1. disappear_forever

  disappear_forever NEW! Thành viên thân thiết

  3000 từ tiếng Anh thông dụng có phiên âm và nghĩa tiếng Việt

  Hiện nay, trong cuốn từ điển Oxford có liệt kê 3000 từ thông dụng nhất để giúp người học ngoại ngữ tra cứu. Nó là nền tảng để xây dựng hệ thống từ vựng trong tiếng Anh. Nắm được chúng, người học không còn phải lo lắng gì nhiều trong việc học tất cả các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

  Tiếng Anh có khoảng trên 150,000 từ vựng các loại. Vậy có bí quyết nào để giỏi từ vựng tiếng Anh mà không cần phải học và nhớ gần cả 150.000 từ?

  Bí quyết đầu tiên là học những từ thông dụng nhất. Theo thông kê, thì chỉ cần bạn nắm được khoảng 3.000 từ tiếng Anh thông dụng nhất, bạn sẽ có thể hiểu được ít nhất 95% tiếng Anh trong hầu hết mọi hoàn cảnh thông thường.

  Vậy những từ thông dụng là những từ như thế nào. VD như từ collect (v.): sưu tập, thì bạn có thể dễ dàng suy ra collection (n.): bộ sưu tập hay colector (n.): nhà sưu tập.

  So với 150.000 từ thì 3.000 từ là một con số quá nhỏ nhoi (chỉ bằng khoảng 1/50), nhưng chúng lại có thể giúp bạn hiểu được đến 95% nội dung trong hầu hết mọi hoàn cảnh thông thường. Vậy thì còn gì bằng đúng không nào?

  Hãy bắt đầu học ngay từ bây giờ. Mỗi ngày chỉ cần học 5 từ, thì trong vòng 1 năm rưỡi bạn đã rất "siêu" tiếng Anh rồi. Nếu mỗi ngày bạn chịu khó học 10 từ thì chỉ trong vòng khoảng 10 tháng bạn đã là "ông trùm" từ vựng.

  Đây là các từ ngữ thông dụng trong tiếng Anh.
  abandon v. /ə'bændən/ bỏ, từ bỏ
  abandoned adj. /ə'bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ
  ability n. /ə'biliti/ khả năng, năng lực
  able adj. /'eibl/ có năng lực, có tài
  unable adj. /'ʌn'eibl/ không có năng lực, không có tài
  about adv., prep. /ə'baut/ khoảng, về
  above prep., adv. /ə'bʌv/ ở trên, lên trên
  abroad adv. /ə'brɔ/ ở, ra nước ngoài, ngoài trời
  absence n. /'æbsəns/ sự vắng mặt
  absent adj. /'æbsənt/ vắng mặt, nghỉ
  absolute adj. /'æbsəlu:t/ tuyệt đối, hoàn toàn
  absolutely adv. /'æbsəlu:tli/ tuyệt đối, hoàn toàn
  absorb v. /əb'sɔ:b/ thu hút, hấp thu, lôi cuốn
  abuse n., v. /ə'bju:s/ lộng hành, lạm dụng
  academic adj. /,ækə'demik/ thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm
  accent n. /'æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm
  accept v. /ək'sept/ chấp nhận, chấp thuận
  acceptable adj. /ək'septəbl/ có thể chấp nhận, chấp thuận
  unacceptable adj. /'ʌnək'septəbl/
  access n. /'ækses/ lối, cửa, đường vào
  accident n. /'æksidənt/ tai nạn, rủi ro
  by accident
  accidental adj. /,æksi'dentl/ tình cờ, bất ngờ
  accidentally adv. /,æksi'dentəli/ tình cờ, ngẫu nhiên
  accommodation n. /ə,kɔmə'deiʃn/ sự thích nghi, điều tiết
  accompany v. /ə'kʌmpəni/ đi theo, đi cùng, kèm theo
  according to prep. /ə'kɔiɳ/ theo, y theo
  account n., v. /ə'kaunt/ tài khoản, kế toán; tính toán, tính đến
  accurate adj. /'ækjurit/ đúng đắn, chính xác, xác đáng
  accurately adv. /'ækjuritli/ đúng đắn, chính xác
  accuse v. /ə'kju:z/ tố cáo, buộc tội, kết tội
  achieve v. /ə'tʃi:v/ đạt được, dành được
  achievement n. /ə'tʃi:vmənt/ thành tích, thành tựu
  acid n. /'æsid/ axit
  acknowledge v. /ək'nɔlidʤ/ công nhận, thừa nhận
  acquire v. /ə'kwaiə/ dành được, đạt được, kiếm được
  across adv., prep. /ə'krɔs/ qua, ngang qua
  act n., v. /ækt/ hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử
  action n. /'ækʃn/ hành động, hành vi, tác động
  take action hành động
  active adj. /'æktiv/ tích cực hoạt động, nhanh nhẹn
  actively adv. /'æktivli/
  activity n. /æk'tiviti/
  actor, actress n. /'æktə/ /'æktris/ diễn viên
  actual adj. /'æktjuəl/ thực tế, có thật
  actually adv. /'æktjuəli/ hiện nay, hiện tại
  advertisement /əd'və:tismənt/ quảng cáo
  adapt v. /ə'dæpt/ tra, lắp vào
  add v. /æd/ cộng, thêm vào
  addition n. /ə'diʃn/ tính cộng, phép cộng
  in addition (to) thêm vào
  additional adj. /ə'diʃənl/ thêm vào, tăng thêm
  address n., v. /ə'dres/ địa chỉ, đề địa chỉ
  adequate adj. /'ædikwit/ đầy, đầy đủ
  adequately adv. /'ædikwitli/ tương xứng, thỏa đáng
  adjust v. /ə'dʤʌst/ sửa lại cho đúng, điều chỉnh
  admiration n. /,ædmə'reiʃn/ sự khâm phục,người kp, thán phục
  admire v. /əd'maiə/ khâm phục, thán phục
  admit v. /əd'mit/ nhận vào, cho vào, kết hợp
  adopt v. /ə'dɔpt/ nhận làm con nuôi, bố mẹ nuôi
  adult n., adj. /'ædʌlt/ người lớn, người trưởng thành; trưởng thành
  advance n., v. /əd'vɑ:ns/ sự tiến bộ, tiến lên; đưa lên, đề xuất
  advanced adj. /əd'vɑ:nst/ tiên tiến, tiến bộ, cấp cao
  in advance trước, sớm
  advantage n. /əb'vɑ:ntidʤ/ sự thuận lợi, lợi ích, lợi thế
  take advantage of lợi dụng
  adventure n. /əd'ventʃə/ sự phiêu lưu, mạo hiểm
  advertise v. /'ædvətaiz/ báo cho biết, báo cho biết trước
  advertising n. sự quảng cáo, nghề quảng cáo
  advertisement (also ad, advert) n. /əd'və:tismənt/
  advice n. /əd'vais/ lời khuyên, lời chỉ bảo
  advise v. /əd'vaiz/ khuyên, khuyên bảo, răn bảo
  affair n. /ə'feə/ việc
  affect v. /ə'fekt/ làm ảnh hưởng, tác động đến
  affection n. /ə'fekʃn/
  afford v. /ə'fɔ/ có thể, có đủ khả năng, điều kiện (làm gì)
  afraid adj. /ə'freid/ sợ, sợ hãi, hoảng sợ
  after prep., conj., adv. /'ɑ:ftə/ sau, đằng sau, sau khi
  afternoon n. /'ɑ:ftə'nu:n/ buổi chiều
  afterwards adv. /'ɑ:ftəwəd/ sau này, về sau, rồi thì, sau đấy
  again adv. /ə'gen/ lại, nữa, lần nữa
  against prep. /ə'geinst/ chống lại, phản đối
  age n. /eidʤ/ tuổi
  aged adj. /'eidʤid/ già đi (v)
  agency n. /'eidʤənsi/ tác dụng, lực; môi giới, trung gian
  agent n. /'eidʤənt/ đại lý, tác nhân
  aggressive adj. /ə'gresiv/ xâm lược, hung hăng (US: xông xáo)
  ago adv. /ə'gou/ trước đây
  agree v. /ə'gri:/ đồng ý, tán thành
  agreement n. /ə'gri:mənt/ sự đồng ý, tán thành; hiệp định, hợp đồng
  ahead adv. /ə'hed/ trước, về phía trước
  aid n., v. /eid/ sự giúp đỡ; thêm vào, phụ vào
  aim n., v. /eim/ sự nhắm (bắn), mục tiêu, ý định; nhắm, tập trung, hướng vào
  air n. /eə/ không khí, bầu không khí, không gian
  aircraft n. /'eəkrɑ:ft/ máy bay, khí cầu
  airport n. sân bay, phi trường
  alarm n., v. /ə'lɑ:m/ báo động, báo nguy
  alarming adj. /ə'lɑ:miɳ/ làm lo sợ, làm hốt hoảng, làm sợ hãi
  alarmed adj. /ə'lɑ:m/
  alcohol n. /'ælkəhɔl/ rượu cồn
  alcoholic adj., n. /,ælkə'hɔlik/ rượu; người nghiện rượu
  alive adj. /ə'laiv/ sống, vẫn còn sống, còn tồn tại
  all det., pron., adv. /ɔ:l/ tất cả
  allow v. /ə'lau/ cho phép, để cho
  all right adj., adv., exclamation /'ɔ:l'rait/ tốt, ổn, khỏe mạnh; được
  ally n., v. /'æli/ nước đồng minh, liên minh; liên kết, lien minh, kết thông gia
  allied adj. /ə'laid/ lien minh, đồng minh, thông gia
  almost adv. /'ɔ:lmoust/ hầu như, gần như
  alone adj., adv. /ə'loun/ cô đơn, một mình
  along prep., adv. /ə'lɔɳ/ dọc theo, theo; theo chiều dài, suốt theo
  alongside prep., adv. /ə'lɔɳ'said/ sát cạnh, kế bên, dọc theo
  aloud adv. /ə'laud/ lớn tiếng, to tiếng
  alphabet n. /'ælfəbit/ bảng chữ cái, bước đầu, điều cơ bản
  alphabetical adj. /,æflə'betikl/ thuộc bảng chứ cái
  alphabetically adv. /,ælfə'betikəli/ theo thứ tự abc
  already adv. /ɔ:l'redi/ đã, rồi, đã… rồi
  also adv. /'ɔ:lsou/ cũng, cũng vậy, cũng thế
  alter v. /'ɔ:ltə/ thay đổi, biến đổi, sửa đổi
  alternative n., adj. /ɔ:l'tə:nətiv/ sự lựa chọn; lựa chọn
  alternatively adv. như một sự lựa chọn
  although conj. /ɔ:l'ðou/ mặc dù, dẫu cho
  altogether adv. /,ɔ:ltə'geðə/ hoàn toàn, hầu như; nói chung
  always adv. /'ɔ:lwəz/ luôn luôn
  amaze v. /ə'meiz/ làm ngạc nhiên, làm sửng sốt
  amazing adj. /ə'meiziɳ/ kinh ngạc, sửng sốt
  amazed adj. /ə'meiz/ kinh ngạc, sửng sốt
  ambition n. æm'biʃn/ hoài bão, khát vọng
  ambulance n. /'æmbjuləns/ xe cứu thương, xe cấp cứu
  among (also amongst) prep. /ə'mʌɳ/ giữa, ở giữa
  amount n., v. /ə'maunt/ số lượng, số nhiều; lên tới (money)
  amuse v. /ə'mju:z/ làm cho vui, thích, làm buồn cười
  amusing adj. /ə'mju:ziɳ/ vui thích
  amused adj. /ə'mju:zd/ vui thích
  analyse (BrE) (NAmE analyze) v. /'ænəlaiz/ phân tích
  analysis n. /ə'næləsis/ sự phân tích
  ancient adj. /'einʃənt/ xưa, cổ
  and conj. /ænd, ənd, ən/ và
  anger n. /'æɳgə/ sự tức giận, sự giận dữ
  angle n. /'æɳgl/ góc
  angry adj. /'æɳgri/ giận, tức giận
  angrily adv. /'æɳgrili/ tức giận, giận dữ
  animal n. /'æniməl/ động vật, thú vật
  ankle n. /'æɳkl/ mắt cá chân
  anniversary n. /,æni'və:səri/ ngày, lễ kỉ niệm
  announce v. /ə'nauns/ báo, thông báo
  annoy v. /ə'nɔi/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu
  annoying adj. /ə'nɔiiɳ/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu
  annoyed adj. /ə'nɔid/ bị khó chịu, bực mình, bị quấy rầy
  annual adj. /'ænjuəl/ hàng năm, từng năm
  annually adv. /'ænjuəli/ hàng năm, từng năm
  another det., pron. /ə'nʌðə/ khác
  answer n., v. /'ɑ:nsə/ sự trả lời; trả lời
  anti- prefix chống lại
  anticipate v. /æn'tisipeit/ thấy trước, chặn trước, lường trước
  anxiety n. /æɳ'zaiəti/ mối lo âu, sự lo lắng
  anxious adj. /'æɳkʃəs/ lo âu, lo lắng, băn khoăn
  anxiously adv. /'æɳkʃəsli/ lo âu, lo lắng, băn khoăn
  any det., pron., adv. một người, vật nào đó; bất cứ; một chút nào, tí nào
  anyone (also anybody) pron. /'eniwʌn/ người nào, bất cứ ai
  anything pron. /'eniθiɳ/ việc gì, vật gì; bất cứ việc gì, vật gì
  anyway adv. /'eniwei/ thế nào cũng được, dù sao chăng nữa
  anywhere adv. /'eniweə/ bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu
  apart adv. /ə'pɑ:t/ về một bên, qua một bên
  apart from (also aside from especially in NAmE) prep. ngoài…ra
  apartment n. (especially NAmE) /ə'pɑ:tmənt/ căn phòng, căn buồng
  apologize (BrE also -ise) v. /ə'pɔlədʤaiz/ xin lỗi, tạ lỗi
  apparent adj. /ə'pærənt/ rõ ràng, rành mạch; bề ngoài, có vẻ
  apparently adv. nhìn bên ngoài, hình như
  appeal n., v. /ə'pi:l/ sự kêu gọi, lời kêu gọi; kêu gọi, cầu khẩn
  appear v. /ə'piə/ xuất hiện, hiện ra, trình diện
  appearance n. /ə'piərəns/ sự xuất hiện, sự trình diện
  apple n. /'æpl/ quả táo
  application n. /,æpli'keiʃn/ sự gắn vào, vật gắn vào; sự chuyên cần, chuyên tâm
  apply v. /ə'plai/ gắn vào, ghép vào, áp dụng vào
  appoint v. /ə'pɔint/ bổ nhiệm, chỉ định, chọn
  appointment n. /ə'pɔintmənt/ sự bổ nhiệm, người được bổ nhiệm
  appreciate v. /ə'pri:ʃieit/ thấy rõ; nhận thức
  approach v., n. /ə'proutʃ/ đến gần, lại gần; sự đến gần, sự lại gần
  appropriate adj. (+to, for) /ə'proupriit/ thích hợp, thích đáng
  approval n. /ə'pru:vəl/ sự tán thành, đồng ý, sự chấp thuận
  approve (of) v. /ə'pru:v/ tán thành, đồng ý, chấp thuận
  approving adj. /ə'pru:viɳ/ tán thành, đồng ý, chấp thuận
  approximate adj. (to) /ə'prɔksimit/ giống với, giống hệt với
  approximately adv. /ə'prɔksimitli/ khoảng chừng, độ chừng
  April n. (abbr. Apr.) /'eiprəl/ tháng Tư
  area n. /'eəriə/ diện tích, bề mặt
  argue v. /'ɑ:gju:/ chứng tỏ, chỉ rõ
  argument n. /'ɑ:gjumənt/ lý lẽ
  arise v. /ə'raiz/ xuất hiện, nảy ra, nảy sinh ra
  arm n., v. /ɑ:m/ cánh tay; vũ trang, trang bị (vũ khí)
  arms n. vũ khí, binh giới, binh khí
  armed adj. /ɑ:md/ vũ trang
  army n. /'ɑ:mi/ quân đội
  around adv., prep. /ə'raund/ xung quanh, vòng quanh
  arrange v. /ə'reindʤ/ sắp xếp, sắp đặt, sửa soạn
  arrangement n. /ə'reindʤmənt/ sự sắp xếp, sắp đặt, sự sửa soạn
  arrest v., n. /ə'rest/ bắt giữ, sự bắt giữ
  arrival n. /ə'raivəl/ sự đến, sự tới nơi
  arrive v. (+at, in) /ə'raiv/ đến, tới nơi
  arrow n. /'ærou/ tên, mũi tên
  art n. /ɑ:t/ nghệ thuật, mỹ thuật
  article n. /'ɑ:tikl/ bài báo, đề mục
  artificial adj. /,ɑ:ti'fiʃəl/ nhân tạo
  artificially adv. /,ɑ:ti'fiʃəli/ nhân tạo
  artist n. /'ɑ:tist/ nghệ sĩ
  artistic adj. /ɑ:'tistik/ thuộc nghệ thuật, thuộc mỹ thuật
  as prep., adv., conj. /æz, əz/ như (as you know…)
  ashamed adj. /ə'ʃeimd/ ngượng, xấu hổ
  aside adv. /ə'said/ về một bên, sang một bên
  aside from ngoài ra, trừ ra
  apart from /ə'pɑ:t/ ngoài… ra
  ask v. /ɑ:sk/ hỏi
  asleep adj. /ə'sli:p/ ngủ, đang ngủ
  fall asleep ngủ thiếp đi
  aspect n. /'æspekt/ vẻ bề ngoài, diện mạo
  assist v. /ə'sist/ giúp, giúp đỡ; tham dự, có mặt
  assistance n. /ə'sistəns/ sự giúp đỡ
  assistant n., adj. /ə'sistənt/ người giúp đỡ, người phụ tá; giúp đỡ, phụ tá
  associate v. /ə'souʃiit/ kết giao, liên kết, kết hợp, cho cộng tác
  associated with liên kết với
  association n. /ə,sousi'eiʃn/ sự kết hợp, sự liên kết
  assume v. /ə'sju:m/ mang, khoác, có, lấy (cái vẻ, tính chất…)
  assure v. /ə'ʃuə/ đảm bảo, cam đoan
  atmosphere n. /'ætməsfiə/ khí quyển
  atom n. /'ætəm/ nguyên tử
  attach v. /ə'tætʃ/ gắn, dán, trói, buộc
  attached adj. gắn bó
  attack n., v. /ə'tæk/ sự tấn công, sự công kích; tấn công, công kích
  attempt n., v. /ə'tempt/ sự cố gắng, sự thử; cố gắng, thử
  attempted adj. /ə'temptid/ cố gắng, thử
  attend v. /ə'tend/ dự, có mặt
  attention n. /ə'tenʃn/ sự chú ý
  pay attention (to) chú ý tới
  attitude n. /'ætitju/ thái độ, quan điểm
  attorney n. (especially NAmE) /ə'tə:ni/ người được ủy quyền
  attract v. /ə'trækt/ hút; thu hút, hấp dẫn
  attraction n. /ə'trækʃn/ sự hút, sức hút
  attractive adj. /ə'træktiv/ hút, thu hút, có duyên, lôi cuốn
  audience n. /'ɔjəns/ thính, khan giả
  August n. (abbr. Aug.) /'ɔ:gəst - ɔ:'gʌst/ tháng Tám
  aunt n. /ɑ:nt/ cô, dì
  author n. /'ɔ:θə/ tác giả
  authority n. /ɔ:'θɔriti/ uy quyền, quyền lực
  automatic adj. /,ɔ:tə'mætik/ tự động
  automatically adv. một cách tự động
  autumn n. (especially BrE) /'ɔ:təm/ mùa thu (US: mùa thu là fall)
  available adj. /ə'veiləbl/ có thể dùng được, có giá trị, hiệu lực
  average adj., n. /'ævəridʤ/ trung bình, số trung bình, mức trung bình
  avoid v. /ə'vɔid/ tránh, tránh xa
  awake adj. /ə'weik/ đánh thức, làm thức dậy
  award n., v. /ə'wɔ/ phần thưởng; tặng, thưởng
  aware adj. /ə'weə/ biết, nhận thức, nhận thức thấy
  away adv. /ə'wei/ xa, xa cách, rời xa, đi xa
  awful adj. /'ɔ:ful/ oai nghiêm, dễ sợ
  awfully adv. tàn khốc, khủng khiếp
  awkward adj. /'ɔ:kwəd/ vụng về, lung túng
  awkwardly adv. vụng về, lung túng


  ----------

  back n., adj., adv., v. /bæk/ lưng, về phía sau, trở lại
  background n. /'bækgraund/ phía sau; nền
  backwards (also backward especially in NAmE) adv. /'bækwədz/
  backward adj. /'bækwəd/ về phía sau, lùi lại
  bacteria n. /bæk'tiəriəm/ vi khuẩn
  bad adj. /bæd/ xấu, tồi
  go bad bẩn thỉu, thối, hỏng
  badly adv. /'bædli/ xấu, tồi
  bad-tempered adj. /'bæd'tempəd/ xấu tính, dễ nổi cáu
  bag n. /bæg/ bao, túi, cặp xách
  baggage n. (especially NAmE) /'bædidʤ/ hành lý
  bake v. /beik/ nung, nướng bằng lò
  balance n., v. /'bæləns/ cái cân; làm cho cân bằng, tương xứng
  ball n. /bɔ:l/ quả bóng
  ban v., n. /bæn/ cấm, cấm chỉ; sự cấm
  band n. /bænd/ băng, đai, nẹp
  bandage n., v. /'bændidʤ/ dải băng; băng bó
  bank n. /bæɳk/ bờ (sông…) , đê
  bar n. /bɑ:/ quán bán rượu
  bargain n. /'bɑ:gin/ sự mặc cả, sự giao kèo mua bán
  barrier n. /bæriə/ đặt chướng ngại vật
  base n., v. /beis/ cơ sở, cơ bản, nền móng; đặt tên, đặt cơ sở trên cái gì
  based on dựa trên
  basic adj. /'beisik/ cơ bản, cơ sở
  basically adv. /'beisikəli/ cơ bản, về cơ bản
  basis n. /'beisis/ nền tảng, cơ sở
  bath n. /bɑ:θ/ sự tắm
  bathroom n. buồng tắm, nhà vệ sinh
  battery n. /'bætəri/ pin, ắc quy
  battle n. /'bætl/ trận đánh, chiến thuật
  bay n. /bei/ gian (nhà), nhịp (cầu), chuồng (ngựa); bays: vòng nguyệt quế
  beach n. /bi:tʃ/ bãi biển
  beak n. /bi:k/ mỏ chim
  bear v. /beə/ mang, cầm, vác, đeo, ôm
  beard n. /biəd/ râu
  beat n., v. /bi:t/ tiếng đập, sự đập; đánh đập, đấm
  beautiful adj. /'bju:təful/ đẹp
  beautifully adv. /'bju:təfuli/ tốt đẹp, đáng hài lòng
  beauty n. /'bju:ti/ vẻ đẹp, cái đẹp; người đẹp
  because conj. /bi'kɔz/ bởi vì, vì
  because of prep. vì, do bởi
  become v. /bi'kʌm/ trở thành, trở nên
  bed n. /bed/ cái giường
  bedroom n. /'bedrum/ phòng ngủ
  beef n. /bi:f/ thịt bò
  beer n. /bi:ə/ rượu bia
  before prep., conj., adv. /bi'fɔ:/ trước, đằng trước
  begin v. /bi'gin/ bắt đầu, khởi đầu
  beginning n. /bi'giniɳ/ phần đầu, lúc bắt đầu, lúc khởi đầu
  behalf n. /bi:hɑ:f/ sự thay mặt
  on behalf of sb thay mặt cho ai, nhân danh ai
  on sb’s behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb, in sb’s behalf) nhân danh cá nhân ai
  behave v. /bi'heiv/ đối xử, ăn ở, cư xử
  behaviour (BrE) (NAmE behavior) n.
  behind prep., adv. /bi'haind/ sau, ở đằng sau
  belief n. /bi'li:f/ lòng tin, đức tin, sự tin tưởng
  believe v. /bi'li:v/ tin, tin tưởng
  bell n. /bel/ cái chuông, tiếng chuông
  belong v. /bi'lɔɳ/ thuộc về, của, thuộc quyền sở hữu
  below prep., adv. /bi'lou/ ở dưới, dưới thấp, phía dưới
  belt n. /belt/ dây lưng, thắt lưng
  bend v., n. /bentʃ/ chỗ rẽ, chỗ uốn; khuỷu tay; cúi xuống, uốn cong
  bent adj. /bent/ khiếu, sở thích, khuynh hướng
  beneath prep., adv. /bi'ni:θ/ ở dưới, dưới thấp
  benefit n., v. /'benifit/ lợi, lợi ích; giúp ích, làm lợi cho
  beside prep. /bi'said/ bên cạnh, so với
  bet v., n. /bet/ đánh cuộc, cá cược; sự đánh cuộc
  betting n. /beting/ sự đánh cuộc
  better, best /'betə/ /best/ tốt hơn, tốt nhất
  good, well /gud/ /wel/ tốt, khỏe
  between prep., adv. /bi'twi:n/ giữa, ở giữa
  beyond prep., adv. /bi'jɔnd/ ở xa, phía bên kia
  bicycle (also bike) n. /'baisikl/ xe đạp
  bid v., n. /bid/ đặt giá, trả giá; sự đặt giá, sự trả giá
  big adj. /big/ to, lớn
  bill n. /bil/ hóa đơn, giấy bạc
  bin n. (BrE) /bin/ thùng, thùng đựng rượu
  biology n. /bai'ɔlədʤi/ sinh vật học
  bird n. /bə/ chim
  birth n. /bə:θ/ sự ra đời, sự sinh đẻ
  give birth (to) sinh ra
  birthday n. /'bə:θdei/ ngày sinh, sinh nhật
  biscuit n. (BrE) /'biskit/ bánh quy
  bit n. (especially BrE) /bit/ miếng, mảnh
  a bit một chút, một tí
  bite v., n. /bait/ cắn, ngoạm; sự cắn, sự ngoạm
  bitter adj. /'bitə/ đắng; đắng cay, chua xót
  bitterly adv. /'bitəli/ đắng, đắng cay, chua xót
  black adj., n. /blæk/ đen; màu đen
  blade n. /bleid/ lưỡi (dao, kiếm); lá (cỏ, cây); mái (chèo); cánh (chong chóng)
  blame v., n. /bleim/ khiển trách, mắng trách; sự khiển trách, sự mắng trách
  blank adj., n. /blæɳk/ trống, để trắng; sự trống rỗng
  blankly adv. /'blæɳkli/ ngây ra, không có thần
  blind adj. /blaind/ đui, mù
  block n., v. /blɔk/ khối, tảng (đá); làm ngăn cản, ngăn chặn
  blonde adj., n., blond adj. /blɔnd/ hoe vàng, mái tóc hoe vàng
  blood n. /blʌd/ máu, huyết; sự tàn sát, chem giết
  blow v., n. /blou/ nở hoa; sự nở hoa
  blue adj., n. /blu:/ xanh, màu xanh
  board n., v. /bɔ/ tấm ván; lát ván, lót ván
  on board trên tàu thủy
  boat n. /bout/ tàu, thuyền
  body n. /'bɔdi/ thân thể, thân xác
  boil v. /bɔil/ sôi, luộc
  bomb n., v. /bɔm/ quả bom; oánh bom, thả bom
  bone n. /boun/ xương
  book n., v. /buk/ sách; ghi chép
  boot n. /bu:t/ giày ống
  border n. /'bɔə/ bờ, mép, vỉa, lề (đường)
  bore v. /bɔ:/ buồn chán, buồn tẻ
  boring adj. /'bɔ:riɳ/ buồn chán
  bored adj. buồn chán
  born: be born v. /bɔ:n/ sinh, đẻ
  borrow v. /'bɔrou/ vay, mượn
  boss n. /bɔs/ ông chủ, thủ trưởng
  both det., pron. /bouθ/ cả hai
  bother v. /'bɔðə/ làm phiền, quấy rầy, làm bực mình
  bottle n. /'bɔtl/ chai, lọ
  bottom n., adj. /'bɔtəm/ phần dưới cùng, thấp nhất; cuối, cuối cùng
  bound adj.: bound to /baund/ nhất định, chắc chắn
  bowl n. /boul/ cái bát
  box n. /bɔks/ hộp, thùng
  boy n. /bɔi/ con trai, thiếu niên
  boyfriend n. bạn trai
  brain n. /brein/ óc não; đầu óc, trí não
  branch n. /brɑ:ntʃ/ ngành; nhành cây, nhánh song, ngả đường
  brand n. /brænd/ nhãn (hàng hóa)
  brave adj. /breiv/ gan dạ, can đảm
  bread n. /bred/ bánh mỳ
  break v., n. /breik/ bẻ gãy, đập vỡ; sự gãy, sự vỡ
  broken adj. /'broukən/ bị gãy, bị vỡ
  breakfast n. /'brekfəst/ bữa điểm tâm, bữa sáng
  breast n. /brest/ ngực, vú
  breath n. /breθ/ hơi thở, hơi
  breathe v. /bri:ð/ hít, thở
  breathing n. /'bri:ðiɳ/ sự hô hấp, sự thở
  breed v., n. /bri/ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; sinh đẻ; nòi giống
  brick n. /brik/ gạch
  bridge n. /bridʤ/ cái cầu
  brief adj. /bri:f/ ngắn, gọn, vắn tắt
  briefly adv. /'bri:fli/ ngắn, gọn, vắn tắt, tóm tắt
  bright adj. /brait/ sáng, sáng chói
  brightly adv. /'braitli/ sáng chói, tươi
  brilliant adj. /'briljənt/ tỏa sáng, rực rỡ, chói lọi
  bring v. /briɳ/ mang, cầm , xách lại
  broad adj. /broutʃ/ rộng
  broadly adv. /'brɔli/ rộng, rộng rãi
  broadcast v., n. /'brɔkɑ:st/ tung ra khắp nơi,truyền rộng rãi; phát thanh, quảng bá
  brother n. /'brΔðз/ anh, em trai
  brown adj., n. /braun/ nâu, màu nâu
  brush n., v. /brΔ∫/ bàn chải; chải, quét
  bubble n. /'bΔbl/ bong bóng, bọt, tăm
  budget n. /ˈbʌdʒɪt/ ngân sách
  build v. /bild/ xây dựng
  building n. /'bildiŋ/ sự xây dựng, công trình xây dựng; tòa nhà binđinh
  bullet n. /'bulit/ đạn (súng trường, súng lục)
  bunch n. /bΛnt∫/ búi, chùm, bó, cụm, buồng; bầy, đàn (AME)
  burn v. /bə:n/ đốt, đốt cháy, thắp, nung, thiêu
  burnt adj. /bə:nt/ bị đốt, bị cháy, khê; rám nắng, sạm (da)
  burst v. /bə:st/ nổ, nổ tung (bom, đạn); nổ, vỡ (bong bóng); háo hức
  bury v. /'beri/ chôn cất, mai táng
  bus n. /bʌs/ xe buýt
  bush n. /bu∫/ bụi cây, bụi rậm
  business n. /'bizinis/ việc buôn bán, thương mại, kinh doanh
  businessman, businesswoman n. thương nhân
  busy adj. /´bizi/ bận, bận rộn
  but conj. /bʌt/ nhưng
  butter n. /'bʌtə/ bơ
  button n. /'bʌtn/ cái nút, cái khuy, cúc
  buy v. /bai/ mua
  buyer n. /´baiə/ người mua
  by prep., adv. /bai/ bởi, bằng
  bye exclamation /bai/ tạm biệt


