perfect gerund and perfect participle

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
PERFECT GERUND
chúng ta có thể dùng perfect gerundhaving done) khi chúng ta muốn nhấn mạnh rằng hành động này đã xảy ra trước hành động khác
EX: He was accused of having broken the camera
She apologized for not having finished the project
Lưu ý: having done giữ chức năng như danh động từ hoặc cụm danh từ
PERFECT PARTICIPLE
Khi một hành động xảy ra trước một hành động khác, chúng ta dùng perfect participle(having done) cho hành động đầu tiên
EX: Having found a hotel, we looked for somewhere to have dinner
Having finshed her work, she went home.
Chúng ta có thể dùng after -ing thay cho having done trong các cấu trúc nói trên
Nếu một hành động xảy ra gần như cùng một lúc, thay cho dùng having done thì chúng ta có thể dùng doing cho hành động đầu tiên
EX: Taking a key out of his pocket, he opened the door
 
Top