37 câu hỏi ôn thi đường lối có đáp án

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Tài liệu gồm các câu hỏi và đáp án môn đường lối . Các câu hỏi như sau :

Câu 1: hoàn cảnh lịch sử dẫn đế sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam.
Câu 2: quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.Câu 3: so sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên 2/1930 với luận cương chính trị 10/1930 của Đảng. Câu 4: quá trình hình thành nội dung kết quả và ý nghĩa của dường lối đấu tranh giải phóng dân tộc giành chính quyền của Đảng ta giai đoạn 1939-1945.
Câu 5: hoàn cảnh nước ta sau cách mạng Tháng Tám và chủ trương:” kháng chiến kiến quốc” của Đảng.
Câu 6: Hoàn cảnh lịch sử , nội dung, ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống TD Pháp xâm lược của Đảng ta (1946 - 1954) Câu 7: Hoàn cảnh lịch sử , nội dung, ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống Mĩ xâm lược (1965 - 1975). Câu 8: kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Đường lối kháng chiến chống Mĩ xâm lược.
Câu 9: Đường lối công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới của Đảng
Câu 10: Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa của Đảng từ ĐH VI đến ĐH X.
Câu 11: Mục tiêu và quan điểm CNH, HĐH của đảng ta thời kỳ đổi mới.
Câu 12: Đặc điểm và các hình thức biểu hiện chủ yếu của cơ chế quản lý kinh tế thời kì trước đổi mới. Sự cần thiết phải đổi mới cơ chế quản lí kinh tế.
Câu 13: sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới.
Câu 14: Mục tiêu, quan điểm và chủ trương của Đảng về xây dựng hệ thống chính trj thời kỳ đổi mới.
Câu 15: Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóa nước ta trong thời kì đổi mới.
Câu 16: Quan điểm chỉ đạo và chủ trương vè xây dựng và phát triển nền văn hóa nước ta thời kì đổi mới.
Câu 17: Quá trình đổi nhận thức về giải quyết các vẫn đề xã hội của Đảng ta trong thời kì đổi mới.
Câu 18: Quan điểm chủ trương của Đảng về giải quyết các vẫn đề xã hội trong thời kì đổi mới.
Câu 19: Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của đường lối đối ngoại của Đảng thời kì trước đổi mới.
Câu 20: Quá trình hình thành , nội dunng và ý nghĩa của đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng ta thời kì đổi mới (1986 đến nay).
Câu 21:.Sự chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức của đồng chí Nguyễn Ái Quốc cho việc thành lập ĐCSVN ? Câu 22: hoàn cảnh lịch sử dẫn đế sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam.
Câu 23: Cở sở dẩn đến những chuyển biến về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam; mẫu thuẫn trong xã hội thuộc địa, nửa phong kiến?
Cau 24 Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Câu 25 Cương lĩnh chính trị tháng 2/1930Câu 26 Quá trình nhận thức và phát triển đường lối cách mạng Đảng từ tháng 10/1930 đến tháng 5/1941.Câu 27: Đảng xác định những điều kiện, thời cơ cho Tổng khởi nghĩa (từ 1939 đến 1945) và nghệ thuật chọn đúng thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám?
Câu 28: Cơ sở xác định và nội dung đường lối kháng chiến thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954)
Câu 29:Tính đúng đắn, sáng tạo, độc đáo của đường lối tiến hành đồng thời 2 chiến lược Cách Mạng (1954-1975).
Câu 30: Đảng kế thừa và đổi mới tu duy về công nghiệp hoá ở nước ta?
Câu 31 : Tại sao mô hình kinh tế ở nước ta là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?
Câu 32: Để mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN phát triển đúng đắn và hiệu quả thì cần phải làm gì?
Câu 33: Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị; vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ?
Câu 34: Thông qua những thành quả đạt được để chứng minh chủ trương của Đảng giải quyết các vấn đề xã hội là đúng và kịp thời.
Câu 35 :NHỮNG CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH LỚN VỀ MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH TẾ VÀ THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM QUA.
CÂU 36: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng?
Câu 37 :Tại sao nói văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.
Đáp án ở file đinh kèm
St
Chúc các bạn học tốt
 

Đính kèm

  • duong_loi_cach_mang_cua_dang_cong_san_5806.rar
    351,4 KB · Lượt xem: 8.443
×
Quay lại
Top