[Lyrics] If I Was A Man - The Pussycat Dolls

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

If I was a man
Just for a day
I'd take my time on you
That's what a man would do

If I was a man
Just for a day
And once I had my way
I'd get up, get up and walk away

Uhh, Monday night
Tuesday night
Friday night
Every night
Why?
Cause I can

New York and Japan
Put the stuff up in the land
?
I'm a man

I'll Get to know your family
Your friends will fall in love with me
Just happens all so easily
Ea-si-ly

I'll have you think that I'm the one
You play the part I play along
We can have a lot of fun
Until I'm done

If I was a man
For a day if I was a man

If I was a man
For a day if I was a man

I turn it on
Turn it off
Tuturn out
Turn it up
Why?
Cause I can

It's no sweat
Give the check
Show respect
Don't forget you're paying later
That's the plan

I'll Get to know your family
Your friends will fall in love with me
Just happens all so easily

I'll have you think that I'm the one
You play the part I play along
We can have a lot of fun
Until I'm done

If I was a man
For a day if I was a man

If I was a man
For a day if I was a man

If I was a man
Just for a day
I'd take my time on you
That's what a man would do

If I was a man
Just for a day

And once I had my way
I'd get up, get up and walk away

If I was a man
For a day if I was a man

If I was a man
For a day if I was a man

If I was a man
For a day if I was a man

If I was a man
For a day if I was a man

Oooohhh Oooohhh

I'd take my time on you
That's what a man would do

Oooohhh Oooohhh

And once I had my way
I'd get up, get up and walk away

Oooohhh Oooohhh

I'd take my time on you
That's what a man would do

Oooohhh Oooohhh

And once I had my way
I'd get up, get up and walk away
Nếu tôi là đàn ông
Chỉ một ngày thôi
Tôi sẽ dành thời gian cho em
Đó là điều mà đàn ông sẽ làm

Nếu tôi là đàn ông
Chỉ một ngày thôi
Và một lần như ý muốn
Tôi sẽ đứng lên và bước đi

Ư, đêm thứ Hai
Đêm thứ Ba
Đêm thứ Sáu
Mọi đêm trong tuần
Tại sao?
Vì tôi có thể

Nữu Ước và Nhật Bản
Đặt mọi thứ lên bờ
?
Tôi là một người đàn ông

Tôi sẽ tìm hiểu về gia đình em
Bạn bè em sẽ mê mẩn tôi
Mọi thứ diễn ra thật dễ dàng
Dễ dàng

Tôi sẽ làm cho em nghĩ rằng tôi là người duy nhất
Em làm sao tôi làm tương ứng
Chúng ta sẽ có nhiều niềm vui
Cho tới khi tôi kết thúc

Nếu tôi là đàn ông
Trong một ngày, nếu tôi là đàn ông

Nếu tôi là đàn ông
Trong một ngày, nếu tôi là đàn ông

Tôi mở lên
Tắt xuống
Tắt đi
Vặn to lên [Đoạn này nghĩa bóng nha]
Tại sao?
Vì tôi có thể

Chẳng có gì khó nhọc
Đưa tiền
Thể hiện sự tôn trọng
Đừng quên rằng sau này em sẽ trả giá
Đó là kế hoạch

Tôi sẽ tìm hiểu về gia đình em
Bạn bè em sẽ mê mẩn tôi
Mọi thứ diễn ra thật dễ dàng

Tôi sẽ làm cho em nghĩ rằng tôi là người duy nhất
Em làm sao tôi làm tương ứng
Chúng ta sẽ có nhiều niềm vui
Cho tới khi tôi kết thúc

Nếu tôi là đàn ông
Trong một ngày, nếu tôi là đàn ông

Nếu tôi là đàn ông
Trong một ngày, nếu tôi là đàn ông

Nếu tôi là đàn ông
Chỉ một ngày thôi
Tôi sẽ dành thời gian cho em
Đó là điều mà đàn ông sẽ làm

Và một lần như ý muốn
Tôi sẽ đứng lên và bước đi

Nếu tôi là đàn ông
Chỉ một ngày thôi

Và một lần như ý muốn
Tôi sẽ đứng lên và bước đi

Nếu tôi là đàn ông
Trong một ngày, nếu tôi là đàn ông

Nếu tôi là đàn ông
Trong một ngày, nếu tôi là đàn ông

Nếu tôi là đàn ông
Trong một ngày, nếu tôi là đàn ông

Nếu tôi là đàn ông
Trong một ngày, nếu tôi là đàn ông

Oooohhh Oooohhh

Tôi sẽ dành thời gian cho em
Đó là điều mà đàn ông sẽ làm

Oooohhh Oooohhh

Và một lần như ý muốn
Tôi sẽ đứng lên và bước đi

Oooohhh Oooohhh

Tôi sẽ dành thời gian cho em
Đó là điều mà đàn ông sẽ làm

Oooohhh Oooohhh

Và một lần như ý muốn
Tôi sẽ đứng lên và bước đi

 

×
Quay lại
Top