[IELTS Reading] Tips for True/False/Not Given (or Yes/No/Not Given) Excercise

emyeuconan

Kẻ săn đêm
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/10/2012
Bài viết
5.809
Tips làm bài True/False/Not Given (hoặc Yes/No/Not Given)1. Chia câu hỏi thành từng phần nhỏ như Subject/Verb/Object.Vd: Chiles/come from/ South America.Sở dĩ chia thành từng phần như vậy là vì dạng bài này chỉ đơn thuần là so sánh câu hỏi và bài đọc với nhau:Nếu câu hỏi và bài đọc khớp nhau 100% => True

Nếu câu hỏi và bài đọc có thông tin không khớp hoặc mâu thuẫn nhau => False

Nếu có thông tin nào trong câu hỏi mà bài đọc không đề cập đến => Not GivenViệc tách ra và so sánh từng thành phần trong câu sẽ giúp chúng ta không bỏ sót bất kỳ thông tin nào dù là nhỏ nhất.

Nếu như chúng ta chỉ so sánh thông tin chính thì rất dễ trả lời sai.Cái bẫy thật sự nằm ở những thông tin phụ như thời gian, nơi chốn, trạng từ,... mà chúng ta thường chẳng mấy khi để ý.Vì vậy, hãy so sánh từng thành phần và tập trung chú ý vào những phần nghi ngờ là có sự khác biệt. Thay vì thấy "hơi hơi giống" thì quất luôn TRUE/YES nhé!2. Khi nào trả lời Not Given?

Khi có 1 thông tin, dù là nhỏ nhất, trong câu hỏi có mà bài đọc không có thì ta trả lời Not Given.Vd:

Câu hỏi: The Indian revolution/ started from 1942 to 1947/, and India/ finally got independence/ in 1947.Bài đọc: The Indian revolution started in 1942, and India finally got independence in 1947.So sánh từng phần ta thấy thông tin gần như khớp nhau. Tuy nhiên, trong câu hỏi là "started from 1942 to 1947", còn trong bài đọc là "started in 1942". Bởi vì họ giành được độc lập vào 1947 thì có thể đoán là họ đã đấu tranh suốt từ 1942 đến 1947. Tuy nhiên, đây chỉ là SUY ĐOÁN của chúng ta, không được ghi trong bài đọc. Vì vậy, câu trả lời phải là NOT GIVEN.Một ví dụ khác:

Câu hỏi: There was/ a rapid increase/ in motorbike sales /over the period.

Bài đọc: Motorbike sales rose over the period.So sánh từng phần ta thấy có khác biệt ở chữ rapid. Bài đọc không có thông tin này => NOT GIVEN.3. Không dựa vào suy đoán, kiến thức cá nhân để trả lời.Ngay cả khi câu hỏi có vẻ rất hiển nhiên như "Mặt trời mọc đằng Đông." thì chúng ta cũng không được trả lời TRUE khi chưa so sánh cẩn thận với bài đọc.4. Khi bắt gặp những loại từ sau đây trong câu hỏi, bạn phải hết sức cẩn thận:- Adverbs of Frequency (usually, often, sometimes,…)

- Adverbs of Possibility (probably, likely…)

- Quantifiers (some, many…)

- Modal Verbs (can, should, must…)

- Các từ quá rộng hoặc quá hẹp như Everybody/ Nobody/rarely/little/...Đây là 1 số tips mình học được từ các thầy cô và cũng thông qua kinh nghiệm xương m.áu của bản thân. Hy vọng rằng sẽ giúp ích cho cả nhà. Dạng bài này thật ra không khó chút nào hết nếu chúng ta biết cách làm khoa học.===================================1 . Divide the question into small parts such as Subject / Verb / Object.Eg : Chiles / come from / South America .The reason for dividing into parts such as this post is to compare information between question and reading:If the information in the reading matches with question 100 % = > True

If the information in the reading does not match with questions or conflicting = > False

If any information in question is not mentioned in the reading = > Not GivenThe separating and comparison each component in question will help us not miss any information.So let's compare each component and focus attention on the suspect part is different . Rather than see " a little bit like " blueberries are always TRUE / YES okay !2 . When Not Given answer ?When 1 information, even the smallest , in the questions is not mentioned in the reading.eg :

