Phân tích nội dung cơ bản chính trị đầu tiên của Đảng, ý nghĩa ra đời của Đảng.

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Phân tích nội dung cơ bản chính trị đầu tiên của Đảng, ý nghĩa ra đời của Đảng

Nội dung.


Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng thông qua chính cương vắn tắt của Đảng,sách lược vắn tắt của Đảng,chương trình tóm tắc của Đảng,hợp thành cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng,cương lĩnh xác định những vấn đề cơ bản của cách mạng việt nam(CMVN):

-Phương hướng và mục tiêu của CMVN là:

+chủ trương làm”tư sản dân quyền Cách Mạng và thổ địa Cách Mạng để đi tới xã hội cộng sản”.

-Nhiệm vụ của CM:

+Về chính trị:Đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến,lập chính phủ công nông binh,tổ chức quân đọi công nông.

+Về Kinh Tế:Thủ tiêu quốc trái và tịch thu tài sản của đế quốc và tư bản,bỏ sưu thuế.

+Về Văn hoá-xã hội:Thực hiện nhiệm vụ bình quyền,phổ thông giáo dục.

+Về lực lượng cách mạng: Đảng phải thu phục theo luật,đại bộ phận dân cày và phải dựa vào dân cày nghèo để làm thổ địa CM, đánh đổ đại địa chủ và phong kiến;phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dân cày khỏi ở dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia,phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản,tri thức ,trung nông ,thanh niên,tân việt,…để kéo họ về phe vô sản g/c.Đối với phú nông,trung,tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản Cách mạng thì phải lợi dụng,ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập

+Về lãnh đạo Cách mạng: Giai cấp vô sản là lãnh đạo Cách mạng Việt Nam

+Về quan hệ Cách mạng Thế giới và phong trào Cách mạng Thế giới: Là bộ phận Cách mạng thế giới phải liên kết với những dân tộc bị áp bức và quần chúng vô sản thế giới

Những nội dung trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã đặt ra và giải quyết những vấn đề cơ bản,cấp bách và định hướng chiến lược đúng đắn cho tiến trình phát triển CMVN.Tình hình cơ bản của nó là đoàn kết toàn dân,chống đế quốc Pháp thống trị,giành độc lập hướng tới XH cộng sản.

Ý nghĩa sự ra đời của ĐCSVN.

-Hội nghị thành lập Đảng là thống nhất 3 tổ chức cộng sản thành lập Đảng duy nhất đã tạo nên sự thống nhất về chính trị,tư tưởng và hành động phong trào Cách Mạng cả nước.

-Đảng ra đời là 1 bước ngoặc vô cùng quan trọng lịch sử Cách Mạng Việt Nam,nó chứng tỏ giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo.

-Đảng ra đời là kết quả tất yếu,khách quan,phù hợp với xu thế thời đại.

-Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp Cách Mạng Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

-Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin về Đảng cộng sản thành lập Đảng ta,ngay sau khi ra đời Đảng đã có cương lĩnh chính trị rút ra cho con đường phát triển của Cách mạng Việt Nam.
ST
 
Top