1. anhnt.anh

  anhnt.anh Quản lý KSV Thành viên thân thiết

  Tt. HCM về vấn đề dân tộc và cm giải phóng dân tộc

  Chương này gồm các vấn đề:

  I. tt. HCM về vấn đề dân tộc

  II. tt. HCM về cm giải phóng dân tộc

  Ai có gì liên quan đến vấn đề này thì chia sẽ ở đây giúp mình ha.  Thank you! :KSV@06:
   


  tampm1988, HaTuan, ngọc sh3 bạn khác thích điều này.


 2. anhnt.anh

  anhnt.anh Quản lý KSV Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  12/1/2010
  Bài viết:
  982
  Lượt thích:
  1.680
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Học Viện Ngân Hàng
  TTHCM về vấn đề dân tộc
  1. Độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc:

  Là dân nước nô lệ đi tìm đường cứu nước, nhiều lần chứng kiến tội ác dã man của CN thực dân đối với đồng bào mình và các dân tộc bị áp bức trên thế giới, người thấy rõ một dân tộc không có quyền bình đẳng vì dân tộc đó mất độc lập, tự do.

  Muốn có bình đẳng dân tộc thì các dân tộc thuộc địa phải được giải phóng khỏi chủ nghĩa thực dân. Nên độc lập dân tộc phải thể hiện ở 3 điểm sau:

  Dân tộc đó phải được độc lập toàn diện về chính trị, kinh tế, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và quan trọng nhất là độc lập về chính trị.

  Mọi vấn đề chủ quyền quốc gia phải do người dân nước đó tự quyết định.

  Nền độc lập thực sự phải được thể hiện ở cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của người dân.

  Vì thế, nền độc lập của Việt nam phải theo nguyên tắc nước Việt nam của người Việt Nam, mọi vấn đề về chủ quyền quốc gia phải do người dân Việt Nam tự quyết định, không có sự can thiệp của nước ngoài.

  Quyền độc lập, bình đẳng dân tộc là quyền thiêng liêng, quý giá nhất và bất khả xâm phạm. “Không có gì quý hơn độc lập tự do” là lẽ sống, là triết lý Cách mạng Hồ Chí Minh và của dân tộc VIệt Nam. Đó cũng là nguồn cổ vũ to lớn đối với các dân tộc bị áp bức, đấu tranh cho một nền độc lập tự do, thống nhất đất nước, dân chủ, ấm no, hạnh phúc của người dân.

  2. Vấn đề dân tộc kết hợp nhuần nhuyễn với vấn đề giai cấp, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH:

  CN Mác Lê Nin đã giải quyết triệt để vấn đề này: (vấn đề dân tộc luôn gắn với vấn đề giai cấp, phụ thuộc vào vấn đề giai cấp, và dân tộc bao giờ cũng do một giai cấp đại diện, quan hệ này là quan hệ lợi ích, giai cấp phong kiến và tư sản đã từng đại diện cho dân tộc và giải quyết quan hệ lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc nhưng không triệt để, còn nhiều mâu thuẫn ví dụ vua quan Nhà Nguyễn đầu hàng Pháp, bảo vệ lợi ích của dòng tộc, Pháp đầu hàng Đức,…)

  Ngày nay với tính chất, đặc điểm và địa vị lịch sử của mình chỉ có giai cấp CN mới có thể đại diện cho dân tộc và giải quyết đúng đắn quan hệ lợi ích này. Chỉ có giai cấp CN mới xóa bỏ triệt để nạn người bóc lột người, nhờ đó xóa bỏ tình trạng dân tộc này nô dịch dân tộc khác, giải phóng giai cấp công nhân cũng là giải phóng mọi giai tầng, xã hội khỏi sự phân chia thành giai cấp, mâu thuẫn xung đột giai cấp, vì thế giai cấp CN phải giành lấy chính quyền, tự mình vươn lên thành giai cấp dân tộc.

  Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo quan điểm nêu trên của chủ nghĩa Mác Lê Nin vào Cách mạng giải phóng dân tộc, Người chỉ rõ 2 điểm:

  Các nước Đế quốc xâm lược cướp bóc thuộc địa làm cho mâu thuẫn giữa CN Đế quốc và thuộc địa nổi lên gay gắt. Giải quyết mâu thuẫn này đòi hỏi phải tập hợp đoàn kết mọi lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc. Ngày nay chỉ có giai cấp Công nhân mới có thể đoàn kết và lãnh đạo được mọi giai tầng làm Cách mạng giải phóng dân tộc.

  Ở các nước thuộc địa, chủ nghĩa yêu nước, tinh thần độc lập dân tộc là một động lực to lớn, đây là chủ nghĩa dân tộc chân chính. Vì thế, khi cách mạng giải phóng dân tộc thắng lợi, thì chủ nghĩa dân tộc ở đó nhất định sẽ biến thành chủ nghĩa quốc tế (thành chủ nghĩa Cộng sản).

