Cấu Trúc đề thi tốt nghiệp - ĐH, CĐ môn HÓA qua các năm

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
ôn thi hóa đại học 2012 - 2011 - 2010 - 2009

Theo tin từ Bộ GD-ĐT, năm 2012, Bộ vẫn sẽ không phát hành tài liệu ôn tập tốt nghiệp THPT nhằm hạn chế tối đa tình trạng đoán mò đề thi hoặc học tủ. HS học và ôn tập theo sự hướng dẫn của giáo viên và sách giáo khoa.

Theo đó phần chung cho tất cả các học sinh sẽ áp dụng đề đan xen giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.

Đối với đề thi phần riêng, nội dung sẽ ra trong sách giáo khoa của chương trình chuẩn hoặc chương trình nâng cao. Với phần thi này, HS có thể lựa chọn một trong hai phần (chuẩn hoặc nâng cao) nhằm phù hợp với kiến thức của học sinh để làm bài chứ không bắt buộc HS phải theo một chương trình nào.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết thêm, năm nay sẽ không phát hành tài liệu ôn tập tốt nghiệp THPT nhằm hạn chế tối đa tình trạng đoán mò đề thi hoặc học tủ. Học sinh học và ôn tập theo sự hướng dẫn của giáo viên và sách giáo khoa.


Các môn thi cụ thể của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012: https://kenhsinhvien.vn/t/thong-bao-cac-mon-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-nam-2012.90880/

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn HÓA năm 2011
* Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu):
- Este, lipit: 2 câu
- Cacbonhidrat: 1 câu
- Amin, Amino Axit, Protein: 3 câu
- Polime, vật liệu polime: 1 câu
- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá hữu cơ: 6 câu
- Đại cương về kim loại : 3 câu
- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 6 câu
- Sắt, Crom; các hợp chất của chúng: 3 câu
- Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu
- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ: 6 câu

* Phần riêng
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B

A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu):
- Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, Cacbonhidrat: 2 câu
- Amin, Amino Axit, Protein, Polime, vật liệu polime: 2 câu
- Đại cương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 2 câu
- Sắt, Crom; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 2 câu

B- Theo chương trình Nâng cao (8 câu):
- Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, Cacbonhidrat: 2 câu
- Amin, Amino Axit, Protein, Polime, vật liệu polime: 2 câu
- Đại cương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 2 câu
- Sắt, Crom; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 2 câu
Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên môn HÓA năm 2011
Tổng số có 40 câu

- Este, lipit: 3 câu
- Cacbonhidrat: 2 câu
- Amin, Amino Axit, Protein: 4 câu
- Polime, vật liệu polime: 2 câu
- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá hữu cơ: 6 câu
- Đại cương về kim loại: 4 câu
- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 7 câu
- Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, thiếc; các hợp chất của chúng: 4 câu
- Phân biệt một số chất vô cơ: 1 câu
- Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu
Cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ môn HÓA năm 2011
* Phần chung dành cho tất cả thí sinh (40 câu)
- Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học: 2 câu
- Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học: 2 câu
- Sự điện li: 1 câu
- Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng: 3 câu
- Đại cương về kim loại: 2 câu
- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 5 câu
- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu
- Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon: 2 câu
- Dẫn xuất halogen, ancol, phenol: 2 câu
- Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
- Este, lipit: 2 câu
- Amin, amino axit, protein: 3 câu
- Cacbonhidrat: 1 câu
- Polime, vật liệu polime: 1 câu
- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu

* Phần riêng:
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu):
- Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu
- Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
- Đại cương về kim loại: 1 câu
- Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu
- Phân biệt chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu
- Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu
- Amin, amino axit, protein: 1 câu

B. Theo chương trình nâng cao (10 câu):
- Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu
- Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
- Đại cương về kim loại: 1 câu
- Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu
- Phân biệt chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu
- Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu
- Amin, amino axit, protein: 1 câu
Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2010
I- Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu):

