Đề thi tư tưởng hồ chí minh- đề 2

huyen_ai

Thành viên mới
Tham gia
18/5/2013
Bài viết
4
Đề thi tư tưởng hồ chí minh

ĐỀ 1

I. PHẦN TRẢ LỜI NGẮN GỌN (4 điểm)
Câu 1: Nêu định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh theo quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
Câu 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những tiền đề tư tưởng - lý luận nào?
- Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam. - Tinh hoa văn hoá nhân loại.- Chủ nghĩa Mác - Lênin.
Câu 3: Trong các luận điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, luận điểm nào được xem là sáng tạo nhất?
Đáp án: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.
Câu 4: Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có những đặc trưng tổng quát nào?
- Đó là một chế độ chính trị do nhân dân làm chủ;
- Là một chế độ xã hội có nền kinh tế phát triển cao, gắn liền với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật;
- Là chế độ không còn người bóc lột người;
- Là một xã hội phát triển cao về văn hóa, đạo đức.
Câu 5: Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam cần được xây dựng theo những nguyên tắc nào?
- Tập trung dân chủ.
- Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
- Tự phê bình và phê bình.
- Kỷ luật nghiêm minh và tự giác.
- Đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Câu 6: Thế nào là Nhà nước của dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Tất cả quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân. Nhân dân có quyền kiểm soát nhà nước, nhà nước phải có trách nhiệm bảo đảm quyền làm chủ của dân để nhân dân thực thi quyền làm chủ của mình trong hệ thống quyền lực của xã hội.
Câu 7: Những chuẩn mực đạo đức cách mạng của con người mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
- Trung với nước, hiếu với dân.
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
- Thương yêu con người, sống có tình nghĩa.
- Có tinh thần quốc tế trong sáng.
Câu 8: Trong bài nói tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ hai (ngày 7/5/1958) Hồ Chí Minh đã nêu ra “sáu cái yêu”. Hãy cho biết sáu cái yêu đó.
Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu lao động, yêu khoa học, yêu kỷ luật.
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: Trình bày phẩm chất đạo đức “trung với nước, hiếu với dân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh. (3 điểm)
- “Trung” và “hiếu” là những khái niệm cũ trong tư tưởng đạo đức truyền thống Việt Nam và phương Đông, phản ánh mối quan hệ lớn nhất và cũng là phẩm chất đạo đức bao trùm nhất: “Trung với vua, hiếu với cha mẹ”. (0.5 điểm)
Hồ Chí Minh mượn khái niệm đạo đức “trung”, “hiếu” trong tư tưởng đạo đức truyền thống dân tộc và đưa vào đó một nội dung mới: “Trung với nước, hiếu với dân”, tạo nên một cuộc cách mạng trong quan hệ về đạo đức. Người nói “Đạo đức cũ như người đầu ngược xuống đất chân chổng lên trời. Đạo đức mới như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên trời”. (0.5 điểm)
Theo Hồ Chí Minh, trung với nước phải gắn liền hiếu với dân. Vì nước là nước của dân, còn dân lại là chủ nhân của nước; bao nhiêu quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, cán bộ là đày tớ của dân chứ không phải là “quan cách mạng”. (0.5 điểm)
Trung với nước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, trung thành với con đường đi lên của đất nước; là suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng. (0.5 điểm)
Hiếu với dân thể hiện ở chỗ thương dân, tin dân, phục vụ nhân dân hết lòng. Để làm được như vậy phải gần dân, kính trọng và học tập nhân dân, phải dựa vào dân và lấy dân làm gốc. (0.5 điểm)
Đối với cán bộ lãnh đạo, Hồ Chí Minh yêu cầu phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, thường xuyên quan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí. (0.5 điểm)
Câu 2: Phân tích nội dung của đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Là sinh viên anh (chị) nhận thức và vận dụng tư tưởng trên như thế nào? (3 điểm)
1. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh (2điểm)
a. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân
Đứng trên lập trường giai cấp công nhân và quan điểm quần chúng, Hồ Chí Minh đã đề cập vấn đề DÂN và NHÂN DÂN một cách rõ ràng, toàn diện. (0.25 điểm)
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, dân và nhân dân vừa được hiểu với tư cách là mỗi con người Việt Nam cụ thể, vừa là một tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, họ là chủ thể của khối đại đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết dân tộc thực chất là khối đại đoàn kết toàn dân. (0.5 điểm)
Hồ Chí Minh cho rằng: “Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài… Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ”. (0.25 điểm)
Vì vậy, Người chỉ rõ, trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phải đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, giải quyết hài hòa mối quan hệ giai cấp - dân tộc để tập hợp lực lượng và Người đã định hướng cho việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. (0.25 điểm)
b. Thực hiện đại đoàn kết toàn dân phải kế thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc; đồng thời phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng, tin vào nhân dân, tin vào con người.
Để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phải kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống này được xây dựng, củng cố và phát triển trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước và đã trở thành cội nguồn sức mạnh của dân tộc, trong cuộc đấu tranh chống mọi thiên tai địch hoạ, làm cho đất nước được trường tồn, bản sắc dân tộc được giữ vững. (0.25 điểm)
Theo Hồ Chí Minh, trong mỗi con người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu… Cho nên, vì lợi ích cách mạng, cần phải có lòng khoan dung độ lượng, trân trọng phần thiện ở mỗi con người. (0.25 điểm)
Người cho rằng: “Trong mấy triệu người… dòng dõi tổ tiên ta. Vậy ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận thấy rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường ta phải dùng tình nhân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết, có đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang”. (0.5 điểm)
Để thực hành đoàn kết rộng rãi, cần có niềm tin vào nhân dân. Vì vậy, nguyên tắc tối cao của Người là yêu dân, tin dân, dựa vào dân, sống, đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân, tiếp nối truyền thống dân tộc “nước lấy dân làm gốc”. (0.25 điểm)
2. Nhận thức và vận dụng của sinh viên (0.5 điểm)
còn đề 2 nữa!!!1
chúc bạn thi tốt!
 

