Đề Thi Kinh Tế Vi Mô 2 - 4

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và khoanh tròn trả lời:
Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan.
Hàm sản xuất có dạng Q=2L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; Qmax=10.000

Câu 1: Kết hợp sản xuất tối ưu thì chi phí sản xuất tối thiểu TCmin bằng:
A. 1.200,50
B. 2.580,72
C. 3.000
D. Cả ba câu đều sai

Câu 2: Kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng:
A. 553
B. 250
C. 150
D. Cả ba câu đều sai

Câu 3: Kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng:
A. 368,68
B. 325
C. Cả ba câu đều sai
D. 555

Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan
Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất hàng hóa X với định phí (FC) là 100 triệu đồng/tháng, biến phí để sản xuất một sản phẩm (biến phí trung bình AVC) là 60 ngàn đồng, giá bán một sản phẩm (P) là 110 ngàn đồng.

Câu 4: Doanh thu hòa vốn/tháng là:
A. 220 triệu đồng
B. 330 triệu đồng
C. Cả ba câu đều sai
D. 275 triệu đồng

Câu 5: Nếu doanh nghiệp sản xuất và bán được 4.000 sản phẩm/tháng, vậy lợi nhuận/tháng của doanh nghiệp là:
A. 150 triệu đồng
B. 100 triệu đồng
C. 200 triệu đồng
D. Cả ba câu đều sai

Câu 6: Sản lượng hòa vốn/tháng là:
A. Cả ba câu đều sai
B. 2.000
C. 2.500
D. 3.000

Câu 7: Giá bán sản phẩm trên thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp phải ngừng kinh doanh
A. 50 ngàn đồng
B. Dưới 110 ngàn đồng
C. 60 ngàn đồng
D. Cả ba câu đều sai

Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan.
Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=15Q3-4Q2+20Q+1000 (TC:đvt;Q:đvq)

Câu 8: Hàm chi phí trung bình AC bằng:
A. 10Q2-8Q+20+1000/Q
B. 30Q3-8Q+20+500/Q
C. Cả ba câu đều sai
D. 15Q2-4Q+20+1000/Q

Câu 9: Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp hòa vốn:
A. P=473,12
B. P=202,55
C. P=300
D. Cả ba câu đều sai

Câu 10: Hàm chi phí biên MC bằng
A. 30Q3-8Q+20+500/Q
B. Cả ba câu đều sai
C. 30Q2-8Q+20
D. 10Q2-4Q+20

Câu 11: Nếu giá thị trường Pe bằng 1000 thì lợi nhuận cực đại của doanh nghiệp bằng:
A. ∏=1866,85
B. ∏=1000,50
C. ∏=2.500
D. Cả ba câu đều sai

Câu 12: Nếu giá thị trường Pe bằng 1000 thì sản lượng tối ưu để lợi nhuận cực đại là:
A. Q=5,85
B. Q=20,15
C. Q=10,15
D. Cả ba câu đều sai

Câu 13: Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp ngừng kinh doanh:
A. Cả ba câu đều sai
B. 19.73
C. 26
D. 30

Câu 14: Doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nhưng bị hòa vốn, khi ấy sản lượng hòa vốn bằng:
A. Q=3,26 .
B. Q=15,25
C. Cả ba câu đều sai
D. Q=2,50

Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan.
Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC=1000, P=20, AVC=12 và doanh nghiệp thu được thăng dư sản xuất PS= 1.200

Câu 15: Doanh thu TR bằng:
A. 3.000
B. Cả ba câu đều sai
C. 2.000
D. 5.000

Câu 16: Định phí trung bình AFC bằng:
A. AFC=5
B. AFC=10
C. Cả ba câu đều sai
D. AFC=6,67

Câu 17: Tổng chi phí TC bằng:
A. 2.500
B. Cả ba câu đều sai
C. 3.000
D. 2.800

Câu 18: Doanh nghiệp đang sản xuất tại sản lượng Q bằng:
A. Q=150
B. Cả ba câu đều sai
C. Q=200
D. Q=100

