ONLY LOVE - Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.277
ONLY LOVE
Trademark - 2000
(Song 54)


2 a.m. and the rain is falling
2 giờ sáng và trời đang đổ cơn mưa
Here we are at the crossroads once again
Ta lại ở đây tại ngã tư đường lần nữa
You're telling me you're so confused
Em đang bảo anh em còn lần lữa
You can't make up your mind
Quyết định nơi em vẫn chưa
Is this meant to be
Ý em lén hé mở
You're asking me
Em hỏi anh duyên cớ

But only love can say: try again or walk away
Nhưng chỉ tình yêu mới có câu hồi đáp: đi hay ở
But I believe for you and me
Nhưng anh tin cho em và anh
The sun will shine one day
Mai nắng lại chiếu long lanh
So I'll just play my part
Nên anh sẽ cố đóng tròn vai
And pray you'll have a change of heart
Và nguyện cầu lòng em sớm đổi thay
But I can't make you see it through
Nhưng anh không thể làm cho em thấy
That's something only love can do
Chỉ có tình yêu làm được điều này

In your arms as the dawn is breaking
Trong vòng tay em khi vừng đông vừa rạng
Face to face and a thousand miles apart
Mật đối mặt nhưng nghìn trùng xa cách
I've tried my best to make you see
Cố hết sức tàn cho em hiểu thấu
There's hope beyond the pain
Còn hy vọng vượt ngoài nỗi đau
If we give enough, if we learn to trust
Nếu cho đi đủ, nếu biết tin nhau

I know if I could find the words
Anh biết nếu tìm được lời hay lẽ phải
To touch you deep inside
Để chạnh lòng em sâu tận đáy
You'd give our dream just one more chance
Cho giấc mơ mình thêm một dịp may
Don't let this be our last good-bye
Đừng để điều này là lần cuối chia tay
That's something only love can do
Chỉ có tình yêu làm được điều đấy
That's something only love can do
Chỉ có tình yêu làm được điều này

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
×
Top Bottom