huyen_ai

Thành viên mới
Tham gia
18/5/2013
Bài viết
4
ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nếu cán bộ không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì hậu quả sẽ như thế nào?

Dễ trở nên hủ hóa và biến thành sâu mọt của dân.
Câu 2: Hồ Chí Minh đã kế thừa những gì trong chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn?
Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.
Câu 3: Theo Hồ Chí Minh, giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Mối quan hệ bình đẳng.
Câu 4: Mục đích của tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
Làm cho phần tốt ở trong mỗi con người ngày càng nảy nở như hoa mùa xuân, làm cho phần xấu trong mỗi con người ngày càng giảm dần.
Câu 5: Nội dung của đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
- Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân.
- Đại đoàn kết dân tộc phải trên cơ sở kế thừa những giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam.
Câu 6: Hoàn chỉnh câu sau đây của Hồ Chí Minh trong ngày ra mắt Đảng Lao động Việt Nam thể hiện tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc.
“Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ: Đoàn kết toàn dân,…”
Phụng sự Tổ quốc.
Câu 7: Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
- Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.
- Xây đi với chống.
- Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.
Câu 8: Nêu định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh theo quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: Trình bày đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Là sinh viên anh (chị) cần làm gì để góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? (3.5 điểm)
1. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
a. Cách tiếp cận của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội
- Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học của lý luận Mác - Lênin, trước hết là từ khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam. (0.25 điểm)
- Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội ở phương diện đạo đức, hướng tới giá trị nhân đạo, nhân văn, giải quyết tốt quan hệ giữa cá nhân với xã hội theo quan điểm của Mác và Ăngghen trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. (0.25 điểm)
- Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ văn hóa. Văn hóa trong xã hội Việt Nam có quan hệ biện chứng với chính trị, kinh tế. (0.25 điểm)
b. Bản chất và đặc trưng tổng quát của chủ nghĩa xã hội
Theo các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh có quan niệm như sau:
- Tổng quát: chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội bao gồm các mặt rất phong phú, hoàn chỉnh, trong đó con người được phát triển toàn diện. (0.25 điểm)
- Trên một số mặt nào đó: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhưng không tuyệt đối hóa từng mặt, hoặc tách riêng rẽ từng mặt mà cần đặt trong một tổng thể chung. (0.25 điểm)
- Xác định mục tiêu: vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. (0.25 điểm)
- Xác định động lực: động lực của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là sức mạnh toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. (0.25 điểm)
Từ đó, Hồ Chí Minh nhấn mạnh chủ yếu trên những điểm sau: (0.5 điểm)
- Đó là một chế độ chính trị do nhân dân lao động làm chủ.
- Có nền kinh tế phát triển cao, gắn liền với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật.
- Không còn người bóc lột người.
- Xã hội phát triển cao về văn hóa, đạo đức.
Các đặc trưng trên thể hiện một hệ thống giá trị vừa kế thừa các di sản của quá khứ, vừa được sáng tạo mới trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội là hiện thân đỉnh cao của tiến trình tiến hóa lịch sử của nhân loại. (0.25 điểm)
2. Liên hệ bản thân (1 điểm)

