42 câu trắc nghiệm tài chính học có đáp án

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN

 • 1.Chọn câu trả lời đúng:
  Hệ thống ngân sách của nước ta được tổ chức từ TW tới cấp thấp nhất là cấp nào?
a. Cấp tỉnh
b. Cấp xã
c. Cấp tổ dân phố
d. Cấp huyện
Chọn đáp án b


 • 2.Chọn câu trả lời đúng nhất:
  Vay nợ từ công chúng để bù đắp thiếu hụt NSNN
  a. Không làm ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, dịch vụ
  b. Ảnh hưởng không nhiều đến giá cả hàng hóa, dịch vụ
  c. Có nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến lạm phát
  d. Ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, dịch vụ nhưng chỉ nhất thời
Chọn đáp án c


 • 3.Chọn câu trả lời đúng nhất:
  Phát hành tiền để bù đắp thiếu hụt NSNN giống như một khoản thuế vô hình đánh vào:
a. Người tiêu dùng
b. Người đầu tư
c. Mọi thành viên trong xã hội
d. Chính phủ
Chọn đáp án c


 • 4.Chọn câu trả lời sai:
  Phát hành trái phiếu DN là kênh huy động vốn
  1. Rẻ hơn vay từ NHTM
  2. Khối lượng vốn huy động lớn
  3. Linh hoạt hơn vay từ NHTM
  4. Hấp dẫn trong nền kinh tế phát triển
Chọn đáp án 3


 • 5.Chọn câu trả lời đúng:
TSCĐ vô hình bao gồm:
1. Bằng phát minh, sáng chế
2. Bản quyền tác giả
3. Đất đai
4. Không câu nào đúng
Chọn đáp án 4


 • 6.Chọn câu trả lời đúng nhất:
  Quỹ KHTSCĐ nhằm:
  1. Tái sản xuất giản đơn TSCĐ
  2. Mua sắm lại TSCĐ đã sử dụng
  3. Tái sản xuất giản đơn TSCĐ là chủ yếu ngòai ra còn TSXMR TSCĐ
  4. Cả a, b, c đều đúng
Chọn đáp án 3


 • 7.Chọn câu trả lời đúng nhất:
  TSCĐ hữu hình trong DN có thể chịu các loại hao mòn sau:
1. Hao mòn vô hình
2. Hao mòn hữu hình
3. Hao mòn vô hình và hao mòn hữu hình
4. Không câu nào đúng
Chọn đáp án 3


 • 8.Chọn câu trả lời đúng nhất:
  Bội chi NSNN là tình trạng:
  1. Tổng thu NSNN bằng tổng chi NSNN trong 1 năm ngân sách
  2. Tổng chi NSNN cao hơn tổng thu NSNN trong 1 năm ngân sách
  3. Tổng chi NSNN cao hơn tổng thu NSNN tại 1 thời điểm bất kỳ
  4. Tổng thu NSNN bằng tổng chi NSNN trong một năm ngân sách.
Chọn đáp án 2


 • 9.Chọn câu trả lời sai:
  Để bù đắp bội chi NSNN thì Chính phủ có thể:
1. Phát hành tiền
2. Vay nợ trong nước
3. Vay nợ nước ngoài
4. Viện trợ cho các nước
Chọn đáp án 4


 • 10.Chọn câu trả lời đúng nhất
  Chu trình NSNN
  a. Khác với năm ngân sách
  b. Có thời gian dài hơn năm ngân sách
  c. Trùng với năm ngân sách
  d. Bao gồm cả thời gian lập, chấp hành và quyết toán NSNN
Chọn đáp án d

11. Chọn câu trả lời sai:
Nguồn vốn vay của DN có thể là
1. Vay ngân hàng thương mại
2. Phát hành cổ phiếu
3. Vay của công ty tài chính
4. Vay của công ty bảo hiểm
Chọn đáp án 2

12.Chọn câu trả lời đúng nhất:
Dù lựa chọn hình thức huy động vốn nào, DN cũng phải đảm bảo yêu cầu:
1. Đủ vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh.
2. Chi phí huy động vốn phải là thấp nhất
3. Đủ vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh với bất kỳ chi phí nào.
4. Cả a và b.
Chọn đáp án 4

