Các anh chị và các bạn giúp em giải đề sinh này với.

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
[FONT=.VnTime]C©u 1: H·y nªu mét sè vi khuÈn ­ưa axit th­ường gÆp trong thøc ¨n hµng ngµy sö dông pH ®Ó kÝch thÝch sinh tr­ưởng cña vi sinh vËt như­ thÕ nµo?[/FONT]
[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]C©u2[/FONT]: [FONT=.VnTime]LÊy mét vµi vÝ dô vÒ øng dông cña m«i tr­êng nu«i cÊy liªn tôc vµo cuéc sèng hµng ngµy? V× sao c¸c s¶n phÈm ®ã ®Òu cã thêi gian sö dông nhÊt ®Þnh? [/FONT][/FONT]
[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]C©u 3:[/FONT]Trong ruột con ng­ươì có hệ vi sinh vật sống theo em đó là môi tr­ường nuôi câý gì? Vì sao ?
[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]C©u4: 10 vi khuÈn E c«li sèng trong ruét ng­êi sau 1 tuÇn cã bao nhiªu vi khuÈn?[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 5: Khi mua thÞt hoÆc c¸ nÕu ch­a kÞp chÕ biÕn ng­êi ta th­êng s¸t muèi lªn miÕng thÞt v× sao[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u6: Nu«i Vi khuÈn E c«li trong m«i tr­ường thi nghiÖm ®ñ dinh d­ưỡng ë nhiÑt ®é 40oC khi ®ang ë pha luü thõa cã 50 VK sau 4 ngµy thu ®­ược bao nhiªu vk?[/FONT]
[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]C©u 7: H·y m« t¶ sù sinh s¶n cña x¹ khuÈn? [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u8:H·y lÊy vµi vÝ dô vÒ m«i tr­ường nu«i cÊy liªn tôc trong tù nhiªn mµ em biÕt? ở c¸c m«i tr­ường nµy vi sinh vËt cã kh· n¨ng sinh s¶n tèi ®a kh«ng ? v× sao?[/FONT]
[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]C©u9: Mét bÖnh nh©n bÞ nhiÔm vi khuÈn lao ®­îc ®iÒu trÞ kÞp thêi nh­ưng xuÊt hiÖn 1 vi khuÈn lao kh¸ng thuèc sau 1 tuÇn b¸c sÜ xÐt nghiÖm ®­îc 16 384 vi khuÈn kh¸ng thuèc. tÝnh thêi gian thÐ hÖ cña vi khuÈn lao[/FONT]


[FONT=.VnTime]ai biet giup em voi, em cam on rat nhieu[/FONT]
[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
 

Cuonlennho

"Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên."
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2010
Bài viết
1.791
em học lớp mấy vậy?
lớp 10 ak

mấy cái này chủ yếu là lí thuyết trong sách thôi em
chịu khó đọc và tìm trong sách trước đã nhé

có gì thác mắc hãy hỏi tiếp:)
 

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
em học lớp mấy vậy?
lớp 10 ak

mấy cái này chủ yếu là lí thuyết trong sách thôi em
chịu khó đọc và tìm trong sách trước đã nhé

có gì thác mắc hãy hỏi tiếp:)
Cuonlennho
dạ, em học lớp 10. Em gũng trả lời được nhiều câu rồi. Chỉ còn các câu 1,3, 8, 9 là chưa hiểu rõ thôi. Mong anh chị giúp.
 

linh d2t

Tôi yêu hoa lộc vừng!
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2011
Bài viết
1.574
1. Vk lactic trong dưa chua.
Đa số Vk sinh trưởng tốt trong khoảng pH gần trung tính 6,5- 7,5 nên để kích thích sự sinh trưởng của Vk thì đưa môi trường nuôi cấy về khoảng pH thích hợp với Vk, Vk sinh trưởng làm giảm pH môi trường nên khi nuôi cấy người ta thường sử dụng dung dịch đệm (pepton, acid amin, đệm photphat) để đảm bảo độ pH.
3. Đó là hệ nuôi cấy liên tục, vì nguồn dinh dưỡng được đưa vào và chất thải được lấy đi thường xuyên, nếu là nuối cấy không liên tục sau 1 thời gian hệ vi sinh vật đó sẽ chết đi vì chất dinh dưỡng không được cung cấp thêm.
4. Nt=No.2^n
Nt: số lượng VSV sau thời gan t
No: số lượng VSV ban đầu
n: số thế hệ
No=10
Thời gian cho 1 thế hệ của EColi là 20 phút, em tính xem trong 1 tuần đã có mấy thế hệ? :)
5. Người ta xát muối lên thịt để hạn chế vi sinh vật sinh sôi. VSV là sinh vật đơn bào, trao đổi chất trực tiếp qua bề mặt cơ thể, khi nồng độ muối bên ngoài cao hơn bên trong tế bào, sẽ có xu hướng đi vào bên trong tế bào, ngược lại,nước bên trong tế bào có hàm lượng cao hơn bên ngoài sẽ đi ra. làm tế bào mất nước, VSV sẽ chết.
7. Xạ khuẩn sinh sản bằng bào tử (bào tử trần). có 2 kiểu là kết đoạn hoặc cắt khúc
Kết đoạn: Sau khi hình thành cuống sinh bào tử, các hạt chromatin trong tế bào chất phân bố khắp cuống sinh bào tử. Sau đó tế bào chất và chất ưa kiềm bao quanh nó tạo thành 1 khối hình thành tiền bào tử, sau đó được bọc 1 lớp màng riêng và biến thành bào tử. giải phóng khi màng cuống sinh bào tử tan đi.
Cắt khúc: Tiền bào tử cũng được hình thành theo cách trên nhưng sau đó vách ngan ngang hình thành biến tiền bào tử thành bào tử thật sự.
8. Môi trường nuôi cấy trong tự nhiên thì vsv không thể sinh trưởng tối đa vì chất thải sinh ra gây độc môi trường làm giảm tốc độ sinh trưởng, và chất dinh dưỡng cung cấp chưa hẳn đã dồi dào.
9. Theo công thức ở câu 4
Nt = 16384
No = 1
n = 10080/x
10080 là số phút trong 1 tuần, x là thời gian thế hệ, giải phương trình :)

Vk Acetobacter xylinum được dùng để sản xuất thạch dừa từ nước dừa :) (cái này thấy có ích nên chị nói thêm thôi)
Hệ tiêu hóa của người không tiêu hóa được thạch dừa, nên chúng ta ăn thạch dừa chỉ cho vui chứ không hấp thụ được chi từ nó hết! :)
 
Top