- Este, lipit: 2 câu

- Cacbonhidrat: 1 câu

- Amin, Amino Axit, Protein: 3 câu

- Polime, vật liệu polime: 1 câu

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá hữu cơ: 6 câu

- Đại cương về kim loại : 3 câu

- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 6 câu

- Sắt, Crom; các hợp chất của chúng: 3 câu

- Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ: 6 câu

II- Phần riêng
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B

A- Theo chương trình Chuẩn (8 câu):

- Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, Cacbonhidrat: 2 câu

- Amin, Amino Axit, Protein, Polime, vật liệu polime: 2 câu

- Đại cương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 2 câu

- Sắt, Crom; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 2 câu

B- Theo chương trình Nâng cao (8 câu):

- Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, Cacbonhidrat: 2 câu

- Amin, Amino Axit, Protein, Polime, vật liệu polime: 2 câu

- Đại cương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 2 câu

- Sắt, Crom; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 2 câu
Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên môn Hóa năm 2010
Tổng số có 40 câu

- Este, lipit: 3 câu

- Cacbonhidrat: 2 câu

- Amin, Amino Axit, Protein: 4 câu

- Polime, vật liệu polime: 2 câu

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá hữu cơ: 6 câu

- Đại cương về kim loại : 4 câu

- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 7 câu

- Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, thiếc; các hợp chất của chúng: 4 câu

- Phân biệt một số chất vô cơ: 1 câu

- Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ: 6 câu
Cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ môn Hóa năm 2010
I. Phần chung dành cho tất cả thí sinh (40 câu)

- Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học: 2 câu

- Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học: 2 câu

- Sự điện li: 1 câu

- Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng: 3 câu

- Đại cương về kim loại: 2 câu

- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 5 câu

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu

- Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon: 2 câu

- Dẫn xuất halogen, ancol, phenol: 2 câu

- Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu

- Este, lipit: 2 câu

- Amin, amino axit, protein: 3 câu

- Cacbonhidrat: 1 câu

- Polime, vật liệu polime: 1 câu

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu

II. Phần riêng:
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu):

- Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu

- Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu

- Đại cương về kim loại: 1 câu

- Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu

- Phân biệt chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu

- Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu

- Amin, amino axit, protein: 1 câu

B. Theo chương trình nâng cao (10 câu):

- Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu

- Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu

- Đại cương về kim loại: 1 câu

- Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu

- Phân biệt chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu

- Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu

- Amin, amino axit, protein: 1 câu
Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn HÓA năm 2009
A. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN​

Chương 1. Este - Lipit

1. Este: khái niệm, danh pháp, tính chất, điều chế và ứng dụng

- Khái niệm: theo cơ chế phản ứng este hoá và theo quan điểm este là dẫn xuất của axit cacboxylic (thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR)

- Danh pháp: tên gốc hiđrocacbon (R’) + tên gốc axit (RCOO) đuôi “at”

- Tính chất vật lí: trạng thái, tỷ khối, tính tan, nhiệt độ sôi, mùi đặc trưng.

- Tính chất hóa học của este : phản ứng thuỷ phân.

- Điều chế:
+ Phương pháp chung: bằng phản ứng este hoá và
+ Phương pháp riêng: anhiđrit axit + phenol và axit axetic + axetilen

- Ứng dụng.

2. Lipit: khái niệm, tính chất và ứng dụng của chất béo

- Khái niệm về Lipit

- Chất béo: Khái niệm. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học (phản ứng thuỷ phân, phản ứng xà phòng hoá, phản ứng cộng hiđro của chất béo lỏng.

3. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp:

- Xà phòng: Khái niệm. Phương pháp sản xuất
- Chất giặt rửa tổng hợp: Khái niệm. Phương pháp sản xuất.
- Tác dụng tẩy rửa của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp.

4. Mối quan hệ giữa hiđrocacbon và dẫn xuất chứa oxi của hiđrocacbon (chuyển hoá trực tiếp, chuyển hoá gián tiếp).

Chương 2. Cacbohiđrat​

1. Khái niệm về cacbohiđrat. Glucozơ

- Trạng thái tự nhiên. Cấu tạo phân tử. Tính chất vật lí.

