Tổng hợp giáo trình Aptech: video training collection (Trên 17CD)

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.429
Nguồn bachkhoaaptech.com
Password unrar: bachkhoaaptech.comCD 1: Giáo trình Java by Example - Learn Java by Example (186.4 MB)
Mã:
[FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#000000]http://mega.1280.com/folder/DL0XJG/
Hoặc
[URL="http://rapidshare.com/files/221478582/LJE_BKAptech_UDS.part1.rar"]http://rapidshare.com/files/22147858..._UDS.part1.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/221478556/LJE_BKAptech_UDS.part2.rar"]http://rapidshare.com/files/22147855..._UDS.part2.rar[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.megaupload.com/?d=6HTEDWRY[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=6SKBOGAC[/URL]
Hoặc
[URL="http://www.mediafire.com/?sharekey=7002454a67dcd60b7069484bded33bcdd614de5884aedc56"]http://www.mediafire.com/?sharekey=7...14de5884aedc56[/URL][/COLOR][/SIZE][/FONT]


CD2: RDBMS - Hệ quản trị CSDL q.uan hệ - Relational Database Management System (146.2 MB)
Mã:
[FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#000000]http://mega.1280.com/folder/9UOB4H/
Hoặc
[URL="http://rapidshare.com/files/221478543/RDBMS_BKAptect_UDS.part1.rar"]http://rapidshare.com/files/22147854..._UDS.part1.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/221478223/RDBMS_BKAptect_UDS.part2.rar"]http://rapidshare.com/files/22147822..._UDS.part2.rar[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.megaupload.com/?d=39F6IBFO[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=9A5F7XZV[/URL]
Hoặc
[URL="http://www.mediafire.com/?sharekey=7002454a67dcd60b7069484bded33bcdd614de5884aedc56"]http://www.mediafire.com/?sharekey=7...14de5884aedc56[/URL][/COLOR][/SIZE][/FONT]


CD3: XML by Example - Aptech
Mã:
[FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#000000]http://mega.1280.com/folder/JD1N6I/
Hoặc
[URL="http://rapidshare.com/files/221901038/XML_BKAptech_UDS.part1.rar"]http://rapidshare.com/files/22190103..._UDS.part1.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/221901013/XML_BKAptech_UDS.part2.rar"]http://rapidshare.com/files/22190101..._UDS.part2.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/221901034/XML_BKAptech_UDS.part3.rar"]http://rapidshare.com/files/22190103..._UDS.part3.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/221901111/XML_BKAptech_UDS.part4.rar"]http://rapidshare.com/files/22190111..._UDS.part4.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/221900772/XML_BKAptech_UDS.part5.rar"]http://rapidshare.com/files/22190077..._UDS.part5.rar[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.megaupload.com/?d=O67HURTY[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=E4A98S24[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=25ECZ7DJ[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=GH98CET0[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=N6SQJKH2[/URL]
Hoặc
[URL="http://www.mediafire.com/?sharekey=7002454a67dcd60b7069484bded33bcdd614de5884aedc56"]http://www.mediafire.com/?sharekey=7...14de5884aedc56[/URL][/COLOR][/SIZE][/FONT]


CD4: Working with SQL Server Database Objects
Mã:
[FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#000000]http://mega.1280.com/folder/MOON1W/[/COLOR][/SIZE][/FONT]


CD5: Guide Advance Java - Aptech (235.2 MB)
Mã:
[FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#000000]http://mega.1280.com/folder/YROEWL/
Hoặc
[URL="http://rapidshare.com/files/221478580/GAJ_BKAptech_UDS.part1.rar"]http://rapidshare.com/files/22147858..._UDS.part1.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/221478573/GAJ_BKAptech_UDS.part2.rar"]http://rapidshare.com/files/22147857..._UDS.part2.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/221478202/GAJ_BKAptech_UDS.part3.rar"]http://rapidshare.com/files/22147820..._UDS.part3.rar[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.megaupload.com/?d=KD1PHNEZ[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=SHM9QKZM[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=0AQ9TR4N[/URL][/COLOR][/SIZE][/FONT]