Câu 19: Vậy lợi nhuận của doanh nghiệp này bằng:
A. Cả ba câu đều sai
B. 200
C. Không thể tính được
D. 1.200

Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan.
Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1= 5000-2P; Qs1=3P-1000; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/ đơn vị lượng vào hàng hóa này

Câu 20: Giá cân bằng Pe1 trước khi có thuế là:
A. 800
B. 1.200
C. 1.500
D. Cả ba câu đều sai
Câu 21: Lượng cân bằng Qe2 sau khi có thuế là:
A 2.540
B. Cả ba câu đều sai
C. 2.450
D. 2.640

Câu 22: Giá cân bằng Pe2 sau khi có thuế là:
A. 1.500
B. Cả ba câu đều sai
C. 1.230
D. 1.250

Câu 23: Tổng thuế chính phủ thu được là:
A. 150.000
B. 127.000
C. Cả ba câu đều sai
D. 240.000

Câu 24: Mức thuế mà người sản xuất phải chịu trên mổi đơn vị lương là:
A. 20
B. 30
C. Cả ba câu đều sai
D. 50

Câu 25: Mức thuế mà người tiêu dùng phải chịu trên mổi đơn vị lương là:
A. Cả ba câu đều sai
B. 30
C. 25
D. 50

Câu 26: Tổn thất kinh tế do thuế tạo ra là:
A. Cả ba câu đều sai
B. 3000
C. 1500
D. 2500

Câu 27: Lượng cân bằng Qe1 trước khi có thuế là:
A. 1.400
B. Cả ba câu đều sai
C. 2.600
D. 3.500

Câu 28: Doanh nghiệp A sản xuất 97 sản phẩm có tổng phí TC=100 đơn vị tiền. Chi phí biên của sản phẩm thứ 98, 99,100 lần lượt là 5, 10, 15. Vậy chi phí trung bình của 100 sản phẩm là:
A . 13
B. 130
C. 30
D. Cả ba câu đều sai

Câu 29: Hữu dụng biên MU có qui luật dương và giảm dần khi sản lượng tiêu dùng tăng thì:
A. Cả ba câu đều sai
B. Đường tổng hữu dụng sẽ dốc lên và đi qua gốc tọa độ
C. Tổng hữu dụng sẽ tăng chậm dần, đạt cực đại rồi giảm dần
D. Tổng hữu dụng sẽ tăng nhanh dần, chậm dần, đạt cực đại rồi giảm dần

Câu 30: Cân bằng tiêu dùng xảy ra khi;
A. Cả ba câu đều sai
B. MRSxy=MUx/MUy
C. MRSxy=Px/Py
D. MUx/MUy=Py/Px

Câu 31: Năng suất biên (Sản phẩm biên, MP) là:
A . Sản phẩm trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất biến đổi
B. Năng suất thay đổi khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất cố định
C. Sản phẩm thay đổi khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất biến đổi
D. Cả ba câu đều sai

Câu 32: Doanh nghiệp A trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có số liệu sau: Giá bán sản phẩm là 20 (đvt/đvq), chi phí biến đổi trung bình là hằng số và bằng 15 (đvt/đvq), năng lực sản xuất tối đa của doanh nghiệp là 1000 (đvq/tháng), định phí là 1200 (đvt/tháng), nếu doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Thì lợi nhuận tối đa đạt được/tháng là:
A. 5.000
B. 3.800
C. Không tính được
D. Cả ba câu đều sai

Câu 33: Chi phí biên MC là:
A. Biến phí trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất
B. Biến phí thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất
C. Định phí trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất
D. Chi phí trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất

Câu 34: Tại mức giá bằng 20 thì Ep bằng -2. Vậy tại đó MR bằng:
A. Cả ba câu đều sai
B. 20
C. 10
D. 5

Câu 35: Chi phí biên để sản xuất sản phẩm là 10, co giãn của cầu theo giá (Ep) của sản phẩm này bằng -3. Để tối đa hóa lợi nhuận thì giá bán sản phẩm này bằng:
A. 30
B. Cả ba câu đều sai
C. 10
D. 15