- Tính chất hóa học: Tính chất ancol đa chức, tính chất anđehit đơn chức, phản ứng lên men.

- Ứng dụng và điều chế. Đồng phân của glucozơ: Fructozơ.
(chú ý phản ứng chuyển hoá Fructozơ Glucozơ)

2. Saccarozơ

- Trạng thái tự nhiên. Cấu trúc phân tử. Tính chất vật lí.

- Tính chất hóa học: Phản ứng với Cu(OH)2. Phản ứng thuỷ phân.

- Ứng dụng và sản xuất đường saccarozơ.

3. Tinh bột

- Cấu trúc phân tử. Tính chất vật lí.
- Tính chất hóa học: Phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu với iot.
- Ứng dụng.

4. Xenlulozơ

- Trạng thái tự nhiên. Cấu trúc phân tử. Tính chất vật lí.
- Tính chất hóa học: Phản ứng thuỷ phân, Phản ứng với axit nitric.
- Ứng dụng.

Chương 3. Amin - Aminoaxit - Protein

1. Amin

- Khái niệm, phân loại, đồng phân, danh pháp và tính chất vật lí.

- Cấu tạo phân tử và tính chất hoá học: tính bazơ, phản ứng thế ở nhân thơm của anilin.

2. Aminoaxit

- Khái niệm, danh pháp. Cấu tạo phân tử. Tính chất vật lí.

- Tính chất hóa học: Tính chất lưỡng tính, tính bazơ của dung dịch amino axit, phản ứng riêng của nhóm COOH: phản ứng este hóa, phản ứng trùng ngưng.

- Ứng dụng.

3. Peptit và Protein

- Peptit: khái niệm. tính chất hóa học (phản ứng thủy phân, phản ứng màu biure).

- Protein: khái niệm, cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, tính chất hóa học (tương tự như peptit), vai trò của protein đối với sự sống

- Khái niệm về enzim và axit nucleic: khái niệm về enzim và đặc điểm của xúc tác enzim, khái niệm và vai trò của axit nucleic.

Chương 4. Polime và vật liệu polime​

1. Đại cương về polime

- Khái niệm, tên gọi và cách phân loại theo nguồn gốc.

- Đặc điểm cấu trúc và Tính chất vật lí của polime.

- Tính chất hóa học: phản ứng giữ nguyên mạch, cắt mạch, tăng mạch polime.

- Các phương pháp điều chế polime: phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng.

2. Các vật liệu polime

- Chất dẻo: Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit. Một số polime dùng làm chất dẻo (PE, PVC, PPF, poli(metyl metacrylat).

- Tơ: Khái niệm và phân loại. Một số loại tơ thường gặp (tơ nilon - 6,6 ; tơ nitron)

- Cao su: Khái niệm. Hai loại cao su: cao su thiên nhiên (nguồn gôc, cấu tạo, tính chất và ứng dụng) ; cao su tổng hợp (cao su buna, cao su buna-S và cao su buna-N)

- Keo dán tổng hợp: Khái niệm. Một số loại keo dán tổng hợp thông dụng (nhựa vá săm, keo dán epoxi, keo dán ure-fomandehit)

Chương 5. Đại cương về kim loại

1. Kim loại

- Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn. Cấu tạo của kim loại: cấu tạo nguyên tử, cấu tạo tinh thể. Liên kết kim loại

- Tính chất vật lí của kim loại: tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim, tỉ khối, nhiệt độ nóng chảy, tính cứng.

- Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử: Tác dụng với phi kim,
với dung dịch axit loãng ( HCl, H2SO4) và với dung dịch axit đặc (HNO3, H2SO4),
tác dụng với dung dịch muối, tác dụng với nước.

- Cặp oxi hóa - khử của kim loại, So sánh tính chất của các cặp oxi hóa - khử, Dãy điện hóa của kim loại, ý nghĩa của dãy điện hóa của kim loại.

