How to maximize your time [Song ngữ ]

brokernguyen

Thành viên
Tham gia
31/3/2012
Bài viết
6
Xem thêm thông tin song ngữ : www.englishaction.edu.vn
How to Maximize Your Time

How%20to%20Maximize%20Your%20Time.jpg

Summer has come to an end, your to-do list has multiplied, and you have just 24 hours in your day. So how can you fit everything in it? “If your mind is spinning like a hamster wheel at bedtime, your schedule is out of control,” says Marcia Ramsland, author of Simplify Your Time. Here are her suggestions to make the most of your time.

Take a break. Reward yourself for your hard work with a healthy, leisurely lunch or midday workout; it will actually make you more productive. “Exercise is one of the best ways to relieve tension and refocus,” says Ramsland. “Then you’ll be able to come back and do the hard task.”
Create a rhythm
. Pay attention to when you’re most productive then tweak your schedule to take advantage of your natural ebb and flow. If you usually have a burst of energy on Wednesday mornings, leave your toughest tasks for then.

Cut down your to-do list.
“When we write a to-do list, we tend to include everything we haven’t done in the last month, plus everything we want to do in the next three years,” Ramsland says. Create a manageable to-do list (try six items) and relegate everything else to an ongoing project list. You’ll still remember to clean the garage–but you won’t feel bad for not getting to it today.Làm thế nào để tối đa hóa thời gian của bạn.
Mùa hè đã hết, những danh sach việc cần làm của bạn đã nhân lên gấp bội, và bạn vẫn chỉ có 24 tiếng một ngày. Vậy làm thế nào bạn có thể giải quyết mọi việc trong khoảng thời gian đó?. “ Nếu đầu óc bạn đang xoay tròn như vòng xoay của 1 chú hamster khi ngủ, thì khi ấy lịch làm việc của bạn đã nằm ngoài tầm kiểm soát”, Marcia Ramsland, tác giả của cuốn “Simplify Your Time” cho biết. Sau đây là một vài chỉ dẫn của cô để tối đa hóa thời gian của bạn.

Hãy nghỉ ngơi:Tự thưởng cho sự lao động vất vả của bạn bằng một bữa trưa nhàn nhã và nhiều dưỡng chất hay luyện tập vào giờ nghỉ; điều này thực sự làm bạn năng suất hơn. “ Tập thể dụng luôn là một trong những cách tốt nhất làm giải tỏa căng thẳng và tập trung trở lại”, Ramsland cho biết.” Sau đó bạn sẽ dễ dàng trở lại và đương đầu với những nhiệm vụ khó khăn nhất”.
Hãy tạo ra sự nhịp nhàng: Hãy chú ý khi nào bạn làm việc hiệu quả nhất, sau đó điều chỉnh lịch làm việc của bạn để tận dụng guồng quay tự nhiên của bạn. Nếu bạn thường tràn đầy năng lượng vào sáng thứ 4, hãy để những nhiệm vụ khó khăn nhất vào hôm đó.

Thu gọn danh sách việc cần làm:
“ Khi chúng ta viết ra một danh sách, chúng ta sẽ có xu hướng cộng dồn cả những việc chưa làm được từ tháng trước, cộng thêm cả những gì mong muốn làm việc trong cả 3 năm tới,” Ramsland cho biết. Tạo ra một danh sách công việc “có thể quản lý được” và loại bỏ những thứ còn lại cho những danh sách sau đó. Bạn sẽ vẫn nhớ việc dọn dẹp gara – những sẽ không cảm thấy tồi tệ nếu không làm nó ngay hôm nay.


Words in the news

ebb and flow:
the repeated, often regular, movement from one state to another

tweak
twiːk/ v[vn]to make slight changes to a machine, system, etc. to improve it

relieve
rɪliːv/ verb[vn] to remove or reduce an unpleasant feeling or pain


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top