1. Thật Thà Hư

    Thật Thà Hư Thành viên mới

    giúp em với vấn đề Tư tưởng Hồ Chí Minh

    anh chị haỹ trình bày sự phát triển trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về bảo về tổ quốc xã hội chủ nghĩa ? đảng ta đã vận dụng tư tưởng HCM về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay như thế nào ? liên hệ thực tiễn cách mạng ?