nhà chung vũ trụ ở khắp 28 tầng trời, xây dựng lên vô số cõi nước thiên đàng cực lạc, sống cuộc sống sung sướng muốn gì được nấy.

2 - Trong khi ấy những con cái, cháu chắt, chút chít, vì tâm tánh còn mê muội, thiện căn chưa lớn, mê đắm trần gian, luyến ái trần gian, chưa tu luyện được nhị xác thân, sợ chết, chưa ngộ dược lý sanh tử, Văn Hóa Cội Nguồn hiểu biết rất kém, thì nói gì hội ngộ chân tâm chân tánh, nên ở lại chốn nhân gian hơn 50 triệu người, không đi theo ông bà tổ tổ tổ về trời, vì nghĩ là ở trần gian vui sướng hơn.

3 - Và cứ như thế cuộc sống thái bình an lạc năm màu da anh em ở khắp cùng mặt đất, sanh con đẻ cái mỗi ngày mỗi đông và dần dần lên đến hàng tỷ người, vì là con cái, cháu chắt, chút chít, ngũ đế, nên đạo thờ TRỜI, THỜ TỔ TIÊN, THỜ ÔNG BÀ, THỜ CHA MẸ vẫn còn hưng thịnh, trải qua hơn triệu năm, phần lớn những người, không những có công đối với xã hội, đối với non sông tổ quốc, mà còn có công trong văn hóa CỘI NGUỒN, truyền đạt lời dạy Cha Trời Địa mẫu, tuy mất đi phần tinh hoa của văn hóa Cội Nguồn, nhưng tu theo hành theo khi qua đời, cũng trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cấp thấp, bay lên sanh sống ở tầng trời thứ 1 tức là bốn tầng trời ở lưng chừng núi Tu Di, là hết mức không lên cao nữa được. Và cứ thế càng về sau nhân loại sanh lên càng hạ thấp lần, vì nhân loại đạo vị chỉ ở ngôi vị xã hội, không lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn.

4 - Từ tầng trời thứ 1, có bốn cõi trời, hạ xuống một vạn dặm nhân loại năm màu da anh em những người có công đối với xã hội, đối với non sông tổ quốc thành đại thần, đều bay lên nơi đây để sanh sống nơi đây, lập lên vô số cõi nước nhỏ, xung quanh dưới lưng chừng núi Tu Di trở thành các vị thiên thần thiên tiên quyền lực hưởng thụ phước báo quả lành không khác gì tầng trời thứ 1, bốn cõi trời trên.

5 - Lại nữa hạ xuống một vạn do tuần, nhân loại năm màu da anh em những người có công đối với xã hội, đối với non sông tổ quốc trở thành các vị trung thần khi bỏ xác phàm bay lên đây sanh sống nơi đây, trở thành các vị thiên thần, thiên tiên thành lập lên vô số châu lớn châu nhỏ xung quanh núi Tu Di, hưởng thụ phước báo quả lành nhưng không bằng cõi trên.

6 - Lại nữa hạ xuống một vạn do tuần, nhân loại năm màu da anh em, những vì có công đối với xã hội đối với non sông tổ quốc, trở thành các vị thần, khi bỏ xác phàm đều bay lên sanh sống nơi đây, trở thành các vị thiên thần, thiên tiên hình thành lên vô số cung diện, cung động rộng lớn, hưởng phước báo quả lành, nhưng không bằng cõi trên.

7 - Lại nữa hạ xuống một vạn do tuần, tức là xuống tới chân núi Tu Di, nhân loại năm màu da anh em, những người có công đối với xã hội, trở thành các vị thần, khi bỏ xác phàm đều bay lên sanh sống nơi đây, trở thành các vị thiên thần, thiên tiên, hình thành lên 36 cung điện, 72 cung động, ở bốn bên chân núi Tu Di, hưởng phước báo quả lành nhưng không bằng các cõi trên.

8 - Còn những thành phần chỉ biết sống vì bản thân của mình, gia đình mình, không lập công đối với xã hội, đối với non sông, đối với tổ quốc, cũng như chỉ biết tu thiền luyện đạo, như luyện bùa, luyện pháp thuật, luyện vô ga, luyện thôi miên, luyện đan, luyện võ nghệ, không phải vì nhân loại chỉ vì mình, chăm lo cái thân, chăm lo cái tài mà quên đi tận diệt phiền não, không lo tu tâm sửa tánh, hội ngộ chân tâm chân tánh, gieo nhân thiện để rồi hưởng quả lành phát đại nguyện cứu khổ cứu nạn nhân loại anh em, bồi công lập đức, đối với xã hội, đối với non sông tổ quốc, lập công đối với Tổ Tiên Cha Trời, phát huy chính nghĩa Văn Hóa Cội Nguồn, đem lại sự tự do công bằng đẳng cuộc sống ấm no thái bình thịnh vượng xã hội, mà chỉ biết vì mình không biết đến ai khác, chăm lo tu thiền luyện đạo, luyện bùa, luyện thôi miên, luyện pháp thuật, luyện đan, tu tiên … suốt đời không lập công gì cả, thì sau khi bỏ xác phàm cũng được sanh lên các cõi trên, thành các vị thiên thần địa tiên sanh sống ở thất sơn châu báu, bảy núi, bảy biển, núi lũy, biển hào, bao bọc xa gần xung quanh núi Tu Di, nhân loại năm màu da anh em sanh lên ở đây nhiều vô số vô biên, ở cung, ở động, ở đền, ở chùa, ở miếu, ở am hưởng phước báo quả lành, thọ mạng sống lâu, hơn chốn nhân gian rất nhiều, đó là nói đến nhưng người không hành ác, phạm sát giới, còn nói những người phạm sát giới, chỉ vì lòng hận thù, hay tranh bá tranh giành quyền lực, thì sau khi chết sẽ thành ma, thành quỉ, khó mong trở lại làm người, đó là nói về sau nầy, còn nói về ông bà tổ tổ tổ sau khi dẫn theo con cái, cháu chắt, chút chí, bay về trời những người còn ở lại chốn trần gian.