  ----------

  back n., adj., adv., v. /bæk/ lưng, về phía sau, trở lại
  background n. /'bækgraund/ phía sau; nền
  backwards (also backward especially in NAmE) adv. /'bækwədz/
  backward adj. /'bækwəd/ về phía sau, lùi lại
  bacteria n. /bæk'tiəriəm/ vi khuẩn
  bad adj. /bæd/ xấu, tồi
  go bad bẩn thỉu, thối, hỏng
  badly adv. /'bædli/ xấu, tồi
  bad-tempered adj. /'bæd'tempəd/ xấu tính, dễ nổi cáu
  bag n. /bæg/ bao, túi, cặp xách
  baggage n. (especially NAmE) /'bædidʤ/ hành lý
  bake v. /beik/ nung, nướng bằng lò
  balance n., v. /'bæləns/ cái cân; làm cho cân bằng, tương xứng
  ball n. /bɔ:l/ quả bóng
  ban v., n. /bæn/ cấm, cấm chỉ; sự cấm
  band n. /bænd/ băng, đai, nẹp
  bandage n., v. /'bændidʤ/ dải băng; băng bó
  bank n. /bæɳk/ bờ (sông…) , đê
  bar n. /bɑ:/ quán bán rượu
  bargain n. /'bɑ:gin/ sự mặc cả, sự giao kèo mua bán
  barrier n. /bæriə/ đặt chướng ngại vật
  base n., v. /beis/ cơ sở, cơ bản, nền móng; đặt tên, đặt cơ sở trên cái gì
  based on dựa trên
  basic adj. /'beisik/ cơ bản, cơ sở
  basically adv. /'beisikəli/ cơ bản, về cơ bản
  basis n. /'beisis/ nền tảng, cơ sở
  bath n. /bɑ:θ/ sự tắm
  bathroom n. buồng tắm, nhà vệ sinh
  battery n. /'bætəri/ pin, ắc quy
  battle n. /'bætl/ trận đánh, chiến thuật
  bay n. /bei/ gian (nhà), nhịp (cầu), chuồng (ngựa); bays: vòng nguyệt quế
  beach n. /bi:tʃ/ bãi biển
  beak n. /bi:k/ mỏ chim
  bear v. /beə/ mang, cầm, vác, đeo, ôm
  beard n. /biəd/ râu
  beat n., v. /bi:t/ tiếng đập, sự đập; đánh đập, đấm
  beautiful adj. /'bju:təful/ đẹp
  beautifully adv. /'bju:təfuli/ tốt đẹp, đáng hài lòng
  beauty n. /'bju:ti/ vẻ đẹp, cái đẹp; người đẹp
  because conj. /bi'kɔz/ bởi vì, vì
  because of prep. vì, do bởi
  become v. /bi'kʌm/ trở thành, trở nên
  bed n. /bed/ cái giường
  bedroom n. /'bedrum/ phòng ngủ
  beef n. /bi:f/ thịt bò
  beer n. /bi:ə/ rượu bia
  before prep., conj., adv. /bi'fɔ:/ trước, đằng trước
  begin v. /bi'gin/ bắt đầu, khởi đầu
  beginning n. /bi'giniɳ/ phần đầu, lúc bắt đầu, lúc khởi đầu
  behalf n. /bi:hɑ:f/ sự thay mặt
  on behalf of sb thay mặt cho ai, nhân danh ai
  on sb’s behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb, in sb’s behalf) nhân danh cá nhân ai
  behave v. /bi'heiv/ đối xử, ăn ở, cư xử
  behaviour (BrE) (NAmE behavior) n.
  behind prep., adv. /bi'haind/ sau, ở đằng sau
  belief n. /bi'li:f/ lòng tin, đức tin, sự tin tưởng
  believe v. /bi'li:v/ tin, tin tưởng
  bell n. /bel/ cái chuông, tiếng chuông
  belong v. /bi'lɔɳ/ thuộc về, của, thuộc quyền sở hữu
  below prep., adv. /bi'lou/ ở dưới, dưới thấp, phía dưới
  belt n. /belt/ dây lưng, thắt lưng
  bend v., n. /bentʃ/ chỗ rẽ, chỗ uốn; khuỷu tay; cúi xuống, uốn cong
  bent adj. /bent/ khiếu, sở thích, khuynh hướng
  beneath prep., adv. /bi'ni:θ/ ở dưới, dưới thấp
  benefit n., v. /'benifit/ lợi, lợi ích; giúp ích, làm lợi cho
  beside prep. /bi'said/ bên cạnh, so với
  bet v., n. /bet/ đánh cuộc, cá cược; sự đánh cuộc
  betting n. /beting/ sự đánh cuộc
  better, best /'betə/ /best/ tốt hơn, tốt nhất
  good, well /gud/ /wel/ tốt, khỏe
  between prep., adv. /bi'twi:n/ giữa, ở giữa
  beyond prep., adv. /bi'jɔnd/ ở xa, phía bên kia
  bicycle (also bike) n. /'baisikl/ xe đạp
  bid v., n. /bid/ đặt giá, trả giá; sự đặt giá, sự trả giá
  big adj. /big/ to, lớn
  bill n. /bil/ hóa đơn, giấy bạc
  bin n. (BrE) /bin/ thùng, thùng đựng rượu
  biology n. /bai'ɔlədʤi/ sinh vật học
  bird n. /bə/ chim
  birth n. /bə:θ/ sự ra đời, sự sinh đẻ
  give birth (to) sinh ra
  birthday n. /'bə:θdei/ ngày sinh, sinh nhật
  biscuit n. (BrE) /'biskit/ bánh quy
  bit n. (especially BrE) /bit/ miếng, mảnh
  a bit một chút, một tí
  bite v., n. /bait/ cắn, ngoạm; sự cắn, sự ngoạm
  bitter adj. /'bitə/ đắng; đắng cay, chua xót
  bitterly adv. /'bitəli/ đắng, đắng cay, chua xót
  black adj., n. /blæk/ đen; màu đen
  blade n. /bleid/ lưỡi (dao, kiếm); lá (cỏ, cây); mái (chèo); cánh (chong chóng)
  blame v., n. /bleim/ khiển trách, mắng trách; sự khiển trách, sự mắng trách
  blank adj., n. /blæɳk/ trống, để trắng; sự trống rỗng
  blankly adv. /'blæɳkli/ ngây ra, không có thần
  blind adj. /blaind/ đui, mù
  block n., v. /blɔk/ khối, tảng (đá); làm ngăn cản, ngăn chặn
  blonde adj., n., blond adj. /blɔnd/ hoe vàng, mái tóc hoe vàng
  blood n. /blʌd/ máu, huyết; sự tàn sát, chem giết
  blow v., n. /blou/ nở hoa; sự nở hoa
  blue adj., n. /blu:/ xanh, màu xanh
  board n., v. /bɔ/ tấm ván; lát ván, lót ván
  on board trên tàu thủy
  boat n. /bout/ tàu, thuyền
  body n. /'bɔdi/ thân thể, thân xác
  boil v. /bɔil/ sôi, luộc
  bomb n., v. /bɔm/ quả bom; oánh bom, thả bom
  bone n. /boun/ xương
  book n., v. /buk/ sách; ghi chép
  boot n. /bu:t/ giày ống
  border n. /'bɔə/ bờ, mép, vỉa, lề (đường)
  bore v. /bɔ:/ buồn chán, buồn tẻ
  boring adj. /'bɔ:riɳ/ buồn chán
  bored adj. buồn chán
  born: be born v. /bɔ:n/ sinh, đẻ
  borrow v. /'bɔrou/ vay, mượn
  boss n. /bɔs/ ông chủ, thủ trưởng
  both det., pron. /bouθ/ cả hai
  bother v. /'bɔðə/ làm phiền, quấy rầy, làm bực mình
  bottle n. /'bɔtl/ chai, lọ
  bottom n., adj. /'bɔtəm/ phần dưới cùng, thấp nhất; cuối, cuối cùng
  bound adj.: bound to /baund/ nhất định, chắc chắn
  bowl n. /boul/ cái bát
  box n. /bɔks/ hộp, thùng
  boy n. /bɔi/ con trai, thiếu niên
  boyfriend n. bạn trai
  brain n. /brein/ óc não; đầu óc, trí não
  branch n. /brɑ:ntʃ/ ngành; nhành cây, nhánh song, ngả đường
  brand n. /brænd/ nhãn (hàng hóa)
  brave adj. /breiv/ gan dạ, can đảm
  bread n. /bred/ bánh mỳ
  break v., n. /breik/ bẻ gãy, đập vỡ; sự gãy, sự vỡ
  broken adj. /'broukən/ bị gãy, bị vỡ
  breakfast n. /'brekfəst/ bữa điểm tâm, bữa sáng
  breast n. /brest/ ngực, vú
  breath n. /breθ/ hơi thở, hơi
  breathe v. /bri:ð/ hít, thở
  breathing n. /'bri:ðiɳ/ sự hô hấp, sự thở
  breed v., n. /bri/ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; sinh đẻ; nòi giống
  brick n. /brik/ gạch
  bridge n. /bridʤ/ cái cầu
  brief adj. /bri:f/ ngắn, gọn, vắn tắt
  briefly adv. /'bri:fli/ ngắn, gọn, vắn tắt, tóm tắt
  bright adj. /brait/ sáng, sáng chói
  brightly adv. /'braitli/ sáng chói, tươi
  brilliant adj. /'briljənt/ tỏa sáng, rực rỡ, chói lọi
  bring v. /briɳ/ mang, cầm , xách lại
  broad adj. /broutʃ/ rộng
  broadly adv. /'brɔli/ rộng, rộng rãi
  broadcast v., n. /'brɔkɑ:st/ tung ra khắp nơi,truyền rộng rãi; phát thanh, quảng bá
  brother n. /'brΔðз/ anh, em trai
  brown adj., n. /braun/ nâu, màu nâu
  brush n., v. /brΔ∫/ bàn chải; chải, quét
  bubble n. /'bΔbl/ bong bóng, bọt, tăm
  budget n. /ˈbʌdʒɪt/ ngân sách
  build v. /bild/ xây dựng
  building n. /'bildiŋ/ sự xây dựng, công trình xây dựng; tòa nhà binđinh
  bullet n. /'bulit/ đạn (súng trường, súng lục)
  bunch n. /bΛnt∫/ búi, chùm, bó, cụm, buồng; bầy, đàn (AME)
  burn v. /bə:n/ đốt, đốt cháy, thắp, nung, thiêu
  burnt adj. /bə:nt/ bị đốt, bị cháy, khê; rám nắng, sạm (da)
  burst v. /bə:st/ nổ, nổ tung (bom, đạn); nổ, vỡ (bong bóng); háo hức
  bury v. /'beri/ chôn cất, mai táng
  bus n. /bʌs/ xe buýt
  bush n. /bu∫/ bụi cây, bụi rậm
  business n. /'bizinis/ việc buôn bán, thương mại, kinh doanh
  businessman, businesswoman n. thương nhân
  busy adj. /´bizi/ bận, bận rộn
  but conj. /bʌt/ nhưng
  butter n. /'bʌtə/ bơ
  button n. /'bʌtn/ cái nút, cái khuy, cúc
  buy v. /bai/ mua
  buyer n. /´baiə/ người mua
  by prep., adv. /bai/ bởi, bằng
  bye exclamation /bai/ tạm biệt


  ----------

  cent /sent/ đồng xu (bằng 1/100 đô la)
  cabinet n. /'kæbinit/ tủ có nhiều ngăn đựng đồ
  cable n. /'keibl/ dây cáp
  cake n. /keik/ bánh ngọt
  calculate v. /'kælkjuleit/ tính toán
  calculation n. /,kælkju'lei∫n/ sự tính toán
  call v., n. /kɔ:l/ gọi; tiếng kêu, tiếng gọi
  be called được gọi, bị gọi
  calm adj., v., n. /kɑ:m/ yên lặng, làm dịu đi; sự yên lặng, sự êm ả
  calmly adv. /kɑ:mli/ yên lặng, êm ả; bình tĩnh, điềm tĩnh
  camera n. /kæmərə/ máy ảnh
  camp n., v. /kæmp/ trại, chỗ cắm trại; cắm trại, hạ trại
  camping n. /kæmpiη/ sự cắm trại
  campaign n. /kæmˈpeɪn/ chiến dịch, cuộc vận động
  can modal v., n. /kæn/ có thể; nhà tù, nhà giam, bình, ca đựng
  cannot không thể
  could modal v. /kud/ có thể
  cancel v. /´kænsəl/ hủy bỏ, xóa bỏ
  cancer n. /'kænsə/ bệnh ung thư
  candidate n. /'kændidit/ người ứng cử, thí sinh, người dự thi
  candy n. (NAmE) /´kændi/ kẹo
  cap n. /kæp/ mũ lưỡi trai, mũ vải
  capable (of) adj. /'keipәb(ә)l/ có tài, có năng lực; có khả năng, cả gan
  capacity n. /kə'pæsiti/ năng lực, khả năng tiếp thu, năng suất
  capital n., adj. /ˈkæpɪtl/ thủ đô, tiền vốn; chủ yếu, chính yếu, cơ bản
  captain n. /'kæptin/ người cầm đầu, người chỉ huy, thủ lĩnh
  capture v., n. /'kæptʃə/ bắt giữ, bắt; sự bắt giữ, sự bị bắt
  car n. /kɑ:/ xe hơi
  card n. /kɑ/ thẻ, thiếp
  cardboard n. /´ka¸bɔ/ bìa cứng, các tông
  care n., v. /kɛər/ sự chăm sóc, chăm nom; chăm sóc
  take care (of) sự giữ gìn
  care for trông nom, chăm sóc
  career n. /kə'riə/ nghề nghiệp, sự nghiệp
  careful adj. /'keəful/ cẩn thận, cẩn trọng, biết giữ gìn
  carefully adv. /´kɛəfuli/ cẩn thận, chu đáo
  careless adj. /´kɛəlis/ sơ suất, cầu thả
  carelessly adv. cẩu thả, bất cẩn
  carpet n. /'kɑ:pit/ tấm thảm, thảm (cỏ)
  carrot n. /´kærət/ củ cà rốt
  carry v. /ˈkæri/ mang, vác, khuân chở
  case n. /keis/ vỏ, ngăn, túi
  in case (of) nếu......
  cash n. /kæʃ/ tiền, tiền mặt
  cast v., n. /kɑ:st/ quăng, ném, thả, đánh gục; sự quăng, sự ném (lưới), sự thả (neo)
  castle n. /'kɑ:sl/ thành trì, thành quách
  cat n. /kæt/ con mèo
  catch v. /kætʃ/ bắt lấy, nắm lấy, tóm lấy, chộp lấy
  category n. /'kætigəri/ hạng, loại; phạm trù
  cause n., v. /kɔ:z/ nguyên nhân, nguyên do; gây ra, gây nên
  CD n.
  cease v. /si:s/ dừng, ngừng, ngớt, thôi, hết, tạnh
  ceiling n. /ˈsilɪŋ/ trần nhà
  celebrate v. /'selibreit/ kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm; tán dương, ca tụng
  celebration n. /,seli'breiʃn/ sự kỷ niệm, lễ kỷ niệm; sự tán dương, sự ca tụng
  cell n. /sel/ ô, ngăn
  cellphone (also cellular phone) n. (especially NAmE) điện thoại di động
  cent n. (abbr. c, ct) /sent/ đồng xu (=1/100 đô la)
  centimetre (BrE) (NAmE centimeter) n. (abbr. cm) xen ti met
  central adj. /´sentrəl/ trung tâm, ở giữa, trung ương
  centre (BrE) (NAmE center) n. /'sentə/ điểm giữa, trung tâm, trung ương
  century n. /'sentʃuri/ thế kỷ
  ceremony n. /´seriməni/ nghi thức, nghi lễ
  certain adj., pron. /'sə:tn/ chắc chắn
  certainly adv. /´sə:tnli/ chắc chắn, nhất định
  uncertain adj. /ʌn'sə:tn/ thiếu chính xác, không chắc chắn
  certificate n. /sə'tifikit/ giấy chứng nhận, bằng, chứng chỉ
  chain n., v. /tʃeɪn/ dây, xích; xính lại, trói lại
  chair n. /tʃeə/ ghế
  chairman, chairwoman n. /'tʃeəmən/ /'tʃeə,wumən/ chủ tịch, chủ tọa
  challenge n., v. /'tʃælindʤ/ sự thử thách, sự thách thức; thách thức, thử thách
  chamber n. /ˈtʃeɪmbər/ buồng, phòng, buồng ngủ
  chance n. /tʃæns , tʃɑ:ns/ sự may mắn
  change v., n. /tʃeɪndʒ/ thay đổi, sự thay đổi, sự biến đổi
  channel n. /'tʃænl/ kênh (TV, radio), eo biển
  chapter n. /'t∫æptə(r)/ chương (sách)
  character n. /'kæriktə/ tính cách, đặc tính, nhân vật
  characteristic adj., n. /¸kærəktə´ristik/ riêng, riêng biệt, đặc trưng, đặc tính, đặc điểm
  charge n., v. /tʃɑʤ/ nhiệm vụ, bổn phận, trách nhiệm; giao nhiệm vụ, giao việc
  in charge of phụ trách
  charity n. /´tʃæriti/ lòng từ thiện, lòng nhân đức; sự bố thí
  chart n., v. /tʃa:t/ đồ thị, biểu đồ; vẽ đồ thị, lập biểu đồ
  chase v., n. /tʃeis/ săn bắt; sự săn bắt
  chat v., n. /tʃæt/ nói chuyện, tán gẫu; chuyện phiếm, chuyện gẫu
  cheap adj. /tʃi:p/ rẻ
  cheaply adv. rẻ, rẻ tiền
  cheat v., n. /tʃit/ lừa, lừa đảo; trò lừa đảo, trò gian lận
  check v., n. /tʃek/ kiểm tra; sự kiểm tra
  cheek n. /´tʃi:k/ má
  cheerful adj. /´tʃiəful/ vui mừng, phấn khởi, hồ hởi
  cheerfully adv. vui vẻ, phấn khởi
  cheese n. /tʃi:z/ pho mát
  chemical adj., n. /ˈkɛmɪkəl/ thuộc hóa học; chất hóa học, hóa chất
  chemist n. /´kemist/ nhà hóa học
  chemist’s n. (BrE)
  chemistry n. /´kemistri/ hóa học, môn hóa học, ngành hóa học
  cheque n. (BrE) (NAmE check) /t∫ek/ séc
  chest n. /tʃest/ tủ, rương, hòm
  chew v. /tʃu:/ nhai, ngẫm nghĩ
  chicken n. /ˈtʃɪkin/ gà, gà con, thịt gà
  chief adj., n. /tʃi:f/ trọng yếu, chính yếu; thủ lĩnh, lãnh tụ, người đứng đầu, xếp
  child n. /tʃaild/ đứa bé, đứa trẻ
  chin n. /tʃin/ cằm
  chip n. /tʃip/ vỏ bào, mảnh vỡ, chỗ sứt, mẻ
  chocolate n. /ˈtʃɒklɪt/ sô cô la
  choice n. /tʃɔɪs/ sự lựa chọn
  choose v. /t∫u:z/ chọn, lựa chọn
  chop v. /tʃɔp/ chặt, đốn, chẻ
  church n. /tʃə:tʃ/ nhà thờ
  cigarette n. /¸sigə´ret/ điếu thuốc lá
  cinema n. (especially BrE) /ˈsɪnəmə/ rạp xi nê, rạp chiếu bóng
  circle n. /'sə:kl/ đường tròn, hình tròn
  circumstance n. /ˈsɜrkəmˌstæns , ˈsɜrkəmˌstəns/ hoàn cảnh, trường hợp, tình huống
  citizen n. /´sitizən/ người thành thị
  city n. /'si:ti/ thành phố
  civil adj. /'sivl/ (thuộc) công dân
  claim v., n. /kleim/ đòi hỏi, yêu sách; sự đòi hỏi, sự yêu sách, sự thỉnh cầu
  clap v., n. /klæp/ vỗ, vỗ tay; tiếng nổ, tiếng vỗ tay
  class n. /klɑ:s/ lớp học
  classic adj., n. /'klæsik/ cổ điển, kinh điển
  classroom n. /'klα:si/ lớp học, phòng học
  clean adj., v. /kli:n/ sạch, sạch sẽ;
  clear adj., v. lau chùi, quét dọn
  clearly adv. /´kliəli/ rõ ràng, sáng sủa
  clerk n. /kla:k/ thư ký, linh mục, mục sư
  clever adj. /'klevə/ lanh lợi, thông minh. tài giỏi, khéo léo
  click v., n. /klik/ làm thành tiếng lách cách; tiếng lách cách, cú nhắp (chuột)
  client n. /´klaiənt/ khách hàng
  climate n. /'klaimit/ khí hậu, thời tiết
  climb v. /klaim/ leo, trèo
  climbing n. /´klaimiη/ sự leo trèo
  clock n. /klɔk/ đồng hồ
  close NAmE adj. /klouz/ đóng kín, chật chội, che đậy
  closely adv. /´klousli/ chặt chẽ, kỹ lưỡng, tỉ mỉ
  close NAmE v. đóng, khép, kết thúc, chấm dứt
  closed adj. /klouzd/ bảo thủ, không cởi mở, khép kín
  closet n. (especially NAmE) /'klozit/ buồng, phòng để đồ, phòng kho
  cloth n. /klɔθ/ vải, khăn trải bàn, áo thầy tu
  clothes n. /klouðz/ quần áo
  clothing n. /´klouðiη/ quần áo, y phục
  cloud n. /klaud/ mây, đám mây
  club n. /´klʌb/ câu lạc bộ; gậy, dùi cui
  centimetre /'senti,mi:tз/ xen ti mét
  coach n. /koʊtʃ/ huấn luyện viên
  coal n. /koul/ than đá
  coast n. /koust/ sự lao dốc; bờ biển
  coat n. /koʊt/ áo choàng
  code n. /koud/ mật mã, luật, điều lệ
  coffee n. /'kɔfi/ cà phê
  coin n. /kɔin/ tiền kim loại
  cold adj., n. /kould/ lạnh, sự lạnh lẽo, lạnh nhạt
  coldly adv. /'kouldli/ lạnh nhạt, hờ hững, vô tâm
  collapse v., n. /kз'læps/ đổ, sụp đổ; sự đổ nát, sự sụp đổ
  colleague n. /ˈkɒlig/ bạn đồng nghiệp
  collect v. /kə´lekt/ sưu tập, tập trung lại
  collection n. /kəˈlɛkʃən/ sự sưu tập, sự tụ họp
  college n. /'kɔlidʤ/ trường cao đẳng, trường đại học
  colour (BrE) (NAmE color) n., v. /'kʌlə/ màu sắc; tô màu
  coloured (BrE) (NAmE colored) adj. /´kʌləd/ mang màu sắc, có màu sắc
  column n. /'kɔləm/ cột , mục (báo)
  combination n. /,kɔmbi'neiʃn/ sự kết hợp, sự phối hợp
  combine v. /'kɔmbain/ kết hợp, phối hợp
  come v. /kʌm/ đến, tới, đi đến, đi tới
  comedy n. /´kɔmidi/ hài kịch
  comfort n., v. /'kΔmfзt/ sự an ủi, khuyên giải, lời động viên, sự an nhàn; dỗ dành, an ủi
  comfortable adj. /'kΔmfзtзbl/ thoải mái, tiện nghi, đầy đủ
  comfortably adv. /´kʌmfətəbli/ dễ chịu, thoải mái, tiện nghi, ấm cúng
  uncomfortable adj. /ʌη´tkʌmfətəbl/ bất tiện, khó chịu, không thoải mái
  command v., n. /kə'mɑ:nd/ ra lệnh, chỉ huy; lệnh, mệnh lệnh, quyền ra lệnh, quyền chỉ huy
  comment n., v. /ˈkɒment/ lời bình luận, lời chú giải; bình luận, phê bình, chú thích, dẫn giải
  commercial adj. /kə'mə:ʃl/ buôn bán, thương mại
  commission n., v. /kəˈmɪʃən/ hội đồng, ủy ban, sự ủy nhiệm, sự ủy thác; ủy nhiệm, ủy thác
  commit v. /kə'mit/ giao, gửi, ủy nhiệm, ủy thác; tống giam, bỏ tù
  commitment n. /kə'mmənt/ sự phạm tội, sự tận tụy, tận tâm
  committee n. /kə'miti/ ủy ban
  common adj. /'kɔmən/ công, công cộng, thông thường, phổ biến
  in common sự chung, của chung
  commonly adv. /´kɔmənli/ thông thường, bình thường
  communicate v. /kə'mju:nikeit/ truyền, truyền đạt; giao thiệp, liên lạc
  communication n. /kə,mju:ni'keiʃn/ sự giao tiếp, liên lạc, sự truyền đạt, truyền tin
  community n. /kə'mju:niti/ dân chúng, nhân dân
  company n. /´kʌmpəni/ công ty
  compare v. /kәm'peә(r)/ so sánh, đối chiếu
  comparison n. /kəm'pærisn/ sự so sánh
  compete v. /kəm'pi:t/ đua tranh, ganh đua, cạnh tranh
  competition n. /,kɔmpi'tiʃn/ sự cạnh tranh, cuộc thi, cuộc thi đấu
  competitive adj. /kəm´petitiv/ cạnh tranh, đua tranh
  complain v. /kəm´plein/ phàn nàn, kêu ca
  complaint n. /kəmˈpleɪnt/ lời than phiền, than thở; sự khiếu nại, đơn kiện
  complete adj., v. /kəm'pli:t/ hoàn thành, xong;
  completely adv. /kзm'pli:tli/ hoàn thành, đầy đủ, trọn vẹn
  complex adj. /'kɔmleks/ phức tạp, rắc rối
  complicate v. /'komplikeit/ làm phức tạp, rắc rối
  complicated adj. /'komplikeitid/ phức tạp, rắc rối
  computer n. /kəm'pju:tə/ máy tính
  concentrate v. /'kɔnsentreit/ tập trung
  concentration n. /,kɒnsn'trei∫n/ sự tập trung, nơi tập trung
  concept n. /ˈkɒnsept/ khái niệm
  concern v., n. /kәn'sз:n/ liên quan, dính líu tới; sự liên quan, sự dính líu tới
  concerned adj. /kən´sə:nd/ có liên quan, có dính líu
  concerning prep. /kən´sə:niη/ bâng khuâng, ái ngại
  concert n. /kən'sə:t/ buổi hòa nhạc
  conclude v. /kənˈklud/ kết luận, kết thúc, chấm dứt (công việc)
  conclusion n. /kənˈkluʒən/ sự kết thúc, sự kết luận, phần kết luận
  concrete adj., n. /'kɔnkri:t/ bằng bê tông; bê tông
  condition n. /kәn'di∫әn/ điều kiện, tình cảnh, tình thế
  conduct v., n. /'kɔndʌkt/or/kən'dʌkt/ điều khiển, chỉ đạo, chỉ huy; sự điều khiển, chỉ huy
  conference n. /ˈkɒnfərəns , ˈkɒnfrəns/ hội nghị, sự bàn bạc
  confidence n. /'konfid(ә)ns/ lòng tin tưởng, sự tin cậy
  confident adj. /'kɔnfidənt/ tin tưởng, tin cậy, tự tin
  confidently adv. /'kɔnfidəntli/ tự tin
  confine v. /kən'fain/ giam giữ, hạn chế
  confined adj. /kən'faind/ hạn chế, giới hạn
  confirm v. /kən'fə:m/ xác nhận, chứng thực
  conflict n., v. /v. kənˈflɪkt ; n. ˈkɒnflɪkt/ xung đột, va chạm; sự xung đột, sự va chạm
  confront v. /kən'frʌnt/ đối mặt, đối diện, đối chiếu
  confuse v. làm lộn xộn, xáo trộn
  confusing adj. /kən'fju:ziη/ khó hiểu, gây bối rối
  confused adj. /kən'fju:zd/ bối rối, lúng túng, ngượng
  confusion n. /kən'fju:ʒn/ sự lộn xộn, sự rối loạn
  congratulations n. /kən,grætju'lei∫n/ sự chúc mừng, khen ngợi; lời chúc mừng, khen ngợi (s)
  congress n. /'kɔɳgres/ đại hội, hội nghị, Quốc hội
  connect v. /kə'nekt/ kết nối, nối
  connection n. /kə´nekʃən,/ sự kết nối, sự giao kết
  conscious adj. /ˈkɒnʃəs/ tỉnh táo, có ý thức, biết rõ
  unconscious adj. /ʌn'kɔnʃəs/ bất tỉnh, không có ý thức, không biết rõ
  consequence n. /'kɔnsikwəns/ kết quả, hậu quả
  conservative adj. /kən´sə:vətiv/ thận trọng, dè dặt, bảo thủ
  consider v. /kən´sidə/ cân nhắc, xem xét; để ý, quan tâm, lưu ý đến
  considerable adj. /kən'sidərəbl/ lớn lao, to tát, đáng kể
  considerably adv. /kən'sidərəbly/ đáng kể, lớn lao, nhiều
  consideration n. /kənsidə'reiʃn/ sự cân nhắc, sự xem xét, sự để ý, sự quan tâm
  consist of v. /kən'sist/ gồm có
  constant adj. /'kɔnstənt/ kiên trì, bền lòng
  constantly adv. /'kɔnstəntli/ kiên định
  construct v. /kən´strʌkt/ xây dựng
  construction n. /kən'strʌkʃn/ sự xây dựng
  consult v. /kən'sʌlt/ tra cứu, tham khảo, thăm dò, hỏi ý kiến
  consumer n. /kən'sju:mə/ người tiêu dùng
  contact n., v. /ˈkɒntækt/ sự liên lạc, sự giao thiệp; tiếp xúc
  contain v. /kәn'tein/ bao hàm, chứa đựng, bao gồm
  container n. /kən'teinə/ cái đựng, chứa; công te nơ
  contemporary adj. /kən'tempərəri/ đương thời, đương đại
  content n. /kən'tent/ nội dung, sự hài lòng
  contest n. /kən´test/ cuộc thi, trận đấu, cuộc tranh luận, cuộc chiến đấu, chiến tranh
  context n. /'kɔntekst/ văn cảnh, khung cảnh, phạm vi
  continent n. /'kɔntinənt/ lục địa, đại lục (lục địa Bắc Mỹ)
  continue v. /kən´tinju:/ tiếp tục, làm tiếp
  continuous adj. /kən'tinjuəs/ liên tục, liên tiếp
  continuously adv. /kən'tinjuəsli/ liên tục, liên tiếp
  contract n., v. /'kɔntrækt/ hợp đồng, sự ký hợp đồng; ký kết
  contrast n., v. /kən'træst/ or /'kɔntræst / sự tương phản; làm tương phản, làm trái ngược
  contrasting adj. /kən'træsti/ tương phản
  contribute v. /kən'tribju:t/ đóng góp, ghóp phần
  contribution n. /¸kɔntri´bju:ʃən/ sự đóng góp, sự góp phần
  control n., v. s /kən'troul/ sự điều khiển, quyền hành, quyền lực, quyền chỉ huy
  in control (of) trong sự điều khiển của
  under control dưới sự điều khiển của
  controlled adj. /kən'trould/ được điều khiển, được kiểm tra
  uncontrolled adj. /'ʌnkən'trould/ không bị điều khiển, không bị kiểm tra, không bị hạn chế
  convenient adj. /kən´vi:njənt/ tiện lợi, thuận lợi, thích hợp
  convention n. /kən'ven∫n/ hội nghị, hiệp định, quy ước
  conventional adj. /kən'ven∫ənl/ quy ước
  conversation n. /,kɔnvə'seiʃn/ cuộc đàm thoại, cuộc trò chuyện
  convert v. /kən'və:t/ đổi, biến đổi
  convince v. /kən'vins/ làm cho tin, thuyết phục; làm cho nhận thức thấy
  cook v., n. /kʊk/ nấu ăn, người nấu ăn
  cooking n. /kʊkiɳ/ sự nấu ăn, cách nấu ăn
  cooker n. (BrE) /´kukə/ lò, bếp, nồi nấu
  cookie n. (especially NAmE) /´kuki/ bánh quy
  cool adj., v. /ku:l/ mát mẻ, điềm tĩnh; làm mát,
  cope (with) v. /koup/ đối phó, đương đầu
  copy n., v. /'kɔpi/ bản sao, bản chép lại; sự sao chép; sao chép, bắt chước
  core n. /kɔ:/ nòng cốt, hạt nhân; đáy lòng
  corner n. /´kɔ:nə/ góc (tường, nhà, phố...)
  correct adj., v. /kə´rekt/ đúng, chính xác; sửa, sửa chữa
  correctly adv. /kə´rektli/ đúng, chính xác
  cost n., v. /kɔst , kɒst/ giá, chi phí; trả giá, phải trả
  cottage n. /'kɔtidʤ/ nhà tranh
  cotton n. /ˈkɒtn/ bông, chỉ, sợi
  cough v., n. /kɔf/ ho, sự ho, tiếng hoa
  coughing n. /´kɔfiη/ ho
  could /kud/ có thể, có khả năng
  council n. /kaunsl/ hội đồng
  count v. /kaunt/ đếm, tính
  counter n. /ˈkaʊntər/ quầy hàng, quầy thu tiền, máy đếm
  country n. /ˈkʌntri/ nước, quốc gia, đất nước
  countryside n./'kʌntri'said/ miền quê, miền nông thôn
  county n. /koun'ti/ hạt, tỉnh
  couple n. /'kʌpl/ đôi, cặp; đôi vợ chồng, cặp nam nữ
  a couple một cặp, một đôi
  courage n. /'kʌridʤ/ sự can đảm, sự dũng cảm, dũng khí
  course n. /kɔ:s/ tiến trình, quá trình diễn tiến; sân chạy đua
  of course dĩ nhiên
  court n. /kɔrt , koʊrt/ sân, sân (tennis...), tòa án, quan tòa, phiên tòa
  cousin n. /ˈkʌzən/ anh em họ
  cover v., n. /'kʌvə/ bao bọc, che phủ; vỏ, vỏ bọc
  covered adj. /'kʌvərd/ có mái che, kín đáo
  covering n. /´kʌvəriη/ sự bao bọc, sự che phủ, cái bao, bọc
  cow n. /kaʊ/ con bò cái
  crack n., v. /kræk/ cừ, xuất sắc; làm nứt, làm vỡ, nứt nẻ, rạn nứt
  cracked adj. /krækt/ rạn, nứt
  craft n. /kra:ft/ nghề, nghề thủ công
  crash n., v. /kræʃ/ vải thô; sự rơi (máy bay), sự phá sản, sụp đổ; phá tan tành, phá vụn
  crazy adj. /'kreizi/ điên, mất trí
  cream n. /kri:m/ kem
  create v. /kri:'eit/ sáng tạo, tạo nên
  creature n. /'kri:tʃə/ sinh vật, loài vật
  credit n. /ˈkrɛdɪt/ sự tin, lòng tin, danh tiếng; tiền gửi ngân hàng
  credit card n. thẻ tín dụng
  crime n. /kraim/ tội, tội ác, tội phạm
  criminal adj., n. /ˈkrɪmənl/ có tội, phạm tội; kẻ phạm tội, tội phạm
  crisis n. /ˈkraɪsɪs/ sự khủng hoảng, cơn khủng hoảng
  crisp adj. /krips/ giòn
  criterion n. /kraɪˈtɪəriən/ tiêu chuẩn
  critical adj. /ˈkrɪtɪkəl/ phê bình, phê phán; khó tính
  criticism n. /´kriti¸sizəm/ sự phê bình, sự phê phán, lời phê bình, lời phê phán
  criticize (BrE also -ise) v. /ˈkrɪtəˌsaɪz/ phê bình, phê phán, chỉ trích
  crop n. /krop/ vụ mùa
  cross n., v. /krɔs/ cây Thánh Giá, nỗi thống khổ; sự băng qua; băng qua, vượt qua
  crowd n. /kraud/ đám đông
  crowded adj. /kraudid/ đông đúc
  crown n. /kraun/ vương miện, vua, ngai vàng; đỉnh cao nhất
  crucial adj. /´kru:ʃəl/ quyết định, cốt yếu, chủ yếu
  cruel adj. /'kru:ә(l)/ độc ác, dữ tợn, tàn nhẫn
  crush v. /krᴧ∫/ ép, vắt, đè nát, đè bẹp
  cry v., n. /krai/ khóc, kêu la; sự khóc, tiếng khóc, sự kêu la
  cultural adj. /ˈkʌltʃərəl/ (thuộc) văn hóa
  culture n. /ˈkʌltʃər/ văn hóa, sự mở mang, sự giáo dục
  cup n. /kʌp/ tách, chén
  cupboard n. /'kʌpbəd/ 1 loại tủ có ngăn
  curb v. /kə:b/ kiềm chế, nén lại, hạn chế
  cure v., n. /kjuə/ chữa trị, điều trị; cách chữa bệnh, cách điều trị; thuốc
  curious adj. /'kjuəriəs/ ham muốn, tò mò, lạ lùng
  curiously adv. /'kjuəriəsli/ tò mò, hiếu kỳ, lạ kỳ
  curl v., n. /kə:l/ quăn, xoắn, uốn quăn, làm xoắn; sự uốn quăn
  curly adj. /´kə:li/ quăn, xoắn
  current adj., n. /'kʌrənt/ hiện hành, phổ biến, hiện nay; dòng (nước), luống (gió)
  currently adv. /'kʌrəntli/ hiện thời, hiện nay
  curtain n. /'kə:tn/ màn (cửa, rạp hát, khói, sương)
  curve n., v. /kə:v/ đường cong, đường vòng; cong, uốn cong, bẻ cong
  curved adj. /kə:vd/ cong
  custom n. /'kʌstəm/ phong tục, tục lệ, thói quen, tập quán
  customer n. /´kʌstəmə/ khách hàng
  customs n. /´kʌstəmz/ thuế nhập khẩu, hải quan
  cut v., n. /kʌt/ cắt, chặt; sự cắt
  cycle n., v. /'saikl/ chu kỳ, chu trình, vòng; quay vòng theo chu kỳ, đi xe đạp
  cycling n. /'saikliŋ/ sự đi xe đạp


