Cách dùng động từ khiếm khuyết!

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 2.608 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Cách dùng động từ khiếm khuyết!

  Cách dùng động từ khiếm khuyết

  Can

  * Chỉ năng lực hay khả năng làm được

  Ví dụ: My farther can speak four languages.

  ( Bố tôi có thể nói được bốn thứ tiếng )

  * Chỉ khả năng xảy ra

  Ví dụ: The can be heavy rain this evening.

  ( Tối nay, trời có thể mưa )

  Could

  Ví dụ: Yesterday I couldn’t come on time because of heavy rain.

  ( Hôm qua tôi không thể đến đúng giờ vì trời mưa quá lớn )

  * Dùng để tỏ ý lịch sự

  Ví dụ: Could you pass me the peper, please ?

  ( Anh làm ơn chuyển giúp tôi lọ tiêu )

  May

  * Dùng để xin phép cho phép hay từ chối

  Ví dụ: May I ask for a day off tomorrow ? Yes, you may

  ( Tôi xin phép ngày mai nghỉ làm nhé ? Vâng,được thôi )

  * MAY NOT dùng để chỉ sự ngăn cấm

  Ví dụ: Peoper may not take book out of this library

  ( Không ai được phép mang sách ra khỏi thư viện này )

  * Diễn đạt ý tương phản

  Ví dụ: He may the poor but he is a honest man

  ( Anh ấy có thể nghèo nhưng là một người lương thiện )

  Must

  * Diễn tả ý bắt buộc

  Ví dụ: Everyone must follow the law

  ( Mọi người phải chấp hành luật lệ )

  * Diễn tả ý đoán định

  Ví dụ: Everyone must be very tired after such a long journey

  ( Hẳn là mọi người phải mệt lắm sau chuyến đi dài như thế )

  * MUST NOT diễn tả ý cấm đoán

  Ví dụ: Students must not smoke in class

  ( Sinh viên không được hút thuốc trong lớp )

  Ought to

  * Diễn tả ý bắt buộc nhưng do tình thần và nhiệm vụ

  Ví dụ: We ought to overcome this difficult time

  ( Chúng ta phải vượt qua giai đoạn khó khăn này )

  * Chỉ khả năng chắc chắn

  Ví dụ: With her ability, she ought to win the rate

  ( Với khả năng của cô ấy thắng cuộc là cái chắc )

  * Phủ định là ought not

  Ví dụ: You ought not blame everything to other

  ( Anh không được đổ thừa mọi việc cho người khác )

  Used to

  * Dùng để chỉ một thói quen trong quá khứ hiện nay không còn

  Ví dụ: I used to smoke when I was at your age

  ( Tôi đã từng hút thuốc khi tôi còn bằng tuổi bạn )

  Should

  * Dùng để chỉ một lời khuyên hay điều nên làm

  Ví dụ: You should give up smoking

  ( Bạn nên bỏ hút thuốc )

  * Dùng với ý nghĩa của OUGHT TO

  Ví dụ: We should follow the instruction strictly

  ( Chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ thị )

  Will

  * Dùng thể hiện phong cách lịch sự, xã giao

  Ví dụ: Will you have a cup of coffee ?

  ( Mời anh dùng một tách cà phê nhé ?)

  Will và Be going to

  WILL diễn tả một quyết định được xác lập ngay lúc nói

  Ví dụ: It sounds nice, I’ll go there right now

  ( Nghe hay đấy, tôi sẽ đến đó ngay )

  BE GOING TO diễn tả một quyết điịnh đã xác lập trước lúc nói

  Ví dụ: The meeting is going to held next Friday

  ( Cuộc họp được dự định tổ chúc vào thứ Sáu tuần tới )

  Would

  * Chỉ thói quen

  Ví dụ: As usual, he would be late for the meeting

  ( Như thường lệ nó sẽ đi họp trễ cho mà xem )

  Mong mọi ngưòi cố gắng! Nếu có zì khó hỉu thỳ báo cho Kem rùi Kem sưa chữa nhá![​IMG]
  __________________
   


  kidlesster thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP