[Lyrics] Anywhere But Here - Hilary Duff

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Anywhere But Here - Hilary Duff
When I'm in a crowd
Or on an island by myself
Silent or too loud
Wishing I was somewhere else
And I can't believe
you hit me fast and hard

When you turn to me and say
Never change the way you are

Trying to catch your eye
Things will never look the same
Now I can't deny
You're the moth and I'm the flame
There I go again
i should walk before I run

How can I explain
I can't stop what you've begun

I'm falling through the door
Flying 'cross the floor
When you look at me suddenly it's clear
You're burning up my dreams
Crazy as it seems
I don't wanna be anywhere but here

Anywhere but here

What goes on inside
Is a mystery no doubt
A roller coaster ride
I may never work it out
Here's the brand new me
Skates around and floats on air
I'm a sight to see

Rainbow colors in my hair
You have set me free
The one who gets me there
Here is the place where
My head is spinning
Time is beginning
To race away
You come to throw me
Knock me off my feet

You give me wings to fly
The world goes crashing by again
Dù em trong dám dông
Hay ch? riêng mình trên hoang d?o
Dù yên l?ng hay ?n ào
Em cung mong mình dang ? noi nào khác
Và em không th? tin n?i

Anh làm em s?c quá m?nh quá nhanh
Lúc anh quay nhìn em và b?o r?ng
Em không bao gi? nên thay d?i

Em c? ch?n ánh m?t anh l?i
Nhung m?i chuy?n s? ch?ng nhu lúc xua
Em gi? ch?ng th? phú nh?n r?ng
Anh, con thiêu thân, và em là ng?n l?a
Em l?i di theo l?i mòn cu n?a r?i

Em nên h?c di tru?c khi mu?n ch?y
Nhung gi?i thích sao cho anh hi?u nh?
R?ng em không th? ch?m d?t chuy?n anh dã b?t d?u

DK
Em tru?t ra kh?i cánh c?a kia
Tru?t dài trên sàn nhà
Khi anh nhìn em m?i th? b?ng hi?n rõ hon

Anh d?t cháy nh?ng m?ng m? trong em

Nghe nhu có v? diên r?
Nhung em ch?ng mu?n ? noi nào khác
ngoài noi dây...

Nh?ng gì hi?n di?n trong lòng em
Ch?c h?n s? mãi là bí m?t
Nhu m?t doàn tàu ch?y trên không
Em có l? s? ch?ng tìm ra gi?i dáp
Nhung xem này, m?t em hoàn toàn m?i

Tru?t patin kh?p noi, bay b?ng trên b?u tr?i
Em là m?t hi?n tu?ng dáng d? chiêm ngu?ng
Vì tóc em nhu muôn màu c?u vòng
Anh dã cho em t? do
Vâng chính anh,
ngu?i dã t?ng dìu em d?n tình yêu

Noi nào khác ch?ng ph?i noi này
Là m?t noi mà d?u em s? quay cu?ng

Và th?i gian b?t d?u ch?y rút nu?c
Anh d?n d? v?t em ngã
Em do ván ngã nhào
Anh cho em dôi cánh d? bay
Và c? th? gi?i nhu v? tan thêm l?n n?a


 

×
Quay lại
Top