9 - Sự sanh sống năm mà da anh em vẫn bình yên, yêu tinh quỷ dữ không dám làm hại, vì năm màu da anh em thờ CHA TRỜI, MẸ TRỜI, LẠC LONG QUÂN, MẸ ÂU CƠ, ÔNG BÀ TỔ TỔ TỔ vẫn còn hưng thịnh, ba con tinh quỷ hồ tinh, mộc tinh, ngư tinh, vẫn còn khiếp sợ nhân loại con người, con cháu TIÊN RỒNG, nên không dám ra mặt chống phá, lại thường nghe tiếng niệm CHA TRỜI MẸ TRỜI, cùng khắp năm châu bốn biển làm chúng sợ hãi trốn chui trốn nhủi trong âm u hang sâu động thẳm.

Những người giác ngộ, họ dám hi sinh tất cả sự nghiệp khác, kể cả thân mạng của mình, chỉ giữ lấy sự nghiệp Văn Hóa Cội Nguồn, phát huy cho sự nghiệp ấy mỗi ngày một thêm lớn, dẫn dắt nhân loại đi đến con đường chân thiện hoàn mỹ, quốc thái dân an, một xã hội dân giàu nước mạnh, độc lập, tự do, công bằng, bình đẳng văn minh, một xã hội chỉ có lòng yêu thương, luôn sống vì người, hơn là sống vì mình, không có lòng hận thù. Những người có lòng đại nguyện lớn lao như thế, công lao như thế, đức độ như thế, sự hi sinh cao cả như thế, thì họ chính là phật, thánh, tiên, thần, chúa ở cấp cao rồi, có thể nói những người nầy là phật, thánh, tiên, thần, chúa, nhiều đời nhiều kiếp rồi, họ luôn là đại ân nhân của nhân loại con người, đem ánh sáng văn hóa về cho nhân loại con người, xây dựng lên xã hội thiên đàng cực lạc chốn nhân gian, xây dựng lên cơ nghiệp chân thiện vĩ đại, và thật vậy, chỉ có con đường Văn Hóa Cội Nguồn chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG mới là con đường rộng lớn, con đường chân thiện ấm no hạnh phúc, con đường luôn luôn thành công, tiến tới đại thành công, còn tất cả con đường khác, con đường đấu tranh giai cấp, con đường mạnh được yếu thua, chỉ là con đường dẫn tới hận thù, con đường tàn sát lẫn nhau, oan oan tương báo, nợ nợ đáo đầu không biết bao giờ chấm dứt. Các bậc thiện tri thức vì hiểu rõ như vậy, dù ở trong giai đoạn nào, thời kỳ nào, họ cũng giữ lấy con đường đạo đức, con đường văn hóa chính nghĩa, tuy không cầu danh lợi, nhưng không có danh lợi nào hơn, hãy xem sự nghiệp của chúa, sự nghiệp của phật, có sự nghiệp đấu tranh nào mạnh được yếu thua, được là vua, thua là giặc, sánh kịp hay không. Có thể nói chính nghĩa bao giờ cũng trường tồn, mỗi bước chân của chính nghĩa, là mỗi bước chân tỏa hào quang, chiếu sáng muôn năm, tuy họ đã đi về thượng giới, nhưng nhân loại mãi vẫn cứ đi theo họ, sự nghiệp của họ trường tồn mãi ở thế gian.

Hết phần 3 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 2

Long Hoa Pháp Tạng

* * *CHƯƠNG 2

PHẦN 4

THỜI HẬU ĐẾ 2


Đây nói về năm màu da anh em hơn 5 vạn người ở lại chốn trần gian, nhìn ngũ đế 100 ông bà tổ tổ tổ dẫn theo 1 tỉ 800 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, bỏ lại xác phàm bay về trời, mất hút trong không gian vô tận sống trong ngôi nhà chung vũ trụ.

1 - Thì mới hối tiếc sao mình không bay theo ông bà, giờ bay theo thì cũng đã muộn, lại nữa pháp thuật thần thông mình còn quá yếu kém không thể nào bay theo kịp, hơn nữa nhìn thấy con cái, cháu chắt, còn nhỏ dại không thể nào rời bỏ chúng được, lại nữa cơ nghiệp của ông cha đã bỏ công xây dựng hơn trăm nghìn năm, nào lầu đài cung điện, nào kỳ quan bảo tháp, nào ngọc ngà châu báu, nào lụa là gấm vóc, nào khoa học kỹ thuật, nào điện đài máy móc, nào bảo bối hiện đại, nhiều không kể xiết, bỏ đi thì uổng phí biết bao, tiếc biết bao.

2 - Một khi đã bỏ xác phàm ra đi thì không bao giờ trở lại, phải nói là vĩnh viễn mãi mãi, hơn nữa cuộc sống trần gian vô cùng hạnh phúc vui sướng, thôi thì ở lại trần gian, khi già bỏ lại xác phàm bay lên trời cũng đâu có gì muộn, vì nghĩ thế những người ở lại trần gian, lấy làm có lý an ủi linh hồn.