Câu 36: Đường cầu thị trường của đĩa vi tính hiệu Sony dịch chuyển sang phải là do:
A. Thu nhập dân chúng giảm nếu đĩa vi tính hiệu Sony là hàng hóa bình thường
B. Giá đĩa vi tính hiệu Sony giảm
C. Giá đĩa vi tính hiệu Maxelle tăng
D. Giá đĩa vi tính hiệu HF giảm

Câu 37: Điều kiện tự nhiên năm nay thuận lợi cho việc sản xuất hàng hóa X, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
A . Giá tăng, lượng giảm
B. Giá giảm, lượng giảm
C. Giá tăng, lượng tăng
D. Giá giảm, lượng tăng

Câu 38: Thu nhập công chúng đang tăng, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa bình thường X sẽ:
A. Giá giảm, lượng giảm
B. Giá tăng, lượng giảm
C. Giá giảm, lượng tăng
D. Giá tăng, lượng tăng

Câu 39: Giá của hàng hóa thay thế và bổ sung của hàng hóa X đều tăng, vậy cầu cho hàng hóa X sẽ:
A. Giảm
B. Không đổi
C. Không biết được
D. Tăng

Câu 40: Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
A Giá tăng, lượng giảm
B. Giá giảm, lượng giảm
C. Giá giảm, lượng tăng
D. Giá tăng, lương tăng

Câu 41: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:
A. Tăng giá, giảm lượng
B. Giảm giá, giảm lượng
C. Tăng giá, tăng lượng
D. Giảm giá, tăng lượng

Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan
Doanh nghiệp có các hàm số sau: P= 10.000-2Q; TC=3Q2+500 (P:đvt/đvq; Q:đvq; TR,TC,π:đvt)

Câu 42: Để tối đa hóa doanh thu thì doanh nghiệp sẽ bán hàng hóa P, sản lượng Q, doanh thu TR lả:
A. Cả ba câu đều sai
B. P=6.000; Q=3.000; TR=18.000.000
C. P=4.000; Q=5.000; TR=20.000.000
D. P=5.000; Q=2.500; TR=12.500.000

Câu 43: Sản lượng lớn nhất mà doanh nghiệp không bị lỗ là
A. Cả ba câu đều sai
B. Q=1.500
C. Q=2.500
D. Q=1.999,95

Câu 44: Doanh thu hòa vốn là
A. TRhv=15.000.000
B. TRhv=50.000.000
C. Cả ba câu đều sai
D. TRhv=11.999.900

Câu 45: Để tối đa hóa lợi nhuận thì doanh nghiệp sẽ sản xuất ờ sản lượng Q, giá bán P và lợi nhuận cực đại là:
A. Q=1.500; P=7.000; ∏max=1.550.000
B. Q=1.000; P=8.000; ∏max=4.999.500
C. Q=2.000; P=6.000; ∏max=2.000.000
D. Cả ba câu đều sai

Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan.
Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; TC=1.000

Câu 46: Hàm sản xuất này có dạng
A. Năng suất giảm dần theo qui mô
B. Năng suất không đổi theo qui mô
C. Không thể biết được
D. Năng suất tăng dần theo qui mô

Câu 47: Để kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng:
A. Cả ba đều sai
B. 143
C. 250
D. 190

Câu 48: Để kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng:
A. 412
B. 100
C. 214
D. Cả ba đều sai

Câu 49: Kết hợp sản xuất tối ưu thì sản lượng cực đại Qmax bằng:
A. 8.650
B. 2.500
C. Cả ba câu đều sai
D. 5.304

Câu 50: Đối với hàm sản xuất này
A. Cả ba câu đều sai
B. Nếu tăng lên 14% về chi phí sản xuất thì sản lượng sẽ tăng lên 10%
C. Nếu tăng lên 10% về chi phí sản xuất thì sản lượng sẽ tăng lên 14%
D. Nếu tăng lên 10% về chi phí sản xuất thì sản lượng sẽ tăng lên 14%
Hết
 

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
Đáp án đề 2
KenhSinhVien.Net-3(4).png

