Câu điều kiện?

Newsun

In Good I Trust
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.428
Câu điều kiện có 2 mệnh đề , một mệnh đề phụ (dependent clause ) bắt đầu bằng “if” và một mệnh đề chính ( main clause ).

I. Câu điều kiện có thật

If + S + V( simple present ) + S + will/can/may/must + V ( in simple form )

Ex : If I have time, I will go.
If my headache dissappears, we can play tennis.

II. Câu điều kiện không có thật ở hiện tại .

If + S + V( simple past) +S + would/coulsd/might + V ( in simple form)

* Trong mệnh đề phụ nếu có “to be” thì dùng “were” cho tất cả các ngôi.

Ex : If I were rich, I would buy a new car.
If she diddn't speak so quickly, I could understand her .
 
Top