3 - Đây nói về đồng bào anh em DA TRẮNG, những người còn ở lại chốn nhân gian, không theo ông bà tổ tổ tổ về trời, tiếp tục ở lại trần gian sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống tiên rồng con người.

4 - Thừa kế cơ nghiệp Ông Cha để lại, nào là lầu đài cung điện, nào là kỳ quan bảo tháp, nào là ngọc ngà châu báu, nào là lụa là gấm vóc, nào là máy móc, bảo bối hiện đại, nào là của cải vật chất, sự giàu sang không thể nào kể cho hết, cuộc sống đầy đủ sung sướng muốn gì có nấy, lại thêm con cái, cháu chắt, chút chít, mỗi ngày mỗi đông.

5 - Sự ra đi về trời của Ông Bà Cha Mẹ cũng lùi dần về quá khứ, và đời sống cứ thế hết trăm năm nầy đến trăm năm khác, và cho đến một hôm quá khứ bừng sống dậy như Ông Cha hiện về.

Non xanh nước biếc rộn tiếng người

Ngựa xe cuồn cuộn chảy về Bạch Cung

Dù ai xuôi ngược nơi đâu

Nhớ ngày giỗ tổ cùng nhau hội về

Trời thức dậy non thề biển nhớ

Chim hát ca rộn tiếng đồi non

Xe dồn ngựa chạy bon bon

Sắc màu rực thắm người chen lấn người

Kìa Bạch Cung sáng ngời châu báu

Kìa điệp trùng con cháu đông vui

Mùng năm tháng bảy ai ơi

Quả hoa dâng cúng rạng ngời hiếu trung

Người cùng người chung cùng Nguồn Cội

Nhớ công ơn sanh dạy Cha Ông

Nối vòng tay lớn anh em

Chung cùng chí hướng càng thêm đậm đà.

Nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, hội tụ về khán đài lễ hội, thì cũng hiểu con cái, cháu chắt, chút chít, đã dâng hương, hoa, quả, cúng Ông Bà Tổ Tổ Tổ xong cùng nhau hội tụ về lễ đài, nghe sự giáo huấn của bậc Cha Ông.

Nói về Phi Li Ông, Phi Ý Ma, Phi Tất Đa vô cùng bận rộn hết bắt tay thân mật người nầy, đến bắt tay thân mật người khác, thì ra đây là ba anh em hơn hai trăm đời của Bạch Long Nhất Đế, những người mà ba anh em hơn hai trăm đời của Bạch Long Nhất Đế tiếp đón chào mừng bắt tay ôm nhau, hết sức là thân mật, không ai khác hơn là chút chít, hơn hai trăm đời của thập nhị BẠCH LONG ĐẾ, như Thi Đắc Nga, Thi Lan ca, Thi Hoàng Ma.

Chút chít Bạch Long Nhị Đế, như Hà Linh Lan, Hà Âu Châu, Hà Tây Nha.

Chút chít Bạch Long Tam Đế, như Cù Lưu Gia, Cù Hôn Ri, Cù Rô Ni.

Chút chít Bạch Long Tứ Đế, như Mát Hốt Phi, Mát Bát Ca, Mát Sát Đế Lị.

Chút chít Bạch Long Ngũ Đế, như Hi Ma Ly, Hi Bạt Đô, Hi Lạp Tân.

Chút chít Bạch Long Lục Đế, như Nô Bô Gia, Nô Cam Lô, Nô Vi Sa.

Chút chít Bạch Long Thất Đế, như Pha Ra Đa, Pha Đế La, Pha Hắc Ta.

Chút chít Bạch Long Bát Đế, như Đồ Rô Ta, Đồ Phi La, Đồ Ma Ri.

Chút chít Bạch Long cửu Đế, như Cô Ly A, Cô Lôm pha, Cô Ri Pha.

Chút chít hơn hai trăm đời của Bạch Long Thập Đế Ông Bà Tổ Tổ Tổ, anh em lâu ngày gặp nhau vui mừng khôn xiết, tay bắt mặt mừng sau đó thì đi ra khán đài.

6 - Trên khán đài nhìn xuống thấy con cái, cháu chắt, chút chít, trùng trùng điệp điệp hơn năm vạn người, thì vô cùng vui vẻ. Phi Ý Ma nói với Phi Tất Đa: - Sự sanh con đẻ cái bây giờ nhanh hơn thời Ông Cha ta gấp năm lần, chỉ hơn một nghìn năm, mà dân số tăng lên gấp năm lần, đây là điều đáng mừng, Thi Đắc Ca, Thi Lan Ca nói: - Đúng thế đúng thế, thời đại ngày nay khác với thời đại ngày trước, không những sanh con đẻ cái, mà ngay cả cuộc sống cũng đổi khác hơn xưa, có thể nói là hai cảnh giới cuộc sống khác nhau, thời đại Ông Cha chú trọng cả hai mặt tinh thần lẫn vật chất, còn thời đại bây giờ nghiêng về vật chất nhiều hơn, thời đại Ông Cha văn tự là báu vật để khai sáng trí tuệ, còn thời đại ngày nay không những chấp văn, chấp tự, mà còn lạm dụng văn tự ngữ pháp, lấy đó làm chỗ tranh cãi thật chẳng ra làm sao, Phi Ý Ma, Phi Tất Đa nói: Có lẽ Văn Hóa Cội Nguồn càng về sau càng hiểu lệch ý nghĩa thâm sâu ngay cả chúng ta đây cũng không hiểu nổi ý nghĩa thâm sâu những lời dạy trong Văn Hóa Cội Nguồn.