  ----------

  dad n. /dæd/ bố, cha
  daily adj. /'deili/ hàng ngày
  damage n., v. /'dæmidʤ/ mối hạn, điều hại, sự thiệt hại; làm hư hại, làm hỏng, gây thiệt hại
  damp adj. /dæmp/ ẩm, ẩm ướt, ẩm thấp
  dance n., v. /dɑ:ns/ sự nhảy múa, sự khiêu vũ; nhảy múa, khiêu vũ
  dancing n. /'dɑ:nsiɳ/ sự nhảy múa, sự khiêu vũ
  dancer n. /'dɑ:nsə/ diễn viên múa, người nhảy múa
  danger n. /'deindʤə/ sự nguy hiểm, mối hiểm nghèo; nguy cơ, mối đe dọa
  dangerous adj. /´deindʒərəs/ nguy hiểm
  dare v. /deər/ dám, dám đương đầu với; thách
  dark adj., n. /dɑ:k/ tối, tối tăm; bóng tối, ám muội
  data n. /´deitə/ số liệu, dữ liệu
  date n., v. /deit/ ngày, kỳ, kỳ hạn, thời kỳ, thời đại; đề ngày tháng, ghi niên hiệu
  daughter n. /ˈdɔtər/ con gái
  day n. /dei/ ngày, ban ngày
  dead adj. /ded/ chết, tắt
  deaf adj. /def/ điếc, làm thinh, làm ngơ
  deal v., n. /di:l/ phân phát, phân phối; sự giao dịch, thỏa thuận mua bán
  deal with giải quyết
  dear adj. /diə/ thân, thân yêu, thân mến; kính thưa, thưa
  death n. /deθ/ sự chết, cái chết
  debate n., v. /dɪˈbeɪt/ cuộc tranh luận, cuộc tranh cãi; tranh luận, bàn cãi
  debt n. /det/ nợ
  decade n. /'dekeid/ thập kỷ, bộ mười, nhóm mười
  decay n., v. /di'kei/ tình trạng suy tàn, suy sụp, tình trạng đổ nát
  December n. (abbr. Dec.) /di'sembə/ tháng mười hai, tháng Chạp
  decide v. /di'said/ quyết định, giải quyết, phân xử
  decision n. /diˈsiʒn/ sự quyết định, sự giải quyết, sự phân xử
  declare v. /di'kleə/ tuyên bố, công bố
  decline n., v. /di'klain/ sự suy tàn, sự suy sụp; suy sụp, suy tàn
  decorate v. /´dekə¸reit/ trang hoàng, trang trí
  decoration n. /¸dekə´reiʃən/ sự trang hoàng, đồ trang hoàng, trang trí
  decorative adj. /´dekərətiv/ để trang hoàng, để trang trí, để làm cảnh
  decrease v., n. / 'di:kri:s/ giảm bớt, làm suy giảm, sự giảm đi, sự giảm sút
  deep adj., adv. /di:p/ sâu, khó lường, bí ẩn
  deeply adv. /´di:pli/ sâu, sâu xa, sâu sắc
  defeat v., n. /di'fi:t/ đánh thắng, đánh bại; sự thất bại (1 kế hoạch), sự tiêu tan (hy vọng..)
  defence (BrE) (NAmE defense) n. /di'fens/ cái để bảo vệ, vật để chống đỡ, sự che chở
  defend v. /di'fend/ che chở, bảo vệ, bào chữa
  define v. /di'fain/ định nghĩa
  definite adj. /dә'finit/ xác định, định rõ, rõ ràng
  definitely adv. /'definitli/ rạch ròi, dứt khoát
  definition n. /defini∫n/ sự định nghĩa, lời định nghĩa
  degree n. /dɪˈgri:/ mức độ, trình độ; bằng cấp; độ
  delay n., v. /dɪˈleɪ/ sự chậm trễ, sự trì hoãn, sự cản trở; làm chậm trễ
  deliberate adj. /di'libәreit/ thận trọng, có tính toán, chủ tâm, có suy nghĩ cân nhắc
  deliberately adv. /di´libəritli/ thận trọng, có suy nghĩ cân nhắc
  delicate adj. /'delikeit/ thanh nhã, thanh tú, tế nhị, khó xử
  delight n., v. /di'lait/ sự vui thích, sự vui sướng, điều thích thú; làm vui thích, làm say mê
  delighted adj. /di'laitid/ vui mừng, hài lòng
  deliver v. /di'livə/ cứu khỏi, thoát khỏi, bày tỏ, giãi bày
  delivery n. /di'livəri/ sự phân phát, sự phân phối, sự giao hàng; sự bày tỏ, phát biếu
  demand n., v. /dɪ.ˈmænd/ sự đòi hỏi, sự yêu cầu; đòi hỏi, yêu cầu
  demonstrate v. /ˈdɛmənˌstreɪt/ chứng minh, giải thích; bày tỏ, biểu lộ
  dentist n. /'dentist/ nha sĩ
  deny v. /di'nai/ từ chối, phản đối, phủ nhận
  department n. /di'pɑ:tmənt/ cục, sở, ty, ban, khoa; gian hàng, khu bày hàng
  departure n. /di'pɑ:tʃə/ sự rời khỏi, sự đi, sự khởi hành
  depend (on) v. /di'pend/ phụ thuộc, tùy thuộc; dựa vào, ỷ vào, trông mong vào
  deposit n., v. /dɪˈpɒzɪt/ vật gửi, tiền gửi, tiền đặt cọc; gửi, đặt cọc
  depress v. /di´pres/ làm chán nản, làm phiền muộn; làm suy giảm
  depressing adj. /di'presiη/ làm chán nản làm thát vọng, làm trì trệ
  depressed adj. /di-'prest/ chán nản, thất vọng, phiền muộn; suy yếu, đình trệ
  depth n. /depθ/ chiều sâu, độ dày
  derive v. /di´raiv/ nhận được từ, lấy được từ; xuất phát từ, bắt nguồn, chuyển hóa từ (from)
  describe v. /dɪˈskraɪb/ diễn tả, miêu tả, mô tả
  description n. /dɪˈskrɪpʃən/ sự mô tả, sự tả, sự miêu tả
  desert n., v. /ˈdɛzərt/ sa mạc; công lao, giá trị; rời bỏ, bỏ trốn
  deserted adj. /di'zз:tid/ hoang vắng, không người ở
  deserve v. /di'zз:v/ đáng, xứng đáng
  design n., v. /di´zain/ sự thiết kế, kế hoạch, đề cương. phác thảo; phác họa, thiết kế
  desire n., v. /di'zaiə/ ước muốn; thèm muốn, ao ước
  desk n. /desk/ bàn (học sinh, viết, làm việc)
  desperate adj. /'despərit/ liều mạng, liều lĩnh; tuyệt vọng
  desperately adv. /'despəritli/ liều lĩnh, liều mạng
  despite prep. /dis'pait/ dù, mặc dù, bất chấp
  destroy v. /dis'trɔi/ phá, phá hoại, phá huỷ, tiêu diệt, triệt phá
  destruction n. /dis'trʌk∫n/ sự phá hoại, sự phá hủy, sự tiêu diệt
  detail n. /n. dɪˈteɪl , ˈditeɪl ; v. dɪˈteɪl/ chi tiết
  in detail tường tận, tỉ mỉ
  detailed adj. /'di:teild/ cặn kẽ, tỉ mỉ, nhiều chi tiết
  determination n. /di,tə:mi'neiʃn/ sự xác định, sự định rõ; sự quyết định
  determine v. /di'tз:min/ xác định, định rõ; quyết định
  determined adj. /di´tə:mind/ đã được xác định, đã được xác định rõ
  develop v. /di'veləp/ phát triển, mở rộng; trình bày, bày tỏ
  development n. /di’velәpmәnt/ sự phát triển, sự trình bày, sự bày tỏ
  device n. /di'vais/ kế sách; thiết bị, dụng cụ, máy móc
  devote v. /di'vout/ hiến dâng, dành hết cho
  devoted adj. /di´voutid/ hiến cho, dâng cho, dành cho; hết lòng, nhiệt tình
  diagram n. /ˈdaɪəˌgræm/ biểu đồ
  diamond n. /´daiəmənd/ kim cương
  diary n. /'daiəri/ sổ nhật ký; lịch ghi nhớ
  dictionary n. /'dikʃənəri/ từ điển
  die v. /daɪ/ chết, từ trần, hy sinh
  dying adj. /ˈdaɪɪŋ/ sự chết
  diet n. /'daiət/ chế độ ăn uống, chế độ ăn kiêng
  difference n. /ˈdɪfərəns , ˈdɪfrəns/ sự khác nhau
  different adj. /'difrзnt/ khác, khác biệt, khác nhau
  differently adv. /'difrзntli/ khác, khác biệt, khác nhau
  difficult adj. /'difik(ə)lt/ khó, khó khăn, gay go
  difficulty n. /'difikəlti/ sự khó khăn, nỗi khó khăn, điều cản trở
  dig v. /dɪg/ đào bới, xới
  dinner n. /'dinə/ bữa trưa, chiều
  direct adj., v. /di'rekt; dai'rekt/ trực tiếp, thẳng, thẳng thắn; gửi, viết cho ai, điều khiển
  directly adv. /dai´rektli/ trực tiếp, thẳng
  direction n. /di'rek∫n/ sự điều khiển, sự chỉ huy
  director n. /di'rektə/ giám đốc, người điều khiển, chỉ huy
  dirt n. /də:t/ đồ bẩn thỉu, đồ dơ bẩn, vật rác rưởi
  dirty adj. /´də:ti/ bẩn thỉu, dơ bẩn
  disabled adj. /dis´eibld/ bất lực, không có khă năng
  disadvantage n. /ˌdɪsədˈvæntɪdʒ , ˌdɪsədˈvɑntɪdʒ/sự bất lợi, sự thiệt hại
  disagree v. /¸disə´gri:/ bất đồng, không đồng ý, khác, không giống; không hợp
  disagreement n. /¸disəg´ri:mənt/ sự bất đồng, sự không đồng ý, sự khác nhau
  disappear v. /disə'piə/ biến mất, biến đi
  disappoint v. /ˌdɪsəˈpɔɪnt/ không làm thỏa ước nguyện, ý mong đợi; thất ước, làm thất bại
  disappointing adj. /¸disə´pɔintiη/ làm chán ngán, làm thất vọng
  disappointed adj. /,disз'pointid/ thất vọng
  disappointment n. /¸disə´pɔintmənt/ sự chán ngán, sự thất vọng
  disapproval n. /¸disə´pru:vl/ sự phản đổi, sự không tán thành
  disapprove (of) v. /¸disə´pru:v/ không tán thành, phản đối, chê
  disapproving adj. /¸disə´pru:viη/ phản đối
  disaster n. /di'zɑ:stə/ tai họa, thảm họa
  disc (also disk, especially in NAmE) n. /disk/ đĩa
  discipline n. /'disiplin/ kỷ luật
  discount n. /'diskaunt/ sự bớt giá, sự chiết khấu, tiền bớt, chiết khấu
  discover v. /dis'kʌvə/ khám phá, phát hiện ra, nhận ra
  discovery n. /dis'kʌvəri/ sự khám phá, sự tìm ra, sự phát hiện ra
  discuss v. /dis'kΛs/ thảo luận, tranh luận
  discussion n. /dis'kʌʃn/ sự thảo luận, sự tranh luận
  disease n. /di'zi:z/ căn bệnh, bệnh tật
  disgust v., n. /dis´gʌst/ làm ghê tởm, làm kinh tởm, làm phẫn nộ
  disgusting adj. /dis´gʌstiη/ làm ghê tởm, kinh tởm
  disgusted adj. /dis´gʌstid/ chán ghét, phẫn nộ
  dish n. /diʃ/ đĩa (đựng thức ăn)
  dishonest adj. /dis´ɔnist/ bất lương, không thành thật
  dishonestly adv. /dis'onistli/ bất lương, không lương thiện
  disk n. /disk/ đĩa, đĩa hát
  dislike v., n. /dis'laik/ sự không ưa, không thích, sự ghét
  dismiss v. /dis'mis/ giải tán (quân đội, đám đông); sa thải (người làm)
  display v., n. /dis'plei/ bày tỏ, phô trương, trưng bày; sự bày ra, phô bày, trưng bày
  dissolve v. /dɪˈzɒlv/ tan rã, phân hủy, giải tán
  distance n. /'distəns/ khoảng cách, tầm xa
  distinguish v. /dis´tiηgwiʃ/ phân biệt, nhận ra, nghe ra
  distribute v. /dis'tribju:t/ phân bổ, phân phối, sắp xếp, phân loại
  distribution n. /,distri'bju:ʃn/ sự phân bổ, sự phân phối, phân phát, sự sắp xếp
  district n. /'distrikt/ huyện, quận
  disturb v. /dis´tə:b/ làm mất yên tĩnh, làm náo động, quấy rầy
  disturbing adj. /dis´tə:biη/ xáo trộn
  divide v. /di'vaid/ chia, chia ra, phân ra
  division n. /dɪ'vɪʒn/ sự chia, sự phân chia, sự phân loại
  divorce n., v. /di´vɔ:s/ sự ly dị
  divorced adj. /di'vo:sd/ đã ly dị
  do v., auxiliary v. /du:, du/ làm
  undo v. /ʌn´du:/ tháo, gỡ; xóa bỏ, hủy bỏ
  doctor n. (abbr. Dr, NAmE Dr.) /'dɔktə/ bác sĩ y khoa, tiến sĩ
  document n. /'dɒkjʊmənt/ văn kiện, tài liệu, tư liệu
  dog n. /dɔg/ chó
  dollar n. /´dɔlə/ đô la Mỹ
  domestic adj. /də'mestik/ vật nuôi trong nhà, (thuộc) nội trợ, quốc nội
  dominate v. /ˈdɒməˌneɪt/ chiếm ưu thế, có ảnh hưởng, chi phối; kiềm chế
  door n. /dɔ:/ cửa, cửa ra vào
  dot n. /dɔt/ chấm nhỏ, điểm; của hồi môn
  double adj., det., adv., n., v. /'dʌbl/ đôi, hai, kép; cái gấp đôi, lượng gấp đôi; làm gấp đôi
  doubt n., v. /daut/ sự nghi ngờ, sự ngờ vực; nghi ngờ, ngờ vực
  down adv., prep. /daun/ xuống
  downstairs adv., adj., n. /'daun'steзz/ ở dưới nhà, ở tầng dưới; xống gác; tầng dưới
  downwards (also downward especially in NAmE) adv. /´daun¸wədz/ xuống, đi xuống
  downward adj. /´daun¸wəd/ xuống, đi xuống
  dozen n., det. /dʌzn/ tá (12)
  draft n., adj., v. /dra:ft/ bản phác thảo, sơ đồ thiết kế; phác thảo, thiết kế
  drag v. /drӕg/ lôi kéo, kéo lê
  drama n. /drɑː.mə/ kịch, tuồng
  dramatic adj. /drə´mætik/ như kịch, như đóng kịch, thích hợp với sân khấu
  dramatically adv. /drə'mætikəli/ đột ngột
  draw v. /dro:/ vẽ, kéo
  drawing n. /'dro:iŋ/ bản vẽ, bức vẽ, sự kéo
  drawer n. /´drɔ:ə/ người vẽ, người kéo
  dream n., v. /dri:m/ giấc mơ, mơ
  dress n., v. /dres/ quần áo, mặc (quần áo), ăn mặc
  dressed adj. cách ăn mặc
  drink n., v. /driɳk/ đồ uống; uống
  drive v., n. /draiv/ lái , đua xe; cuộc đua xe (điều khiển)
  driving n. /'draiviɳ/ sự lái xe, cuộc đua xe
  driver n. /draivә(r)/ người lái xe
  drop v., n. /drɒp/ chảy nhỏ giọt, rơi, rớt; giọt (nước, máu...)
  drug n. /drʌg/ thuốc, dược phẩm; ma túy
  drugstore n. (NAmE) /'drʌgstɔ:/ hiệu thuốc, cửa hàng dược phẩm
  drum n. /drʌm/ cái trống, tiếng trống
  drunk adj. /drʌŋk/ say rượu
  dry adj., v. /drai/ khô, cạn; làm khô, sấy khô
  due adj. /du, dyu/ đến kỳ hạn (trả nợ); xứng đáng, thích đáng
  due to vì, do, tại, nhờ có
  dull adj. /dʌl/ chậm hiểu, ngu đần
  dump v., n. /dʌmp/ đổ rác; đống rác, nơi đổ rác
  during prep. /'djuəriɳ/ trong lúc, trong thời gian
  dust n., v. /dʌst/ bụi, rác; rắc (bụi, phấn), quét bụi, phủi bụi
  duty n. /'dju:ti/ sự tôn kính, kính trọng; bồn phận, trách nhiệm
  DVD n.