Question: The Indian revolution / started from 1942 to 1947 / , and India / finally got independence / in 1947 .Readings: The Indian revolution started in 1942 , and finally India got independence in 1947 .Comparison of partial information was found almost match. However, the question is " started from 1942 to 1947 " , also in the reading is " started in 1942 " . Because they gained independence in 1947 , you can guess that they fought all the way from 1942 to 1947 . However, this is just our speculation , not included in the reading . So , the answer is NOT GIVEN .3 . Do not rely on speculation , personal knowledge to answer .Even if the question seems so obvious as "Sunrise over the East . " then we will not be answered TRUE when not carefully compare with reading.4. When you see the following questions in the reading, you have to be very careful:- Adverbs of Frequency ( usually , often , sometimes , ... )

- Adverbs of Possibility ( Probably , Likely ... )

- Quantifiers ( some , many ... )

- Modal Verbs (can , should, must ... )

- The word is too wide or too narrow as Everybody / Nobody / rarely / little / ...The above tips are gained from my experiences and teacher's advices. Hope that you find it useful.Share it if you want to remember!Voice of Hanu ~ Jeremy


Nguồn: https://www.facebook.com/notes/voic...n-or-yesnonot-given-excercise/657906004252350
 

emyeuconan

Kẻ săn đêm
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/10/2012
Bài viết
5.809
How do I answer True False Not Given questions?

IELTS - IELTS Reading Test


true_false_not_given.jpg


The IELTS Reading test usually provides questions where the answers are True, False, or Not Given. How do you answer these questions? There are extremely tricky at times. What follows is an overview of how to address such questions.

Aim: This section will help you to answer True/False/Not Given questions better in the reading test by giving you some useful strategies.Problems:1. Many candidates answer T/F/NG questions according to what they think is correct, not what is stated in the passage.

2. A lot of students spend too long looking for answers that are not given.

NOTES: 'True/False/Not Given' questions are also known as 'True/False/No Information' and 'Yes/No/No Information'.

This section will look at exactly what you are being asked to do with True/False/Not Given questions. It will look at each part of the question in turn and then give some examples:

'True'
For a statement to be true, the passage must clearly support the information stated in that statement.

Example:

Statement: The Red-Eyed Jungle Moth mates between the months of March and June.

Passage: Mating occurs in the second quarter of the year for the Red-Eyed Jungle Moth.

This is 'False'

For a statement to be false, the passage must clearly state that the information in the passage is not true.

Example:

Statement: The Red-Eyed Jungle Moth mates between the months of March and June.

Passage: For the Red-Eyed Jungle Moth, mating only happens in the second half of the year.

'Not Given'

For a statement to be not given, there must be no information in the passage relating to the information in the statement.

Example:

Statement: The Red-Eyed Jungle Moth mates between the months of March and June.

Passage: Moths in the lower tributary areas normally breed in the spring months*.

*This extract from the passage does not clearly state anything relating to the Red-Eyed Jungle Moth or the specific period mentioned in the statement.

Tips:1. Only use the information in the passage to lead you to the correct answer; do not bring your own understanding or your opinion into the decision on what the answer should be.

2. If you can't find the answer within 2 minutes, then automatically circle NG because the information is probably not there, so don't waste time looking for it.
 

emyeuconan

Kẻ săn đêm
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/10/2012
Bài viết
5.809
Reading Test Tips
IELTS - IELTS Reading Test

ielts_reading_test_tips.jpg


Like the listening test, there are no short cuts to a good reading test score - the only route is hard work. However, with the reading test, there are no excuses; you can practice reading where you want and when you want. However, the following tips will help you approach the reading test.

1. Just having a very basic gist of what a text is about before you start reading will make it easier to understand. Looking at graphs, tables and any illustrations will often give you a good idea of the topic of the text.

2. Remember - there is no transfer time for the reading test. Make sure you put your answers down on the answer sheet - not the question paper. (See an example of the answer sheet below.)

3. The reading test is designed to be general and designed for people with a variety of educational backgrounds. This means you don't need any specialist knowledge to understand any of the texts. However, some readings may be more familiar than others.

4. If you are reading and answering texts out of sequence, take special care to ensure you don't write your answers in the wrong places on the answer sheet.

