Altogether and all together ! De bi confused !

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
-hai từ này nhìn có vẻ giống giống nhưng nó hoàn toàn khác nhau đó! khi sử sụng nên cẩn thận kẻo bị nhầm thì chít!

-ALTOGETHER là trạng từ, có nghĩa :nhìn chung , bao quát, hoàn toàn.
Ex: he didnot altogether welcome these experiences.
his new house isnot altoghther finished.
altogether, he decided, marriage was a bit of mistake.
-Chúng ta cũng dùng altogether để nói về một con số tổng, bao gồm tất cả:
Ex: he owes me $500 altogether.

-ALL TOGETHER: chỉ dùng khi muốn nói về một nhóm người hay vật cùng chung nhau hay cùng nhau làm một việc gì đó . Có nghĩa: mọi người, mọi vật.
Ex: put the books all together in the case.
they all went to the restaurant together.
(dict. of English Usage)
- một chút kiến thức trên có lẽ cũng không khó lắm nhưng các bạn ít để ý đến khi gặp. Cho nên mình hy vọng nó sẽ giúp ích mỗi khi các bạn cần sử dụng và không còn thắc mắc về nó nữa!
 
Top