7 - Văn Hóa Cội Nguồn là báu vật của Ông Cha Ta như nấc thang hàng nghìn bực, trí huệ càng cao thì thấy kinh văn thâm sâu khó lường, trèo mãi không thấy đích, mà tuột xuống cũng không hay. Nên Ông Cha ta thường nói: - Văn Hóa Cội Nguồn thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn, Ông Cha Ta thường nói: Những gì sanh ra trong vũ trụ, đều có sanh có diệt, có biến, có tiến, có hóa, nhân loại con người cũng thế, có sanh có diệt, có tiến, có biến, có hóa, đó là quy luật thường tình từ xưa đến nay, cũng chẳng có gì thay đổi.

8 - Nô Rô Gia, Nô Cam Lô nói: Văn Hóa Cội Nguồn chẳng khác gì mặt trời, mọc lên rồi lặng xuống, một thời gian vắng bóng rồi lại mọc lên, có lẽ Văn Hóa Cội Nguồn đã đứng bóng, và đi lần về xế chiều, càng về sau càng thất truyền lần, càng hiểu sai lệch dần đến mất gốc, đó cũng là một quy luật tự nhiên thường tình ở đời không thể nào tránh khỏi, và ai nấy cũng tán đồng ý nghĩ suy nghĩ như vậy, nhưng không vì thế mà bi quan, Chỉ cần nỗ lực, tận lực, truyền lại những gì ông cha đã truyền lại. Tùy mức độ thông minh của con cái cháu chắt chút chít mà gặt hái những gì trong Văn Hóa Cội Nguồn.

9 - Được sự thống nhất tất cả anh chị em, Phi Li Ông, không những chủ trì đại hội, mà còn thay mặt cho tất cả anh chị em, truyền dạy những gì mà ông cha ta truyền dạy, truyền lại cho thế hệ sau. Trên khán đài Phi Li Ông, trong chiếc áo LONG BÀO như ông cha thường mặt trong các ngày đại lễ, hào quang lấp lánh do vàng bạc châu báu ngọc ngà, trân châu, kim cương, phát ra làm tăng thêm vẻ uy nghi thời Hậu Đế, Phi Li Ông từ chỗ ngồi đứng dậy bước ra trước khán đài, hướng mặt về con cái, cháu chắt, chút chít, với giọng trầm hùng vang rất xa, hơn mười dặm, Phi Li Ông truyền giáo dạy rằng.

10 - Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, từ khi Ông Cha về trời đến nay, đã hơn một nghìn năm, cũng đã mấy lần đại hội nhưng lần đại hội hôm nay có phần khác biệt, và cũng lớn hơn hết trong các lần đại hội, chúng ta là con cháu Tiên Rồng con cháu nhà Trời, nếu con người chúng ta đánh mất Cội Nguồn, thì đại họa sẽ ập xuống, yêu tinh, ác quỷ sẽ làm hại chúng Ta, làm hại con cháu chúng Ta, đó là điều mà ông cha ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, họa phúc chỉ trong gang tấc mà thôi.

11 - Tôn thờ TỔ TIÊN, CHA TRỜI ĐỊA MẪU, tôn thờ ÔNG BÀ CHA MẸ, là sự tôn thờ thường xuyên, như ăn cơm bữa không thể quên được, vì sức mạnh tối cao nhân loại con người, chính là sức mạnh nương tựa Cội Nguồn, như cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nương tựa Cội Nguồn thờ phụng Cội Nguồn thì nhân loại con cháu chúng Ta mới xanh tươi tốt mãi. Bỏ Cội bỏ Nguồn nhân loại con cháu chúng Ta sẽ bị Yêu, Tinh, Quỷ dữ làm hại, không những thế mà đôi khi con cháu nhân loại Anh Em chúng Ta tàn sát lẫn nhau. Thiên đàng mất lối đi địa ngục thi nhau chui xuống.

12 - Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng là con đường rộng lớn cho nhân loại anh em chúng Ta về Trời. không những thế mà còn là món ăn Tinh Thần nuôi dưỡng huệ mạng linh hồn con cái cháu chắt chút chít chúng Ta. Như Chúng Ta đã biết vật chất nuôi dưỡng thể xác, văn hóa nuôi dưỡng linh hồn. Chúng Ta không đánh mất Văn Hóa Cội Nguồn là chúng Ta có tất cả như dòng sông không bao giờ khô cạn. Trí huệ chúng ta sẽ dồi dào, sức mạnh con người vì đó mà đạt đến đỉnh cao. Vì thế Văn Hóa Cội Nguồn vô cùng cao quý, không có một thứ cao quý nào hơn, kể cả mạng sống chúng ta, nói gì đến vàng bạc, ngọc ngà châu báu, trân châu, kim cương, thì không thể nào sánh được một lời dạy trong kinh, huống chi là tạng kinh, những bí mật trong kinh tạng khó mà khám phá cho hết, có lẽ con cháu chúng ta phải mất nhiều công phu, tốn nhiều thời giờ để nghiên cứu, mới mong thấu đáo hiểu được phần nào, con đường làm chủ linh hồn, làm chủ vũ trụ đều nằm hết trong đó.