  Vì thế, những người cộng sản ở các nước thuộc địa phải tự nắm lấy ngọn cờ dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc theo quan điểm của giai cấp CN.

  Như vậy, giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp CN và của CM thế giới. Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu loài người đem lại cho mọi người, không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc sự tự do, bình đẳng, bác ái thật sự.

  3. Chủ nghĩa yêu nước gắn liền với nghĩa vụ quốc tế:

  Chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế không đối lập mà thống nhất với nhau. Vì thế:
  Mỗi dân tộc phải đấu tranh giành và giữ độc lập cho dân tộc mình đồng thời phải ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc khác. Đây là sự gắn bó giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, giữa tinh thần dân tộc tự quyết với nghĩa vụ quốc tế.

  Sau cách mạng tháng 8, trả lời nhà báo Mỹ “Êly Mây si” về chính sách đối ngoại của Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định: . . .Việt nam can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, đồng thời kiên quyết chống lại mọi âm mưu, hành động xâm phạm quyền tự do, độc lập của Việt Nam,…

  Với những nước xâm lược Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn chủ động tìm biện pháp ngăn chặn, nếu chiến tranh xảy ra thì luôn tìm cách kết thúc chiến tranh có lợi cho 2 dân tộc như tạo dư luận, áp lực quốc tế, chỉ đường cho bọn xâm lược rút khỏi Việt Nam trước khi bị tiêu diệt,…

  Như vậy, ở Hồ Chí Minh, dân tộc và giai cấp, quốc gia và quốc tế, độc lập dân tộc và CNXH gắn bó thống nhất với nhau, vì thế, mỗi Đảng cộng sản phải chịu trách nhiệm trước dân tộc của mình, Cách mạng mỗi nước phải do người dân nước đó tự giành lấy, nhưng người nêu khẩu hiệu: giúp bạn là tự giúp mình, người luôn quan tâm giúp đỡ CM các nước Xiêm, Lào, Campuchia, Trung Quốc chống Nhật, phải bằng thắng lợi của Cm mỗi nước mà đóng góp vào thắng lợi chung của CM thế giới.

   
  Keiostik, tampm1988, lemaihieu9 bạn khác thích điều này.
 3. anhnt.anh

  anhnt.anh Quản lý KSV Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  12/1/2010
  Bài viết:
  982
  Lượt thích:
  1.680
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Học Viện Ngân Hàng

  1. TƯ TƯỞNG Hồ Chí Minh VỀ CÁCH MẠNG GẢI PHÓNG DÂN TỘC
  Nội dung chính cần nắm được
  - Cách mạng GPDT muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng VS
  + Lấy mốc lịch sử từ khi Pháp xâm lược 1858, con đường cách mạng của giai cấp pk, ts...?
  + Hồ Chí Minh tìm được con đường CMVS giải phóng dân tộc Việt Nam giành thắng lợi...?
  - Cách mạng GPDT trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo
  + Trước khi DCS Việt Nam ra đời đã có các đảng ra đời VNQPH 1912, VNQDĐ 1927...họ lãnh đạo đều thất bại
  + ĐCS Việt Nam ra đời 3/2/1930...
  - Lực lượng của cách mạng GPDT bao gồm toàn dân tộc
  + Nhận thức học thuyết MLN về lực lượng cách mạng, kế thừa truyền thống của dân tộc ta về sức mạnh của toàn dân, trước kẻ thù mới Hồ Chí Minh xác định lực lượng cách mạng bao gồm toàn dân tộc (làm rõ cụ thể có những giai cấp tầng lớp nào? do ai lãnh đạo, nòng cốt của lực lượng..)
  - Cách mạng GPDT cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng nổ ra và giành thắng lợi trước cách mạng VS ở chính quốc
  Làm rõ mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân tộc thuốc địa và cách mạng vs thế giới, cách mạng GPDT thuộc địa với cách mạng VS ở chính quốc
  - Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực
  + Phải làm rõ bạo lực và không bạo lực (cải lương) có ưu điểm và hạn chế gì? Nhưng bạo lực là phương án đem lại thắng lợi cao hơn
  + Bạo lực phải được tiến hành như thế nào? bằng sức mạnh quân sự đơn thuần hay sức mạnh của toàn dân, của khởi nghĩa vũ trang nhân dân, của lực lượng vũ trang nhân dân?


   
  quynhtho173, Keiostik, tui_ga9 bạn khác thích điều này.
 4. anhnt.anh

  anhnt.anh Quản lý KSV Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  12/1/2010
  Bài viết:
  982
  Lượt thích:
  1.680
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Học Viện Ngân Hàng
  Phân tích những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

  1.Cách mạng giải phóg dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đưòng cách mạng vô sản
  Thất bại của các phong trào yêu nứoc chống thực dân Pháp ở Viêt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX chứng tỏ những con đường giải phóng dân tộc dư