 

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
Đề Thi Kinh Tế Vi Mô 4

Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và khoanh tròn vào câu trả lời đúng:

Câu 1: Hàng hóa X có Ep=-0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:
A. Tăng lên 5%
B. Tăng lên 20%
C. Tăng lên 4,5%
D. Tất cả đều sai

Câu 2: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:
A. Giảm giá, giảm lượng
B. Tăng giá, giảm lượng
C. Giảm giá, tăng lượng
D. Tăng giá, tăng lượng

Câu 3: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Để doanh thu của doanh nghiệp đạt cực đại thì mức giá phải bằng:
A. 20
B. 25
C. 30
D. 50

Câu 4: Hàng hóa X ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
A. Giá tăng, lượng giảm
B. Giá giảm, lượng giảm
C. Giá giảm, lượng tăng
D. Giá tăng, lượng tăng

Câu 5: Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
A. Giá giảm, lượng tăng
B. Giá giảm, lượng giảm
C. Giá tăng, lượng giảm
D. Giá tăng, lương tăng

Câu 6: Trên cùng một đường cầu tuyến tính dốc xuống theo qui luật cầu, tương ứng với mức giá càng cao thì độ co giãn của cầu theo giá sẽ:
A. Không đổi
B. Càng thấp
C. Không biết được
D. Càng cao

Câu 7: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 20 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:
A. Tăng giá, tăng lượng
B. Giảm giá, giảm lượng
C. Giảm giá, tăng lượng
D. Tăng giá, giảm lượng

Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi liên quan.
Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC=1000, P=20, AVC=12, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và thu được thăng dư sản xuất PS= 1.200 (đơn vị tính là đvt).

Câu 8: Định phí trung bình AFC bằng:
A. AFC=6,67 .
B. AFC=10.
C. Cả ba câu đều sai
D. AFC=5

Câu 9: Doanh thu TR bằng:
A. Cả ba câu đều sai
B. 5.000
C. 3.000
D. 2.000

Câu 10: Vậy lợi nhuận của doanh nghiệp này bằng:
A. Không thể tính được
B. 200
C. 1.200
D. Cả ba câu đều sai

Câu 11: Tổng chi phí TC bằng:
A. 2.500 .
B. 2.800
C. Cả ba câu đều sai
D. 3.000

Câu 12: Doanh nghiệp đang sản xuất tại sản lượng Q bằng:
A. Q=200
B. Q=150
C. Q=100
D. Cả ba câu đều sai

Câu 13: Hàng hóa X có Ep= -2 và Es=4. Chính phủ đánh thuế 9 (đvt/đvq) vào hàng hóa này. Vậy sau khi có thuế giá thị trường sẽ tăng thêm là:
A. 9
B. 3
C. 6
D. Không biết được

Dùng số liệu sau dể trả lời các câu hỏi có liên quan.
Một doanh nghiệp độc quyền có hàm số cầu Q= 1000-2P và hàm tổng chi phí TC=2Q2+200 (P:đvt/đvq; Q:đvq; TC:đvt)

Câu 14: Để tối đa hóa doanh thu thì mức giá bán P phải bằng:
A. Tất cả đều sai
B. 250
C. 500
D. 100

Câu 15: Mức lợi nhuận cực đại bằng:
A. 24.800
B. Tất cả đều sai
C. 50.000
D. 88.000

Câu 16: Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng:
A. 100
B. Tất cả đều sai
C. 150
D. 500

Câu 17: Doanh thu tối đa sẽ bằng
A. 150.000
B. 250.000
C. 125.000
D. Tất cả đều sai

Câu 18: Để tối đa hóa doanh thu thì mức sản lượng Q phải bằng:
A. 300 .
B. 500
C. 250
D. Tất cả đều sai

Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan.
Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; Qmax=10.000

Câu 19: Kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng:
A. 225
B. 325
C. Cả ba câu đều sai
D. 555

Câu 20: Kết hợp sản xuất tối ưu thì chi phí sản xuất tối thiểu TCmin bằng:
A. 1.200
B. 1.574
C. 3.000
D. Cả ba câu đều sai