13 - Khi ông cha chưa về trời, Ta thường nghe lời chỉ dạy, vật chất nuôi thể xác, vì thế giàu sang đến mấy, của cải vật chất nhiều đến đâu, vàng bạc, châu báu, chất như non như núi, cũng chỉ là phương tiện để nuôi thể xác mà thôi, cho đến một thời điểm nào đó thể xác già nua, thể xác cũng phải chết, như vậy vật chất nuôi thể xác. Còn linh hồn thì nhờ vào Văn Hóa để dưỡng nuôi, như chúng Ta cũng biết linh hồn chúng Ta sống mãi không bao giờ mất, nếu linh hồn thiện thì siêu lên các tầng trời sanh sống, còn nếu linh hồn ác thời sa đọa xuống các tầng địa phủ, thể xác nuôi bằng vật chất, còn linh hồn nuôi bằng thứ gì, chắc chắn là không phải nuôi bằng vật chất rồi, mà nuôi bằng văn hóa, VĂN HÓA CHÍNH LÀ MÓN ĂN TINH THẦN, dưỡng nuôi linh hồn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

14 - Vì thế vật chất vật thực nuôi dưỡng xác thân, vật chất có độc sẽ làm cho thân xác bệnh hoạn đôi khi còn mất mạng. Còn Văn Hóa thì sao? nếu Văn Hóa độc hại, đi ngược lại Văn Hóa Cội Nguồn, phi chính nghĩa, hoặc là văn hóa tà ma ác quỉ, thứ Văn Hóa ấy sẽ làm cho tinh thần bạc nhược, khờ khạo, ngu si, vì thế chúng ta phải xa lánh những văn hóa độc hại ấy, do con người lạc cội lạc nguồn tạo ra, phần lớn chỉ là cái bóng của chính nghĩa, không phải là văn hóa chính nghĩa.

15 - Ông Cha ta thường dạy, tu thiền luyện khí là để kết tụ nhị xác thân, kéo dài tuổi thọ, tinh lực, khí lực, thần lực, là tinh hoa khí hóa vật chất, tạo lên nhị xác thân của linh hồn, yêu, tinh, quỉ dữ, đều tu luyện được cả.

16 - Nhưng có một thứ mà yêu, tinh, quỉ dữ, khó tu luyện được, đó là tu tâm sửa tánh, hội tụ tinh hoa chính nghĩa, diệt trừ phiền não, làm chủ chân tâm chân tánh, lên ngôi chánh đẳng chánh giác.

17 - Vì thế Ông Cha ta thường dạy, tu thiền luyện khí phải đi đôi với hội tụ tinh hoa Văn Hóa Cội Nguồn, vật chất đi song song với tinh thần, tu luyện nhị xác thân phải đi đôi với văn hóa chính nghĩa, có nghĩa tu thiền luyện khí phải đi đôi với Văn Hóa Cội Nguồn thì hiệu quả mới đạt đến đỉnh cao. Nếu làm đúng như vậy thì chúng ta không lo gì không đi đến đích, bằng ngược lại tinh thần lệ thuộc vật chất, chạy theo vật chất, thì con đường về trời không còn nữa, con đường địa phủ thênh thang mở rộng ra, và chúng ta phải sa đọa xuống đó.

18 - Văn hóa chính nghĩa, chính là Văn Hóa Cội Nguồn chủ nghĩa đại đồng văn hóa của sự công bằng, bình đẳng, độc lập, tự do. Sự sống của con người là sự sống tập thể, sự sống cộng đồng xã hội, tiến tới sự sống văn minh, là tiến tới sự sống công bằng, sự sống bình đẳng, sự sống độc lập tự do, sự sống độc lập tự do là sự sống không có độc quyền độc trị, tập thể độc tài độc trị, mà chỉ sống theo Thiên Ý Cha Trời thiên luật vũ trụ, tất cả điều bình đẳng ai cũng như ai, ai cũng có quyền, ai cũng bị trị, khi đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời Thiên Luật vũ trụ.

19 - Ông Cha đã dạy đi trên con đường công bằng, bình đẳng, độc lập tự do, chính là con đường bảo vệ cái chung, trong đó có cái riêng của chính mình, chúng Ta ra sức bảo vệ sự công bằng, ra sức bảo vệ sự bình đẳng, bảo vệ sự độc lập tự do, bảo vệ cái chung cũng chính là bảo vệ cái riêng của chính mình, đó chính là nhân quyền. Quyền con người, quyền sống, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người, những quyền bất khả xâm phạm.

20 - Những lời dạy bảo Ông Cha tuy khó hiểu, nhưng chúng Ta chịu khó nổ lực nghiền ngẫm suy nghĩ thì chúng Ta cũng sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Không dễ gì một ngày hai ngày mà khám phá hết được sự truyền dạy của Ông Cha Ta. Chúng Ta phải có đức tin, tin những gì Ông Cha ta đã dạy, niềm tin ấy sẽ dẫn đường cho chúng Ta đến tận Cội Nguồn, nơi sanh ra Linh Hồn chúng Ta, cũng như tạo lập ra con người chúng Ta, vì thế chúng Ta phải hết sức thành tâm nghe theo và làm theo những gì Ông Cha đã dạy.