Câu 2: Trình bày phẩm chất đạo đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư theo tư tưởng Hồ Chí Minh. (2.5 điểm)
Đây là những khái niệm đạo đức cũ được Hồ Chí Minh tiếp thu, chọn lọc và đưa vào đó những yêu cầu và nội dung mới. Người chỉ ra rằng trong chế độ phong kiến có nêu ra cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ thực hiện, ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện, làm gương cho nhân dân để đem lại hạnh phúc cho dân. Đây là biểu hiện sinh động của phẩm chất “trung với nước, hiếu với dân”. (0.25 điểm)
- Cần: siêng năng, chăm chỉ, lao động có kế hoạch, có hiệu quả, có năng suất cao với tinh thần tự lực cánh sinh. (0.25 điểm)
- Kiệm: tiết kiệm (tiết kiệm thời gian, công sức, của cải) của nước, của dân, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, không phô trương hình thức, không liên hoan, không chè chén lu bù. (0.25 điểm)
- Liêm: luôn tôn trọng của công và của dân. Phải “trong sạch, không tham lam” tiền của, địa vị, danh tiếng. (0.25 điểm)
- Chính: thẳng thắn, đứng đắn, không gian tà. Được thể hiện thông qua ba mối quan hệ: với mình, với người, với việc. (0.25 điểm)
Mối quan hệ và sự cần thiết phải có các đức tính trên:
- Các đức tính đó có quan hệ chặt chẽ với nhau, ai cũng phải thực hiện, song cán bộ, đảng viên phải là người thực hành trước để làm kiểu mẫu cho dân. (0.25 điểm)
- Cần, kiệm, liêm là gốc rễ của chính, nó rất cần thiết cho mọi người. Đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc chung của cách mạng. (0.25 điểm)
- Cần, kiệm, liêm, chính là thước đo sự giàu có về vật chất, vững mạnh về tinh thần, văn minh tiến bộ của dân tộc, là nền tảng của đời sống mới, thi đua yêu nước, là cái cần để “làm việc, làm người, làm cán bộ, để phụng sự Tổ quốc”. (0.25 điểm)
“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Thiếu một mùa thì không thành trời.
Thiếu một phương thì không thành đất.
Thiếu một đức thì không thành người”. (0.25 điểm)
- Chí công vô tư: là công bằng, công tâm, không thiên tư, thiên vị, làm việc gì cũng không nghĩ đến mình trước, chỉ biết vì Đảng, vì dân tộc, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Thực hành chí công vô tư là nêu chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. (0.25 điểm)
 

nguyenvphuong

Thành viên mới
Tham gia
24/5/2013
Bài viết
1
tại sao nói sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân và phong trào yêu nước là một luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh? .Anh(chị) nào biết chỉ giùm em với em đang cần đáp án gấp.Nếu được các anh (chị) có thể gửi qua mail cho em nha, mail của em là : cnktcokhi1@gmail.com .Em cám ơn .
 

tri đen

Thành viên mới
Tham gia
17/12/2013
Bài viết
2
Giúp mình 2 câu này nhé, thanks nhiều...
luongminhtan@ymail.com or khaiphong2611@gmail.com


1/ Trong toàn bộ hệ thống tư tưởng HCM tư tưởng nào la cốt lỗi nhất, phân tích nội dung, cơ sở lý luận thực tiễn và mối quan hệ của nó
2/ Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; liên hệ bản thân?
 
Top