5. If you are not sure of the answer to a question, it is natural to read text carefully to try to find the answer. If you dwell on a question in this way, you may run out of time. Remember, the reading test is 60 minutes long and there are 40 questions. If you spend one minute of each question that gives you 20 minutes to read a lot of text. If you really can not find the answer to a question easily, move on to the next question.

6. Although there is no grammar component to the IELTS Test, grammar is important. As with the listening test, you can predict possible answers using the grammar of a question and using the reading text to check which answer is correct. Look at this example.

There have been at least 500 ........... to correct this problem.

a) Attempts b) Versions c) Tries d) Table Monolith

The fact that '500' precedes the missing word might suggest it should be a plural noun or an adjective. There are no adjectives in the answers and only three plural nouns: Attempts, Versions, and Tries. Now you can use the text to check the answer.

7. As with the listening test, do not deduce the answer. This is especially true in True / False Not given questions. The answers are in the text, you do not need to work them out. For example:

"The introduction of new government policies gave people better lives: they had jobs and more money to spend."

Now look at the answer:

The introduction of new government policies had positive long-term benefits on peoples' lives. True / False / Not given

If people had jobs and more money, surely this is better for them, and so it is natural to consider this a 'true' statement. However, the key here is 'long-term'. From the text, it is impossible to say whether the new jobs lasted 20 years or one day. If you don't make assumptions it is impossible to answer question. As a result the correct answer should be: Not given.

8. True / False / Not given questions are by far the most difficult types of question to answer as they are designed to trick people into thinking about the answer and giving their deduction as an answer.

9. Many students are generally very good at reading tests - they are very good at spotting the key words in a question, finding those keywords in a text, reading around the key words and finding the answer to the question. However, as with the listening test, in the IELTS reading test the words in the questions are often not the words you will find in the answer. As a result you have to look for synonyms of key words as well as the actual keywords. Consider a word like 'correct' - among others, possible synonyms include:

a. Right
b. Accurate
c. Exact
d. Truthful
e. Spot on
f. Proper
g. Acceptable
h. Accepted

Depending on the context, only some of these synonyms might apply. You need to be aware of for these words as well as the keywords you are looking for. In addition, consider antonyms - words with the opposite meanings. A sentence like 'It wouldn't be wrong' would mean 'correct' in certain contexts. As you can see, you will need a fairly deep understanding of vocabulary.

10. If aren't going to finish, guess some of the answers. It is surprising how many students leave multiple choice answers blank because they don't know the answer. If you have the choice of A, B, C or D, you have a 20% chance of getting the question right so just put one of the answers in!

11. If you really don't know the answer to a True / False / Not given question, and you want to guess the answer, DON'T choose "Not given" - it's the least frequent answer.

12. If a reading text is very specific in topic (e.g. the development of the computer chip), don't think to yourself that you don't know anything about that topic and therefore can't answer the questions - the more specific the topic, the more factual and straightforward it will to allow everyone to have a chance at answering the questions.

13. Some texts contain an opinion which you have to recognize. Remember that sentences starting with phrases like 'While it can be argued that…' do NOT express the author's opinion, they are more often a statement of someone else's opinion.

14. You might get a text with masses and masses of long, complicated words. Very often these words are key to the meaning of a sentence and therefore key to answering a question. However, equally often these words are unnecessary - they are adjectives or adverbs that provide greater description rather than play a part in meaning. If you start focusing on words you don't understand, you will run out of time. If the some words are too difficult, ignore them. Try this as an exercise - get a copy of an English language newspaper and find an article with lots of words in it you don't understand. Physically cross all the words out and then read the article to see if you can understand it. Chances are you will be able to.


15. If you get a text with a lot of dates, circle them as you go along - chances are the dates are going to be important. If you circle them you can find them again easily.

16. Likewise with names; even if there aren't a lot of names, circle the ones you find so you can find them again easily.

17. Don't worry about writing on the question paper if you need to.

18. The biggest tip of all: read a lot. Every day read something. The more you read the easier it will be. Study the sentence structure and punctuation of what you read, but most of all, try to grasp the ideas in what you read. Look at a piece of writing and write down some predictions about what the reading will be about. As you read check off these predictions - which ones were right and which ones wrong?

19. If you are really running out of time leave all the True / False / Not given and Multiple Choice questions until the end because you don't have to read anything to answer them.
 
Top