21 - Cuộc sống con người chính là cuộc sống gia đình đi đôi với cuộc sống xã hội. Nếu muốn tiến tới một xã hội tốt đẹp, xã hội chân thiên hoàn mỹ thì xã hội đó phải lấy Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp làm đầu trên hết. Dù cho đó là xã hội phàm trần, xã hội tiên thánh, mà vua của xã hội ấy CHÍNH LÀ TAM BẢO, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, thì xã hội ấy chính là xã hội Chân Thiện tiến tới Hoàn Mỹ. Những lời lẽ cao thâm ấy nếu không phải những người con người cháu có trung, có hiếu, có nhân, có nghĩa, có cái Tâm sáng suốt thì không dễ gì hiểu được lời dạy bảo của Ông Cha. Nếu tối cao của một xã hội, mà không phải Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Thì đó là một xã hội độc tài, độc trị, cái độc từ trên vua chúa lan truyền xuống cho đến tận người dân, sự mất tự do, mất công bằng, mất bình đẳng, xảy ra khắp nơi khắp chốn, và vì thế nơi nào có áp bức đè nén thì nơi đó sẽ có sự đấu tranh, áp bức mạnh đè nén mạnh, thì nơi đó bùng nổ chiến tranh binh đao máu lửa, loạn lạc mạnh. Những linh hồn ấy phần lớn là sa xuống các tầng địa phủ.

22 - Ở vào thời đại THỜI HẬU ĐẾ chúng ta, nếu sanh con đẻ cháu trên 36 đời thì có quyền xưng CHÚA, trên 72 đời thì có quyền xưng VƯƠNG, xưng ĐẾ, nhưng không phải xưng VƯƠNG, xưng ĐẾ, xưng CHÚA là tiến tới cảnh độc tôn, độc quyền, độc trị, muốn làm gì thì làm. Đi ngược lại sự công bằng, sự bình đẳng, quyền tự do, đàn áp cướp đi cái quyền thiêng liêng của người khác chính là vi phạm Thiên Ý Cha Trời vi phạm Thiên Luật vũ trụ, đại họa sẽ giáng xuống không sao tránh khỏi.

23 - Sự sống của con người có hai lối sống. Lối Sống Gia Đình lối sống Xã Hội. Lối sống gia đình là lối sống theo đạo luật tự nhiên. Cha phải ra cha, con phải ra con, vợ phải ra vợ, chồng phải ra chồng, anh phải ra anh, em phải ra em, ông phải ra ông, bà phải ra bà (xem Kinh Nhân Luân sẽ nói rõ hơn). Lối sống xã hội là lối sống Công Bằng Bình Đẳng, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp. Lời truyền dạy của ông cha đã chỉ rõ sự sống con người có hai lối sống như thế, con cháu chúng Ta phải ghi nhớ, thì chúng Ta mới xứng đáng là con Rồng Cháu Tiên, con của ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, CHÁU CỦA ĐỨC TỔ TIÊN, ĐẤNG LẬP LÊN VŨ TRỤ, LẬP LÊN MUÔN SANH LINH VẠN VẬT, LẬP LÊN TẤT CẢ. Những lời dạy cao thâm ấy, không dễ gì con cháu chúng Ta hiểu cho tường tận, hay thấu đáo rốt ráo được, chúng Ta hãy tin theo và làm theo, thì chúng ta mới gặt hái những thành quả tốt đẹp, hãy tin như thế, đó là lời duy huấn truyền dạy của Ông Cha, chúng Ta có tin theo, làm theo thì chúng Ta mới gặp được Ông Cha, trên các tầng trời, trên các cõi trời.

24 - Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, hơn mấy trăm đời của Ông Cha, con đường Ông Cha đã đi, con đường thành công tốt đẹp, những gì Ông Cha để lại, truyền lại, chúng Ta là thế hệ thừa kế, thế hệ tiếp nối, thế hệ đi theo, đó chính là bổn phận tiếp nối Ông Cha, đó chính là trung, là hiếu, là nhân, là nghĩa, là sự khôn ngoan của đạo làm người làm con làm cháu, khác xa loài cầm thú, hơn hẳn loài cầm thú gấp trăm nghìn lần.

25 - Sự cạnh tranh bình đẳng, là cạnh tranh để tiến hóa, cạnh tranh mất bình đẳng là cạnh tranh hủy diệt, phát triển văn minh vật chất, như thời ông cha ta, là làm theo thiên ý của ĐỨC CHA TRỜI, sản phẩm vật chất là do con người dày công sáng kiến, sáng chế, sáng tạo, sáng lập tạo dựng lên xã hội giàu sang phồn thịnh, văn minh hiện đại, như tạo lập lên thế giới thiên đàng cực lạc.

26 - Nếu chúng ta biết đem công lao sáng tạo ấy, thành tâm dâng cúng TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, như xây dựng đền thờ, kỳ quan bảo tháp, dâng cúng phẩm vật, thờ phụng TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, thì công đức vô tận vô biên, phước đức vô tận vô biên, con cái, cháu chắt, chút chít, hưng thịnh nghìn đời, sống mãi trong sự giàu sang phú quý, như chúng ta đang sống trong sự giàu sang phú quý, là nhờ hồng đức, hồng phúc của Ông Cha.

27 - Hãy chia sẻ với nhau sự giàu sang cho anh em nghèo khổ học tập theo gương tốt của Ông Cha, tham lam keo kiệt chỉ biết vì mình mà quên đi nhân loại anh em, chạy theo tham lam dục vọng, đi ngược lại những gì ông cha ta đã dạy, không những chúng ta là người bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, bất nhân, còn sa đọa xuống các tầng địa phủ, sống mãi trong cuộc đời tối tăm, khốn khổ.