2. Hợp kim: Khái niệm. Tính chất và ứng dụng.

3. Sự ăn mòn kim loại:

- Khái niệm.
- Các dạng ăn mòn kim loại (ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa học).
- Chống ăn mòn kim loại (phương pháp bảo vệ bề mặt, phương pháp điện hóa).

4. Điều chế kim loại:

- Nguyên tắc.

- Các phương pháp: Nhiệt luyện, Thủy luyện, Điện phân (điện phân hợp chất nóng chảy, điện phân dung dịch, tính theo biểu thức của định luật Farađây).

Chương 6. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và nhôm

1. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

- Vị trí trong bảng tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử.

- Tính chất vật lí: nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, độ cứng.

- Tính chất hóa học đặc trưng của các kim loại kiềm là tính khử rất mạnh: Tác dụng với phi kim, với dung dịch axit loãng( HCl, H2SO4 ), tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

- Ứng dụng. Trạng thái tự nhiên. Điều chế kim loại kiềm bằng phương pháp điện phân muối halogenua nóng chảy.

- Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm: NaOH, NaHCO3, Na2CO3, KNO3 (tính chất, ứng dụng).

2. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

- Vị trí trong bảng tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử.

- Tính chất vật lí: nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, độ cứng.

- Tính chất hóa học đặc trưng của các kim loại kiềm là tính khử mạnh: Tác dụng với phi kim, với dung dịch axit loãng( HCl, H2SO4 ), với axit HNO3, H2SO4 đặc, tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

- Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ: Ca(OH)2, CaCO3, CaSO4, KNO3.

3. Nước cứng

- Khái niệm về nước cứng, các loại nước cứng và tác hại của nước cứng.

- Nguyên tắc và các phương pháp làm mềm nước cứng (phương pháp kết tủa, phương pháp trao đổi ion).

- Nhận biết ion Ca2+, Mg2+ trong dung dịch.

4. Nhôm và hợp chất của nhôm

- Vị trí trong bảng tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử

- Tính chất vật lí.

- Tính chất hóa học của nhôm là tính khử mạnh chỉ sau kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ (tác dụng với phi kim, với axit, oxit kim loại, với nước, với dung dịch kiềm).

- Ứng dụng và trạng thái tự nhiên.

- Sản xuất nhôm (nguyên liệu, điện phân nhôm oxit nóng chảy, ứng dụng).

- Một số hợp chất quan trọng của nhôm:

+ Al2O3 (tính chất vật lí, tính chất lưỡng tính, ứng dụng)
+ Al(OH)3 (tính chất hoá học: tính không bền và tính lưỡng tính)
+ Al2(SO4)3 (thành phần của phèn nhôm, ứng dụng).

- Cách nhận biết ion Al3+ trong dung dịch

Chương 7. Sắt và một số kim loại quan trọng

1. Sắt

- Vị trí trong trong bảng tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử.

- Tính chất vật lí.

- Tính chất hóa học: Tác dụng với phi kim, với axit, với dung dịch muối, với nước.

- Trạng thái tự nhiên.

2. Hợp chất của sắt

- Hợp chất sắt (II):
+ FeO, Fe(OH)2 (tính bazơ, tính khử và điều chế)
+ muối Fe2+(tính khử và điều chế)

- Hợp chất sắt (III):
+ Fe2O3, Fe(OH)3 (tính bazơ, tính oxi hóa và điều chế)
+ muối Fe3+(tính oxi hóa và điều chế)

3. Hợp kim của sắt

- Gang: Khái niệm. Phân loại. Sản xuất gang
- Thép: Khái niệm. Phân loại. Sản xuất gang

4. Crom và hợp chất của crom

- Vị trí trong trong bảng tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử.

- Tính chất vật lí.

- Tính chất hóa học: (là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt) Tác dụng với phi kim, với axit và không tác dụng với nước.

