Tổng hợp đề thi TT HCM của HVTC qua các năm

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
Đề 1
1: Phân tích luận điểm của HCM: Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản
2: Phân tích quan điểm của HCM về các đặc trưng của CNXH


Đề 2
1 : Phân tích quan điểm độc lập dân tộc ?
2 : Phân tích quan điểm về xây dưng Nhà nước của dân , do dân và vì dân ?


Đề 3:
1. Những tiền đề lý luận hình thành TT HCM.
2. Quan điểm của HCM về vai trò của Đảng.


Đề 4:
1. Quan điểm của HCM trong xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận.
2. Phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư trong TTHCM.


Đề 5:
1:Luận điểm " CMGPDT ở thuộc địa phải chủ động sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc"
2: Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của đạo đức


Đề 6:
1: luận điểm "cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo cách mạng vô sản" hay sao ấy, ko nhớ lắm
2: Phẩm chất đạo đức Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong tư tưởng Hồ Chí Minh


Đề 7:
1 : phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của tư tưởng lí luận trong xây dựng Đảng
2 : Phẩm chất đạo đức Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong tư tưởng Hồ Chí Minh


Đề 8:
1: trình bày khát quát các tiền đề tư tưởng lý luận hình thành tư tưởng HCM
2:Nếu quan điểm của HCM về vai trò của Đảng cộng sản


Đề 9:
1. Những tiền đề lý luận hình thành TT HCM.
2. Quan điểm của HCM về vai trò của Đảng.


Đề 10:
1. Quan điểm của HCM trong xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận.
2. Phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư trong TTHCM.Đề thi Tư tưởng chiều 30-9-2011.

Đề 11:
1. Các tiền đề tư tưởng - lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vài trò của Đảng.


Đề 12:
1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về việc xây dựng Đảng về tư tưởng và lý luận.
2. Phân tích các phẩm chất đạo đức "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư."Đề thi ngày 7/10/2011.

Đề 13:
câu 1: phân tích luận điểm"cách mạng thuộc địa phải được tiến hành chú động sáng tạo và có cơ hội giành thắng lợi trước cách mạng chính quốc"
câu 2: các nguyên tắc xây dựng đạo đức trong tư tưởng HCM


Đề 14:
câu 1: các giai đoạn hình thành tư tưởng HCM. Phân tích giai đoạn 1921-1930
câu 2: quan điểm HCM về vị tri, vai trò của đạo đứcĐề ca 1 sáng 7/10/2011

Đề 15:
câu 1: phân tích luận điểm " CMGPDT muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản" trong tư tưởng hcm
câu 2: phẩm chất" cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" trong tư tưởng hcm


Đề 16:
câu 1:phân tích luận điểm"cách mạng thuộc địa phải được tiến hành chú động sáng tạo và có cơ hội giành thắng lợi trước cách mạng chính quốc"
câu 2:quan điểm HCM về vị tri, vai trò của đạo đức.Đề ca chiều ngày 15/12/2011

Đề 17:
Câu 1: phân tích luận điểm:" muốn gpdt phải đi theo con đường cm vs" tong tư tưởng HCM
Câu 2: nêu đặc trưng của CNXH


Đề 18:
Câu 1: quan điểm HCM về độc lập dân tộc ?
Câu 2: quan điểm HCM về XD nhà nước thể hiện quyền làm chủ của dân ?
 
Đề ca 2 buổi chiều 27/3/2012

Đề 19:
1. Trình bày tiền đề - lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng Cộng sản việt nam

Đề 20:
1. Trình bày tổng quát các giai đoạn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Phân tích gđ 1921-1930
2. Trình bày các chuẩn mực đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,
 
Đề lẻ ca 1 chiều 21/06/2012
1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của tư tưởng, lý luận trong xây dựng Đảng?
2. Quan điểm Hồ Chí Minh về các chức năng của Văn hóa.
 
Quay lại
Top