28 - TỔ TIÊN tạo lập 18 tầng địa phủ, là để dành riêng cho những người đi ngược lại lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, đại gian đại ác đối với con người, đối với nhân loại anh em, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, ĐỐI VỚI ÔNG BÀ, CHA MẸ, TỔ TIÊN đã tạo lập lên con người, thì cũng đã sắp đặt cho con người một thiên mệnh, cũng như thiên chức, trong cuộc sống, đó là mối giềng sự quan hệ ông – cháu, cha – con, chồng – vợ, anh – em, bà con thân tộc, hàng xóm láng giềng, vì thế đạo Nhân Luân Hiếu Nghĩa vẫn là cái gốc của đạo con người và đạo làm người.

29 - Thiên mệnh ấy đã đi vào thiên luật, từ khi con người mới ra đời, và mãi mãi không có gì thay đổi, ông là ông, cha là cha, con là con, chồng là chồng, vợ là vợ, anh là anh, em là em, không ai thay đổi thiên mệnh ấy được, ngôi thứ trật tự rõ ràng, luân chuyển theo luật tự nhiên. Làm CON khi có con thì lên ngôi vị thiên chức làm CHA, làm MẸ, khi có cháu có chắt thì lên ngôi vị thiên chức làm ÔNG làm BÀ, nhân luân tiến hóa an vị có thứ có ngôi, ở ngôi vị nào phải làm tròn ngôi vị đó, làm tròn ngôi vị làm ÔNG, làm BÀ, làm tròn ngôi vị làm CHA làm MẸ, làm tròn ngôi vị làm ANH, làm tròn ngôi vị làm EM, làm tròn ngôi vị làm CHỊ.

30 - Đạo làm chồng làm vợ, đạo làm chị làm anh làm em, là cái đạo không những HÒA mà còn phải THUẬN, thuận vợ thuận chồng, thuận anh thuận chị thuận em, kính trên nhường dưới, vượt lên trên loài cầm thú, trở thành linh hồn con người, nền tảng tiến hóa lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, (xem Bộ Kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa sẽ nói rõ hơn).

31 - Ông cha thường dạy lối sống trong gia đình, lối sống ngoài xã hội, là hai lối sống khác nhau, tuy hai mà một tuy một mà hai, lối sống trong gia đình là lối sống theo thiên chức, theo sự an bày của thiên mệnh.

32 - Còn lối sống ngoài xã hội là lối sống theo hiến pháp, luật pháp, truyền thống đạo luật xã hội, có thể nói cuộc sống trong gia đình là ĐẠO, cuộc sống ngoài xã hội là ĐỜI. Vì thế cuộc sống con người là cuộc sống ĐẠO trong ĐỜI, ĐỜI trong ĐẠO, nhưng đời đạo cũng cùng chung trong một xã hội liên quan mật thiết với nhau, nên nói tuy hai mà một tuy một mà hai.

33 - Tuy gia đình là cuộc sống độc lập, tự chủ, nhưng vượt quá giới hạn vi phạm vào hiến pháp, luật pháp, đạo luật truyền thống, thì sẽ bị xã hội lên án can thiệp, nên nói ĐẠO trong ĐỜI, đời trong đạo là vậy, nói cho cùng ĐỜI, ĐẠO, cũng chỉ là một, tuy một mà hai.

34 - Sống trong xã hội thời phải sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo luật xã hội ai cũng như ai BÌNH ĐẲNG, còn sống trong gia đình thì phải sống theo thiên mệnh thiên chức đã an bày, lớp lang trật tự, cha ra cha, con ra con, chồng ra chồng, vợ ra vợ, anh ra anh, em ra em, sống theo thiên chức của mình.

35 - Và cũng chỉ có một MẶT TRỜI, một MẶT TRĂNG, và đàn con cái, cháu chắt, chút chít, các vì sao, sống chung trong một gia đình hòa thuận ấm cúng yên vui. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta là con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời, chúng ta phải nghe theo lời dạy của Đức Cha Trời, mà ông cha ta đã truyền lại cho chúng Ta. Chúng Ta sống đúng và làm đúng những gì Ông Cha ta đã dạy, thì còn lo chi không lên thiên đàng cực lạc, sống trong ngôi nhà chung vũ trụ, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

36 - Còn nếu chúng Ta không nghe lời đi ngược lại lời dạy của TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, thì con người nhân loại chúng Ta không sao tránh khỏi chiến tranh tương tàn, hỗn loạn, không những bản thân địa ngục, gia đình địa ngục mà xã hội cũng đi vào địa ngục, thì con đường về trời coi như đã bị khép kín, con đường địa ngục âm phủ lại thênh thang mở ra.

37 - Nhân loại con người chúng ta đã đánh mất kiếp người, khi qua đời không mong gì trở lại làm người được nữa, uổng thay uổng thay, cơ hội làm người, cơ hội về trời, cơ hội thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, coi như không còn nữa, uổng thay uổng thay.

38 - Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, sống theo gia đình là sống theo thiên chức, thiên mệnh đã an bày, bản thân tốt, gia đình tốt, thì xã hội mới tốt.

39 - Bản thân không tốt, gia đình không tốt thì xã hội cũng đi vào đại loạn, cái gốc xã hội mục nát thì làm gì xã hội được yên, đánh mất thiên mệnh thiên chức làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, làm con làm cái, đánh mất cái đạo thuận hòa kính trên nhường dưới, thì đâu còn là con người nữa, cái gốc con người đã mất, thì không bao giờ thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

40 - Đánh mất thiên mệnh thiên chức bổn phận làm người, thì ngay cả bản thân cũng không làm chủ được nữa, nói gì đến làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vũ trụ.

