tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc

  1. xuanhung_xd9

    Đáp án câu hỏi thi tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần I

    Câu 1: Trình bày điều kiện lịch sử - xã hội tác động đến quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh: Xã hội VN - Xã hội VN thế kỷ XIX cho đến khi trước khi Pháp xâm lược vẫn là một xã hội phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Sau khi lật đổ nhà Tây Sơn triều đình nhà Nguyễn đã...
  2. anhnt.anh

    Tt. HCM về vấn đề dân tộc và cm giải phóng dân tộc

    Chương này gồm các vấn đề: I. tt. HCM về vấn đề dân tộc II. tt. HCM về cm giải phóng dân tộc Ai có gì liên quan đến vấn đề này thì chia sẽ ở đây giúp mình ha. Thank you! :KSV@06:
Top