- Hợp chất của crom
+ Hợp chất crom (III): Cr2O3, Cr(OH)3 (tính lưỡng tính); Cr3+ (tính oxihoá trong môi trường axit và tính khử trong môi trường bazơ)
+ Hợp chất crom (VI): CrO3 (oxitaxit và có tính oxihoá mạnh); CrO và Cr2O (tính oxihoá mạnh); cân bằng chuyển hoá giữa hai dạng CrO và Cr2O .

5. Đồng và hợp chất của đồng

- Vị trí trong trong bảng tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử.

- Tính chất vật lí.

- Tính chất hóa học: (là kim loại kém hoạt động, tính khử yếu) Tác dụng với phi kim, với axit.
- Hợp chất của đồng

+ Đồng (II) oxit CuO: là oxit bazơ, dễ bị khử thành Cu
+ Đồng (II) hiđroxit Cu(OH)2: có tính bazơ và dễ bị nhiệt phân.
+ Muối Cu2+: dung dịch có màu xanh

- Ứng dụng của đồng và hợp chất

Chương 8. Phân biệt một số chất vô cơ
.

1. Nhận biết một số ion trong dung dịch

- Nguyên tắc nhận biết một ion trong dung dịch

- Nhận biết một số cation trong dung dịch: Na+, NH , Ba2+, Al3+, Fe2+, Fe3+, Cu2+.

- Nhận biết một số anion trong dung dịch: Cl2, NO , CO , SO .

2. Nhận biết một số chất khí:

- Nguyên tắc chung nhận biết một chất khí

- Nhận biết một số chất khí: CO2, SO2, H2S, NH3.

Chương 9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường​

1. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

- Vấn đề năng lượng và nhiên liệu

- Vấn đề vật liệu

2. Hóa học và vấn đề xã hội

- Hóa học và vấn đề lương thực, thực phẩm

- Hóa học và vấn đề may mặc

- Hóa học và vấn đề sức khỏe con người

3. Hóa học và vấn đề môi trường

- Hóa học và vấn đề ô nhiễm môi trường

- Hóa học và vấn đề phòng chống ô nhiễm môi trường

B. NHỮNG KĨ NĂNG CƠ BẢN​

1. Viết công thức cấu tạo các chất hữu cơ đã học, cấu tạo một số loại đồng phân mạch C, đồng phân vị trí, đồng phân nhóm chức tương ứng và gọi tên.

2. Từ cấu tạo chất hữu cơ suy ra tính chất hoá học cơ bản của chất hữu cơ. Từ cấu hình electron của các kim loại đã học suy được tính chất hoá học cơ bản của mỗi nhóm kim loại trên.

3. Viết thành thạo các phương trình hóa học của phản ứng: biểu diễn tính chất hoá học, điều chế các chất và biểu diễn một số dãy biến hoá trong phạm vi kiến thức đã học.

4. Biết cách liên hệ các kiến thức đã học ở lớp 12 vào thực tiễn cuộc sống.

5. Biết cách giải một số dạng bài tập: nhận biết, tính theo phương trình hoá học, xác định công thức chất hữu cơ, xác định kim loại, tính thành phần hỗn hợp.

6. Giải thành thạo các câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan (có trong SGK và SBT hoá học 12).


C. NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI ÔN TẬP

1. Học sinh học theo chương trình nâng cao cần chú ý thêm:

- Phản ứng khử este bởi LiAlH4 tạo ancol bậc I

- Phản ứng oxi hóa nối đôi C=C ở gốc axit không no của chất béo.

- Cấu tạo cacbohiđrat dạng mạch vòng và tính chất riêng của dạng mạch vòng: phản ứng với CH3OH/HCl của nhóm OH ở C1 (nhóm OH hemiaxetal).

- Phản ứng của nhóm -NH2 với HNO2 .

- Pin điện hóa và cách tính suất điện động chuẩn của pin điện hóa.

- Cách nhận biết ion Cr3+ và các khí Cl2, NO2.

