Cách nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh – giao tiếp tiếng Anh qua điện thoại

Minh Hanh2

Banned
Tham gia
18/11/2014
Bài viết
0
1. Trước hết là giới thiệu về bản thân, chẳng hạn:
This is Kate, hoặc Kate speaking.
Tôi là Kate hoặc Kate đây
2. Hỏi xem ai đang cầm máy:
– Excuse me, who is this?
Xin lỗi, ai đấy ạ?
– Can I ask who is calling, please?
Tôi có thể hỏi ai đang gọi đến đó ạ?
– Is Jack in?
Đây là một thành ngữ mang tính chất suồng sã có nghĩa là: Có phải Jack đang ở đó không?
3. Đề nghị được nói chuyện với ai đó:
– Can I have extension 321?
Làm ơn cho tôi nhánh số 321)
– Could/Can/May I speak to ….?
Tôi có thể nói chuyện với ….
4. Đề nghị ai đó giữ máy để chuyển máy cho người khác::
– I will put you through….
Tôi sẽ nối máy cho ….
– Can you hold the line? / Can you hold on a moment?
Bạn có thể cầm máy một lúc được không?
> Hoc tieng anh giao tiep hang ngay
5. Nếu ai đó không có ở đó thì bạn sẽ trả lời khách như thế nào. Sau đây là một vài ví dụ:
– I am afraid Mr. A is not available at the moment.
Tôi rất tiếc rằng ông A không có ở đây.
– The line is busy right now.
Đường dây đang bận
– Mr Jack is not in. Mr Jack is out at the moment.
Ông Jack không có ở đây. Ông Jack vừa đi ra ngoài.


6. Nếu bạn muốn đề nghị họ để lại lời nhắn thì bạn có thể dùng một trong các cách sau:
– Could/ Can/ May I take a message?
Bạn có gì nhắn lại không?
– Could/ Can/ May I tell him who is calling?
Tôi có thể nhắn lại với ông ấy rằng ai gọi đến chứ?
– Would you like to leave a message?
Bạn có muốn để lại lời nhắn không?

Tài liệu tham khảo:
 
Top