  ----------

  each det., pron. /i:tʃ/ mỗi
  each other (also one another) pron. nhau, lẫn nhau
  ear n. /iə/ tai
  early adj., adv. /´ə:li/ sớm
  earn v. /ə:n/ kiếm (tiền), giành (phần thưởng)
  earth n. /ə:θ/ đất, trái đất
  ease n., v. /i:z/ sự thanh thản, sự thoải mái; làm thanh thản, làm yên tâm, làm dễ chịu
  east n., adj., adv. /i:st/ hướng đông, phía đông, (thuộc) đông, ở phía đông
  eastern adj. /'i:stən/ đông
  easy adj. /'i:zi/ dễ dàng, dễ tính, ung dung
  easily adv. /'i:zili/ dễ dàng
  eat v. /i:t/ ăn
  economic adj. /¸i:kə´nɔmik/ (thuộc) Kinh tế
  economy n. /ɪˈkɒnəmi/ sự tiết kiệm, sự quản lý kinh tế
  edge n. /edӡ/ lưỡi, cạnh sắc
  edition n. /i'diʃn/ nhà xuất bản, sự xuất bản
  editor n. /´editə/ người thu thập và xuất bản, chủ bút
  educate v. /'edju:keit/ giáo dục, cho ăn học; rèn luyện
  educated adj. /'edju:keitid/ được giáo dục, được đào tạo
  education n. /,edju:'keiʃn/ sự giáo dục, sự rèn luyện (kỹ năng)
  effect n. /i'fekt/ hiệu ứng, hiệu quả, kết quả
  effective adj. /'ifektiv/ có kết quả, có hiệu lực
  effectively adv. /i'fektivli/ có kết quả, có hiệu lực
  efficient adj. /i'fiʃənt/ có hiệu lực, có hiệu quả
  efficiently adv. /i'fiʃəntli/ có hiệu quả, hiệu nghiệm
  effort n. /´efə:t/ sự cố gắng, sự nỗ lực
  e.g. abbr. Viết tắt của cụm từ La tinh exempli gratia (for example)
  egg n. /eg/ trứng
  either det., pron., adv. /´aiðə/ mỗi, một; cũng phải thế
  elbow n. /elbou/ khuỷu tay
  elderly adj. /´eldəli/ có tuổi, cao tuổi
  elect v. /i´lekt/ bầu, quyết định
  election n. /i´lekʃən/ sự bầu cử, cuộc tuyển cử
  electric adj. /ɪˈlɛktrɪk/ (thuộc) điện, có điện, phát điện
  electrical adj. /i'lektrikəl/ (thuộc) điện
  electricity n. /ilek'trisiti/ điện, điện lực; điện lực học
  electronic adj. /ɪlɛkˈtrɒnɪk , ˌilɛkˈtrɒnɪk/ (thuộc) điện tử
  elegant adj. /´eligənt/ thanh lịch, tao nhã
  element n. /ˈɛləmənt/ yếu tôd, nguyên tố
  elevator n. (NAmE) /ˈɛləˌveɪtər/ máy nâng, thang máy
  else adv. /els/ khác, nữa; nếu không
  elsewhere adv. /¸els´wɛə/ ở một nơi nào khác
  email (also e-mail) n., v. /'imeil/ thư điện tử; gửi thư điện tử
  embarrass v. /im´bærəs/ lúng túng, làm ngượng nghịu; làm rắc rối, gây khó khăn
  embarrassing adj. /im´bærəsiη/ làm lúng túng, ngăn trở
  embarrassed adj. /im´bærəst/ lúng túng, bối rối, ngượng; mang nợ
  embarrassment n. /im´bærəsmənt/ sự lúng túng, sự bối rối
  emerge v. /i´məʒ/ nổi lên, hiện ra; nổi bật lên
  emergency n. /i'mзЗensi/ tình trạng khẩn cấp
  emotion n. /i'moƱʃ(ә)n/ xự xúc động, sự cảm động, mối xác cảm
  emotional adj. /i´mouʃənəl/ cảm động, xúc động, xúc cảm; dễ cảm động, dễ xúc cảm
  emotionally adv. /i´mouʃənəli/ xúc động
  emphasis n. /´emfəsis/ sự nhấn mạnh, tầm quan trọng
  emphasize (BrE also -ise) v. /ˈɛmfəˌsaɪz/ nhấn mạnh, làm nổi bật
  empire n. /'empaiə/ đế chế, đế quốc
  employ v. /im'plɔi/ dùng, thuê ai làm gì
  unemployed adj. /¸ʌnim´plɔid/ thất nghiệp; không dùng, không sử dụng được
  employee n. /¸emplɔi´i:/ người lao động, người làm công
  employer n. /em´plɔiə/ chủ, người sử dụng lao động
  employment n. /im'plɔimənt/ sự thuê mướn
  unemployment n. /'Δnim'ploimзnt/ sự thất nghiệp, nạn thất nghiệp
  empty adj., v. /'empti/ trống, rỗng; đổ, dốc; uống, làm cạn
  enable v. /i'neibl/ làm cho có thể, có khả năng; cho phép ai làm gì
  encounter v., n. /in'kautә/ chạm chán, bắt gặp; sự chạm trán, sự bắt gặp
  encourage v. /in'kΔridЗ/ động viên, ủng hộ, giúp đỡ, làm can đảm, mạnh dạn
  encouragement n. /in´kʌridʒmənt/ niềm cổ vũ, động viên, khuyến khích, sự làm can đảm
  end n., v. /end/ giới hạn, sự kết thúc; kết thúc, chấm dứt
  in the end cuối cùng, về sau
  ending n. /´endiη/ sự kết thúc, sự chấm dứt; phần cuối, kết cục
  enemy n. /'enәmi/ kẻ thù, quân địch
  energy n. /ˈɛnərdʒi/ năng lượng, nghị lực, sinh lực
  engage v. /in'geidʤ/ hứa hẹn, cam kết, đính ước
  engaged adj. /in´geidʒd/ đã đính ước, đã hứa hôn; đã có người
  engine n. /en'ʤin/ máy, động cơ
  engineer n. /endʒi'niər/ kỹ sư
  engineering n. /,enʤɪ'nɪərɪŋ/ nghề kỹ sư, công việc của kỹ sư
  enjoy v. /in'dЗoi/ thưởng thức, thích thú cái gì, được hưởng, có được
  enjoyable adj. /in´dʒɔiəbl/ thú vị, thích thú
  enjoyment n. /in´dʒɔimənt/ sự thích thú, sự có được, được hưởng
  enormous adj. /i'nɔ:məs/ to lớn, khổng lồ
  enough det., pron., adv. /i'nʌf/ đủ
  enquiry (also inquiry especially in NAmE) n. /in'kwaiәri/ sự điều tra, sự thẩm vấn
  ensure v. /ɛnˈʃʊər , ɛnˈʃɜr/ bảo đảm, chắc chắn
  enter v. /´entə/ đi vào, gia nhập
  entertain v. /,entə'tein/ giải trí, tiếp đón, chiêu đãi
  entertaining adj. /,entə'teiniɳ/ giải trí
  entertainer n. /¸entə´teinə/ người quản trò, người tiếp đãi, chiêu đãi
  entertainment n. /entə'teinm(ə)nt/ sự giải trí, sự tiếp đãi, chiêu đãi
  enthusiasm n. /ɛnˈθuziˌæzəm/ sự hăng hái, sự nhiệt tình
  enthusiastic adj. /ɛnˌθuziˈæstɪk/ hăng hái, say mê, nhiệt tình
  entire adj. /in'taiə/ toàn thể, toàn bộ
  entirely adv. /in´taiəli/ toàn vẹn, trọn vẹn, toàn bộ
  entitle v. /in'taitl/ cho tiêu đề, cho tên (sách); cho quyền làm gì
  entrance n. /'entrəns/ sự đi vào, sự nhậm chức
  entry n. /ˈɛntri/ sự ghi vào sổ sách, sự đi vào, sự tiếp nhận (pháp lý)
  envelope n. /'enviloup/ phong bì
  environment n. /in'vaiərənmənt/ môi trường, hoàn cảnh xung quanh
  environmental adj. /in,vairən'mentl/ thuộc về môi trường
  equal adj., n., v. /´i:kwəl/ ngang, bằng; người ngang hàng, ngang tài, sức; bằng, ngang
  equally adv. /'i:kwзli / bằng nhau, ngang bằng
  equipment n. /i'kwipmənt/ trang, thiết bị
  equivalent adj., n. /i´kwivələnt/ tương đương; từ, vật tương đương
  error n. /'erə/ lỗi, sự sai sót, sai lầm
  escape v., n. /is'keip/ trốn thoát, thoát khỏi; sự trốn thoát, lỗi thoát
  especially adv. /is'peʃəli/ đặc biệt là, nhất là
  essay n. /ˈɛseɪ/ bài tiểu luận
  essential adj., n. /əˈsɛnʃəl/ bản chất, thực chất, cốt yếu; yếu tố cần thiết
  essentially adv. /e¸senʃi´əli/ về bản chất, về cơ bản
  establish v. /ɪˈstæblɪʃ/ lập, thành lập
  estate n. /ɪˈsteɪt/ tài sản, di sản, bất động sản
  estimate n., v. /'estimit - 'estimeit/ sự ước lượng, đánh giá; ước lượng, đánh giá
  etc. (full form et cetera) /et setərə/ vân vân
  euro n. /´ju:rou/ đơn vị tiền tệ của liên minh châu Âu
  even adv., adj. /'i:vn/ ngay cả, ngay, lại còn; bằng phẳng, điềm đạm, ngang bằng
  evening n. /'i:vniɳ/ buổi chiều, tối
  event n. /i'vent/ sự việc, sự kiện
  eventually adv. /i´ventjuəli/ cuối cùng
  ever adv. /'evә(r)/ từng, từ trước tới giờ
  every det. /'evәri/ mỗi, mọi
  everyone (also everybody) pron. /´evri¸wʌn/ mọi người
  everything pron. /'evriθiɳ/ mọi vật, mọi thứ
  everywhere adv. /´evri¸weə/ mọi nơi
  evidence n. /'evidəns/ điều hiển nhiên, điều rõ ràng
  evil adj., n. /'i:vl/ xấu, ác; điều xấu, điều ác, điều tai hại
  ex- prefix tiền tố chỉ bên ngoài
  exact adj. /ig´zækt/ chính xác, đúng
  exactly adv. /ig´zæktli/ chính xác, đúng đắn
  exaggerate v. /ig´zædʒə¸reit/ cường điệu, phóng đại
  exaggerated adj. /ig'zædЗзreit/ cường điệu, phòng đại
  exam n. /ig´zæm/ viết tắt của Examination (xem nghĩa phía dưới)
  examination /ig¸zæmi´neiʃən/ n. sự thi cử, kỳ thi
  examine v. /ɪgˈzæmɪn/ thẩm tra, khám xét, hỏi han (thí sinh)
  example n. /ig´za:mp(ə)l/ thí dụ, ví dụ
  excellent adj. /ˈeksələnt/ xuất sắc, xuất chúng
  except prep., conj. /ik'sept/ trừ ra, không kể; trừ phi
  exception n. /ik'sepʃn/ sự trừ ra, sự loại ra
  exchange v., n. /iks´tʃeindʒ/ trao đổi; sự trao đổi
  in exchange (for) trong việc trao đổi về
  excite v. /ik'sait/ kích thích, kích động
  exciting adj. /ik´saitiη/ hứng thú, thú vị
  excited adj. /ɪkˈsaɪtɪd/ bị kích thích, bị kích động
  excitement n. /ik´saitmənt/ sự kích thích, sự kích động
  exclude v. /iks´klu/ ngăn chạn, loại trừ
  excluding prep. /iks´kluiη/ ngoài ra, trừ ra
  excuse n., v. /iks´kju:z/ lời xin lỗi, bào chữa; xin lỗi, tha thứ, tha lỗi
  executive n., adj. /ɪgˈzɛkyətɪv/ sự thi hành, chấp hành; (thuộc) sự thi hành, chấp hành
  exercise n., v. /'eksəsaiz/ bài tập, sự thi hành, sự thực hiện; làm, thi hành, thực hiện
  exhibit v., n. /ɪgˈzɪbɪt/ trưng bày, triển lãm; vật trưng bày, vật triển lãm
  exhibition n. /ˌɛksəˈbɪʃən/ cuộc triển lãm, trưng bày
  exist v. /ig'zist/ tồn tại, sống
  existence n. /ig'zistəns/ sự tồn tại, sự sống
  exit n. /´egzit/ lỗi ra, sự đi ra, thoát ra
  expand v. /iks'pænd/ mở rộng, phát triển, nở, giãn ra
  expect v. /ik'spekt/ chờ đợi, mong ngóng; liệu trước
  expected adj. /iks´pektid/ được chờ đợi, được hy vọng
  unexpected adj. /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ, gây ngạc nhiên
  unexpectedly adv. /'Δniks'pektid/ bất ngờ, gây ngạc nhiên
  expectation n. /,ekspek'tei∫n/ sự mong chờ, sự chờ đợi
  expense n. /ɪkˈspɛns/ chi phí
  expensive adj. /iks'pensiv/ đắt
  experience n., v. /iks'piəriəns/ kinh nghiệm; trải qua, nếm mùi
  experienced adj. /eks´piəriənst/ có kinh nghiệm, từng trải, giàu kinh nghiệm
  experiment n., v. /n. ɪkˈspɛrəmənt ; v. ɛkˈspɛrəˌmɛnt/ cuộc thí nghiệm; thí nghiệm
  expert n., adj. /,ekspз'ti:z/ chuyên gia; chuyên môn, thành thạo
  explain v. /iks'plein/ giải nghĩa, giải thích
  explanation n. /,eksplə'neiʃn/ sự giải nghĩa, giải thích
  explode v. /iks'ploud/ đập tan (hy vọng...), làm nổ, nổ
  explore v. /iks´plɔ:/ thăm dò, thám hiểm
  explosion n. /iks'plouʤn/ sự nổ, sự phát triển ồ ạt
  export v., n. /iks´pɔ:t/ xuất khẩu; hàng xuất khẩu, sự xuất khẩu
  expose v. /ɪkˈspoʊz/ trưng bày, phơi bày
  express v., adj. /iks'pres/ diễn tả, biểu lộ, bày tỏ; nhanh, tốc hành
  expression n. /iks'preʃn/ sự diễn tả, sự bày tỏ, biểu lộ, sự diễn đạt
  extend v. /iks'tend/ giơ, duỗi ra (tay, chân..); kéo dài (thời gian..), dành cho, gửi lời
  extension n. /ɪkstent ʃən/ sự giơ, duỗi; sự kéo dài, sự dành cho, gửi lời
  extensive adj. /iks´tensiv/ rộng rãi, bao quát
  extent n. v /ɪkˈstɛnt/ quy mô, phạm vi
  extra adj., n., adv. /'ekstrə/ thêm, phụ, ngoại; thứ thêm, phụ
  extraordinary adj. /iks'trɔnri/ đặc biệt, lạ thường, khác thường
  extreme adj., n. /iks'tri:m/ vô cùng, khắc nghiệt, quá khích, cực đoan; sự quá khích
  extremely adv. /iks´tri:mli/ vô cùng, cực độ
  eye n. /ai/ mắt


  ----------

  face n., v. /feis/ mặt, thể diện; đương đầu, đối phó, đối mặt
  facility n. /fəˈsɪlɪti/ điều kiện dễ dàng, sự dễ dàng, thuận lợi
  fact n. /fækt/ việc, sự việc, sự kiện
  factor n. /'fæktə / nhân tố
  factory n. /'fæktəri/ nhà máy, xí nghiệp, xưởng
  fail v. /feil/ sai, thất bại
  failure n. /ˈfeɪlyər/ sự thất bại, người thất bại
  faint adj. /feɪnt/ nhút nhát, yếu ớt
  faintly adv. /'feintli/ nhút nhát, yếu ớt
  fair adj. /feə/ hợp lý, công bằng; thuận lợi
  fairly adv. /'feəli/ hợp lý, công bằng
  unfair adj. /ʌn´fɛə/ gian lận, không công bằng; bất lợi
  unfairly adv. /ʌn´fɛəli/ gian lận, không công bằng; bất lợi
  faith n. /feiθ/ sự tin tưởng, tin cậy; niềm tin, vật đảm bảo
  faithful adj. /'feiθful/ trung thành, chung thủy, trung thực
  faithfully adv. /'feiθfuli/ trung thành, chung thủy, trung thực
  yours faithfully (BrE) bạn chân thành
  fall v., n. /fɔl/ rơi, ngã, sự rơi, ngã
  fall over ngã lộn nhào, bị đổ
  false adj. /fo:ls/ sai, nhầm, giả dối
  fame n. /feim/ tên tuổi, danh tiếng
  familiar adj. /fəˈmiliər/ thân thiết, quen thộc
  family n., adj. /ˈfæmili/ gia đình, thuộc gia đình
  famous adj. /'feiməs/ nổi tiếng
  fan n. /fæn/ người hâm mộ
  fancy v., adj. /ˈfænsi/ tưởng tượng, cho, nghĩ rằng; tưởng tượng
  far adv., adj. /fɑ:/ xa
  further adj. /'fə:ðə/ xa hơn nữa; thêm nữa
  farm n. /fa:m/ trang trại
  farming n. /'fɑ:miɳ/ công việc trồng trọt, đồng áng
  farmer n. /'fɑ:mə(r)/ nông dân, người chủ trại
  fashion n. /'fæ∫ən/ mốt, thời trang
  fashionable adj. /'fæʃnəbl/ đúng mốt, hợp thời trang
  fast adj., adv. /fa:st/ nhanh
  fasten v. /'fɑ:sn/ buộc, trói
  fat adj., n. /fæt/ béo, béo bở; mỡ, chất béo
  father n. /'fɑ:ðə/ cha (bố)
  faucet n. (NAmE) /ˈfɔsɪt/ vòi (ở thùng rượu....)
  fault n. /fɔ:lt/ sự thiết sót, sai sót
  favour (BrE) (NAmE favor) n. /'feivз/ thiện ý, sự quý mến; sự đồng ý; sự chiếu cố
  in favour/favor (of) ủng hộ cái gì (to be in favour of something )
  favourite (NAmE favorite) adj., n. /'feivзrit/ được ưa thích; người (vật) được ưa thích
  fear n., v. /fɪər/ sự sợ hãi, e sợ; sợ, lo ngại
  feather n. /'feðə/ lông chim
  feature n., v. /'fi:tʃə/ nét đặt biệt, điểm đặc trưng; mô tả nét đặc biệt, đặc trưng của...
  February n. (abbr. Feb.) /´februəri/ tháng 2
  federal adj. /'fedərəl/ liên bang
  fee n. /fi:/ tiền thù lao, học phí
  feed v. /fid/ cho ăn, nuôi
  feel v. /fi:l/ cảm thấy
  feeling n. /'fi:liɳ/ sự cảm thấy, cảm giác
  fellow n. /'felou/ anh chàng (đang yêu), đồng chí
  female adj., n. /´fi:meil/ thuộc giống cái; giống cái
  fence n. /fens/ hàng rào
  festival n. /'festivəl/ lễ hội, đại hội liên hoan
  fetch v. /fetʃ/ tìm về, đem về; làm bực mình; làm say mê, quyến rũ
  fever n. /'fi:və/ cơn sốt, bệnh sốt
  few det., adj., pron. /fju:/ ít,vài; một ít, một vài
  a few một ít, một vài
  field n. /fi:ld/ cánh đồng, bãi chiến trường
  fight v., n. /fait/ đấu tranh, chiến đấu; sự đấu tranh, cuộc chiến đấu
  fighting n. /´faitiη/ sự chiến đấu, sự đấu tranh
  figure n., v. /figә(r)/ hình dáng, nhân vật; hình dung, miêu tả
  file n. /fail/ hồ sơ, tài liệu
  fill v. /fil/ làm đấy, lấp kín
  film n., v. /film/ phim, được dựng thành phim
  final adj., n. /'fainl/ cuối cùng, cuộc đấu chung kết
  finally adv. /´fainəli/ cuối cùng, sau cùng
  finance n., v. /fɪˈnæns , ˈfaɪnæns/ tài chính; tài trợ, cấp vốn
  financial adj. /fai'næn∫l/ thuộc (tài chính)
  find v. /faind/ tìm, tìm thấy
  find out sth khám phá, tìm ra
  fine adj. /fain/ tốt, giỏi
  finely adv. /´fainli/ đẹp đẽ, tế nhị, cao thượng
  finger n. /'fiɳgə/ ngón tay
  finish v., n. kết thúc, hoàn thành; sự kết thúc, phần cuối
  finished adj. /ˈfɪnɪʃt/ hoàn tất, hoàn thành
  fire n., v. /'faiə/ lửa; đốt cháy
  set fire to đốt cháy cái gì
  firm n., adj., adv. /'fə:m/ hãng, công ty; chắc, kiên quyết, vũng vàng, mạnh mẽ
  firmly adv. /´fə:mli/ vững chắc, kiên quyết
  first det., ordinal number, adv., n. /fə:st/ thứ nhất, đầu tiên, trước hết; người, vật đầu tiên, thứ nhất
  at first trực tiếp
  fish n., v. /fɪʃ/ cá, món cá; câu cá, bắt cá
  fishing n. /´fiʃiη/ sự câu cá, sự đánh cá
  fit v., adj. /fit/ hợp, vừa; thích hợp, xứng đáng
  fix v. /fiks/ đóng, gắn, lắp; sửa chữa, sửa sang
  fixed adj. đứng yên, bất động
  flag n. /'flæg/ quốc kỳ
  flame n. /fleim/ ngọn lửa
  flash v., n. /flæ∫/ loé sáng, vụt sáng; ánh sáng lóe lên, đèn nháy
  flat adj., n. /flæt/ bằng phẳng, bẹt, nhẵn; dãy phòng, căn phòng, mặt phẳng
  flavour (BrE) (NAmE flavor) n., v. /'fleivə/ vị, mùi; cho gia vị, làm tăng thêm mùi vị
  flesh n. /fle∫/ thịt
  flight n. /flait/ sự bỏ chạy, rút chạy; sự bay, chuyến bay
  float v. /floʊt/ nổi, trôi, lơ lửng
  flood n., v. /flʌd/ lụt, lũ lụtl; tràn đầy, tràn ngập
  floor n. /flɔ:/ sàn, tầng (nhà)
  flour n. /´flauə/ bột, bột mỳ
  flow n., v. /flow/ sự chảy; chảy
  flower n. /'flauə/ hoa, bông, đóa, cây hoa
  flu n. /flu:/ bệnh cúm
  fly v., n. /flaɪ/ bay; sự bay, quãng đường bay
  flying adj., n. /´flaiiη/ biết bay; sự bay, chuyến bay
  focus v., n. /'foukəs/ tập trung; trung tâm, trọng tâm (n.bóng)
  fold v., n. /foʊld/ gấp, vén, xắn; nếp gấp
  folding adj. /´fouldiη/ gấp lại được
  follow v. /'fɔlou/ đi theo sau, theo, tiếp theo
  following adj., n., prep. /´fɔlouiη/ tiếp theo, theo sau, sau đây; sau, tiếp theo
  food n. /fu/ đồ ăn, thức, món ăn
  foot n. /fut/ chân, bàn chân
  football n. /ˈfʊtˌbɔl/ bóng đá
  for prep. /fɔ:,fə/ cho, dành cho...
  force n., v. /fɔ:s/ sức mạnh; ép buộc, cưỡng ép
  forecast n., v. /fɔ:'kɑ:st/ sự dự đoán, dự báo; dự đoán, dự báo
  foreign adj. /'fɔrin/ (thuộc) nước ngoài, từ nước ngoài, ở nước ngoài
  forest n. /'forist/ rừng
  forever (BrE also for ever) adv. /fə'revə/ mãi mãi
  forget v. /fə'get/ quên
  forgive v. /fərˈgɪv/ tha, tha thứ
  fork n. /fɔrk/ cái nĩa
  form n., v. /fɔ:m/ hình thể, hình dạng, hình thức; làm thành, được tạo thành
  formal adj. /fɔ:ml/ hình thức
  formally adv. /'fo:mзlaiz/ chính thức
  former adj. /´fɔ:mə/ trước, cũ, xưa, nguyên
  formerly adv. /´fɔ:məli/ trước đây, thuở xưa
  formula n. /'fɔ:mjulə/ công thức, thể thức, cách thức
  fortune n. /ˈfɔrtʃən/ sự giàu có, sự thịnh vượng
  forward (also forwards) adv. /ˈfɔrwərd/ về tương lai, sau này ở phía trước, tiến về phía trước
  forward adj. /ˈfɔrwərd/ ở phía trước, tiến về phía trước
  found v. /faund/ (q.k of find) tìm, tìm thấy
  foundation n. /faun'dei∫n/ sự thành lập, sự sáng lập; tổ chức
  frame n., v. /freim/ cấu trúc, hệ thống; dàn xếp, bố trí
  free adj., v., adv. /fri:/ miễn phí, tự do, giải phóng, trả tự do
  freely adv. /´fri:li/ tự do, thoải mái
  freedom n. /'friəm/ sự tự do; nền tự do
  freeze v. /fri:z/ đóng băng, đông lạnh
  frozen adj. /frouzn/ lạnh giá
  frequent adj. /ˈfrikwənt/ thường xuyên
  frequently adv. /´fri:kwəntli/ thường xuyên
  fresh adj. /freʃ/ tươi, tươi tắn
  freshly adv. /´freʃli/ tươi mát, khỏe khoắn
  Friday n. (abbr. Fri.) /´fraidi/ thứ Sáu
  fridge n. (BrE) /fridЗ/ tủ lạnh
  friend n. /frend/ người bạn
  make friends (with) kết bạn với
  friendly adj. /´frendli/ thân thiện, thân mật
  unfriendly adj. /ʌn´frendli/ không thân thiện, không có thiện cảm
  friendship n. /'frendʃipn/ tình bạn, tình hữu nghị
  frighten v. /ˈfraɪtn/ làm sợ, làm hoảng sợ
  frightening adj. /´fraiəniη/ kinh khủng, khủng khiếp
  frightened adj. /'fraitnd/ hoảng sợ, khiếp sợ
  from prep. /frɔm/ frəm/ từ
  front n., adj. /frʌnt/ mặt; đằng trước, về phía trước
  in front (of) ở phía trước
  freeze n., v. /fri:z/ sự đông lạnh, sự giá lạnh; làm đông, làm đóng băng
  fruit n. /fru:t/ quả, trái cây
  fry v., n. /frai/ rán, chiên; thịt rán
  fuel n. /ˈfyuəl/ chất đốt, nhiên liệu
  full adj. /ful/ đầy, đầy đủ
  fully adv. /´fuli/ đầy đủ, hoàn toàn
  fun n., adj. /fʌn/ sự vui đùa, sự vui thích; hài hước
  make fun of đùa cợt, chế giễu, chế nhạo
  function n., v. /ˈfʌŋkʃən/ chức năng; họat động, chạy (máy)
  fund n., v. /fʌnd/ kho, quỹ; tài trợ, tiền bạc, để tiền vào công quỹ
  fundamental adj. /,fʌndə'mentl/ cơ bản, cơ sở, chủ yếu
  funeral n. /ˈfju:nərəl/ lễ tang, đám tang
  funny adj. /´fʌni/ buồn cười, khôi hài
  fur n. /fə:/ bộ da lông thú
  furniture n. /'fə:nitʃə/ đồ đạc (trong nhà)
  further, furthest cấp so sánh của far
  future n., adj. /'fju:tʃə/ tương lai


  ----------

  gain v., n. /geɪn/ lợi, lợi ích; giành được, kiếm được, đạt tới
  gallon n. /'gælən/ Galông 1gl = 4, 54 lít ở Anh, 3, 78 lít ở Mỹ
  gamble v., n. /'gæmbl/ đánh bạc; cuộc đánh bạc
  gambling n. /'gæmbliɳ/ trò cờ bạc
  game n. /geim/ trò chơi
  gap n. /gæp/ đèo, lỗ hổng, kẽ hở; chỗ trống
  garage n. /´gæra:ʒ/ nhà để ô tô
  garbage n. (especially NAmE) /ˈgɑrbɪdʒ/ lòng, ruột (thú)
  garden n. /'gɑn/ vườn
  gas n. /gæs/ khí, hơi đốt
  gasoline n. (NAmE) /gasolin/ dầu lửa, dầu hỏa, xăng
  gate n. /geit/ cổng
  gather v. /'gæðə/ tập hợp; hái, lượm, thu thập
  gear n. /giə/ cơ cấu, thiết bị, dụng cụ
  general adj. /'ʤenər(ə)l/ chung, chung chung; tổng
  generally adv. /'dʒenərəli/ nói chung, đại thể
  in general nói chung, đại khái
  generate v. /'dʒenəreit/ sinh, đẻ ra
  generation n. /ˌdʒɛnəˈreɪʃən/ sự sinh ra, sự phát sinh ra; thế hệ, đời
  generous adj. /´dʒenərəs/ rộng lượng, khoan hồng, hào phóng
  generously adv. /'dʒenərəsli/ rộng lượng, hào phóng
  gentle adj. /dʒentl/ hiền lành, dịu dàng, nhẹ nhàng
  gently adv. /'dʤentli/ nhẹ nhàng, êm ái, dịu dàng
  gentleman n. /ˈdʒɛntlmən/ người quý phái, người thượng lưu
  genuine adj. /´dʒenjuin/ thành thật, chân thật; xác thực
  genuinely adv. /´dʒenjuinli/ thành thật, chân thật
  geography n. /dʒi´ɔgrəfi/ địa lý, khoa địa lý
  get v. /get/ được, có được
  get on leo, trèo lên
  get off ra khỏi, thoát khỏi
  giant n., adj. /ˈdʒaiənt/ người khổng lồ, người phi thường; khổng lồ, phi thường
  gift n. /gift/ quà tặng
  girl n. /g3:l/ con gái
  girlfriend n. /'gз:lfrend/ bạn gái, người yêu
  give v. /giv/ cho, biếu, tặng
  give sth away cho, phát
  give sth out chia, phân phối
  give (sth) up bỏ, từ bỏ
  glad adj. /glæd/ vui lòng, sung sướng
  glass n. /glɑ:s/ kính, thủy tinh, cái cốc, ly
  glasses n. kính đeo mắt
  global adj. v /´gloubl/ toàn cầu, toàn thể, toàn bộ
  glove n. /glʌv/ bao tay, găng tay
  glue n., v. /glu:/ keo, hồ; gắn lại, dán bằng keo, hồ
  gram n. /'græm/ đậu xanh
  go v. /gou/ đi
  go down đi xuống
  go up đi lên
  be going to sắp sửa, có ý định
  goal n. /goƱl/
  god n. /gɒd/ thần, Chúa
  gold n., adj. /goʊld/ vàng; bằng vàng
  good adj., n. /gud/ tốt, hay, tuyệt; điều tốt, điều thiện
  good at tiến bộ ở
  good for có lợi cho
  goodbye exclamation, n. /¸gud´bai/ tạm biệt; lời chào tạm biệt
  goods n. /gudz/ của cải, tài sản, hàng hóa
  govern v. /´gʌvən/ cai trị, thống trị, cầm quyền
  government n. /ˈgʌvərnmənt , ˈgʌvərmənt/ chính phủ, nội các; sự cai trị
  governor n. /´gʌvənə/ thủ lĩnh, chủ; kẻ thống trị
  grab v. /græb/ túm lấy, vồ, chộp lấy
  grade n., v. /greɪd/ điểm, điểm số; phân loại, xếp loại
  gradual adj. /´grædjuəl/ dần dần, từng bước một
  gradually adv. /'grædzuәli/ dần dần, từ từ
  grain n. /grein/ thóc lúa, hạt, hột; tính chất, bản chất
  gram (BrE also gramme) n. (abbr. g, gm) /'græm/ ngữ pháp
  grammar n. /ˈgræmər/ văn phạm
  grand adj. /grænd/ rộng lớn, vĩ đại
  grandchild n. /´græn¸tʃaild/ cháu (của ông bà)
  granddaughter n. /'græn,do:tз/ cháu gái
  grandfather n. /´græn¸fa:ðə/ ông
  grandmother n. /'græn,mʌðə/ bà
  grandparent n. /´græn¸pɛərənts/ ông bà
  grandson n. /´grænsʌn/ cháu trai
  grant v., n. /grα:nt/ cho, ban, cấp; sự cho, sự ban, sự cấp
  grass n. /grɑ:s/ cỏ; bãi cỏ, đồng cỏ
  grateful adj. /´greitful/ biết ơn, dễ chịu, khoan khoái
  grave n., adj. /greiv/ mộ, dấu huyền; trang nghiêm, nghiêm trọng
  gray(NAmE) /grei/ xám, hoa râm (tóc)
  grey /grei/ xám, hoa râm (tóc)
  great adj. /greɪt/ to, lớn, vĩ đại
  greatly adv. /´greitli/ rất, lắm; cao thượng, cao cả
  green adj., n. /grin/ xanh lá cây
  grey (BrE) (NAmE usually gray) adj., n.
  grocery (NAmE usually grocery store) n. /´grousəri/ cửa hàng tạp phẩm
  groceries n. /ˈgroʊsəri, ˈgroʊsri/ hàng tạp hóa
  ground n. /graund/ mặt đất, đất, bãi đất
  group n. /gru:p/ nhóm
  grow v. /grou/ mọc, mọc lên
  grow up lớn lên, trưởng thành
  growth n. /grouθ/ sự lớn lên, sự phát triển
  guarantee n., v. /ˌgærənˈti/ sự bảo hành, bảo lãnh, người bảo lãnh; cam đoan, bảo đảm
  guard n., v. /ga/ cái chắn, người bảo vệ; bảo vệ, gác, canh giữ
  guess v., n. /ges/ đoán, phỏng đoán; sự đoán, sự ước chừng
  guest n. /gest/ khách, khách mời
  guide n., v. /gaɪd/ điều chỉ dẫn, người hướng dẫn; dẫn đường, chỉ đường
  guilty adj. /ˈgɪlti/ có tội, phạm tội, tội lỗi
  gun n. /gʌn/ súng
  guy n. /gai/ bù nhìn, anh chàng, gã


  ----------

  habit n. /´hæbit/ thói quen, tập quán
  hair n. /heə/ tóc
  hairdresser n. /'heədresə/ thợ làm tóc
  half n., det., pron., adv. /hɑ:f/ một nửa, phần chia đôi, nửa giờ; nửa
  hall n. /hɔ:l/ đại sảnh, tòa (thị chính), hội trường
  hammer n. /'hæmə/ búa
  hand n., v. /hænd/ tay, bàn tay; trao tay, truyền cho
  handle v., n. /'hændl/ cầm, sờ mó; tay cầm, móc quai
  hang v. /hæŋ/ treo, mắc
  happen v. /'hæpən/ xảy ra, xảy đến
  happiness n. /'hæpinis/ sự sung sướng, hạnh phúc
  unhappiness n. /ʌn´hæpinis/ nỗi buồn, sự bất hạnh
  happy adj. /ˈhæpi/ vui sướng, hạnh phúc
  happily adv. /'hæpili/ sung sướng, hạnh phúc
  unhappy adj. /ʌn´hæpi/ buồn rầu, khốn khổ
  hard adj., adv. /ha/ cứng, rắn, hà khắc; hết sức cố gắng, tích cực
  hardly adv. /´hali/ khắc nghiệt, nghiêm khắc, tàn tệ, khó khăn
  harm n., v. /hɑ:m/ thiệt hại, tổn hao; làm hại, gây thiệt hại
  harmful adj. /´ha:mful/ gây tai hại, có hại
  harmless adj. /´ha:mlis/ không có hại
  hat n. /hæt/ cái mũ
  hate v., n. /heit/ ghét; lòng căm ghét, thù hận
  hatred n. /'heitrid/ lòng căm thì, sự căm ghét
  have v., auxiliary v. /hæv, həv/ có
  have to modal v. phải (bắt buộc, có bổn phận phải)
  he pron. /hi:/ nó, anh ấy, ông ấy
  head n., v. /hed/ cái đầu (người, thú); chỉ huy, lãnh đại, dẫn đầu
  headache n. /'hedeik/ chứng nhức đầu
  heal v. /hi:l/ chữa khỏi, làm lành
  health n. /hɛlθ/ sức khỏe, thể chất, sự lành mạnh
  healthy adj. /'helθi/ khỏe mạnh, lành mạnh
  hear v. /hiə/ nghe
  hearing n. /ˈhɪərɪŋ/ sự nghe, thính giác
  heart n. /hɑ:t/ tim, trái tim
  heat n., v. /hi:t/ hơi nóng, sức nóng
  heating n. /'hi:tiη/ sự đốt nóng, sự làm nóng
  heaven n. /ˈhɛvən/ thiên đường
  heavy adj. /'hevi/ nặng, nặng nề
  heavily adv. /´hevili/ nặng, nặng nề
  heel n. /hi:l/ gót chân
  height n. /hait/ chiều cao, độ cao; đỉnh, điểm cao
  hell n. /hel/ địa ngục
  hello exclamation, n. /hз'lou/ chào, xin chào; lời chào
  help v., n. /'help/ giúp đỡ; sự giúp đỡ
  helpful adj. /´helpful/ có ích; giúp đỡ
  hence adv. /hens/ sau đây, kể từ đây; do đó, vì thế
  her pron., det. /hз:/ nó, chị ấy, cô ấy, bà ấy
  hers pron. /hə:z/ cái của nó, cái của cô ấy, cái của chị ấy, cái của bà ấy
  here adv. /hiə/ đây, ở đây
  hero n. /'hiərou/ người anh hùng
  herself pron. /hə:´self/ chính nó, chính cô ta, chính chị ta, chính bà ta
  hesitate v. /'heziteit/ ngập ngừng, do dự
  hi exclamation /hai/ xin chào
  hide v. /haid/ trốn, ẩn nấp; che giấu
  high adj., adv. /hai/ cao, ở mức độ cao
  highly adv. /´haili/ tốt, cao; hết sức, ở mức độ cao
  highlight v., n. /ˈhaɪˌlaɪt/ làm nổi bật, nêu bật; chỗ nổi bật nhất, đẹp, sáng nhất
  highway n. (especially NAmE) /´haiwei/ đường quốc lộ
  hill n. /hil/ đồi
  him pron. /him/ nó, hắn, ông ấy, anh ấy
  himself pron. /him´self/ chính nó, chính hắn, chính ông ta, chính anh ta
  hip n. /hip/ hông
  hire v., n. /haiə/ thuê, cho thuê (nhà...); sự thuê, sự cho thuê
  his det., pron. /hiz/ của nó, của hắn, của ông ấy, của anh ấy; cái của nó, cái của hắn, cái của ông ấy, cái của anh ấy
  historical adj. /his'tɔrikəl/ lịch sử, thuộc lịch sử
  history n. /´histəri/ lịch sử, sử học
  hit v., n. /hit/ đánh, đấm, ném trúng; đòn, cú đấm
  hobby n. /'hɒbi/ sở thích riêng
  hold v., n. /hould/ cầm, nắm, giữ; sự cầm, sự nắm giữ
  hole n. /'houl/ lỗ, lỗ trống; hang
  holiday n. /'hɔlədi/ ngày lễ, ngày nghỉ
  hollow adj. /'hɔlou/ rỗng, trống rỗng
  holy adj. /ˈhoʊli/ linh thiêng; sùng đạo
  home n., adv.. /hoʊm/ nhà; ở tại nhà, nước mình
  homework n. /´houm¸wə:k/ bài tập về nhà (học sinh), công việc làm ở nhà
  honest adj. /'ɔnist/ lương thiện, trung thực, chân thật
  honestly adv. /'ɔnistli/ lương thiện, trung thực, chân thật
  honour (BrE) (NAmE honor) n. /'onз/ danh dự, thanh danh, lòng kính trọng
  in honour/honor of để tỏ lòng tôn kính, trân trọng đối với
  hook n. /huk/ cái móc; bản lề; lưỡi câu
  hope v., n. /houp/ hy vọng; nguồn hy vọng
  horizontal adj. /,hɔri'zɔntl/ (thuộc) chân trời, ở chân trời; ngang, nằm ngang (trục hoành)
  horn n. /hɔ:n/ sừng (trâu, bò...)
  horror n. /´hɔrə/ điều kinh khủng, sự ghê rợn
  horse n. /hɔrs/ ngựa
  hospital n. /'hɔspitl/ bệnh viện, nhà thương
  host n., v. /houst/ chủ nhà, chủ tiệc; dẫn (c.trình), đăng cai tổ chức (hội nghị....)
  hot adj. /hɒt/ nóng, nóng bức
  hotel n. /hou´tel/ khách sạn
  hour n. /'auз/ giờ
  house n. /haus/ nhà, căn nhà, toàn nhà
  housing n. /´hauziη/ nơi ăn chốn ở
  household n., adj. /´haushould/ hộ, gia đình; (thuộc) gia đình
  how adv. /hau/ thế nào, như thế nào, làm sao, ra sao
  however adv. /hau´evə/ tuy nhiên, tuy vậy, dù thế nào
  huge adj. /hjuːdʒ/ to lớn, khổng lồ
  human adj., n. /'hju:mən/ (thuộc) con người, loài người
  humorous adj. /´hju:mərəs/ hài hước, hóm hỉnh
  humour (BrE) (NAmE humor) n. /´hju:mə/ sự hài hước, sự hóm hỉnh
  hungry adj. /'hΔŋgri/ đó
  hunt v. /hʌnt/ săn, đi săn
  hunting n. /'hʌntiɳ/ sự đi săn
  hurry v., n. /ˈhɜri , ˈhʌri/ sự vội vàng, sự gấp rút
  in a hurry vội vàng, hối hả, gấp rút
  hurt v. /hɜrt/ làm bị thương, gây thiệt hại
  husband n. /´hʌzbənd/ người chồng


  ----------

  ice n. /ais/ băng, nước đá
  ice cream n. kem
  idea n. /ai'diз/ ý tưởng, quan niệm
  ideal adj., n. /aɪˈdiəl, aɪˈdil/ (thuộc) quan niệm, tư tưởng; lý tưởng
  ideally adv. /aɪˈdiəli/ lý tưởng, đúng như lý tưởng
  identify v. /ai'dentifai/ nhận biết, nhận ra, nhận dạng
  identity n. /aɪˈdɛntɪti/ cá tính, nét nhận dạng; tính đồng nhất, giống hệt
  i.e. abbr. nghĩa là, tức là ( Id est)
  if conj. /if/ nếu, nếu như
  ignore v. /ig'nor)/ phớt lờ, tỏ ra không biết đến
  ill adj. (especially BrE) /il/ ốm
  illegal adj. /i´li:gl/ trái luật, bất hợp pháp
  illegally adv. /i´li:gəli/ trái luật, bất hợp pháp
  illness n. /´ilnis/ sự đau yếu, ốm, bệnh tật
  illustrate v. /´ilə¸streit/ minh họa, làm rõ ý
  image n. /´imidʒ/ ảnh, hình ảnh
  imaginary adj. /i´mædʒinəri/ tưởng tượng, ảo
  imagination n. /i,mædʤi'neiʃn/ trí tưởng tượng, sự tưởng tượng
  imagine v. /i'mæʤin/ tưởng tượng, hình dung; tưởng rằng, cho rằng
  immediate adj. /i'mijət/ lập tức, tức thì
  immediately adv. /i'mijətli/ ngay lập tức
  immoral adj. /i´mɔrəl/ trái đạo đức, luân lý; xấu xa
  impact n. /ˈɪmpækt/ sự và chạm, sự tác động, ảnh hưởng
  impatient adj. /im'peiʃən/ thiếu kiên nhẫn, nóng vội
  impatiently adv. /im'pei∫зns/ nóng lòng, sốt ruột
  implication n. /¸impli´keiʃən/ sự lôi kéo, sự liên can, điều gợi ý
  imply v. /im'plai/ ngụ ý, bao hàm
  import n., v. import sự nhập, sự nhập khẩu; nhập, nhập khẩu
  importance n. /im'pɔ:təns/ sự quan trọng, tầm quan trọng
  important adj. /im'pɔ:tənt/ quan trọng, hệ trọng
  importantly adv. /im'pɔ:təntli/ quan trọng, trọng yếu
  unimportant adj. /¸ʌnim´pɔ:tənt/ khônh quan trọng, không trọng đại
  impose v. /im'pouz/ đánh (thuế...), bắt gánh vác; đánh tráo, lợi dụng
  impossible adj. /im'pɔsəbl/ không thể làm được, không thể xảy ra
  impress v. /im'pres/ ghi, khắc, in sâu vào; gây ấn tượng, làm cảm động
  impressed adj. được ghi, khắc, in sâu vào
  impression n. /ɪmˈprɛʃən/ ấn tượng, cảm giác; sự in, đóng dấu
  impressive adj. /im'presiv/ gấy ấn tượng mạnh; hùng vĩ, oai vệ
  improve v. /im'pru:v/ cải thiện, cái tiến, mở mang
  improvement n. /im'pru:vmənt/ sự cái thiện, sự cải tiến, sự mở mang
  in prep., adv. /in/ ở, tại, trong; vào
  inability n. /¸inə´biliti/ sự bất lực, bất tài
  inch n. /intʃ/ insơ (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 2, 54 cm)
  incident n. /´insidənt/ việc xảy ra, việc có liên quan
  include v. /in'klu/ bao gồm, tính cả
  including prep. /in´kluiη/ bao gồm, kể cả
  income n. /'inkəm/ lợi tức, thu nhập
  increase v., n. /in'kri:s/or/'inkri:s/ tăng, tăng thêm; sự tăng, sự tăng thêm
  increasingly adv. /in´kri:siηli/ tăng thêm
  indeed adv. /ɪnˈdid/ thật vậy, quả thật
  independence n. /,indi'pendəns/ sự độc lập, nền độc lập
  independent adj. /,indi'pendənt/ độc lập
  independently adv. /,indi'pendзntli/ độc lập
  index n. /'indeks/ chỉ số, sự biểu thị
  indicate v. /´indikeit/ chỉ, cho biết; biểu thị, trình bày ngắn gọn
  indication n. /,indi'kei∫n/ sự chỉ, sự biểu thị, sự biểu lộ
  indirect adj. /¸indi´rekt/ gián tiếp
  indirectly adv. /,indi'rektli/ gián tiếp
  individual adj., n. /indivídʤuəl/ riêng, riêng biệt; cá nhân
  indoors adv. /¸in´dɔ:z/ ở trong nhà
  indoor adj. /´in¸dɔ:/ trong nhà
  industrial adj. /in´dʌstriəl/ (thuộc) công nghiệp, kỹ nghệ
  industry n. /'indəstri/ công nghiệp, kỹ nghệ
  inevitable adj. /in´evitəbl/ không thể tránh được, chắc chắn xảy ra; vẫn thường thấy, nghe
  inevitably adv. /in’evitəbli/ chắc chắn
  infect v. /in'fekt/ nhiễm, tiêm nhiễm, đầu độc, lan truyền
  infected adj. bị nhiễm, bị đầu độc
  infection n. /in'fekʃn/ sự nhiễm, sự đầu độc
  infectious adj. /in´fekʃəs/ lây, nhiễm
  influence n., v. /ˈɪnfluəns/ sự ảnh hưởng, sự tác dụng; ảnh hưởng, tác động
  inform v. /in'fo:m/ báo cho biết, cung cấp tin tức
  informal adj. /in´fɔ:məl/ không chính thức, không nghi thức
  information n. /,infə'meinʃn/ tin tức, tài liệu, kiến thức
  ingredient n. /in'griiәnt/ phần hợp thành, thành phần
  initial adj., n. /i'ni∫зl/ ban đầu, lúc đầu; chữ đầu (của 1 tên gọi)
  initially adv. /i´niʃəli/ vào lúc ban đầu, ban đầu
  initiative n. /ɪˈnɪʃiətɪv , ɪˈnɪʃətɪv/ bước đầu, sự khởi đầu
  injure v. /in'dӡә(r)/ làm tổn thương, làm hại, xúc phạm
  injured adj. /´indʒə/ bị tổn thương, bị xúc phạm
  injury n. /'indʤəri/ sự làm tổn thương, làm hại; điều hại, điều tổn hại
  ink n. /iηk/ mực
  inner adj. /'inə/ ở trong, nội bộ; thân cận
  innocent adj. /'inəsnt/ vô tội, trong trắng, ngây thơ
  (enquiry n. /in'kwaiәri/ sự điều tra, sự thẩm vấn)
  insect n. /'insekt/ sâu bọ, côn trùng
  insert v. /'insə:t/ chèn vào, lồng vào
  inside prep., adv., n., adj. /'in'said/ mặt trong, phía, phần trong; ở trong, nội bộ
  insist (on) v. /in'sist/ cứ nhất định, cứ khăng khăng
  install v. /in'stɔ:l/ đặt (hệ thống máy móc, thiết bị...)
  instance n. /'instəns/ thí dị, ví dụ; trường hợp cá biệt
  for instance ví dụ chẳng hạn
  instead adv. /in'sted/ để thay thế
  instead of thay cho
  institute n. /ˈ´institju:t/ viện, học viện
  institution n. /UK ,insti'tju:ʃn ; US ,insti'tu:ʃn/ sự thành lập, lập; cơ quan, trụ sở
  instruction n. /ɪn'strʌkʃn/ sự dạy, tài liệu cung cấp
  instrument n. /'instrumənt/ dụng cụ âm nhạc khí
  insult v., n. /'insʌlt/ lăng mạ, xỉ nhục; lời lăng mạ, sự xỉ nhục
  insulting adj. /in´sʌltiη/ lăng mạ, xỉ nhục
  insurance n. /in'ʃuərəns/ sự bảo hiểm
  intelligence n. /in'telidʒəns/ sự hiểu biết, trí thông minh
  intelligent adj. /in,teli'dЗen∫зl/ thông minh, sáng trí
  intend v. /in'tend/ ý định, có ý định
  intended adj. /in´tendid/ có ý định, có dụng ý
  intention n. /in'tenʃn/ ý định, mục đích
  interest n., v. /ˈɪntərest/ or /ˈɪntrest/ sự thích thú, sự quan tâm, chú ý; làm quan tâm, làm chú ý
  interesting adj. /'intristiŋ/ làm thích thú, làm quan tâm, làm chú ý
  interested adj. có thích thú, có quan tâm, có chú ý
  interior n., adj. /in'teriə/ phần trong, phía trong; ở trong, ở phía trong
  internal adj. /in'tə:nl/ ở trong, bên trong, nội địa
  international adj. /intə'næʃən(ə)l/ quốc tế
  internet n. /'intə,net/ liên mạng
  interpret v. /in'tз:prit/ giải thích
  interpretation n. /in,tə:pri'teiʃn/ sự giải thích
  interrupt v. /ɪntǝ'rʌpt/ làm gián đoạn, ngắt lời
  interruption n. /,intə'rʌp∫n/ sự gián đoạn, sự ngắt lời
  interval n. /ˈɪntərvəl/ khoảng (k-t.gian), khoảng cách
  interview n., v. /'intəvju:/ cuộc phỏng vấn, sự gặp mặt; phỏng vấn, nói chuyện riêng
  into prep. /'intu/ or /'intə/ vào, vào trong
  introduce v. /'intrədju:s/ giới thiệu
  introduction n. /¸intrə´dʌkʃən/ sự giới thiệu, lời giới thiệu
  invent v. /in'vent/ phát minh, sáng chế
  invention n. /ɪnˈvɛnʃən/ sự phát minh, sự sáng chế
  invest v. /in'vest/ đầu tư
  investigate v. /in'vestigeit/ điều tra, nghiên cứu
  investigation n. /in¸vesti´geiʃən/ sự điều tra, nghiên cứu
  investment n. /in'vestmənt/ sự đầu tư, vốn đầu tư
  invitation n. /,invi'teiʃn/ lời mời, sự mời
  invite v. /in'vait / mời
  involve v. /ɪnˈvɒlv/ bao gồm, bao hàm; thu hút, dồn tâm trí
  involved in để hết tâm trí vào
  involvement n. /in'vɔlvmənt/ sự gồm, sự bao hàm; sự để, dồn hết tâm trí vào
  iron n., v. /aɪən / sắt; bọc sắt
  irritate v. /´iri¸teit/ làm phát cáu, chọc tức
  irritating adj. /´iriteitiη/ làm phát cáu, chọc tức
  irritated adj. /'iriteitid/ tức giận, cáu tiết
  -ish suffix
  island n. /´ailənd/ hòn đảo
  issue n., v. /ɪʃuː; BrE also ɪsjuː/ sự phát ra, sự phát sinh; phát hành, đưa ra
  it pron., det. /it/ cái đó, điều đó, con vật đó
  its det. /its/ của cái đó, của điều đó, của con vật đó; cái của điều đó, cái của con vật đó
  item n. /'aitəm/ tin tức; khoản.., món..., tiết mục
  itself pron. /it´self/ chính cái đó, chính điều đó, chính con vật đó


  ----------

  jacket n. /'dʤækit/ áo vét
  jam n. /dʒæm/ mứt
  January n. (abbr. Jan.) /'ʤænjuəri/ tháng giêng
  jealous adj. /'ʤeləs/ ghen,, ghen tị
  jeans n. /dЗeins/ quần bò, quần zin
  jelly n. /´dʒeli/ thạch
  jewellery (BrE) (NAmE jewelry) n. /'dʤu:əlri/ nữ trang, kim hoàn
  job n. /dʒɔb/ việc, việc làm
  join v. /ʤɔin/ gia nhập, tham gia; nối, chắp, ghép
  joint adj., n. /dʒɔɪnt/ chung (giữa 2 người hoặc hơn); chỗ nối, đầu nối
  jointly adv. /ˈdʒɔɪntli/ cùng nhau, cùng chung
  joke n., v. /dʒouk/ trò cười, lời nói đùa; nói đùa, giễu cợt
  journalist n. /´dʒə:nəlist/ nhà báo
  journey n. /'dʤə:ni/ cuộc hành trình (đường bộ); quãng đường, chặng đường đi
  joy n. /dʒɔɪ/ niềm vui, sự vui mừng
  judge n., v. /dʒʌdʒ/ xét xử, phân xử; quan tòa, thẩm phán
  judgement (also judgment especially in NAmE) n. /'dʤʌdʤmənt/ sự xét xử
  juice n. /ʤu:s/ nước ép (rau, củ, quả)
  July n. (abbr. Jul.) /dʒu´lai/ tháng 7
  jump v., n. /dʒʌmp/ nhảy; sự nhảy, bước nhảy
  June n. (abbr. Jun.) /dЗu:n/ tháng 6
  junior adj., n. /´dʒu:niə/ trẻ hơn, ít tuổi hơn; người ít tuổi hơn
  just adv. /dʤʌst/ đúng, vừa đủ; vừa mới, chỉ
  justice n. /'dʤʌstis/ sự công bằng
  justify v. /´dʒʌsti¸fai/ bào chữa, biện hộ
  justified adj. /'dʒʌstɪfaɪd/ hợp lý, được chứng minh là đúng


  ----------

  keen adj. /ki:n/ sắc, bén
  keen on say mê, ưa thích
  keep v. /ki:p/ giữ, giữ lại
  key n., adj. /ki:/ chìa khóa, khóa, thuộc (khóa)
  keyboard n. /'ki:bɔ/ bàn phím
  kick v., n. /kick/ đá; cú đá
  kid n. /kid/ con dê non
  kill v. /kil/ giết, tiêu diệt
  killing n. /´kiliη/ sự giết chóc, sự tàn sát
  kilogram (BrE also kilogramme) (also kilo) n. (abbr. kg) /´kilou¸græm/ Kilôgam
  kilometre (BrE) (NAmE kilometer) n. (abbr. k, km) /´kilə¸mi:tə/ Kilômet
  kind n., adj. /kaind/ loại, giống; tử tế, có lòng tốt
  kindly adv. /´kaindli/ tử tế, tốt bụng
  unkind adj. /ʌn´kaind/ độc ác, tàn nhẫn
  kindness n. /'kaindnis/ sự tử tế, lòng tốt
  king n. /kiɳ/ vua, quốc vương
  kiss v., n. /kis/ hôn, cái hôn
  kitchen n. /´kitʃin/ bếp
  kilometre n. /´kilə¸mi:tə/ Kilômet
  knee n. /ni:/ đầu gối
  knife n. /naif/ con dao
  knit v. /nit/ đan, thêu
  knitted adj. /nitid/ được đan, được thêu
  knitting n. /´nitiη/ việc đan; hàng dệt kim
  knock v., n. /nɔk/ đánh, đập; cú đánh
  knot n. /nɔt/ cái nơ; điểm nút, điểm trung tâm
  know v. /nou/ biết
  unknown adj. /'ʌn'noun/ không biết
  well known adj. /´wel´noun/ nổi tiếng, được nhiều người biết đến
  knowledge n. /'nɒliʤ/ sự hiểu biết, tri thức