CD6: DCJ - Distributed Computing in Java (506.9 MB)
Mã:
[URL]http://mega.1280.com/folder/3E66Z2/[/URL]
Hoặc
[URL="http://rapidshare.com/files/221902495/DCJ_BKAptech_UDS.part1.rar"]http://rapidshare.com/files/22190249..._UDS.part1.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/221902349/DCJ_BKAptech_UDS.part2.rar"]http://rapidshare.com/files/22190234..._UDS.part2.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/221902355/DCJ_BKAptech_UDS.part3.rar"]http://rapidshare.com/files/22190235..._UDS.part3.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/221902479/DCJ_BKAptech_UDS.part4.rar"]http://rapidshare.com/files/22190247..._UDS.part4.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/221902451/DCJ_BKAptech_UDS.part5.rar"]http://rapidshare.com/files/22190245..._UDS.part5.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/221902148/DCJ_BKAptech_UDS.part6.rar"]http://rapidshare.com/files/22190214..._UDS.part6.rar[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.megaupload.com/?d=FYLDFTOU[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=TC8JOZSW[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=612BYBWS[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=DT9B8IWB[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=FG02N8G8[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=VFDIQO7U[/URL]


CD7: DBSJ - Working with Database and Security in Java (214.5 MB)
Mã:
[URL]http://mega.1280.com/folder/U641Z2/[/URL]
Hoặc
[URL="http://rapidshare.com/files/221966967/DBSJ_BKAptech_UDS.part1.rar"]http://rapidshare.com/files/22196696..._UDS.part1.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/221967151/DBSJ_BKAptech_UDS.part2.rar"]http://rapidshare.com/files/22196715..._UDS.part2.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/221966172/DBSJ_BKAptech_UDS.part3.rar"]http://rapidshare.com/files/22196617..._UDS.part3.rar[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.megaupload.com/?d=THYEW0NT[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=83IT9XM1[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=0NMBYQA2[/URL]


CD8: PCS - Programming in C# (341 MB)
Mã:
[URL]http://mega.1280.com/folder/8NDO08/[/URL]
Hoặc 
[URL="http://rapidshare.com/files/223041669/PROG_C_BKAptech_UDS.part1.rar"]http://rapidshare.com/files/22304166..._UDS.part1.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041688/PROG_C_BKAptech_UDS.part2.rar"]http://rapidshare.com/files/22304168..._UDS.part2.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041772/PROG_C_BKAptech_UDS.part3.rar"]http://rapidshare.com/files/22304177..._UDS.part3.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223040822/PROG_C_BKAptech_UDS.part4.rar"]http://rapidshare.com/files/22304082..._UDS.part4.rar[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.megaupload.com/?d=LSJBF4IN[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=VUUY04C1[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=JZAEIO9D[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=3YC0WRGO[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.mediafire.com/?zftyizonmmw[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?4dpyljhzimm[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?ogjl2wthfdj[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?tmt2doljskv[/URL]


CD9: ACS - Advanced Programming in C# (168.5 MB)
Mã:
[URL]http://mega.1280.com/folder/ULENNS/[/URL]
Hoặc
[URL="http://rapidshare.com/files/223041447/ADV_C_BKAptech_UDS.part1.rar"]http://rapidshare.com/files/22304144..._UDS.part1.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041348/ADV_C_BKAptech_UDS.part2.rar"]http://rapidshare.com/files/22304134..._UDS.part2.rar[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.megaupload.com/?d=VY2Y2PSZ[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=1HFMERQU[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.mediafire.com/?dajg4di1xlm[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?wahwdhmwymt[/URL]


CD10: ADMS - Advanced Data Manipulation in SQL Server (336 MB)
Mã:
[URL]http://mega.1280.com/folder/IDJALW/[/URL]
Hoặc
[URL="http://rapidshare.com/files/222426366/Adv_SQL2005_UDS.part1.rar"]http://rapidshare.com/files/22242636..._UDS.part1.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/222426496/Adv_SQL2005_UDS.part2.rar"]http://rapidshare.com/files/22242649..._UDS.part2.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/222426530/Adv_SQL2005_UDS.part3.rar"]http://rapidshare.com/files/22242653..._UDS.part3.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/222426128/Adv_SQL2005_UDS.part4.rar"]http://rapidshare.com/files/22242612..._UDS.part4.rar[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.mediafire.com/?n3nej2slcpm[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?suwxytyimek[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?k4jcmloymll[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?em1zmnym3mi[/URL]