13. Chọn câu trả lời sai:
Dù lựa chọn hình thức huy động vốn nào, DN cũng phải đảm bảo yêu cầu:
1. Đủ vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh.
2. Chi phí huy động vốn phải là thấp nhất
3. Đủ vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh với bất kỳ chi phí nào.
4. Cả a và b.
Chọn đáp án 3

14. Chọn câu trả lời sai:
Khi quyết định đầu tư, người đầu tư muốn và sẵn sàng chấp nhận:


1. Lợi nhuận cao, rủi ro lớn.
2. Độ an toàn cao, lợi nhuận thấp.
3. Tính thanh khoản tốt, lợi nhuận thấp.
4. Lợi nhuận thấp, rủi ro cao.
Chọn đáp án 4


 • 15.Chọn câu trả lời đúng nhất:
DN không thể huy động vốn từ:
1. Phát hành trái phiếu.
2. Phát hành cổ phiếu
3. Vay ngân hàng.
4. Cả 3 câu đúng
Chọn đáp án 4


 • 16.Chọn câu trả lời sai:
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế với cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp bao gồm cả:
1. Thuế xuất nhập khẩu.
2. Thuế thu nhập đặc biệt
3. Thuế GTGT phải nộp
4. Cả a, b, c đều sai.
Chọn đáp án 4


 • 17.Chọn câu trả lời đúng:
  Với cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, các khỏan mục được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế TNDN là:
1. Thuế thu nhập cá nhân
2. Thuế TNDN
3. Thuế GTGT phải nộp
4. Chi phí nhân công theo hợp đồng lao động.
Chọn đáp án 4


 • 18.Chọn câu trả lời sai:
  1. Vay nợ là khoản thu trong cân đối NSNN
  2. Vay nợ là khoản thu bù đắp thiếu hụt NSNN
  3. Vay nợ nhằm đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển của nhà nước
  4. Vay nợ nhằm đáp ứng nhu vầu chi tiêu dùng của nhà nước
Chọn đáp án 1


 • 19. Chọn câu trả lời sai:
Áp dụng hệ thống thuế gián thu nhằm:
1. Thực hiện công bằng xã hội
2. Đơn giản trong việc quản lý thuế
3. Khuyến khích tiêu dùng
4. Điều chỉnh thu nhập
Chọn đáp án 3


 • 20. Chọn câu trả lời sai:
  Áp dụng hệ thống thuế trực thu nhằm
1. Định hướng đầu tư
2. Điều chỉnh thu nhập
3. Hướng dẫn tiêu dùng
4. Đảm bảo nguồn thu cho NSNN
Chọn đáp án 3


 • 21. Chọn câu trả lời đúng nhất:
  Thuế GTGT không làm ảnh hưởng tới thu nhập của
1. Người tiêu dùng
2. Người tiêu dùng cuối cùng
3. Người đầu tư
4. Không câu nào đúng
Chọn đáp án 4


 • 22. Chọn câu trả lời đúng nhất
  Vay ngân hàng thuộc nguồn vốn:
1. Nợ phải trả
2. Chủ sở hữu
3. Cả 1 và 2
4. Nội bộ
Chọn đáp án 1


 • 23. Chọn câu trả lời đúng
  Doanh nghiệp không phát hành công cụ sau để huy động vốn:
1. Cổ phiêu
2. Trái phiếu
3. Công trái
4. Thương phiếu

Chọn đáp án 3


 • 24.Chọn câu trả lời sai
Công cụ sử dụng trong tín dụng nhà nước là

 1. Trái phiếu chính phủ
 2. Trái phiếu đầu tư
 3. Cổ phiếu
 4. Tín phiếu kho bạc
Chọn đáp án c


 • 25.Chọn câu trả lời đúng:
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt
1. Giá thanh toán
2. Giá bán chưa có thuế GTGT
3. Giá bán đã có thuế TTĐB
4. Giá bán chưa có thuế TTĐB và chưa có thuế GTGT
Chọn đáp án 4


26. Chọn câu trả lời đúng nhất:
Trên thực tế, trạng thái cân đối NSNN tốt nhất đối với các quốc gia
1. Cân bằng
2. Thặng dư
3. Thâm hụt
4. Tùy theo từng trường hợp
Chọn đáp án 4

27. Chọn câu trả lời đúng nhất:
Khi NSNN thâm hút, trước hết Chính phủ cần
1. Vay từ công chúng
2. Tăng thu, giảm chi
3. Vay từ NHTW
4. Cả a, b, c
Chọn đáp án 4