  ----------

  litre n. /´li:tə/ lít
  label n., v. /leibl/ nhãn, mác; dán nhãn, ghi mác
  laboratory, lab n. /ˈlæbrəˌtɔri/ phòng thí nghiệm
  labour (BrE) (NAmE labor) n. /'leibз/ lao động; công việc
  lack n., v. /læk/ sự thiếu; thiếu
  lacking adj. /'lækiη/ ngu đần, ngây ngô
  lady n. /ˈleɪdi/ người yêu, vợ, quý bà, tiểu thư
  lake n. /leik/ hồ
  lamp n. /læmp/ đèn
  land n., v. /lænd/ đất, đất canh tác, đất đai
  landscape n. /'lændskeip/ phong cảnh
  lane n. /lein/ đường nhỏ (làng, hẻm phố)
  language n. /ˈlæŋgwɪdʒ/ ngôn ngữ
  large adj. /laʒ/ rộng, lớn, to
  largely adv. /´laʒli/ phong phú, ở mức độ lớn
  last det., adv., n., v. /lɑ:st/ lầm cuối, sau cùng; người cuối cùng; cuối cùng, rốt hết; kéo dài
  late adj., adv. /leit/ trễ, muộn
  later adv., adj. /leɪtə(r)/ chậm hơn
  latest adj., n. /leitist/ muộn nhất, chậm nhất, gần đây nhất
  latter adj., n. /´lætə/ sau cùng, gần đây, mới đây
  laugh v., n. /lɑ:f/ cười; tiếng cười
  launch v., n. /lɔ:ntʃ/ hạ thủy (tàu); khai trương; sự hạ thủy, buổi giới thiệu sản phầm
  law n. /lo:/ luật
  lawyer n. /ˈlɔyər , ˈlɔɪər/ luật sư
  lay v. /lei/ xếp, đặt, bố trí
  layer n. /'leiə/ lớp
  lazy adj. /'leizi/ lười biếng
  lead /li/ v., n. lãnh đạo, dẫn dắt; sự lãnh đạo, sự hướng dẫn
  leading adj. /´liiη/ lãnh đạo, dẫn đầu
  leader n. /´liə/ người lãnh đạo, lãnh tụ
  leaf n. /li:f/ lá cây, lá (vàng...)
  league n. /li:g/ liên minh, liên hoàn
  lean v. /li:n/ nghiêng, dựa, ỷ vào
  learn v. / lə:n/ học, nghiên cứu
  least det., pron., adv. /li:st/ tối thiểu; ít nhất
  at least ít ra, ít nhất, chí ít
  leather n. /'leðə/ da thuộc
  leave v. /li:v/ bỏ đi, rời đi, để lại
  leave out bỏ quên, bỏ sót
  lecture n. /'lekt∫ә(r)/ bài diễn thuyết, bài thuyết trình, bài nói chuyện
  left adj., adv., n. /left/ bên trái; về phía trái
  leg n. /´leg/ chân (người, thú, bàn...)
  legal adj. /ˈligəl/ hợp pháp
  legally adv. /'li:gзlizm/ hợp pháp
  lemon n. /´lemən/ quả chanh
  lend v. /lend/ cho vay, cho mượn
  length n. /leɳθ/ chiều dài, độ dài
  less det., pron., adv. /les/ nhỏ bé, ít hơn; số lượng ít hơn
  lesson n. /'lesn/ bài học
  let v. /lεt/ cho phép, để cho
  letter n. /'letə/ thư; chữ cái, mẫu tự
  level n., adj. /'levl/ trình độ, cấp, vị trí; bằng, ngang bằng
  library n. /'laibrəri/ thư viện
  licence (BrE) (NAmE license) n. /ˈlaɪsəns/ bằng, chứng chỉ, bằng cử nhân; sự cho phép
  license v. /'laisзns/ cấp chứng chỉ, cấp bằng, cho phép
  lid n. /lid/ nắp, vung (xoong, nồi..); mi mắt (eyelid)
  lie v., n. /lai/ nói dối; lời nói dối, sự dối trá
  life n. /laif/ đời, sự sống
  lift v., n. /lift/ giơ lên, nhấc lên; sự nâng, sự nhấc lên
  light n., adj., v. /lait/ ánh sáng; nhẹ, nhẹ nhàng; đốt, thắp sáng
  lightly adv. /´laitli/ nhẹ nhàng
  like prep., v., conj. /laik/ giống như; thích; như
  unlike prep., adj. /ʌn´laik/ khác, không giống
  likely adj., adv. /´laikli/ có thể đúng, có thể xảy ra, có khả năng; có thể, chắc vậy
  unlikely adj. /ʌnˈlaɪkli/ không thể xảy ra, không chắc xảy ra
  limit n., v. /'limit/ giới hạn, ranh giới; giới hạn, hạn chế
  limited adj. /ˈlɪmɪtɪd/ hạn chế, có giới hạn
  line n. /lain/ dây, đường, tuyến
  link n., v. /lɪɳk/ mắt xích, mối liên lạc; liên kết, kết nối
  lip n. /lip/ môi
  liquid n., adj. /'likwid/ chất lỏng; lỏng, êm ái, du dương, không vững
  list n., v. /list/ danh sách; ghi vào danh sách
  listen (to) v. /'lisn/ nghe, lắng nghe
  literature n. /ˈlɪtərətʃər/ văn chương, văn học
  litre (BrE) (NAmE liter) n. (abbr. l) /´li:tə/ lít
  little adj., det., pron., adv. /'lit(ә)l/ nhỏ, bé, chút ít; không nhiều; một chút
  a little det., pron. nhỏ, một ít
  live adj., adv. /liv/ sống, hoạt động
  live v. /liv/ sống
  living adj. /'liviŋ/ sống, đang sống
  lively adj. /'laivli/ sống, sinh động
  load n., v. /loud/ gánh nặng, vật nặng; chất, chở
  unload v. /ʌn´loud/ cất gánh nặng, dỡ hàng
  loan n. /ləʊn/ sự vay mượn
  local adj. /'ləʊk(ə)l/ địa phương, bộ phận, cục bộ
  locally adv. /ˈloʊkəli/ có tính chất địa phương, cục bộ
  locate v. /loʊˈkeɪt/ xác định vị trí, định vị
  located adj. /loʊˈkeɪtid/ định vị
  location n. /louk´eiʃən/ vị trí, sự định vị
  lock v., n. /lɔk/ khóa; khóa
  logic n. /'lɔdʤik/ lô gic
  logical adj. /'lɔdʤikəl/ hợp lý, hợp logic
  lonely adj. /´lounli/ cô đơn, bơ vơ
  long adj., adv. /lɔɳ/ dài, xa; lâu
  look v., n. /luk/ nhìn; cái nhìn
  look after (especially BrE) trông nom, chăm sóc
  look at nhìn, ngắm, xem
  look for tìm kiếm
  look forward to mong đợi cách hân hoan
  loose adj. /lu:s/ lỏng, không chặt
  loosely adv. /´lu:sli/ lỏng lẻo
  lord n. /lɔrd/ Chúa, vua
  lorry n. (BrE) /´lɔ:ri/ xe tải
  lose v. /lu:z/ mất, thua, lạc
  lost adj. /lost/ thua, mất
  loss n. /lɔs , lɒs/ sự mất, sự thua
  lot: a lot (of) (also lots (of)) pron., det., adv. /lɒt/ số lượng lớn; rất nhiều
  loud adj., adv. /laud/ to, inh ỏi, ầm ĩ; to, lớn (nói)
  loudly adv. /'laudili/ ầm ĩ, inh ỏi
  love n., v. /lʌv/ tình yêu, lòng yêu thương; yêu, thích
  lovely adj. /ˈlʌvli/ đẹp, xinh xắn, có duyên
  lover n. /´lʌvə/ người yêu, người tình
  low adj., adv. /lou/ thấp, bé, lùn
  loyal adj. /'lɔiəl/ trung thành, trung kiên
  luck n. /lʌk/ may mắn, vận may
  lucky adj. /'lʌki/ gặp may, gặp may mắn, hạnh phúc
  unlucky adj. /ʌn´lʌki/ không gặp may, bất hạnh
  luggage n. (especially BrE) /'lʌgiʤ/ hành lý
  lump n. /lΛmp/ cục, tảng, miếng; cái bướu
  lunch n. /lʌntʃ/ bữa ăn trưa
  lung n. /lʌη/ phổi


  ----------

  machine n. /mə'ʃi:n/ máy, máy móc
  machinery n. /mə'ʃi:nəri/ máy móc, thiết bị
  mad adj. /mæd/ điên, mất trí; bực điên người
  magazine n. /,mægə'zi:n/ tạp chí
  magic n., adj. /'mæʤik/ ma thuật, ảo thuật; (thuộc) ma thuật, ảo thuật
  mail n., v. /meil/ thư từ, bưu kiện; gửi qua bưu điện
  main adj. /mein/ chính, chủ yếu, trọng yếu nhất
  mainly adv. /´meinli/ chính, chủ yếu, phần lớn
  maintain v. /mein´tein/ giữ gìn, duy trì, bảo vệ
  major adj. /ˈmeɪdʒər/ lớn, nhiều hơn, trọng đại, chủ yếu
  majority n. /mə'dʒɔriti/ phần lớn, đa số, ưu thế
  make v., n. /meik/ làm, chế tạo; sự chế tạo
  make sth up làm thành, cấu thành, gộp thành
  make-up n. /´meik¸ʌp/ đồ hóa trang, son phấn
  male adj., n. /meil/ trai, trống, đực; con trai, đàn ông, con trống, đực
  mall n. (especially NAmE) /mɔ:l/ búa
  man n. /mæn/ con người; đàn ông
  manage v. /'mæniʤ/ quản lý, trông nom, điều khiển
  management n. /'mænidʒmənt/ sự quản lý, sự trông nom, sự điều khiển
  manager n. /ˈmænɪdʒər/ người quản lý, giám đốc
  manner n. /'mænз/ cách, lối, kiểu; dáng, vẻ, thái độ
  manufacture v., n. /,mænju'fæktʃə/
  manufacturing n. /¸mænju´fæktʃəriη/ sự sản xuất, sự chế tạo
  manufacturer n. /¸mæni´fæktʃərə/ người chế tạo, người sản xuất
  many det., pron. /'meni/ nhiều
  map n. /mæp/ bản đồ
  March n. (abbr. Mar.) /mɑ:tʃ/ tháng ba
  march v., n. diễu hành, hành quân; cuộc hành quân, cuộc diễu hành
  mark n., v. /mɑ:k/ dấu, nhãn, nhãn mác; đánh dấu, ghi dấu
  market n. /'mɑ:kit/ chợ, thị trường
  marketing n. /'mα:kitiη/ ma-kết-tinh
  marriage n. /ˈmærɪdʒ/ sự cưới xin, sự kết hôn, lễ cưới
  marry v. /'mæri/ cưới (vợ), lấy (chồng)
  married adj. /´mærid/ cưới, kết hôn
  mass n., adj. /mæs/ khối, khối lượng; quần chúng, đại chúng
  massive adj. /'mæsiv/ to lớn, đồ sộ
  master n. /'mɑ:stə/ chủ, chủ nhân, thầy giáo, thạc sĩ
  match n., v. /mætʃ/ trận thi đấu, đối thủ, địch thủ; đối chọi, sánh được
  matching adj. /´mætʃiη/ tính địch thù, thi đấu
  mate n., v. /meit/ bạn, bạn nghề; giao phối
  material n., adj. /mə´tiəriəl/ nguyên vật liệu; vật chất, hữu hình
  mathematics (also maths BrE, math NAmE) n. /,mæθi'mætiks/ toán học, môn toán
  matter n., v. /'mætə/ chất, vật chất; có ý nghĩa, có tính chất quan trọng
  maximum adj., n. /´mæksiməm/ cực độ, tối đa; trị số cực đại, lượng cực đại, cực độ
  may modal v. /mei/ có thể, có lẽ
  May n. /mei/ tháng 5
  maybe adv. /´mei¸bi:/ có thể, có lẽ
  mayor n. /mɛə/ thị trưởng
  me pron. /mi:/ tôi, tao, tớ
  meal n. /mi:l/ bữa ăn
  mean v. /mi:n/ nghĩa, có nghĩa là
  meaning n. /'mi:niɳ/ ý, ý nghĩa
  means n. /mi:nz/ của cải, tài sản, phương tiện
  by means of bằng phương tiện
  meanwhile adv. /miːn.waɪl/ trong lúc đó, trong lúc ấy
  measure v., n. /'meʤə/ đo, đo lường; sự đo lường, đơn vị đo lường
  measurement n. /'məʤəmənt/ sự đo lường, phép đo
  meat n. /mi:t/ thịt
  media n. /´miiə/ phương tiện truyền thông đại chúng
  medical adj. /'medikə/ (thuộc) y học
  medicine n. /'medisn/ y học, y khoa; thuốc
  medium adj., n. /'mijəm/ trung bình, trung, vừa; sự trung gian, sự môi giới
  meet v. /mi:t/ gặp, gặp gỡ
  meeting n. /'mi:tiɳ/ cuộc mít tinh, cuộc biểu tình
  melt v. /mɛlt/ tan ra, chảy ra; làm tan chảy ra
  member n. /'membə/ thành viên, hội viên
  membership n. /'membəʃip/ tư cách hội viên, địa vị hội viên
  memory n. /'meməri/ bộ nhớ, trí nhớ, kỉ niệm
  in memory of sự tưởng nhớ
  mental adj. /'mentl/ (thuộc) trí tuệ, trí óc; mất trí
  mentally adv. /´mentəli/ về mặt tinh thần
  mention v. /'menʃn/ kể ra, nói đến, đề cập
  menu n. /'menju/ thực đơn
  mere adj. /miə/ chỉ là
  merely adv. /'miәli/ chỉ, đơn thuần
  mess n. /mes/ tình trạng bừa bộn, tình trạng lộn xộn; người nhếch nhác, bẩn thỉu
  message n. /ˈmɛsɪdʒ/ tin nhắn, thư tín, điện thông báo, thông điệp
  metal n. /'metl/ kim loại
  method n. /'meθəd/ phương pháp, cách thức
  metre (BrE) (NAmE meter) n. /´mi:tə/ mét
  mid- combining form tiền tố: một nửa
  midday n. /´mid´dei/ trưa, buổi trưa
  middle n., adj. /'midl/ giữa, ở giữa
  midnight n. /'midnait/ nửa đêm, 12h đêm
  might modal v. /mait/ qk. may có thể, có lẽ
  mild adj. /maɪld/ nhẹ, êm dịu, ôn hòa
  mile n. /mail/ dặm (đo lường)
  military adj. /'militəri/ (thuộc) quân đội, quân sự
  milk n. /milk/ sữa
  milligram (BrE also milligramme) n. (abbr. mg) /´mili¸græm/ mi-li-gam
  millimetre (NAmE millimeter) n. (abbr. mm) /´mili¸mi:tə/ mi-li-met
  mind n., v. /maid/ tâm trí, tinh thần, trí tuệ; chú ý, để ý, chăm sóc, quan tâm
  mine pron., n. của tôi
  mineral n., adj. /ˈmɪnərəl , ˈmɪnrəl/ công nhân, thợ mỏ; khoáng
  minimum adj., n. /'miniməm/ tối thiểu; số lượng tối thiểu, mức tối thiểu
  minister n. /´ministə/ bộ trưởng
  ministry n. /´ministri/ bộ
  minor adj. /´mainə/ nhỏ hơn, thứ yếu, không quan trọng
  minority n. /mai´nɔriti/ phần ít, thiểu số
  minute n. /'minit/ phút
  mirror n. /ˈmɪrər/ gương
  miss v., n. /mis/ lỡ, trượt; sự trượt, sự thiếu vắng
  Miss n. /mis/ cô gái, thiếu nữ
  missing adj. /´misiη/ vắng, thiếu, thất lạc
  mistake n., v. /mis'teik/ lỗi, sai lầm, lỗi lầm; phạm lỗi, phạm sai lầm
  mistaken adj. /mis´teiken/ sai lầm, hiểu lầm
  mix v., n. /miks/ pha, trộn lẫn; sự pha trộn
  mixed adj. /mikst/ lẫn lộn, pha trộn
  mixture n. /ˈmɪkstʃər/ sự pha trộn, sự hỗn hợp
  mobile adj. /'məʊbail; 'məʊbi:l/ chuyển động, di động
  mobile phone (also mobile) n. (BrE) điện thoại đi động
  model n. /ˈmɒdl/ mẫu, kiểu mẫu
  modern adj. /'mɔdən/ hiện đại, tân tiến
  mum n. /mʌm/ mẹ
  moment n. /'məum(ə)nt/ chốc, lát
  Monday n. (abbr. Mon.) /'mʌndi/ thứ 2
  money n. /'mʌni/ tiền
  monitor n., v. /'mɔnitə/ lớp trưởng, màn hình máy tính; nghe, ghi phát thanh, giám sát
  month n. /mʌnθ/ tháng
  mood n. /mu/ lối, thức, điệu
  moon n. /mu:n/ mặt trăng
  moral adj. /ˈmɔrəl , ˈmɒrəl/ (thuộc) đạo đức, luân lý, phẩm hạnh; có đạo đức
  morally adv. có đạo đức
  more det., pron., adv. /mɔ:/ hơn, nhiều hơn
  moreover adv. /mɔ:´rouvə/ hơn nữa, ngoài ra, vả lại
  morning n. /'mɔ:niɳ/ buổi sáng
  most det., pron., adv. /moust/ lớn nhất, nhiều nhất; nhất, hơn cả
  mostly adv. /´moustli/ hầu hết, chủ yếu là
  mother n. /'mΔðз/ mẹ
  motion n. /´mouʃən/ sự chuyển động, sụ di động
  motor n. /´moutə/ động cơ mô tô
  motorcycle (BrE also motorbike) n. /'moutə,saikl/ xe mô tô
  mount v., n. /maunt/ leo, trèo; núi
  mountain n. /ˈmaʊntən/ núi
  mouse n. /maus - mauz/ chuột
  mouth n. /mauθ - mauð/ miệng
  move v., n. /mu:v/ di chuyển, chuyển động; sự di chuyển, sự chuyển động
  moving adj. /'mu:viɳ/ động, hoạt động
  movement n. /'mu:vmənt/ sự chuyển động, sự hoạt động; cử động, động tác
  movie n. (especially NAmE) /´mu:vi/ phim xi nê
  movie theater n. (NAmE) rạp chiếu phim
  Mr (BrE) (also Mr. NAmE, BrE) abbr.
  Mrs (BrE) (also Mrs. NAmE, BrE) abbr.
  Ms (BrE) (also Ms. NAmE, BrE) abbr.
  much det., pron., adv. /mʌtʃ/ nhiều, lắm
  mud n. /mʌd/ bùn
  multiply v. /'mʌltiplai/ nhân lên, làm tăng lên nhiều lần; sinh sôi nảy nở
  mum (BrE) (NAmE mom) n. /mʌm/ mẹ
  murder n., v. /'məə/ tội giết người, tội ám sát; giết người, ám sát
  muscle n. /'mʌsl/ cơ, bắp thịt
  museum n. /mju:´ziəm/ bảo tàng
  music n. /'mju:zik/ nhạc, âm nhạc
  musical adj. /ˈmyuzɪkəl/ (thuộc) nhạc, âm nhạc; du dương, êm ái
  musician n. /mju:'ziʃn/ nhạc sĩ
  must modal v. /mʌst/ phải, cần, nên làm
  my det. /mai/ của tôi
  myself pron. /mai'self/ tự tôi, chính tôi
  mysterious adj. /mis'tiəriəs/ thần bí, huyền bí, khó hiểu
  mystery n. /'mistəri/ điều huyền bí, điều thần bí


  ----------

  nail n. /neil/ móng (tay, chân) móng vuốt
  naked adj. /'neikid/ trần, khỏa thân, trơ trụi
  name n., v. /neim/ tên; đặt tên, gọi tên
  narrow adj. /'nærou/ hẹp, chật hẹp
  nation n. /'nei∫n/ dân tộc, quốc gia
  national adj. /'næʃən(ə)l/ (thuộc) quốc gia, dân tộc
  natural adj. /'nætʃrəl/ (thuộc) tự nhiên, thiên nhiên
  naturally adv. /'næt∫rəli/ vốn, tự nhiên, đương nhiên
  nature n. /'neitʃə/ tự nhiên, thiên nhiên
  navy n. /'neivi/ hải quân
  near adj., adv., prep. /niə/ gần, cận; ở gần
  nearby adj., adv. /´niə¸bai/ gần
  nearly adv. /´niəli/ gần, sắp, suýt
  neat adj. /ni:t/ sạch, ngăn nắp; rành mạch
  neatly adv. /ni:tli/ gọn gàng, ngăn nắp
  necessary adj. /'nesəseri/ cần, cần thiết, thiết yếu
  necessarily adv. /´nesisərili/ tất yếu, nhất thiết
  unnecessary adj. /ʌn'nesisəri/ không cần thiết, không mong muốn
  neck n. /nek/ cổ
  need v., modal v., n. /ni/ cần, đòi hỏi; sự cần
  needle n. /´nil/ cái kim, mũi nhọn
  negative adj. /´negətiv/ phủ định
  neighbour (BrE) (NAmE neighbor) n. /'neibə/ hàng xóm
  neighbourhood (BrE) (NAmE neighborhood) n. /´neibəhud/ hàng xóm, làng giềng
  neither det., pron., adv. /'naiðə/ không này mà cũng không kia
  nephew n. /´nevju:/ cháu trai (con anh, chị, em)
  nerve n. /nɜrv/ khí lực, thần kinh, can đảm
  nervous adj. /ˈnɜrvəs/ hoảng sợ, dễ bị kích thích, hay lo lắng
  nervously adv. /'nз:vзstli/ bồn chồn, lo lắng
  nest n., v. /nest/ tổ, ổ; làm tổ
  net n. /net/ lưới, mạng
  network n. /'netwə:k/ mạng lưới, hệ thống
  never adv. /'nevə/ không bao giờ, không khi nào
  nevertheless adv. /,nevəðə'les/ tuy nhiên, tuy thế mà
  new adj. /nju:/ mới, mới mẻ, mới lạ
  newly adv. /´nju:li/ mới
  news n. /nju:z/ tin, tin tức
  newspaper n. /'nju:zpeipə/ báo
  next adj., adv., n. /nekst/ sát, gần, bên cạnh; lần sau, tiếp nữa
  next to prep. gần
  nice adj. /nais/ đẹp, thú vị, dễ chịu
  nicely adv. /´naisli/ thú vị, dễ chịu
  niece n. /ni:s/ cháu gái
  night n. /nait/ đêm, tối
  no exclamation, det. /nou/ không
  nobody (also no one) pron. /'noubədi/ không ai, không người nào
  noise n. /nɔiz/ tiếng ồn, sự huyên náo
  noisy adj. /´nɔizi/ ồn ào, huyên náo
  noisily adv. /´nɔizili/ ồn ào, huyên náo
  non- prefix
  none pron. /nʌn/ không ai, không người, vật gì
  nonsense n. /´nɔnsəns/ lời nói vô lý, vô nghĩa
  nor conj., adv. /no:/ cũng không
  normal adj., n. /'nɔ:məl/ thường, bình thường; tình trạng bình thường
  normally adv. /'no:mзli/ thông thường, như thường lệ
  north n., adj., adv. /nɔ:θ/ phía bắc, phương bắc
  northern adj. /'nɔ:ðən/ Bắc
  nose n. /nouz/ mũi
  not adv. /nɔt/ không
  note n., v. /nout/ lời ghi, lời ghi chép; ghi chú, ghi chép
  nothing pron. /ˈnʌθɪŋ/ không gì, không cái gì
  notice n., v. /'nәƱtis/ thông báo, yết thị; chú ý, để ý, nhận biết
  take notice of chú ý
  noticeable adj. /ˈnoʊtɪsəbəl/ đáng chú ý, đáng để ý
  novel n. /ˈnɒvəl/ tiểu thuyết, truyện
  November n. (abbr. Nov.) /nou´vembə/ tháng 11
  now adv. /nau/ bây giờ, hiện giờ, hiện nay
  nowhere adv. /´nou¸wɛə/ không nơi nào, không ở đâu
  nuclear adj. /'nju:kliз/ (thuộc) hạt nhân
  number (abbr. No., no.) n. /´nʌmbə/ số
  nurse n. /nə:s/ y tá
  nut n. /nʌt/ quả hạch; đầu


  ----------

  obey v. /o'bei/ vâng lời, tuân theo, tuân lệnh
  object n., v. /n. ˈɒbdʒɪkt, ˈɒbdʒɛkt ; v. əbˈdʒɛkt/ vật, vật thể; phản đối, chống lại
  objective n., adj. /əb´dʒektiv/ mục tiêu, mục đích; (thuộc) mục tiêu, khách quan
  observation n. /obzә:'vei∫(ә)n/ sự quan sát, sự theo dõi
  observe v. /əbˈzə:v/ quan sát, theo dõi
  obtain v. /əb'tein/ đạt được, giành được
  obvious adj. /'ɒbviəs/ rõ ràng, rành mạch, hiển nhiên
  obviously adv. /'ɔbviəsli/ một cách rõ ràng, có thể thấy được
  occasion n. /əˈkeɪʒən/ dịp, cơ hội
  occasionally adv. /з'keiЗnзli/ thỉnh thoảng, đôi khi
  occupy v. /'ɔkjupai/ giữ, chiếm lĩnh, chiếm giữ
  occupied adj. /'ɔkjupaid/ đang sử dụng, đầy (người)
  occur v. /ə'kə:/ xảy ra, xảy đến, xuất hiện
  ocean n. /'əuʃ(ə)n/ đại dương
  o’clock adv. /klɔk/ đúng giờ
  October n. (abbr. Oct.) /ɔk´toubə/ tháng 10
  odd adj. /ɔd/ kỳ quặc, kỳ cục, lẻ (số)
  oddly adv. /´ɔdli/ kỳ quặc, kỳ cục, lẻ (số)
  of prep. /ɔv/ or /əv/ của
  off adv., prep. /ɔ:f/ tắt; khỏi, cách, rời
  offence (BrE) (NAmE offense) n. /ə'fens/ sự vi phạm, sự phạm tội
  offend v. /ə´fend/ xúc phạm, làm bực mình, làm khó chịu
  offensive adj. /ə´fensiv/ sự tấn công, cuộc tấn công
  offer v., n. /´ɔfə/ biếu, tặng, cho; sự trả giá
  office n. /'ɔfis/ cơ quan, văn phòng, bộ
  officer n. /´ɔfisə/ viên chức, cảnh sát, sĩ quan
  official adj., n. /ə'fiʃəl/ (thuộc) chính quyền, văn phòng; viên chức, công chức
  officially adv. /ə'fi∫əli/ một cách trịnh trọng, một cách chính thức
  often adv. /'ɔ:fn/ thường, hay, luôn
  oh exclamation /ou/ chao, ôi chao, chà, này..
  oil n. /ɔɪl/ dầu
  OK (also okay) exclamation, adj., adv. /əʊkei/ đồng ý, tán thành
  old adj. /ould/ già
  old-fashioned adj. lỗi thời
  on prep., adv. /on/ trên, ở trên; tiếp tục, tiếp diễn
  once adv., conj. /wʌns/ một lần; khi mà, ngay khi, một khi
  one number, det., pron. /wʌn/ một; một người, một vật nào đó
  each other nhau, lẫn nhau
  onion n. /ˈʌnjən/ củ hành
  only adj., adv. /'ounli/ chỉ có 1, duy nhất; chỉ, mới
  onto prep. /´ɔntu/ về phía trên, lên trên
  open adj., v. /'oupən/ mở, ngỏ; mở, bắt đầu, khai mạc
  openly adv. /´oupənli/ công khai, thẳng thắn
  opening n. /´oupniη/ khe hở, lỗ; sự bắt đầu, sự khai mạc, lễ khánh thành
  operate v. /'ɔpəreit/ hoạt động, điều khiển
  operation n. /,ɔpə'reiʃn/ sự hoạt động, quá trình hoạt động
  opinion n. /ə'pinjən/ ý kiến, quan điểm
  opponent n. /əpəʊ.nənt/ địch thủ, đối thủ, kẻ thù
  opportunity n. /ˌɒpərˈtunɪti , ˌɒpərˈtyunɪti/ cơ hội, thời cơ
  oppose v. /əˈpoʊz/ đối kháng, đối chọi, đối lập; chống đối, phản đối
  opposing adj. /з'pouziη/ tính đối kháng, đối chọi
  opposed to /ə´pouzd/ chống lại, phản đối
  opposite adj., adv., n., prep. /'ɔpəzit/ đối nhau, ngược nhau; trước mặt, đối diện; điều trái ngược
  opposition n. /¸ɔpə´ziʃən/ sự đối lập, sự đối nhau; sự chống lại, sự phản đối; phe đối lập
  option n. /'ɔpʃn/ sự lựa chọn
  orange n., adj. /ɒrɪndʒ/ quả cam; có màu da cam
  order n., v. /'ɔə/ thứ, bậc; ra lệnh
  in order to hợp lệ
  ordinary adj. /'oinәri/ thường, thông thường
  organ n. /'ɔ:gən/ đàn óoc gan
  organization (BrE also -isation) n. /,ɔ:gənai'zeiʃn/ tổ chức, cơ quan; sự tổ chức
  organize (BrE also -ise) v. /´ɔ:gə¸naiz/ tổ chức, thiết lập
  organized adj. /'o:gзnaizd/ có trật tự, ngăn nắp, được sắp xếp, được tổ chức
  origin n. /'ɔridӡin/ gốc, nguồn gốc, căn nguyên
  original adj., n. /ə'ridʒənl/ (thuộc) gốc, nguồn gốc, căn nguyên; nguyên bản
  originally adv. /ə'ridʒnəli/ một cách sáng tạo, mới mẻ, độc đáo; khởi đầu, đầu tiên
  other adj., pron. /ˈʌðər/ khác
  otherwise adv. /´ʌðə¸waiz/ khác, cách khác; nếu không thì...; mặt khác
  ought to modal v. /ɔ:t/ phải, nên, hẳn là
  our det. /auə/ của chúng ta, thuộc chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình
  ours pron. /auəz/ của chúng ta, thuộc chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình
  ourselves pron. /´awə´selvz/ bản thân chúng ta, bản thân chúng tôi, bản thân chúng mình; tự chúng mình
  out (of) adv., prep. /aut/ ngoài, ở ngoài, ra ngoài
  outdoors adv. /¸aut´dɔ:z/ ở ngoài trời, ở ngoài nhà
  outdoor adj. /'autdɔ:/ ngoài trời, ở ngoài
  outer adj. outer ở phía ngoài, ở xa hơn
  outline v., n. /´aut¸lain/ vẽ, phác tảo; đường nét, hình dáng, nét ngoài
  output n. /'autput/ sự sản xuất; sản phẩm, sản lượng
  outside n., adj., prep., adv. /'aut'said/ bề ngoài, bên ngoài; ở ngoài; ngoài
  outstanding adj. /¸aut´stændiη/ nổi bật, đáng chú ý; còn tồn lại
  oven n. /ʌvn/ lò (nướng)
  over adv., prep. /'ouvə/ bên trên, vượt qua; lên, lên trên
  overall adj., adv. /adv. ˈoʊvərˈɔl ; adj. ˈoʊvərˌɔl/ toàn bộ, toàn thể; tất cả, bao gồm
  overcome v. /ˌoʊvərˈkʌm/ thắng, chiến thắng, khắc phục, đánh bại (khó khăn)
  owe v. /ou/ nợ, hàm ơn; có được (cái gì)
  own adj., pron., v. /oun/ của chính mình, tự mình; nhận, nhìn nhận
  owner n. /´ounə/ người chủ, chủ nhân