CD11: Win Forms Programming with C# (562.2 MB)
Mã:
[URL]http://mega.1280.com/folder/VNRC4N/[/URL]
Hoặc
[URL="http://rapidshare.com/files/222426486/WFPC_UDS.part1.rar"]http://rapidshare.com/files/22242648..._UDS.part1.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/222426367/WFPC_UDS.part2.rar"]http://rapidshare.com/files/22242636..._UDS.part2.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/222426598/WFPC_UDS.part3.rar"]http://rapidshare.com/files/22242659..._UDS.part3.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/222426388/WFPC_UDS.part4.rar"]http://rapidshare.com/files/22242638..._UDS.part4.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/222426466/WFPC_UDS.part5.rar"]http://rapidshare.com/files/22242646..._UDS.part5.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/222426237/WFPC_UDS.part6.rar"]http://rapidshare.com/files/22242623..._UDS.part6.rar[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.mediafire.com/?2tmmuflmdnf[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?1yduyallsyl[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?nstznncximz[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?mftqjqylgpz[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?zmm0xjjj2lx[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?d2jjzmwmuml[/URL]


CD12: Begin ASP.NET (381.1 MB)
Mã:
[URL]http://mega.1280.com/folder/46D4FB/[/URL]
Hoặc
[URL="http://rapidshare.com/files/223041802/BAN_DKAptech_UDS.part1.rar"]http://rapidshare.com/files/22304180..._UDS.part1.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041614/BAN_DKAptech_UDS.part2.rar"]http://rapidshare.com/files/22304161..._UDS.part2.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041713/BAN_DKAptech_UDS.part3.rar"]http://rapidshare.com/files/22304171..._UDS.part3.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041574/BAN_DKAptech_UDS.part4.rar"]http://rapidshare.com/files/22304157..._UDS.part4.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223060323/BAN_DKAptech_UDS.part5.rar"]http://rapidshare.com/files/22306032..._UDS.part5.rar[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.megaupload.com/?d=ZL0ECPBX[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=EHKIU1GQ[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=XAQYKG68[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=JG9T6BHR[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=9EU545G6[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.mediafire.com/?nhg2se1m9jh[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?dd2l2jurn3c[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?lm0xtdvnp19[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?jbdbitgtgqj[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?dmedmgjnlnw[/URL]


CD13: Database Handling in ASP.NET (349.5 MB)
Mã:
[URL]http://mega.1280.com/folder/DRPSQ7/[/URL]
Hoặc
[URL="http://rapidshare.com/files/223041511/DHIAN_BKAptech_UDS.part1.rar"]http://rapidshare.com/files/22304151..._UDS.part1.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041896/DHIAN_BKAptech_UDS.part2.rar"]http://rapidshare.com/files/22304189..._UDS.part2.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041693/DHIAN_BKAptech_UDS.part3.rar"]http://rapidshare.com/files/22304169..._UDS.part3.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041532/DHIAN_BKAptech_UDS.part4.rar"]http://rapidshare.com/files/22304153..._UDS.part4.rar[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.megaupload.com/?d=7Q79J6IY[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=2PXC0Y3U[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=99SBSM11[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=7WVCTJC6[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.mediafire.com/?kvnikttyljw[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?kqxpowbjto0[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?tagjiclbnul[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?yj2nmjny0a6[/URL]


CD14: Advanced Features of ASP.NET (420 MB)
Mã:
[URL]http://mega.1280.com/folder/QQFNQ4/[/URL]
Hoặc
[URL="http://rapidshare.com/files/223041666/AFOAN_BKAptech_UDS.part1.rar"]http://rapidshare.com/files/22304166..._UDS.part1.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041686/AFOAN_BKAptech_UDS.part2.rar"]http://rapidshare.com/files/22304168..._UDS.part2.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041667/AFOAN_BKAptech_UDS.part3.rar"]http://rapidshare.com/files/22304166..._UDS.part3.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041631/AFOAN_BKAptech_UDS.part4.rar"]http://rapidshare.com/files/22304163..._UDS.part4.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041009/AFOAN_BKAptech_UDS.part5.rar"]http://rapidshare.com/files/22304100..._UDS.part5.rar[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.megaupload.com/?d=E0T0H5KX[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=QM9GZRSD[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=RQEB5ZFJ[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=MQP6VXM8[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=SOM24DLJ[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.mediafire.com/?oje1dejhitq[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?blmk4ml2dan[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?3ltx3mlxstp[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?mmk2znm9jgu[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?k2xwl9yawxk[/URL]