41 - Con cái, cháu chắt, chút chít, hãy nhớ lấy lời ta dạy cũng chính là lời ông cha đã dạy, cũng chính là lời cha trời mẹ trời dạy, vì đây là những lời cha trời, mẹ trời truyền dạy lưu truyền cho đến ngày nay, con cái, cháu chắt, chút chít, hãy nhớ lấy, nhớ lấy, và truyền lại cho đời sau.

42 - Sau lần đại hội, anh em, con cái, cháu chắt, chút chít, của thập nhị BẠCH ĐẾ, sống trong cảnh gia đình hòa thuận, êm ấm, ngoài xã hội thái bình hưng thịnh an lạc kéo dài hơn hai triệu năm, đây là giai đoạn TRUNG NGƠN, tiếp theo là giai đoạn HẠ NGƯƠN mạt pháp, giai đoạn THƯỢNG NGƯƠN chia làm ba giai đoạn, giai đoạn trung ngơn cũng chia làm ba giai đoạn, giai đoạn hạ ngươn mạt pháp cũng thế, cũng chia làm ba giai đoạn, giai đoạn thượng ngươn mạt pháp, giai đoạn trung ngươn mạt pháp, giai đoạn hạ ngươn mạt pháp.

Trên con đường khám phá về bí mật, Cội Nguồn nhân loại năm màu da anh em cũng như Chủ Nghĩa Đại Đồng vũ trụ. Chỉ cần các bạn hiểu được một từ, một nghĩa trong kinh thì phước đức các bạn đã tăng lên gấp chục lần. Vì sao lại có chuyện kỳ diệu như vậy. Vì Văn Kinh Văn Hóa Cội Nguồn. Chính là Văn Kinh Thiên Ý Cha Trời. Văn Kinh linh thiêng không có một Văn Kinh nào linh thiêng hơn. Huống chi là các bạn lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, như biên chép ấn in, truyền bá kinh luân đóng phim, ca ngợi, sáng tác nhạc, ca ngợi công ơn Cha Trời, Mẹ Trời, Công lao Ông Bà Cha Mẹ, thì coi như các bạn đã bước đến ngưỡng cửa vinh quang, bản thân dòng họ gia đình, con cái, Sống thì được an vui, chết thì siêu sanh về cõi vĩnh hằng thiên đàng cực lạc. Có người cho rằng chết là hết không còn gì nữa, đây là ý nghĩ vô cùng tai hại, chết là chỉ mất đi phần xác, còn phần hồn thì vẫn sờ sờ ra đó, nhưng họ không bao giờ thấy được, vì họ chỉ nhìn bằng con mắt phàm, không phải bằng con mắt huệ, nên không thể thấy linh hồn được, chừng thấy được chết là không hết, thì mọi việc coi như đã xong. Những người cho rằng chết là hết, nên họ sống rất vội vã, cố hưởng thụ những gì họ có trong cuộc đời, sa đọa vào con đường dục lạc quá mức thậm chí là nghiện ngập, không cần nghĩ đến hậu quả hiện tại, nói gì đến hậu quả ở tương lai, cũng như hậu quả của kiếp sau. Sự sống như thế không những làm hại bản thân, hậu quả để lại cho con cái, mà còn làm hại cả tâm linh của chính mình, sự sống chỉ biết để hưởng thụ, dẫn đến sa đọa nghiện ngập, là một lối sống hết sức sai lầm, sự sai lầm không những kéo theo nhiều đời nhiều kiếp, sa đọa triền miên, hết nỗi khổ nầy sang nỗi khổ khác, hết đọa lạc nầy tới đọa lạc kia. Trước khi chết những người nầy tùy vào những nghiệp ác mà họ đã gây ra lúc còn sống, họ sẽ thấy hình ảnh ghê rợn đó, những người bị họ hại đều xuất hiện đòi mạng, hoặc tàn sát họ, đó là nói đến những tầng địa phủ ở gần như ở cõi âm dương gian, tầng địa phủ thứ 1, thứ 2, thứ 3, còn sa đọa xuống tầng địa phủ thứ 10 trở lên, thì những hình ảnh ghê rợn khi còn sống tạo ra đều xuất hiện cả, đòi mạng hoặc tàn sát họ đây là những ảo giác từ tâm họ hiện ra, những quá khứ trong đời vẫn hiện ra như thật. Sự họa phúc, hai sự ấy, đều do tâm tạo ra, ở đời nầy và nhiều đời trước, mình làm lành thì kêu phước đến với mình, mình làm dữ thời kêu họa đến hại mình, họa, phúc, không ai ban cho mà tại mình tạo ra cả, nên không thể nào mà tránh cho được, hể gieo thì phải gặt, gieo ác thì phải gặt ác, gieo thiện thì gặt thiện, bởi cớ ấy nên sự lành dữ sự báo ứng như hình với bóng, có vay thì có trả, đó cũng là lẽ công minh đạo luật của trời. Theo thiên luật vũ trụ, làm ác thì nhất định sa đọa xuống các tầng địa phủ, còn ác lai ác báo, gieo nhân gặt quả thì còn phải chờ đợi nhân duyên, quả báo, hoặc sớm, hoặc muộn, hoặc gieo đâu gặt đó, là tùy do tội ác của mình gây ra, sớm hay muộn hội tụ đủ nhân duyên đưa đẩy dẫn đến nhận lấy hậu quả.
Hết phần 4 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 2

Long Hoa Pháp Tạng

* * *
 
×
Top Bottom