  ----------

  pace n. /peis/ bước chân, bước
  pack v., n. /pæk/ gói, bọc; bó, gói
  package n., v. /pæk.ɪdʒ/ gói đồ, bưu kiện; đóng gói, đóng kiện
  packaging n. /"pækidzŋ/ bao bì
  packet n. /'pækit/ gói nhỏ
  page n. (abbr. p) /peidʒ/ trang (sách)
  pain n. /pein/ sự đau đớn, sự đau khổ
  painful adj. /'peinful/ đau đớn, đau khổ
  paint n., v. /peint/ sơn, vôi màu; sơn, quét sơn
  painting n. /'peintiɳ/ sự sơn; bức họa, bức tranh
  painter n. /peintə/ họa sĩ
  pair n. /pɛə/ đôi, cặp
  palace n. /ˈpælɪs/ cung điện, lâu đài
  pale adj. /peil/ taí, nhợt
  pan n. /pæn - pɑ:n/ xoong, chảo
  panel n. /'pænl/ ván ô (cửa, tường), pa nô
  pants n. /pænts/ quần lót, đùi
  paper n. /´peipə/ giấy
  parallel adj. /'pærəlel/ song song, tương đương
  parent n. /'peərənt/ cha, mẹ
  park n., v. /pa:k/ công viên, vườn hoa; khoanh vùng thành công viên
  parliament n. /'pɑ:ləmənt/ nghi viện, quốc hội
  part n. /pa:t/ phần, bộ phận
  take part (in) tham gia (vào)
  particular adj. /pə´tikjulə/ riêng biệt, cá biệt
  particularly adv. /pə´tikjuləli/ một cách đặc biệt, cá biệt, riêng biệt
  partly adv. /´pa:tli/ đến chừng mực nào đó, phần nào đó
  partner n. /'pɑ:tnə/ đối tác, cộng sự
  partnership n. /´pa:tnəʃip/ sự chung phần, sự cộng tác
  party n. /ˈpɑrti/ tiệc, buổi liên hoan; đảng
  pass v. /´pa:s/ qua, vượt qua, ngang qua
  passing n., adj. /´pa:siη/ sự đi qua, sự trôi qua; thoáng qua, ngắn ngủi
  passage n. /ˈpæsɪdʒ/ sự đi qua, sự trôi qua; hành lang
  passenger n. /'pæsindʤə/ hành khách
  passport n. /´pa:spɔ:t/ hộ chiếu
  past adj., n., prep., adv. /pɑ:st/ quá khứ, dĩ vãng; quá, qua
  path n. /pɑ:θ/ đường mòn; hướng đi
  patience n. /´peiʃəns/ tính kiên nhẫn, nhẫn nại, kiên trì, sự chịu đựng
  patient n., adj. /'peiʃənt/ bệnh nhân; kiên nhẫn, nhẫn nại, bền chí
  pattern n. /'pætə(r)n/ mẫu, khuôn mẫu
  pause v., n. /pɔ:z/ tạm nghỉ, dừng; sự tạm nghỉ, sự tạm ngừng
  pay v., n. /pei/ trả, thanh toán, nộp; tiền lương
  payment n. /'peim(ə)nt/ sự trả tiền, số tiền trả, tiền bồi thường
  peace n. /pi:s/ hòa bình, sự hòa thuận
  peaceful adj. /'pi:sfl/ hòa bình, thái bình, yên tĩnh
  peak n. /pi:k/ lưỡi trai; đỉnh, chóp
  pen n. /pen/ bút
  pence n. /pens/ đồng xu
  penny /´peni/ đồng xu
  pencil n. /´pensil/ bút chì
  penny n. (abbr. p) /´peni/ số tiền
  pension n. /'penʃn/ tiền trợ cấp, lương hưu
  people n. /ˈpipəl/ dân tộc, dòng giống; người
  pepper n. /´pepə/ hạt tiêu, cây ớt
  per prep. /pə:/ cho mỗi
  per cent (NAmE usually percent) n., adj., adv. phần trăm
  perfect adj. / pə'fekt/ hoàn hảo
  perfectly adv. /´pə:fiktli/ một cách hoàn hảo
  perform v. /pə´fɔ:m/ biểu diễn; làm, thực hiện
  performance n. /pə'fɔ:məns/ sự làm, sự thực hiện, sự thi hành, sự biểu diễn
  performer n. /pə´fɔ:mə/ người biểu diễn, người trình diễn
  perhaps adv. /pə'hæps/ có thể, có lẽ
  period n. /'piəriəd/ kỳ, thời kỳ, thời gian; thời đại
  permanent adj. /'pə:mənənt/ lâu dài, vĩnh cửu, thường xuyên
  permanently adv. /'pə:mənəntli/ cách thường xuyên, vĩnh cửu
  permission n. /pə'miʃn/ sự cho phép, giấy phép
  permit v. /'pə:mit/ cho phép, cho cơ hội
  person n. /ˈpɜrsən/ con người, người
  personal adj. /'pə:snl/ cá nhân, tư, riêng tư
  personally adv. /´pə:sənəli/ đích thân, bản thân, về phần rôi, đối với tôi
  personality n. /pə:sə'næləti/ nhân cách, tính cách; nhân phẩm, cá tính
  persuade v. /pə'sweid/ thuyết phục
  pet n. /pet/ cơn nóng giận; vật cưng, người được yêu thích
  petrol n. (BrE) /ˈpɛtrəl/ xăng dầu
  phase n. /feiz/ tuần trăng; giai đoạn, thời kỳ
  philosophy n. /fɪˈlɒsəfi/ triết học, triết lý
  photocopy n., v. /´foutə¸kɔpi/ bản sao chụp; sao chụp
  photograph n., v. (also photo n.) /´foutə¸gra:f/ ảnh, bức ảnh; chụp ảnh
  photographer n. /fə´tɔgrəfə/ thợ chụp ảnh, nhà nhiếp ảnh
  photography n. /fə´tɔgrəfi/ thuật chụp ảnh, nghề nhiếp ảnh
  phrase n. /freiz/ câu; thành ngữ, cụm từ
  physical adj. /´fizikl/ vật chất; (thuộc) cơ thể, thân thể
  physically adv. /´fizikli/ về thân thể, theo luật tự nhiên
  physics n. /'fiziks/ vật lý học
  piano n. /'pjænou/ đàn pianô, dương cầm
  pick v. /pik/ cuốc (đất); đào, khoét (lỗ)
  pick sth up cuốc, vỡ, xé
  picture n. /'piktʃə/ bức vẽ, bức họa
  piece n. /pi:s/ mảnh, mẩu; đồng tiền
  pig n. /pig/ con lợn
  pile n., v. /paɪl/ cọc, chồng, đống, pin; đóng cọc, chất chồng
  pill n. /´pil/ viên thuốc
  pilot n. /´paiələt/ phi công
  pin n., v. /pin/ đinh ghim; ghim., kẹp
  pink adj., n. /piηk/ màu hồng; hoa cẩm chướng, tình trạng tốt, hoàn hảo
  pint n. (abbr. pt) /paint/ Panh (đơn vị (đo lường) ở Anh bằng 0, 58 lít; ở Mỹ bằng 0, 473 lít); panh, lít (bia, sữa) a pint of beer + một panh bia
  pipe n. /paip/ ống dẫn (khí, nước...)
  pitch n. /pit∫/ sân (chơi các môn thể thao); đầu hắc ín
  pity n. /´piti/ lòng thương hại, điều đáng tiếc, đáng thương
  place n., v. /pleis/ nơi, địa điểm; quảng trường
  take place xảy ra, được cử hành, được tổ chức
  plain adj. /plein/ ngay thẳng, đơn giản, chất phác
  plan n., v. /plæn/ bản đồ, kế hoạch; vẽ bản đồ, lập kế hoạch, dự kiến
  planning n. /plænniη/ sự lập kế hoạch, sự quy hoạch
  plane n. /plein/ mặt phẳng, mặt bằng
  planet n. /´plænit/ hành tinh
  plant n., v. /plænt , plɑnt/ thực vật, sự mọc lên; trồng, gieo
  plastic n., adj. /'plæstik/ chất dẻo, làm bằng chất dẻo
  plate n. /pleit/ bản, tấm kim loại
  platform n. /'plætfɔ:m/ nền, bục, bệ; thềm, sân ga
  play v., n. /plei/ chơi, đánh; sự vui chơi, trò chơi, trận đấu
  player n. /'pleiз/ người chơi 1 trò chơi nào đó (nhạc cụ)
  pleasant adj. /'pleznt/ vui vẻ, dễ thương; dịu dàng, thân mật
  pleasantly adv. /'plezəntli/ vui vẻ, dễ thương; thân mật
  unpleasant adj. /ʌn'plezənt/ không dễ chịu, khó chịu, khó ưa
  please exclamation, v. /pli:z/ làm vui lòng, vừa lòng, mong... vui lòng, xin mời
  pleasing adj. /´pli:siη/ mang lại niềm vui thích; dễ chịu
  pleased adj. /pli:zd/ hài lòng
  pleasure n. /ˈplɛʒuə(r)/ niềm vui thích, điều thích thú, điều thú vị; ý muốn, ý thích
  plenty pron., adv., n., det. /'plenti/ nhiều (s.k.lượng); chỉ sự thừa; sự sung túc, sự p.phú
  plot n., v. /plɔt/ mảnh đất nhở, sơ đồ, đồ thị, đồ án; vẽ sơ đồ, dựng đồ án
  plug n. /plʌg/ nút (thùng, chậu, bồn...)
  plus prep., n., adj., conj. /plʌs/ cộng với (số, người...); dấu cộng; cộng, thêm vào
  p.m. (NAmE also P.M.) abbr. /pip'emз/ quá trưa, chiều, tối
  pocket n. /'pɔkit/ túi (quần áo, trong xe hơi), túi tiền
  poem n. /'pouim/ bài thơ
  poetry n. /'pouitri/ thi ca; chất thơ
  point n., v. point mũi nhọn, điểm; vót, làm nhọn, chấm (câu..)
  pointed adj. /´pɔintid/ nhọn, có đầu nhọn
  poison n., v. /ˈpɔɪzən/ chất độc, thuốc độc; đánh thuốc độc, tẩm thuốc độc
  poisonous adj. /pɔɪ.zən.əs/ độc, có chất độc, gây chết, bệnh
  pole n. /poul/ người Ba Lan; cực (nam châm, trái đất...)
  police n. /pə'li:s/ cảnh sát, công an
  policy n. /'pol.ə si/ chính sách
  polish n., v. /'pouliʃ/ nước bóng, nước láng; đánh bóng, làm cho láng
  polite adj. /pəˈlaɪt/ lễ phép, lịch sự
  politely adv. /pəˈlaɪtli/ lễ phép, lịch sự
  political adj. /pə'litikl/ về chính trị, về chính phủ, có tính chính trị
  politically adv. /pə'litikəli/ về mặt chính trị; khôn ngoan, thận trọng; sảo quyệt
  politician n. /¸pɔli´tiʃən/ nhà chính trị, chính khách
  politics n. /'pɔlitiks/ họat động chính trị, đời sống chính trị, quan điểm chính trị
  pollution n. /pəˈluʃən/ sự ô nhiễm
  pool n. /pu:l/ vũng nước; bể bơi, hồ bơi
  poor adj. /puə/ nghèo
  pop n., v. /pɒp; NAmE pɑːp/ tiếp bốp, phong cách dân gian hiện đại; nổ bốp
  popular adj. /´pɔpjulə/ có tính đại chúng, (thuộc) nhân dân; được nhiều người ưa chuộng
  population n. /,pɔpju'leiʃn/ dân cư, dân số; mật độ dân số
  port n. /pɔ:t/ cảng
  pose v., n. /pouz/ đưa ra, đề ra, đặt; sự đặt, đề ra
  position n. /pəˈzɪʃən/ vị trí, chỗ
  positive adj. /'pɔzətiv/ xác thực, rõ ràng, tích cực, lạc quan
  possess v. /pә'zes/ có, chiếm hữu
  possession n. /pə'zeʃn/ quyền sở hữu, vật sở hữu
  possibility n. /¸pɔsi´biliti/ khă năng, triển vọng
  possible adj. /'pɔsibəl/ có thể, có thể thực hiện
  possibly adv. /´pɔsibli/ có lẽ, có thể, có thể chấp nhận được
  post n., v. /poʊst/ thư, bưu kiện; gửi thư
  post office n. /'ɔfis/ bưu điện
  pot n. /pɒt/ can, bình, lọ...
  potato n. /pə'teitou/ khoai tây
  potential adj., n. /pəˈtɛnʃəl/ tiềm năng; khả năng, tiềm lực
  potentially adv. /pəˈtɛnʃəlli/ tiềm năng, tiềm ẩn
  pound n. /paund/ pao - đơn vị đo lường
  pour v. /pɔ:/ rót, đổ, giội
  powder n. /'paudə/ bột, bụi
  power n. /ˈpauə(r)/ khả năng, tài năng, năng lực; sức mạnh, nội lực; quyền lực
  powerful adj. /´pauəful/ hùng mạnh, hùng cường
  practical adj. /ˈpræktɪkəl/ thực hành; thực tế
  practically adv. /´præktikəli/ về mặt thực hành; thực tế
  practice n. (BrE, NAmE), v. (NAmE) /´præktis/ thực hành, thực tiễn
  practise v. (BrE) /´præktis/ thực hành, tập luyện
  praise n., v. /preiz/ sự ca ngợi, sự tán dương, lòng tôn kính, tôn thờ; khen ngợi, tán dương
  prayer n. /prɛər/ sự cầu nguyện
  precise adj. /pri´sais/ rõ ràng, chính xác; tỉ mỉ, kỹ tính
  precisely adv. /pri´saisli/ đúng, chính xác, cần thận
  predict v. /pri'dikt/ báo trước, tiên đoán, dự báo
  prefer v. /pri'fə:/ thích hơn
  preference n. /'prefərəns/ sự thích hơn, sự ưa hơn; cái được ưa thích hơn
  pregnant adj. /'pregnənt/ mang thai; giàu trí tưởng tượng, sáng tạo
  premises n. /'premis/ biệt thự
  preparation n. /¸prepə´reiʃən/ sự sửa soạn, sự chuẩn bị
  prepare v. /pri´peə/ sửa soạn, chuẩn bị
  prepared adj. /pri'peəd/ đã được chuẩn bị
  presence n. /'prezns/ sự hiện diện, sự có mặt; người, vât hiện diện
  present adj., n., v. /(v)pri'zent/ and /(n)'prezәnt/ có mặt, hiện diện; hiện nay, hiện thời; bày tỏ, giới thiệu, trình bày
  presentation n. /,prezen'teiʃn/ bài thuyết trình, sự trình diện, sự giới thiệu
  preserve v. /pri'zə:v/ bảo quản, giữ gìn
  president n. /´prezidənt/ hiệu trưởng, chủ tịnh, tổng thống
  press n., v. /pres/ sự ép, sự nén, sự ấn; ép, nén, bóp, ấn
  pressure n. /'preʃə/ sức ép, áp lực, áp suất
  presumably adv. /pri'zju:məbli/ có thể được, có lẽ
  pretend v. /pri'tend/ giả vờ, giả bộ, làm ra vẻ
  pretty adv., adj. /'priti/ khá, vừa phải; xinh, xinh xắn;, đẹp
  prevent v. /pri'vent/ ngăn cản, ngăn chặn, ngăn ngừa
  previous adj. /ˈpriviəs/ vội vàng, hấp tấp; trước (vd. ngày hôm trước), ưu tiên
  previously adv. /´pri:viəsli/ trước, trước đây
  price n. /prais/ giá
  pride n. /praid/ sự kiêu hãnh, sự hãnh diện; tính kiêu căng, tự phụ
  priest n. /pri:st/ linh mục, thầy tu
  primary adj. /'praiməri/ nguyên thủy, đầu tiên; thời cổ đại, nguyên sinh; sơ cấp, tiểu học
  primarily adv. /´praimərili/ trước hết, đầu tiên
  prime minister n. /´ministə/ thủ tướng
  prince n. /prins/ hoành tử
  princess n. /prin'ses/ công chúa
  principle n. /ˈprɪnsəpəl/ cơ bản, chủ yếu; nguyên lý, nguyên tắc
  print v., n. /print/ in, xuất bản; sự in ra
  printing n. /´printiη/ sự in, thuật in, kỹ sảo in
  printer n. /´printə/ máy in, thợ in
  prior adj. /'praɪə(r)/ trước, ưu tiên
  priority n. /prai´ɔriti/ sự ưu tế, quyền ưu tiên
  prison n. /ˈprɪzən/ nhà tù
  prisoner n. /ˈprɪzənə(r)/ tù nhân
  private adj. /ˈpraɪvɪt/ cá nhân, riêng
  privately adv. /ˈpraɪvɪtli/ riêng tư, cá nhân
  prize n. /praiz/ giải, giải thưởng
  probable adj. /´prɔbəbl/ có thể, có khả năng
  probably adv. /´prɔbəbli/ hầu như chắc chắn
  problem n. /'prɔbləm/ vấn đề, điều khó giải quyết
  procedure n. /prə´siʒə/ thủ tục
  proceed v. /proceed/ tiến lên, theo duổi, tiếp diễn
  process n., v. /'prouses/ quá trình, sự tiến triển, quy trình; chế biến, gia công, xử lý
  produce v. /'prɔdju:s/ sản xuất, chế tạo
  producer n. /prə´dju:sə/ nhà sản xuất
  product n. /´prɔdʌkt/ sản phẩm
  production n. /prə´dʌkʃən/ sự sản xuất, chế tạo
  profession n. /prə´feʃ(ə)n/ nghề, nghề nghiệp
  professional adj., n. /prə'feʃənl/ (thuộc) nghề, nghề nghiệp; chuyên nghiệp
  professor n. /prəˈfɛsər/ giáo sư, giảng viên
  profit n. /ˈprɒfɪt/ thuận lợi, lợi ích, lợi nhuận
  program n., v. /´prougræm/ chương trình; lên chương trình
  programme n. (BrE) /´prougræm/ chương trình
  progress n., v. /'prougres/ sự tiến tới, sự tiến triển; tiến bộ, tiến triển, phát triển
  project n., v. /n. ˈprɒdʒɛkt , ˈprɒdʒɪkt ; v. prəˈdʒɛkt/ đề án, dự án, kế hoạch; dự kiến, kế hoạch
  promise v., n. hứa, lời hứa
  promote v. /prəˈmoʊt/ thăng chức, thăng cấp
  promotion n. /prə'mou∫n/ sự thăng chức, sự thăng cấp
  prompt adj., v. /prɒmpt/ mau lẹ, nhanh chóng; xúi, giục, nhắc nhở
  promptly adv. /´prɔmptli/ mau lẹ, ngay lập tức
  pronounce v. /prəˈnaʊns/ tuyên bố, thông báo, phát âm
  pronunciation n. /prə¸nʌnsi´eiʃən/ sự phát âm
  proof n. /pru:f/ chứng, chứng cớ, bằng chứng; sự kiểm chứng
  proper adj. /'prɔpə/ đúng, thích đáng, thích hợp
  properly adv. /´prɔpəli/ một cách đúng đắn, một cách thích đáng
  property n. /'prɔpəti/ tài sản, của cải; đất đai, nhà cửa, bất động sản
  proportion n. /prə'pɔ:ʃn/ sự cân xứng, sự cân đối
  proposal n. /prə'pouzl/ sự đề nghị, đề xuất
  propose v. /prǝ'prouz/ đề nghị, đề xuất, đưa ra
  prospect n. /´prɔspekt/ viễn cảnh, toàn cảnh; triển vọng, mong chờ
  protect v. /prə'tekt/ bảo vệ, che chở
  protection n. /prə'tek∫n/ sự bảo vệ, sự che chở
  protest n., v. /ˈprəʊ.test/ sự phản đối, sự phản kháng; phản đối, phản kháng
  proud adj. /praud/ tự hào, kiêu hãnh
  proudly adv. /proudly/ một cách tự hào, một cách hãnh diện
  prove v. /pru:v/ chứng tỏ, chứng minh
  provide v. /prə'vaid/ chuẩn bị đầy đủ, dự phòng; cung cấp, chu cấp
  provided (also providing) conj. /prə´vaidid/ với điều kiện là, miễn là
  pint n. /paint/ panh (= 0, 58 lít (E);=0, 473 lít (A));
  pub n. = publicyhouse quán rượu, tiệm rượu
  public adj., n. /'pʌblik/ chung, công cộng; công chúng, nhân dân
  in public giữa công chúng, công khai
  publicly adv. /'pΔblikli/ công khai, công cộng
  publication n. /ˌpʌblɪˈkeɪʃən/ sự công bố; sự xuất bản
  publicity n. /pʌb'lɪsətɪ / sự công khai, sự quảng cáo
  publish v. /'pʌbli∫/ công bố, ban bố; xuất bản
  publishing n. /´pʌbliʃiη/ công việc, nghề xuất bản
  pull v., n. /pul/ lôi, kéo, giật; sự lôi kéo, sự giật
  punch v., n. /pʌntʃ/ đấm, thụi; quả đấm, cú thụi
  punish v. /'pʌniʃ/ phạt, trừng phạt
  punishment n. /'pʌniʃmənt/ sự trừng phạt, sự trừng trị
  pupil n. (especially BrE) /ˈpju:pl/ học sinh
  purchase n., v. /'pə:t∫əs/ sự mua, sự tậu; mua, sắm, tậu
  pure adj. /pjuə(r)/ nguyên chất, tinh khiết, trong lành
  purely adv. /´pjuəli/ hoàn toàn, chỉ là
  purple adj., n. /ˈpɜrpəl/ tía, có màu tía; màu tía
  purpose n. /'pə:pəs/ mục đích, ý định
  on purpose cố tình, cố ý, có chủ tâm
  pursue v. /pә'sju:/ đuổi theo, đuổi bắt
  push v., n. /puʃ/ xô đẩy; sự xô đẩy
  put v. /put/ đặt, để, cho vào
  put sth on mặc (áo), đội (mũ), đi (giày)
  put sth out tắt, dập tắt


  ----------

  qualification n. /,kwalifi'keiSn/ phẩm chất, năng lực; khả năng chuyên môn
  qualify v. /'´kwɔli¸fai/ đủ khả năng, đủ tư cách, điều kiện
  qualified adj. /ˈkwɒləˌfaɪd/ đủ tư cách, điều kiện, khả năng
  quality n. /'kwɔliti/ chất lượng, phẩm chất
  quantity n. /ˈkwɒntɪti/ lượng, số lượng
  quarter n. /'kwɔ:tə/ 1/4, 15 phút
  queen n. /kwi:n/ nữ hoàng
  question n., v. /ˈkwɛstʃən/ câu hỏi; hỏi, chất vấn
  quick adj. /kwik/ nhanh
  quickly adv. /´kwikli/ nhanh
  quiet adj. /'kwaiət/ lặng, yên lặng, yên tĩnh
  quietly adv. /'kwiətli/ lặng, yên lặng, yên tĩnh
  quit v. /kwit/ thoát, thoát ra
  quite adv. /kwait/ hoàn toàn, hầu hết
  quote v. /kwout/ trích dẫn