CD15: Programming Web Services in .Net (340.9 MB)
Mã:
[URL]http://mega.1280.com/folder/VX548Q/[/URL]
Hoặc
[URL="http://rapidshare.com/files/223041646/PWSIN_BKAptech_UDS.part1.rar"]http://rapidshare.com/files/22304164..._UDS.part1.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041635/PWSIN_BKAptech_UDS.part2.rar"]http://rapidshare.com/files/22304163..._UDS.part2.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041697/PWSIN_BKAptech_UDS.part3.rar"]http://rapidshare.com/files/22304169..._UDS.part3.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041016/PWSIN_BKAptech_UDS.part4.rar"]http://rapidshare.com/files/22304101..._UDS.part4.rar[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.megaupload.com/?d=ZUKIYT8D[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=CALB5DLN[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=77RK7RU6[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=WWG1G0DY[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.mediafire.com/?jwzzy9myxhz[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?ahxs1mmjint[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?9yzxmjznxm2[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?kky1lo0kdwf[/URL]


CD16: Deverloping Web Services with Java (143.7 MB)
Mã:
[URL]http://mega.1280.com/folder/ZMIUX6/[/URL]
Hoặc
[URL="http://rapidshare.com/files/223041682/WS_Java_BKAptech_UDS.part1.rar"]http://rapidshare.com/files/22304168..._UDS.part1.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041014/WS_Java_BKAptech_UDS.part2.rar"]http://rapidshare.com/files/22304101..._UDS.part2.rar[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.megaupload.com/?d=IFJ803XC[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=0PLJXZZZ[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.mediafire.com/?nkzld3mmlbd[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?oam4ergmcmk[/URL]


CD17: Integrating XML with Java (302.2 MB)
Mã:
[FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#000000][URL]http://mega.1280.com/folder/ZWT9FC/[/URL]
Hoặc
[URL="http://rapidshare.com/files/223041776/XML_with_Java_BKAptech_UDS.part1.rar"]http://rapidshare.com/files/22304177..._UDS.part1.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041796/XML_with_Java_BKAptech_UDS.part2.rar"]http://rapidshare.com/files/22304179..._UDS.part2.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223041639/XML_with_Java_BKAptech_UDS.part3.rar"]http://rapidshare.com/files/22304163..._UDS.part3.rar[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/223040016/XML_with_Java_BKAptech_UDS.part4.rar"]http://rapidshare.com/files/22304001..._UDS.part4.rar[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.megaupload.com/?d=MPMRCLAB[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=QXWYICDE[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=3GEZ9J1K[/URL]
[URL]http://www.megaupload.com/?d=ASQ0WIPA[/URL]
Hoặc
[URL]http://www.mediafire.com/?22jjyltmmuj[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?inzmnz9x9un[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?ikmjempmjtl[/URL]
[URL]http://www.mediafire.com/?nmjwftym34y[/URL] [/COLOR][/SIZE][/FONT]
 
Hiệu chỉnh:

hoasimbietkhoc5_1993

Tôi yêu Nam Định
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/2/2012
Bài viết
162
anh ơi tệp :KSV@06:tải về không sẵn dùng
tải về sau đây không phải là không có sẵn:
https://rapidshare.com/files/221478582/lje_bkaptech_uds.part1.rar | 0.00 mb
các tập tin của liên kết ở trên không còn tồn tại. Điều này có thể là vì nhiều lý do:
tải lên xóa các tập tin.
các tập tin chứa nội dung bất hợp pháp và đã được xóa từ các máy chủ của chúng tôi bởi nhóm anti-abuse của chúng tôi.
liên kết không chính xác.
hệ phục vụ bận rộn và không thể xử lý yêu cầu.
không tìm thấy tệp
 
Top