Giáo trình thực tập hóa hữu cơ

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
MỤC LỤC

PHẦN I ĐẠI CƯƠNG 7

 1. Nội quy làm thí nghiệm 7
 2. Chuẩn bị thí nghiệm, đề cương và tường trình 7
 3. Quy tắc làm ệc với hóa chất độc, dễ nổ, dễ cháy 8
 4. Phương pháp cấp cứu sơ bộ : 8
 5. Dụng cụ thủy tinh và cách sử dụng 9
 6. Thiết bị đun nóng và làm lạnh 16
 7. Thiết bị khuấy 17
PHẦN CÁC PHẢN ỨNG TỔNG HỢP HỮU CƠ 23

 1. Phản ứng halogen hóa 23
 2. Phản ứng nitro hóa 32
 3. Phản ứng sunfo hóa 36
 4. Phản ứng ankyl hóa 43
 5. Phản ứng axyl hóa 51
 6. Phản ứng amin hóa 59
 7. Phản ứng diazo hóa và ghép cặp 66
 8. Phản ứng oxy hóa và khử 75
PHẦN I PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH XÁC ĐỊNH NHÓM CHỨC CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ 85

CHƯƠNG I PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH NGUYÊN TỐ TRONG HỢP CHẤT HỮU CƠ
 1. Xác định cacbon bằng phương pháp cacbon hóa 85
 2. Xác định cacbon và hidro bằng phương pháp o hóa 85
 3. Xác định nitơ 86
 4. Xác định lưu huỳnh 86
 5. Xác định halogen 87
CHƯƠNG HIDRO CACBON NO 88

 1. điều chế và tính chất của metan 88
 2. phản ứng brom hóa hidrocacbon no 88
 3. tác dụng của kali pemanganat với hidrocacbon no 89
 4. tác dụng của acid sunfuric với hidrocacbon no 89
 5. tác dụng của acid nitric với hidrocacbon no 89

CHƯƠNG I HIDROCACBON KHÔNG NO 91

 1. điều chế etilen 91
 2. phản ứng cộng brom vào etilen 91
 3. phản ứng o hóa etilen bằng dung dịch kali pemanganat92
 4. điều chế axetilen 92
 5. phản ứng cộng brom vào axetilen 92
 6. phản ứng o hóa axetilen bằng kalipemanganat 93
 7. phản ứng tạo thành bạc axetilua 93
 8. phản ứng tạo thành đồng (i) axetilua 93
CHƯƠNG HIDROCACBON THƠM 95
 1. phản ứng o hóa benzen và toluen 95
 2. phản ứng brom hóa benzen và toluen 95
 3. phản ứng nitro hóa benzen 96
 4. phản ứng sunfo hóa benzen và toluen 96
 5. phản ứng nitro hóa naphtalen 97
 6. phản ứng sunfo hóa naphtalen 97
CHƯƠNG V DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIDROCACBON 99

 1. điều chế etyl bromua 99
 2. điều chế etyl clorua 99
 3. điều chế iodofom từ rượu etylic và axeton 100
 4. điều chế bromofom từ axeton 100
 5. điều chế brombenzen 101
 6. phản ứng của dẫn xuất halogen với dung dịch kiềm 101
 7. phản ứng clorofom với dung dịch kiềm 102
 8. phản ứng của nguyên tử halogen với nhân thơm 103
 9. phản ứng của nguyên tử halogen với mạch bên của nhân thơm 103

CHƯƠNG ANCOL - PHENOL - ETE 105


 1. i điều chế ancol etylic tuyệt đối 105
 2. phản ứng của ancol etylic với natri 105
 3. ôxi hóa ancol etylic bằng đồng () ot 106
 4. phép thử xantogenat 106
 5. oxi hóa ancol etylic bằng dung dịch kali pemanganat 107
 6. phản ứng của ancol với thuốc thử luca 107
 7. phản ứng este hóa 108
 8. phản ứng iodofom 108
 9. phản ứng của etylenglicol và glixerin với đồng()
 10. hidrot 109
 11. phản ứng đehidrat hóa glixerin 109
 12. điều chế đietyl ete (ete etylic) 110
 13. phản ứng của phenol với natri hidrot và muối natri cacbonat 110
 14. phản ứng của các phenol với sắt (i) clorua 111
 15. phản ứng brom hóa phenol 111
 16. điều chế phenolphtalein 111
 17. x phản ứng của phenol với acid nitơric 112
 18. xv phản ứng của phenol với benzoyl clorua 112
 19. x phổ hồng ngoại của ancol tert-butylic 113


CHƯƠNG V ANĐEHIT - XETON 114 điều chế axetanđehit từ axetilen 114
 1. điều chế axeton từ can axetat 114
 2. phản ứng màu của anđehit với acid fucsinsunfurơ 115
 3. phản ứng o hóa anđehit bằng hợp chất phức của bạc(thuốc thử tolen) 116
 4. phản ứng o hóa anđehit bằng đồng () hidrot 116
 5. phản ứng o hóa anđehit bằng thuốc thử felinh 117
 6. phản ứng của axeton và anđehit benzoic với natrihidrosunfit 117
 7. phản ứng tạo 2,4-đinitrophenylhiđrazon của benzanđehit
 8. và axeton 118
 9. phản ứng tạo ra semicacbazon của axeton 119
 10. phản ứng của benzanđehit với semicacbazit hidroclorua
 11. phản ứng của xeton với natri nitroprut 119
 12. x phản ứng của benzanđehit hoặc axeton với phenyl hidrazin 120
 13. phản ứng ngưng tụ anđol và croton của anđehit axetic
 14. x phản ứng của anđehit benzoic với dung dịch kiềm (phản
 15. ứng kanizaro - tisenco) 120
 16. v phản ứng trime hóa anđehit axetic 121
 17. x phản ứng đepolime hóa parafomanđehit 121
 18. xv phép thử iodofom (phản ứng riêng cho các metyl xeton)
 19. x phản ứng tạo hexa metylen tetramin (riêng cho fomanđehit) 122
 20. x phân tách hỗn hợp 2,4-đinitrophenyl hiđrazon của
 21. benzanđehit và axeton bằng sắc kí lớp mỏng 123
 22. phổ electron và phổ hồng ngoại của etylmetylxeton 123


CHƯƠNG ACID CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT 125

 1. tính chất acid của acid cacboxylic 125
 2. phản ứng đecacboxyl hóa với vôi tôi xút 125
 3. iphản ứng với amin thơm 126
 4. phản ứng màu với fecl3 127
 5. phản ứng o hóa acid fomic 127
 6. phản ứng o hóa acid oxalic 128
 7. tính chất của acid oleic 128
 8. tính chất của acid tactric 129
 9. tính chất của acid salixylic 129
 10. điều chế và thủy phân sắt (i) axetat 129
 11. điều chế etyl axetat 129
 12. điều chế isoamyl axetat 130
 13. phản ứng thủy phân este 130
 14. tính chất của anhiđrit axetic 131
 15. phản ứng thủy phân chất béo bằng dung dịch kiềm 131
 16. tính chất nhũ tương hóa của xà phòng 132
 17. phản ứng tạo thành muối không tan của acid béo cao 132
 18. tách hỗn hợp acid béo cao từ xà phòng natri 133
 19. xác định mức độ không no của chất béo bằng chỉ số iot
 20. xác định chỉ số acid của chất béo 134
 21. phổ cộng hưởng từ proton của metyl propionat 134
....
Các bạn xem chi tiết tại file bên dưới
ST
 

Đính kèm

×
Top Bottom