 • Chọn câu trả lời đúng:
  Khoản mục nảo dưới đây thuộc chi tiêu dùng thường xuyên:
1. Chi hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa
2. Cho các tổ chức quốc tế vay
3. Chi bổ sung quỹ dự trữ nhà nước
4. Không câu nào đúng
Chọn đáp án 4

29. Chọn câu trả lời đúng nhất
Tài sản ngắn hạn của DN là những tài sản có thời gian thu hồi vốn
1. Trong vòng 1 năm
2. Trong vòng 1 chu kì kinh doanh
3. Trong vòng 1 năm hoặc một chu kì kinh doanh
4. a và b
Chọn đáp án 3

30. Chọn câu trả lời sai:
Các doanh nghiệp thuộc mọi hình thức sở hữu, trong quá trình huy động vốn đều có thể sư dụng các hình thức
a. Vay ngân hàng thương mại
b. Phát hành trái phiếu
c. Vay của công ty tài chính
d. Vay của quỹ tín dụng nhân dân
Chọn đáp án b

31. Chọn câu trả lời đúng:
Khi bội chi NSNN Chính phủ nên:
a. Tăng thu, giảm chi
b. Giảm chi
c. Tăng chi
d. Tăng chi, giảm thu
Chọn đáp án a

32. Chọn câu trả lời đúng:
Chi phí tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp gồm:
a. Chi phí khấu hao tài sản cố định
b. Chi phí bảo hành
c. Chi phí mua nguyên vật liệu
d. Chi phí thuê nhân công trực tiếp sản xuất
Chọn đáp án b

33. Chọn câu trả lời đúng:
Doanh nghiệp không thể huy động vốn từ:
a. Phát hành trái phiếu
b. Phát hành cổ phiếu
c. Vay ngân hàng
d. Không câu nào đúng
Chọn đáp án d

34. Chọn câu trả lời đúng:
Vay nợ của nhà nước được thực hiện bằng cách phát hành
a. Trái phiếu chính phủ
b. Tín phiếu kho bạc
c. Cổ phiếu
d. Cả a và b
Chọn đáp án d

35. Chọn câu trả lời đúng:
Tài sản cố định vô hình bao gồm
a. Bằng phát minh, sáng chế
b. Bản quyền tác giả
c. Đất đai
d. Không câu nào đúng
Chọn đáp án d

36. Chọn câu trả lời đúng nhất:
Quỹ KHTSCĐ nhằm
a. Tái sản xuất TSCĐ
b. Mua sắm lại TSCĐ đã sử dụng
c. Tái sản xuất giản đơn TSCĐ là chủ yếu ngoài ra còn TSXMR TSCĐ
d. Cả a, b và c đều đúng
Chọn đáp án d


 • 37.Chọn câu trả lời đúng nhất:
Bảo toàn TSCD là
a. Thu hồi đủ giá trị của TSCĐ
b. Thu hồi đủ giá thực của TSCĐ
c. Duy trì được năng lực sử dụng của TSCĐ
d. Cả a, b và c đều đúng
Chọn đáp án d


 • 38 .Chọn câu trả lời đúng:
Khi bội chi NSNN chính phủ nên
a. Tăng thu, tăng chi
b. Giảm chi
c. Tăng chi
d. Tăng chi, giảm thu
Chọn đáp án b

39. Chọn câu trả lời sai
Tài chính là
a, Tiền tệ
b, Sự vận động của tiền tệ
c, Quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ nhất định
d, Các quan hệ phân phối giá trị của cải XH
Chọn đáp án a

40. Chọn câu trả lời đúng
Đặc điểm của phí

 • Là khoản thu mang tính bắt buộc
 • Được quy định trước
 • Bù đắp chi phí cho dịch vụ công cộng
 • Cả a, b và c đều đúng
Chọn đáp án d

41. Chọn câu trả lời sai
Theo nội dung quản lý tài chính công gồm

 • Ngân sách nhà nước
 • Tín dụng nhà nước
 • Các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN
 • Cả a, b và c đều sai
Chọn đáp án d


 • 42.Chọn câu trả lời đúng
Các tổ chức quản lý, điều hành hệ thống tài chính ở Việt Nam gồm
a, Bộ tài chính
b, Ngân hàng trung ương
c, Uỷ ban chứng khoán quốc gia
d, Cả a, b và c đúng
Chọn đáp án d
ST
 

×
Quay lại
Top