[Lyrics] Sinnerman - Nina Simone

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Oh Sinnerman, where you gonna run to?
Sinnerman, where you gonna run to?
Where you gonna run to?
All on that day
Well I run to the rock, please hide me
I run to the rock,please hide me
I run to the rock, please hide me, Lord
All on that day
But the rock cried out, I can't hide you
The rock cried out, I can't hide you
The rock cried out, I ain't gonna hide you guy
All on that day
I said, Rock, what's a matter with you rock?
Don't you see I need you, rock?
Lord, Lord, Lord
All on that day
So I run to the river, it was bleedin'
I run to the sea, it was bleedin'
I run to the sea, it was bleedin'
All on that day
So I run to the river, it was boilin'
I run to the sea, it was boilin'
I run to the sea, it was boilin'
All on that day
So I run to the Lord, please hide me Lord
Don't you see me prayin'?
Don't you see me down here prayin'?
But the Lord said, go to the devil
The Lord said, go to the devil
He said, go to the devil
All on that day
So I ran to the devil, he was waitin'
I ran to the devil, he was waitin'
Ran to the devil, he was waitin'
All on that day
I cried -
POWER!!!!!!!
(Power to da Lord)
[8x]
Bring down,
(Power to da lord),
[4x]
POWER!!!
(power to da lord)
[12x]

(Instrumental)

Oh yeah, Woh yeah, Woh yeah
Well I run to the river, it was boilin'
I run to the sea, it was boilin'
I run to the sea, it was boilin'
All on that day
So I ran to the Lord
I said, Lord hide me, please hide me
please help me
All on that day
He said, child, where were you
when you oughta been prayin'?
I said,Lord, Lord, hear me prayin'
Lord, Lord, hear me prayin'
Lord, Lord, hear me prayin'
All on that day
Sinnerman you oughta be prayin'
Oughta be prayin', Sinnerman
Oughta be prayin',
All on that day
I cried -
POWER!!!!!!!
(Power to da Lord)
[12x]
Go down
(Power to da Lord)
[3x]
POWER!!!!!!!
(Power to da Lord)
[3x]
Power, Power, Lord
Don't you know I need you Lord
Don't you know that I need you
Don't you know that I need you
Power, Lord!
Ôi kẻ tội đồ, ngươi đang chạy đi đâu?
Hỡi kẻ tội đồ, ngươi đang chạy đi đâu?
Ngươi đang chạy đi đâu?
Tất cả vào những ngày đó
Thì, ta chạy đến phiến đá, xin hãy che giấu ta
Ta chạy đến phiến đá, xin hãy che giấu ta
Ta chạy đến phiến đá, xin hãy che giấu ta, Chúa ơi
Tất cả vào những ngày đó
Nhưng phiến đá bật khóc, ta không thể che giấu ngươi
Phiến đá khóc, ta không thể che giấu ngươi
Phiến đá khóc, chẳng thể nào che giấu nguơi được, anh bạn à
Tất cả vào những ngày đó
Tôi nói, này phiến đá ơi, có chuyện gì với ngươi vậy hử?
Chẳng lẽ ngươi không thấy ta cần ngươi sao?
Chúa ơi, chúa ơi, chúa ơi
Tất cả vào những ngày đó
Rồi, tôi chạy đến dòng sông, dòng sông đang rỉ máu
Tôi chạy đến biển, biển cả đang sục sôi
Tôi chạy đến biển, biển cả đang sục sôi
Tất cả vào những ngày đó
Rồi, tôi chạy đến dòng sông, dòng sông sôi sục
Rồi, tôi chạy đến dòng sông, dòng sông sôi sục
Tất cả vào những ngày đó
Rồi, tôi chạy đến Chúa, xin hãy che giấu con, Chúa ơi
Chẳng lẽ Người không thấy con đang nguyện cầu?
Chẳng lẽ Người không thấy con đang nguyện cầu xuống đây sao?
Nhưng Chúa nói, ngươi hãy đến Quỷ dữ
Chúa trời nói, hãy đi đến Quỷ dữ
Ông ấy nói, hãy đi đến Quỷ dữ
Tất cả vào những ngày đó
Rồi, tôi chạy đến Quỷ dữ, hắn đang chờ đợi
Tôi chạy đến Quỷ dữ, hắn đang chờ đợi
Chạy đến Quỷ dữ, hắn đang chờ đợi
Tất cả vào những ngày đó
Tôi đã khóc
QUYỀN NĂNG!!!
(Quyền năng hướng về Cha, vị chúa tể)
[8x]
Ban xuống
(Quyền năng hướng về Cha, vị chúa tể)
[4x]
QUYỀN NĂNG!!!
(Quyền năng hướng về Cha, vị chúa tể)
[12x]

(Tiếng nhạc cụ)

Oh yeah, Woh yeah, Woh yeah
Thì, tôi chạy đến phiến đá, phiến đá sục sôi
Tôi chạy đến biển, biển cả sôi sục
Tôi chạy đến biển, biển cả sôi sục
Tất cả vào những ngày đó
Rồi, tôi chạy đến Chúa
Tôi nói, Chúa hãy che giấu con, xin hãy che giấu con
Xin hãy cứu lấy con
Vào những ngày đó
Ông ấy nói, con ta ơi, con đã ở đâu vậy?
Khi con đã từng dốc lòng mà nguyện cầu?
Tôi nói, Chúa, Chúa ơi, hãy nghe con nguyện cầu đây
Dốc lòng mà nguyên cầu, hỡi kẻ tội đồ
Dốc lòng mà nguyện cầu
Tất cả vào những ngày đó
Tôi khóc
QUYỀN NĂNG!!!
(Quyền năng hướng về Cha, vị chúa tể)
[8x]
Hạ phàm
(Quyền năng hướng về Cha, vị chúa tể)
[3x]
QUYỀN NĂNG!!!
(Quyền năng hướng về Cha, vị chúa tể)
[3x]
Quyền năng, quyền năng, Chúa
Chẳng lẽ Người không biết con cần Người, Chúa hỡi
Chẳng lẽ Người không biết rằng con cần Người?
Chẳng lẽ Người không biết rằng con cần Người?
Quyền năng, Chúa ơi! 
×
Quay lại
Top