- Chuẩn độ dung dịch:

+ Phương pháp phân tích chuẩn độ (Sự chuẩn độ, các dụng cụ trong phân tích)

+ Chuẩn độ axit-bazơ (nguyên tắc chung, chuẩn độ dung dịch HCl bằng dung dịch chuẩn NaOH)

+ Chuẩn độ oxi hóa - khử bằng phương pháp pemanganat

2. Học sinh học theo chương trình không phân ban cần học thêm ở SGK mới:

- Khái niệm về Lipit và este, các phản ứng điều chế riêng este
(anhiđrit axit + phenol và axit axetic + axetilen).

- Phản ứng chuyển hoá Fructozơ Glucozơ)

- Khái niệm Peptit và Protein.

- Tơ nitron (hay olon).

- Cách tính theo biểu thức của định luật Farađây trong phần ‘điện phân”

- Phần Crom ở chương 7 SGK mới

- Toàn bộ các chương 8 và 9 SGK mới

3. Học sinh học theo chương trình phân ban thí điểm cần học thêm ở SGK mới:

- Toàn bộ chương 1 SGK mới

4. Các dây chuyền sản xuất các chất trong công nghiệp chỉ tập trung vào nguyên tắc sản xuất và các phản ứng hoá học xảy ra (chú ý các nguyên tắc khoa học).

5. Tăng cường tổng kết, hệ thống hoá các kiến thức cho học sinh, nhấn mạnh các kiến thức quan trọng mà học sinh hay quên hoặc hay nhầm lẫn.

6. Hướng dẫn cho học sinh tự rèn luyện, tự làm nhiều các bài tập (đặc biệt là câu hỏi trắc nghiệm khách quan) trong sách giáo khoa và sách bài tập hoá học 12.

7. Khai thác một số hiện tượng trong các thí nghiệm thực hành và yêu cầu học sinh giải thích.

8. Phân loại các dạng câu hỏi, bài tập có trong SGK và SBT Hoá học 12 đồng thời tổng kết các cách giải để giúp cho học sinh có đường lối đúng khi làm bài.
Cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ môn HÓA năm 2009
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu)​
• Nội dung:

1. Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học (2 câu).

2. Phản ứng oxi hóa - khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (2 câu).

3. Sự điện li (2 câu).

4. Phi kim (cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, halogen) (2 câu).

5. Đại cương về kim loại (2 câu).

6. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm, sát (5 câu).

7. Tổng hợp nội dung các kiến thức hóa vô cơ thuộc chương trình phổ thông (6 câu).

8. Đại cương hóa học hữu cơ, hiđrocacbon (2 câu).

9. Dẫn xuất halogen, ancol, phenol (2 câu).

10. Anđehit, xeton, axit cacboxylic (2 câu).

11. Este, lipit (2 câu).

12. Amin, amino axit và protein (3 câu).

13. Cacbohiđrat (1 câu).

14. Polime và vật liệu polime (1 câu).

15. Tổng hợp nội dung các kiến thức hóa hữu cơ thuộc chương trình phổ thông (6 câu).

II. PHẦN RIÊNG (10 câu)​
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B).

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu)
Nội dung:

1. Tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học, sự điện li (1 câu). 2. Anđehit, xeton, axit cacboxylic (2 câu).

3. Dãy thế điện cực chuẩn (1 câu).

4. Crom, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thiếc (2 câu).

5. Phân biệt một số chất vô cơ, hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường (1 câu).

6. Dẫn xuất halogen, ancol, phenol (1 câu).

7. Amin, amino axit và protein (1 câu).

8. Cacbohiđrat (1 câu).

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu)

1. Tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học, sự điện li (1 câu).

2. Andehyt, xeton, axit cacboxylic (2 câu).

3. Dãy thế điện cực chuẩn (1 câu).

4. Crom, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thiếc (2 câu).

5. Phân biệt một số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội,
môi trường (1 câu).

6. Dẫn xuất halogen, ancol, phenol.

7. Amin, amino axit và protein.

8. Cacbonhydrat.

Nguồn: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT).
 

Hiệu chỉnh bởi quản lý:
cảm ơn anh nhiều.em đang tìm hiểu về vấn đề này cho em gái năm nay thi
 
×
Quay lại
Top