Câu 21: Kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng:
A. 250
B. Cả ba câu đều sai
C. 337
D. 450

Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan.
Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=10Q3-4Q2+20Q+500 (Q:đvq; TC:đvt; P:đvt/đvq)

Câu 22: Hàm chi phí trung bình AC bằng:
A . 30Q3-8Q+20+500/Q
B. 10Q2-8Q+20+500/Q
C. 10Q2-4Q+20+500/Q
D. Cả ba câu đều sai

Câu 23: Hàm chi phí biên MC bằng
A. 30Q3-8Q+20+500/Q
B. 30Q2-8Q+20
C. Cả ba câu đều sai
D. 10Q2-4Q+20

Câu 24: Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp ngừng kinh doanh:
A. 250
B. 265,67
C. Cả ba câu đều sai
D . 300

Câu 25: Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp hòa vốn:
A. Cả ba câu đều sai
B. P=202,55
C. P=300
D. P=265,67

Câu 26: Nếu giá thị trường Pe bằng 500 thì sản lượng tối ưu để lợi nhuận cực đại là:
A. Q=4,14
B. Q=20,15
C. Q=10,15
D . Cả ba câu đều sai

Câu 27: Doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nhưng bị hòa vốn, khi ấy sản lượng hòa vốn bằng:
A. Q=20,50
B. Q=15,25
C. Cả ba câu đều sai
D. Q=2,99

Câu 28: Nếu giá thị trường Pe bằng 500 thì lợi nhuận cực đại của doanh nghiệp bằng:
A. ∏=100,50
B. ∏=2.000
C. Cả ba câu đều sai
D. ∏=846,18

Câu 29: Điểm hòa vốn cũng chính là điểm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp khi doanh nghiệp có:
A. FC=0
B. Cả ba câu đều sai
C. TR=TC
D. TR=VC

Câu 30: Mục tiêu tối đa hóa doanh thu cũng chính là mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận khi:
A. Cả ba câu đều đúng
B. VC=0
C . MC=0
D. TC=FC

Câu 31: Nhà độc quyền đang bán 4 đơn vị sản phẩm ở mức giá là 10000 đồng/sản phẩm. Nếu doanh thu biên của đơn vị thứ 5 là 6 ngàn đồng, thì doanh nghiệp bán 5 sản phẩm với mức giá là:
A. Tất cả đều sai
B. 9.200
C. 10.000
D. 6.000

Câu 32: Nếu doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo định mức sản lượng tại đó có doanh thu biên bằng chi phí biên bằng chi phí trung bình, thì lợi nhuận kinh tế sẽ:
A. Bằng không
B. Lớn hơn không
C. Nhỏ hơn không
D. Tất cả đều sai

Câu 33: MUx=10; MUy=8; Px=2; Py=1. Để chọn lựa tiêu dùng tối ưu, người tiêu dùng nên:
A. Giảm tiêu dùng hàng hóa Y
B. Không biết được
C . Tăng tiêu dùng cho hàng hóa X
D. Tăng tiêu dùng cho hàng hóa Y

Câu 34: Trong ngắn hạn, doanh nghiệp sẽ ngừng sản xuất khi:
A. Tất cả đều sai
B. Giá bán bằng biến phí trung bình
C. Doanh nghiệp không có lợi nhuận
D. Doanh nghiệp bị thua lỗ

Câu 35: Khi năng suất trung bình AP giảm, năng suất biên MP sẽ:
A. Tất cả đều sai
B. Nhỏ hơn năng suất trung bình
C. Lớn hơn năng suất trung bình
D. Bằng năng suất trung bình

Câu 36: Chính phủ đánh thuế 5 đơn vị tiền/đơn vị sản lượng vào hàng hóa X làm giá thị trường tăng lên thêm 4 đơn vị tiền/đơn vị lượng sau khi có thuế. Vậy mối quan hệ giữa Ep và Es là:
A. /Ep/=Es
B. /Ep/>Es
C. /Ep/=0
D. /Ep/<Es

Câu 37: Thặng dư sản xuất thì bằng:
A. Tổng doanh thu trừ tổng biến phí
B. Tổng doanh thu trừ tổng chi phí
C. Tất cả đều sai
D. Tổng doanh thu trừ tổng định phí

Câu 38: Để tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, doanh nghiệp sẽ chọn sản lượng tại đó có:
A. AR=MR
B. Cả ba câu đều đúng
C. P=MC
D. P=MR

Câu 39: AC bằng 6 khi sản xuất 100 sản phẩm. MC luôn không đổi và bằng 2. Vậy TC để sản xuất 70 sản phẩm là:
A. Tất cả đều sai
B. 540
C. 140
D. 450

Câu 40: Đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn là:
A. Đường chi phí biên MC nằm trên điểm cực tiểu của đường chi phí trung bình
B. Đường chi phí biên
C. Đường chi phí biên MC nằm trên điểm cực tiểu của đường chi phí biến đổi trung bình
D. Tất cả đều sai

Câu 41: Nếu hữu dụng biên có xu hướng dương và giảm dần khi gia tăng lượng tiêu dùng thì:
A . Tổng hữu dụng sẽ giảm dần
B. Tổng hữu dụng sẽ tăng nhanh dần
C. Tổng hữu dụng sẽ tăng chậm dần
D. Tổng hữu dụng sẽ không đổi

Câu 42: Nếu doanh nghiệp độc quyền định mức sản lượng tại đó có doanh thu biên bằng chi phí biên bằng chi phí trung bình, thì lợi nhuận kinh tế sẽ:
A. Bằng không
B. Nhỏ hơn không
C. Lớn hơn không
D. Tất cả đều sai

Câu 43: Doanh nghiệp tăng giá sản phẩm X lên 20%. Kết quả làm doanh thu tăng lên 8%. Vậy Ep của mặt hàng này bằng:
A. -1,5
B. Tất cả đều sai
C. -5
D -0,5

Câu 44: Khi doanh nghiệp tăng sản lượng mà làm lợi nhuận giảm,điều này có thể là do:
A. Doanh thu biên nhỏ hơn chi phí biên
B. Doanh thu biên bằng chi phí biên
C. Doanh thu biên lớn hơn chi phí biên
D. Tất cả đều sai

Câu 45: Lợi nhuận kinh tế (∏) thì bằng:
A. (P-AC)*Q
B. P.S – FC
C. Cả ba câu đều đúng
D. TR - TC

Câu 46: Khi cung và cầu của cùng một sản phẩm tăng lên thì:
A. Lượng cân bằng chắc chắn tăng, giá cân bằng không biết chắc
B. Lượng cân bằng chắc chắn giảm, giá cân bằng không biết chắc
C. Giá cân bằng chắc chắn tăng, lượng cân bằng thì không biết chắc
D. Giá cân bằng và lượng cân bằng đều tăng

Câu 47: Người tiêu dùng tiêu dùng 4 sản phẩm thì có tổng hữu dụng bằng 20, tiêu dùng năm sản phẩm thì tổng hữu dụng bằng 23. Vậy hữu dụng biên của sản phẩm thứ 5 bằng:
A. 43
B. Tất cả đều sai
C. 1
D. 3

Câu 48: Đối với đường cầu tuyến tính, khi trượt dọc xuống dưới theo đường cầu thì:
A. Tất cả đều sai
B. Độ co giãn của cầu theo giá không đổi, nhưng độ dốc của đường cầu thay đổi
C. Độ co giãn của cầu theo giá và độ dốc đều thay đổi
D. Độ co giãn của cầu theo giá thay đổi, nhưng độ dốc của đường cầu không đổi

Câu 49: Doanh nghiệp hòa vốn khi:
A. Tổng doanh thu bằng tổng chi phí .
B. Giá bán bằng chi phí trung bình
C . Cả ba câu đều đúng
D. Lợi nhuận bằng không

Câu 50: Giá bán để tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp không nằm trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì bằng:
A. P=MC
B. P=AC
C. P=MR
D P=MC*(

Hết
 
Top