  ----------

  race n., v. /reis/ loài, chủng, giống; cuộc đua; đua
  racing n. /´reisiη/ cuộc đua
  radio n. /´reidiou/ sóng vô tuyến, radio
  rail n. /reil/ đường ray
  railway (BrE) (NAmE railroad) n. /'reilwei/ đường sắt
  rain n., v. /rein/ mưa, cơn mưa; mưa
  raise v. /reiz/ nâng lên, đưa lên, ngẩng lên
  range n. /reɪndʒ/ dãy, hàng, loại; phạm vi, trình độ
  rank n., v. /ræɳk/ hàng, dãy; sắp xếp thành hàng, dãy
  rapid adj. /'ræpid/ nhanh, nhanh chóng
  rapidly adv. / 'ræpidli / nhanh, nhanh chóng
  rare adj. /reə/ hiếm, ít
  rarely adv. /'reзli/ hiếm khi, ít khi
  rate n., v. /reit/ tỷ lệ, tốc độ
  rather adv. /'rɑ:ðə/ thà.. còn hơn, thích... hơn
  rather than hơn là
  raw adj. /rɔ:/ sống (# chín), thô, còn nguyên chất
  re- prefix
  reach v. /ri:tʃ/ đến, đi đến, tới
  react v. /ri´ækt/ tác động trở lại, phản ứng
  reaction n. /ri:'ækʃn/ sự phản ứng; sự phản tác dụng
  read v. /ri/ đọc
  reading n. /´riiη/ sự đọc
  reader n. /´riə/ người đọc, độc giả
  ready adj. /'redi/ sẵn sàng
  real adj. /riəl/ thực, thực tế, có thật
  really adv. /'riəli/ thực, thực ra, thực sự
  realistic adj. /ri:ə'listik; BrE also riə-/ hiện thực
  reality n. /ri:'æliti/ sự thật, thực tế, thực tại
  realize (BrE also -ise) v. /'riәlaiz/ thực hiện, thực hành
  rear n., adj. /rɪər/ phía sau; ở đằng sau, ở đằng sau
  reason n. /'ri:zn/ lý do, lý lẽ
  reasonable adj. /´ri:zənəbl/ có lý, hợp lý
  reasonably adv. /´ri:zənəblli/ hợp lý
  unreasonable adj. /ʌnˈrizənəbəl/ vô lý
  recall v. /ri´kɔ:l/ gọi về, triệu hồi; nhặc lại, gợi lại
  receipt n. /ri´si:t/ công thức; đơn thuốc
  receive v. /ri'si:v/ nhận, lĩnh, thu
  recent adj. /´ri:sənt/ gần đây, mới đây
  recently adv. /´ri:səntli/ gần đây, mới đây
  reception n. /ri'sep∫n/ sự nhận, sự tiếp nhận, sự đón tiếp
  reckon v. /'rekən/ tính, đếm
  recognition n. /,rekəg'niʃn/ sự công nhận, sự thừa nhận
  recognize (BrE also -ise) v. /'rekəgnaiz/ nhận ra, nhận diện; công nhận, thừa nhận
  recommend v. /rekə'mend/ giới thiệu, tiến cử; đề nghị, khuyên bảo
  record n., v. /´rekɔ/ bản ghi, sự ghi, bản thu, sự thu; thu, ghi chép
  recording n. /ri´kɔiη/ sự ghi, sự thu âm
  recover v. /'ri:'kʌvə/ lấy lại, giành lại
  red adj., n. /red/ đỏ; màu đỏ
  reduce v. /ri'dju:s/ giảm, giảm bớt
  reduction n. /ri´dʌkʃən/ sự giảm giá, sự hạ giá
  refer to v. xem, tham khảo; ám chỉ, nhắc đến
  reference n. /'refərəns/ sự tham khảo, hỏi ýe kiến
  reflect v. /ri'flekt/ phản chiếu, phản hồi, phản ánh
  reform v., n. /ri´fɔ:m/ cải cách, cải thiện, cải tạo; sự cải cách, sự cải thiện, cải tạo
  refrigerator n. /ri'fridЗзreitз/ tủ lạnh
  refusal n. /ri´fju:zl/ sự từ chối, sự khước từ
  refuse v. /rɪˈfyuz/ từ chối, khước từ
  regard v., n. /ri'gɑ/ nhìn, đánh giá; cái nhìn, sự quan tâm, sự chú ý (lời chúc tụng cuối thư)
  regarding prep. /ri´gaiη/ về, về việc, đối với (vấn đề...)
  region n. /'riʒən/ vùng, miền
  regional adj. /ˈridʒənl/ vùng, địa phương
  register v., n. /'redʤistə/ đăng ký, ghi vào sổ; sổ, sổ sách, máy ghi
  regret v., n. /ri'gret/ đáng tiếc, hối tiếc; lòng thương tiếc, sự hối tiếc
  regular adj. /'rəgjulə/ thường xuyên, đều đặn
  regularly adv. /´regjuləli/ đều đặn, thường xuyên
  regulation n. /¸regju´leiʃən/ sự điều chỉnh, điều lệ, quy tắc
  reject v. /'ri:ʤekt/ không chấp nhận, loại bỏ, bác bỏ
  relate v. /ri'leit/ kể lại, thuật lại; liên hệ, liên quan
  related (to) adj. /ri'leitid/ có liên quan, có quan hệ với ai, cái gì
  relation n. /ri'leiʃn/ mối quan hệ, sự liên quan, liên lạc
  relationship n. /ri'lei∫әn∫ip/ mối quan hệ, mối liên lạc
  relative adj., n. /'relətiv/ có liên quan đến; người có họ, đại từ quan hệ
  relatively adv. /'relətivli/ có liên quan, có quan hệ
  relax v. /ri´læks/ giải trí, nghỉ ngơi
  relaxed adj. /ri´lækst/ thanh thản, thoải mái
  relaxing adj. /ri'læksiɳ/ làm giảm, bớt căng thẳng
  release v., n. /ri'li:s/ làm nhẹ, bớt, thả, phóng thích, phát hành; sự giải thoát, thoát khỏi, sự thả, phóng thích, sự phát hành
  relevant adj. /´reləvənt/ thích hợp, có liên quan
  relief n. /ri'li:f/ sự giảm nhẹ, sự làm cho khuây khỏa; sự trợ cấo; sự đền bù
  religion n. /rɪˈlɪdʒən/ tôn giáo
  religious adj. /ri'lidʒəs/ (thuộc) tôn giáo
  rely on v. /ri´lai/ tin vào, tin cậy, tin tưởng vào
  remain v. /riˈmein/ còn lại, vẫn còn như cũ
  remaining adj. /ri´meiniη/ còn lại
  remains n. /re'meins/ đồ thừa, cái còn lại
  remark n., v. /ri'mɑ:k/ sự nhận xét, phê bình, sự để ý, chú ý; nhận xét, phê bình, để ý, chú ý
  remarkable adj. /ri'ma:kәb(ә)l/ đáng chú ý, đáng để ý; khác thường
  remarkably adv. /ri'ma:kәb(ә)li/ đáng chú ý, đáng để ý; khác thường
  remember v. /rɪˈmɛmbər/ nhớ, nhớ lại
  remind v. /riˈmaind/ nhắc nhở, gợi nhớ
  remote adj. /ri'mout/ xa, xa xôi, xa cách
  removal n. /ri'mu:vəl/ viêc di chuyển, việc dọn nhà, dời đi
  remove v. /ri'mu:v/ dời đi, di chuyển
  rent n., v. /rent/ sự thuê mướn; cho thuê, thuê
  rented adj. /rentid/ được thuê, được mướn
  repair v., n. /ri'peə/ sửa chữa, chỉnh tu; sự sửa chữa, sự chỉnh tu
  repeat v. /ri'pi:t/ /ri'pi:t/ nhắc lại, lặp lại
  repeated adj. /ri´pi:tid/ được nhắc lại, được lặp lại
  repeatedly adv. /ri´pi:tidli/ lặp đi lặp lại nhiều lần
  replace v. /rɪpleɪs/ thay thế
  reply n., v. /ri'plai/ sự trả lời, sự hồi âm; trả lời, hồi âm
  report v., n. /ri'pɔ:t/ báo cáo, tường trình; bản báo cáo, bản tường trình
  represent v. /repri'zent/ miêu tả, hình dung; đại diện, thay mặt
  representative n., adj. /,repri'zentətiv/ điều tiêu biểu, tượng trưng, mẫu; miêu tả, biểu hiện, đại diện, tượng trưng
  reproduce v. /,ri:prə'dju:s/ tái sản xuất
  reputation n. /,repju:'teiʃn/ sự nổi tiếng, nổi danh
  request n., v. /ri'kwest/ lời thỉnh cầu, lời đề nghị, yêu cầu; thỉnh cầu, đề nghị, yêu cầu
  require v. /ri'kwaiə(r)/ đòi hỏi, yêu cầu, quy định
  requirement n. /rɪˈkwaɪərmənt/ nhu cầu, sự đòi hỏi; luật lệ, thủ tục
  rescue v., n. /´reskju:/ giải thoát, cứu nguy; sự giải thoát, sự cứu nguy
  research n. /ri'sз:tʃ/ sự nghiên cứu
  reservation n. /rez.əveɪ.ʃən/ sự hạn chế, điều kiện hạn chế
  reserve v., n. /ri'zЗ:v/ dự trữ, để dành, đặt trước, đăng ký trước; sự dự trữ, sự để dành, sự đặt trước, sự đăng ký trước
  resident n., adj. /'rezidənt/ người sinh sống, trú ngụ, khách trọ; có nhà ở, cư trú, thường trú
  resist v. /ri'zist/ chống lại, phản đổi, kháng cự
  resistance n. /ri´zistəns/ sự chống lại, sự phản đối, sự kháng cự
  resolve v. /ri'zɔlv/ quyết định, kiên quyết (làm gì); giải quyết (vấn đề, khó khăn..)
  resort n. /ri´zɔ:t/ kế sách, phương kế
  resource n. /ri'so:s/ tài nguyên; kế sách, thủ đoạn
  respect n., v. /riˈspekt/ sự kính trọng, sự lễ phép; tôn trọng, kính trọng, khâm phục
  respond v. /ri'spond/ hưởng ứng, phản ứng lại, trả lời
  response n. /rɪˈspɒns/ sự trả lời, câu trả lời, sự hưởng ứng, sự đáp lại
  responsibility n. /ris,ponsз'biliti/ trách nhiệm, sự chịu trách nhiệm
  responsible adj. /ri'spɔnsəbl/ chịu trách nhiệm về, chịu trách nhiệm trước ai, gì
  rest n., v. /rest / sự nghỉ ngơi, lúc nghỉ; nghỉ, nghỉ ngơi
  the rest vật, cái còn lại, những người, cái khác
  restaurant n. /´restərɔn/ nhà hàng ăn, hiệu ăn
  restore v. /ris´tɔ:/ hoàn lại, trả lại; sửa chữa lại, phục hồi lại
  restrict v. /ris´trikt/ hạn chế, giới hạn
  restricted adj. /ris´triktid/ bị hạn chế, có giới hạn; vùng cấm
  restriction n. /ri'strik∫n/ sự hạn chế, sự giới hạn
  result n., v. /ri'zʌlt/ kết quả; bởi, do.. mà ra, kết quả là...
  retain v. /ri'tein/ giữ lại, nhớ được
  retire v. /ri´taiə / rời bỏ, rút về; thôi, nghỉ việc, về hưu
  retired adj. /ri´taiəd/ ẩn dật, hẻo lánh, đã về hưu, đã nghỉ việc
  retirement n. /rɪˈtaɪərmənt/ sự ẩn dật, nơi hẻo lánh, sự về hưu, sự nghỉ việc
  return v., n. /ri'tə:n/ trở lại, trở về; sự trở lại, sự trở về
  reveal v. /riˈvi:l/ bộc lộ, biểu lộ, tiết lộ; phát hiện, khám phá
  reverse v., n. /ri'və:s/ đảo, ngược lại; điều trái ngược, mặt trái
  review n., v. /ri´vju:/ sự xem lại, sự xét lại; làm lại, xem xét lại
  revise v. /ri'vaiz/ đọc lại, xem lại, sửa lại, ôn lại
  revision n. /ri´viʒən/ sự xem lại, sự đọc lại, sự sửa lại, sự ôn lại
  revolution n. /,revə'lu:ʃn/ cuộc cách mạng
  reward n., v. /ri'wɔ/ sự thưởng, phần thưởng; thưởng, thưởng công
  rhythm n. /'riðm/ nhịp điệu
  rice n. /raɪs/ gạo, thóc, cơm; cây lúa
  rich adj. /ritʃ/ giàu, giàu có
  rid v. /rid/ giải thoát (get rid of : tống khứ)
  ride v., n. /raid/ đi, cưỡi (ngựa); sự đi, đường đi
  riding n. /´raidiη/ môn thể thao cưỡi ngựa, sự đi xe (bus, điện, xe đạp)
  rider n. /´raidə/ người cưỡi ngựa, người đi xe đạp
  ridiculous adj. /rɪˈdɪkyələs/ buồn cười, lố bịch, lố lăng
  right adj., adv., n. /rait/ thẳng, phải, tốt; ngay, đúng; điều thiện, điều phải, tốt, bên phải
  rightly adv. /´raitli/ đúng, phải, có lý
  ring n., v. /riɳ/ chiếc nhẫn, đeo nhẫn cho ai
  rise n., v. /raiz/ sự lên, sự tăng lương, thăng cấp; dậy, đứng lên, mọc (mặt trời), thành đạt
  risk n., v. /risk/ sự liều, mạo hiểm; liều
  rival n., adj. /raivl/ đối thủ, địch thủ; đối địch, cạnh tranh
  river n. /'rivə/ sông
  road n. /roʊd/ con đường, đường phố
  rob v. /rɔb/ cướp, lấy trộm
  rock n. /rɔk/ đá
  role n. /roul/ vai (diễn), vai trò
  roll n., v. /'roul/ cuốn, cuộn, sự lăn tròn; lăn, cuốn, quấn, cuộn
  romantic adj. /roʊˈmæntɪk/ lãng mạn
  roof n. /ru:f/ mái nhà, nóc
  room n. /rum/ phòng, buồng
  root n. /ru:t/ gốc, rễ
  rope n. /roʊp/ dây cáp, dây thừng, xâu, chuỗi
  rough adj. /rᴧf/ gồ ghề, lởm chởm
  roughly adv. /'rʌfli/ gồ ghề, lởm chởm
  round adj., adv., prep., n. /raund/ tròn, vòng quanh, xung quanh
  rounded adj. /´raundid/ bị làm thành tròn; phát triển đầy đủ
  route n. /ru:t/ đường đi, lộ trình, tuyến đường
  routine n., adj. /ru:'ti:n/ thói thường, lệ thường, thủ tục; thường lệ, thông thường
  row NAmE n. /rou/ hàng, dãy
  royal adj. /ˈrɔɪəl/ (thuộc) vua, nữ hoàng, hoàng gia
  rub v. /rʌb/ cọ xát, xoa bóp, nghiền, tán
  rubber n. /´rʌbə/ cao su
  rubbish n. (especially BrE) /ˈrʌbɪʃ/ vật vô giá trị, bỏ đi, rác rưởi
  rude adj. /ru/ bất lịch sự, thô lỗ; thô sơ, đơn giản
  rudely adv. /ruli/ bất lịch sự, thô lỗ; thô sơ, đơn giản
  ruin v., n. /ru:in/ làm hỏng, làm đổ nát, làm phá sản; sự hỏng, sự đổ nát, sự phá sản
  ruined adj. /ru:ind/ bị hỏng, bị đổ nát, bị phá sản
  rule n., v. /ru:l/ quy tắc, điều lệ, luật lệ; cai trị, chỉ huy, điều khiển
  ruler n. /´ru:lə/ người cai trị, người trị vì; thước kẻ
  rumour n. /ˈrumər/ tin đồn, lời đồn
  run v., n. /rʌn/ chạy; sự chạy
  running n. /'rʌniɳ/ sự chạy, cuộc chạy đua
  runner n. /´rʌnə/ người chạy
  rural adj. /´ruərəl/ (thuộc) nông thôn, vùng nông thôn
  rush v., n. /rʌ∫/ xông lên, lao vào, xô đẩy; sự xông lên, sự lao vào, sự xô đẩy


  ----------

  sack n., v. /sæk/ bào tải; đóng bao, bỏ vào bao
  sad adj. /sæd/ buồn, buồn bã
  sadly adv. /'sædli/ một cách buồn bã, đáng buồn là, không may mà
  sadness n. /'sædnis/ sự buồn rầu, sự buồn bã
  safe adj. /seif/ an toàn, chắc chắn, đáng tin
  safely adv. /seifli/ an toàn, chắc chắn, đáng tin
  safety n. /'seifti/ sự an toàn, sự chắc chăn
  sail v., n. /seil/ đi tàu, thuyền, nhổ neo; buồm, cánh buồm, chuyến đi bằng thuyền buồm
  sailing n. /'seiliɳ/ sự đi thuyền
  sailor n. /seilə/ thủy thủ
  salad n. /'sæləd/ sa lát (xà lách trộng dầu dấm); rau sống
  salary n. /ˈsæləri/ tiền lương
  sale n. /seil/ việc bán hàng
  salt n. /sɔ:lt/ muối
  salty adj. /´sɔ:lti/ chứ vị muối, có muối, mặn
  same adj., pron. /seim/ đều đều, đơn điệu; cũng như thế, vẫn cái đó
  sample n. /´sa:mpl/ mẫu, hàng mẫu
  sand n. /sænd/ cát
  satisfaction n. /,sætis'fæk∫n/ sự làm cho thỏa mãn, toại nguyện; sự trả nợ, bồi thường
  satisfy v. /'sætisfai/ làm thỏa mãn, hài lòng; trả (nợ), chuộc tội
  satisfied adj. /'sætisfaid/ cảm thấy hài lòng, vừa ý, thoả mãn
  satisfying adj. /'sætisfaiiη/ đem lại sự thỏa mãn, làm thỏa mãn, làm vừa ý
  Saturday n. (abbr. Sat.) /'sætədi/ thứ 7
  sauce n. /sɔ:s/ nước xốt, nước chấm
  save v. /seiv/ cứu, lưu
  saving n. /´seiviη/ sự cứu, sự tiết kiệm
  say v. /sei/ nói
  scale n. /skeɪl/ vảy (cá..)
  scare v., n. /skɛə/ làm kinh hãi, sợ hãi, dọa; sự sợ hãi, sự kinh hoàng
  scared adj. /skerd/ bị hoảng sợ, bị sợ hãi
  scene n. /si:n/ cảnh, phong cảnh
  schedule n., v. /´ʃkedju:l/ kế hoạch làm việc, bản liệt kê; lên thời khóa biểu, lên kế hoạch
  scheme n. /ski:m/ sự sắp xếp, sự phối hợp; kế hoạch thực hiện; lược đồ, sơ đồ
  school n. /sku:l/ đàn cá, bầy cá
  science n. /'saiəns/ khoa học, khoa học tự nhiên
  scientific adj. /,saiən'tifik/ (thuộc) khoa học, có tính khoa học
  scientist n. /'saiəntist/ nhà khoa học
  scissors n. /´sizəz/ cái kéo
  score n., v. /skɔ:/ điểm số, bản thắng, tỷ số; đạt được, thành công, cho điểm
  scratch v., n. /skrætʃ/ cào, làm xước da; sự cào, sự trầy xước da
  scream v., n. /skri:m/ gào thét, kêu lên; tiếng thét, tiếng kêu to
  screen n. /skrin/ màn che, màn ảnh, màn hình; phim ảnh nói chung
  screw n., v. /skru:/ đinh vít, đinh ốc; bắt vít, bắt ốc
  sea n. /si:/ biển
  seal n., v. /si:l/ hải cẩu; săn hải cẩu
  search n., v. /sə:t∫/ sự tìm kiếm, sự thăm dò, sự điều tra; tìm kiếm, thăm dò, điều tra
  season n. /´si:zən/ mùa
  seat n. /si:t/ ghế, chỗ ngồi
  second det., ordinal number, adv., n. /ˈsɛkənd/ thứ hai, ở vị trí thứ 2, thứ nhì; người về nhì
  secondary adj. /´sekəndəri/ trung học, thứ yếu
  secret adj., n. /'si:krit/ bí mật; điều bí mật
  secretly adv. /'si:kritli/ bí mật, riêng tư
  secretary n. /'sekrətri/ thư ký
  section n. /'sekʃn/ mục, phần
  sector n. /ˈsɛktər/ khu vực, lĩnh vực
  secure adj., v. /si'kjuə/ chắc chắn, đảm bảo; bảo đảm, giữ an ninh
  security n. /siˈkiuəriti/ sự an toàn, sự an ninh
  see v. /si:/ nhìn, nhìn thấy, quan sát
  seed n. /sid/ hạt, hạt giống
  seek v. /si:k/ tìm, tìm kiếm, theo đuổi
  seem linking v. /si:m/ có vẻ như, dường như
  select v. /si´lekt/ chọn lựa, chọn lọc
  selection n. /si'lekʃn/ sự lựa chọn, sự chọc lọc
  self n. /self/ bản thân mình
  self- combining form
  sell v. /sel/ bán
  senate n. /´senit/ thượng nghi viện, ban giám hiệu
  senator n. /ˈsɛnətər/ thượng nghị sĩ
  send v. /send/ gửi, phái đi
  senior adj., n. /'si:niə/ nhiều tuổi hơn, dành cho trẻ em trên 11t; người lớn tuổi hơn, sinh viên năm cuối trường trung học, cao đẳng
  sense n. /sens/ giác quan, tri giác, cảm giác
  sensible adj. /'sensəbl/ có óc xét đoán; hiểu, nhận biết được
  sensitive adj. /'sensitiv/ dễ bị thương, dễ bị hỏng; dễ bị xúc phạm
  sentence n. /'sentəns/ câu
  separate adj., v. /'seprət/ khác nhau, riêng biệt; làm rời, tách ra, chia tay
  separated adj. /'seprətid/ ly thân
  separately adv. /'seprətli/ không cùng nhau, thành người riêng, vật riêng
  separation n. /¸sepə´reiʃən/ sự chia cắt, phân ly, sự chia tay, ly thân
  September n. (abbr. Sept.) /sep´tembə/ tháng 9
  series n. /ˈsɪəriz/ loạt, dãy, chuỗi
  serious adj. /'siәriәs/ đứng đắn, nghiêm trang
  seriously adv. /siəriəsli/ đứng đắn, nghiêm trang
  servant n. /'sə:vənt/ người hầu, đầy tớ
  serve v. /sɜ:v/ phục vụ, phụng sự
  service n. /'sə:vis/ sự phục vụ, sự hầu hạ
  session n. /'seʃn/ buổi họp, phiên họp, buổi, phiên
  set n., v. /set/ bộ, bọn, đám, lũ; đặt để, bố trí
  settle v. /ˈsɛtl/ giải quyết, dàn xếp, hòa giải, đặt, bố trí
  several det., pron. /'sevrəl/ vài
  severe adj. /səˈvɪər/ khắt khe, gay gắt (thái độ, cư xử); giản dị, mộc mạc (kiểu cách, trang phục, dung nhan)
  severely adv. /sə´virli/ khắt khe, gay gắt (thái độ, cư xử); giản dị, mộc mạc (kiểu cách, trang phục, dung nhan)
  sew v. /soʊ/ may, khâu
  sewing n. /´souiη/ sự khâu, sự may vá
  sex n. /seks/ giới, giống
  sexual adj. /'seksjuəl/ giới tính, các vấn đề sinh lý
  sexually adv. /'sekSJli/ giới tính, các vấn đề sinh lý
  shade n. /ʃeid/ bóng, bóng tối
  shadow n. /ˈʃædəu/ bóng, bóng tối, bóng râm, bóng mát
  shake v., n. /ʃeik/ rung, lắc, giũ; sự rung, sự lắc, sự giũ
  shall modal v. /ʃæl/ dự đoán tương lai: sẽ
  shallow adj. /ʃælou/ nông, cạn
  shame n. /ʃeɪm/ sự xấu hổ, thẹn thùng, sự ngượng
  shape n., v. /ʃeip/ hình, hình dạng, hình thù
  shaped adj. /ʃeipt/ có hình dáng được chỉ rõ
  share v., n. /ʃeə/ đóng góp, tham gia, chia sẻ; phần đóng góp, phần tham gia, phần chia sẻ
  sharp adj. /ʃɑrp/ sắc, nhọn, bén
  sharply adv. /ʃɑrpli/ sắc, nhọn, bén
  shave v. /ʃeiv/ cạo (râu), bào, đẽo (gỗ)
  she pron. /ʃi:/ nó, bà ấy, chị ấy, cô ấy...
  sheep n. /ʃi:p/ con cừu
  sheet n. /ʃi:t/ chăn, khăn trải giường; lá, tấm, phiến, tờ
  shelf n. /ʃɛlf/ kệ, ngăn, giá
  shell n. /ʃɛl/ vỏ, mai; vẻ bề ngoài
  shelter n., v. /'ʃeltə/ sự nương tựa, sự che chở, sự ẩn náu; che chở, bảo vệ
  shift v., n. /ʃift/ đổi chỗ, dời chỗ, chuyển, giao; sự thay đổi, sự luân phiên
  shine v. /ʃain/ chiếu sáng, tỏa sáng
  shiny adj. /'∫aini/ sáng chói, bóng
  ship n. /ʃɪp/ tàu, tàu thủy
  shirt n. /ʃɜːt/ áo sơ mi
  shock n., v. /Sok/ sự đụng chạm, va chạm, sự kích động, sự choáng; chạm mạnh, va mạnh, gây sốc
  shocking adj. /´ʃɔkiη/ gây ra căm phẫn, tồi tệ, gây kích động
  shocked adj. /Sok/ bị kích động, bị va chạm, bị sốc
  shoe n. /ʃu:/ giày
  shoot v. /ʃut/ vụt qua, chạy qua, ném, phóng, bắn; đâm ra, trồi ra
  shooting n. /'∫u:tiη/ sự bắn, sự phóng đi
  shop n., v. /ʃɔp/ cửa hàng; đi mua hầng, đi chợ
  shopping n. /'ʃɔpiɳ/ sự mua sắm
  short adj. /ʃɔ:t/ ngắn, cụt
  shortly adv. /´ʃɔ:tli/ trong thời gian ngắn, sớm
  shot n. /ʃɔt/ đạn, viên đạn
  should modal v. /ʃud, ʃəd, ʃd/ nên
  shoulder n. /'ʃouldə/ vai
  shout v., n. /ʃaʊt/ hò hét, reo hò; sự la hét, sự hò reo
  show v., n. /ʃou/ biểu diễn, trưng bày; sự biểu diễn, sự bày tỏ
  shower n. /´ʃouə/ vòi hoa sen, sự tắm vòi hoa sen
  shut v., adj. /ʃʌt/ đóng, khép, đậy; tính khép kín
  shy adj. /ʃaɪ/ nhút nhát, e thẹn
  sick adj. /sick/ ốm, đau, bệnh
  be sick (BrE) bị ốm
  feel sick (especially BrE) buồn nôn
  side n. /said/ mặt, mặt phẳng
  sideways adj., adv. /´saidwəz/ ngang, từ một bên; sang bên
  sight n. /sait/ cảnh đẹp; sự nhìn
  sign n., v. /sain/ dấu, dấu hiệu, kí hiệu; đánh dấu, viết ký hiệu
  signal n., v. /'signəl/ dấu hiệu, tín hiệu; ra hiệu, báo hiệu
  signature n. /ˈsɪgnətʃər , ˈsɪgnəˌtʃʊər/ chữ ký
  significant adj. /sɪgˈnɪfɪkənt/ nhiều ý nghĩa, quan trọng
  significantly adv. /sig'nifikəntli/ đáng kể
  silence n. /ˈsaɪləns/ sự im lặng, sự yên tĩnh
  silent adj. /ˈsaɪlənt/ im lặng, yên tĩnh
  silk n. /silk/ tơ (t.n+n.tạo), chỉ, lụa
  silly adj. /´sili/ ngớ ngẩn, ngu ngốc, khờ dại
  silver n., adj. /'silvə/ bạc, đồng bạc; làm bằng bạc, trắng như bạc
  similar adj. /´similə/ giống như, tương tự như
  similarly adv. /´similəli/ tương tự, giống nhau
  simple adj. /'simpl/ đơn, đơn giản, dễ dàng
  simply adv. /´simpli/ một cách dễ dàng, giản dị
  since prep., conj., adv. /sins/ từ, từ khi; từ khi, từ lúc đó; từ đó, từ lúc ấy
  sincere adj. /sin´siə/ thật thà, thẳng thắng, chân thành
  sincerely adv. /sin'siəli/ một cách chân thành
  Yours sincerely (BrE) bạn chân thành của anh, chị.. (viết ở cuối thư)
  sing v. /siɳ/ hát, ca hát
  singing n. /´siηiη/ sự hát, tiếng hát
  singer n. /´siηə/ ca sĩ
  single adj. /'siɳgl/ đơn, đơn độc, đơn lẻ
  sink v. /sɪŋk/ chìm, lún, đắm
  sir n. /sə:/ xưng hô lịch sự Ngài, Ông
  sister n. /'sistə/ chị, em gái
  sit v. /sit/ ngồi
  sit down ngồi xuống
  site n. /sait/ chỗ, vị trí
  situation n. /,sit∫u'ei∫n/ hoàn cảnh, địa thế, vị trí
  size n. /saiz/ cỡ
  -sized /saizd/ đã được định cỡ
  skilful (BrE) (NAmE skillful) adj. /´skilful/ tài giỏi, khéo tay
  skilfully (BrE) (NAmE skillfully) adv. /´skilfulli/ tài giỏi, khéo tay
  skill n. /skil/ kỹ năng, kỹ sảo
  skilled adj. /skild/ có kỹ năng, có kỹ sảo, khẻo tay; có kinh nghiệm,, lành nghề
  skin n. /skin/ da, vỏ
  skirt n. /skɜːrt/ váy, đầm
  sky n. /skaɪ/ trời, bầu trời
  sleep v., n. /sli:p/ ngủ; giấc ngủ
  sleeve n. /sli:v/ tay áo, ống tay
  slice n., v. /slais/ miếng, lát mỏng; cắt ra thành miếng mỏng, lát mỏng
  slide v. /slaid/ trượtc, chuyển động nhẹ, lướt qua
  slight adj. /slait/ mỏng manh, thon, gầy
  slightly adv. /'slaitli/ mảnh khảnh, mỏng manh, yếu ớt
  slip v. /slip/ trượt, tuột, trôi qua, chạy qua
  slope n., v. /sloup/ dốc, đường dốc, độ dốc; nghiêng, dốc
  slow adj. /slou/ chậm, chậm chạp
  slowly adv. /'slouli/ một cách chậm chạp, chậm dần
  small adj. /smɔ:l/ nhỏ, bé
  smart adj. /sma:t/ mạnh, ác liệt
  smash v., n. /smæʃ/ đập, vỡ tan thành mảnh; sự đập, vỡ tàn thành mảnh
  smell v., n. /smɛl/ ngửi; sự ngửi, khứu giác
  smile v., n. /smail/ cười, mỉm cười; nụ cười, vẻ tươi cười
  smoke n., v. /smouk/ khói, hơi thuốc; hút thuốc, bốc khói, hơi
  smoking n. /smoukiη/ sự hút thuốc
  smooth adj. /smu:ð/ nhẵn, trơn, mượt mà
  smoothly adv. /smu:ðli/ một cách êm ả, trôi chảy
  snake n. /sneik/ con rắn; người nham hiểm, xảo trá
  snow n., v. /snou/ tuyết; tuyết rơi
  so adv., conj. /sou/ như vậy, như thế; vì thế, vì vậy, vì thế cho nên
  so that để, để cho, để mà
  soap n. /soup/ xà phòng
  social adj. /'sou∫l/ có tính xã hội
  socially adv. /´souʃəli/ có tính xã hội
  society n. /sə'saiəti/ xã hội
  sock n. /sɔk/ tất ngăns, miếng lót giày
  soft adj. /sɔft/ mềm, dẻo
  softly adv. /sɔftli/ một cách mềm dẻo
  software n. /'sɔfweз/ phần mềm (m.tính)
  soil n. /sɔɪl/ đất trồng; vết bẩn
  soldier n. /'souldʤə/ lính, quân nhân
  solid adj., n. /'sɔlid/ rắn; thể rắn, chất rắnh
  solution n. /sə'lu:ʃn/ sự giải quyết, giải pháp
  solve v. /sɔlv/ giải, giải thích, giải quyết
  some det., pron. /sʌm/ or /səm/ một it, một vài
  somebody (also someone) pron. /'sʌmbədi/ người nào đó
  somehow adv. /´sʌm¸hau/ không biết làm sao, bằng cách này hay cách khác
  something pron. /'sʌmθiɳ/ một điều gì đó, một việc gì đó, một cái gì đó
  sometimes adv. /´sʌm¸taimz/ thỉnh thoảng, đôi khi
  somewhat adv. /´sʌm¸wɔt/ đến mức độ nào đó, hơi, một chút
  somewhere adv. /'sʌmweə/ nơi nào đó. đâu đó
  son n. /sʌn/ con trai
  song n. /sɔɳ/ bài hát
  soon adv. /su:n/ sớm, chẳng bao lâu nữa
  as soon as ngay khi
  sore adj. /sɔr , soʊr/ đau, nhức
  sorry adj. /'sɔri/ xin lỗi, lấy làm tiếc, lấy làm buồn
  sort n., v. /sɔ:t/ thứ, hạng loại; lựa chọn, sắp xếp, phân loại
  soul n. /soʊl/ tâm hồn, tâm trí, linh hồn
  sound n., v. /sound/ âm thanh; nghe
  soup n. /su:p/ xúp, canh, cháo
  sour adj. /'sauə/ chua, có vị giấm
  source n. /sɔ:s/ nguồn
  south n., adj., adv. /sauθ/ phương Nam, hướng Nam; ở phía Nam; hướng về phía Nam
  southern adj. /´sʌðən/ thuộc phương Nam
  space n. /speis/ khoảng trống, khoảng cách
  spare adj., n. /speə/ thừa thãi, dự trữ, rộng rãi; đồ dự trữ, đồ dự phòng
  speak v. /spi:k/ nói
  spoken adj. /spoukn/ nói theo 1 cách nào đó
  speaker n. /ˈspikər/ người nói, người diễn thuyết
  special adj. /'speʃəl/ đặc biệt, riêng biệt
  specially adv. /´speʃəli/ đặc biệt, riêng biệt
  specialist n. /'spesʃlist/ chuyên gia, chuyên viên
  specific adj. /spi'sifik/ đặc trưng, riêng biệt
  specifically adv. /spi'sifikəli/ đặc trưng, riêng biệt
  speech n. /spi:tʃ/ sự nói, khả năng nói, lời nói, cách nói, bài nói
  speed n. /spi/ tốc độ, vận tốc
  spell v., n. /spel/ đánh vần; sự thu hút, sự quyến rũ, say mê
  spelling n. /´speliη/ sự viết chính tả
  spend v. /spɛnd/ tiêu, xài
  spice n. /spais/ gia vị
  spicy adj. /´spaisi/ có gia vị
  spider n. /´spaidə/ con nhện
  spin v. /spin/ quay, quay tròn
  spirit n. /ˈspɪrɪt/ tinh thần, tâm hồn, linh hồn
  spiritual adj. /'spiritjuəl/ (thuộc) tinh thần, linh hồn
  spite n./spait/ sự giận, sự hận thù; in spite of : mặc dù, bất chấp
  split v., n. /split/ chẻ, tách, chia ra; sự chẻ, sự tách, sự chia ra
  spoil v. /spɔil/ cướp, cướp đọat
  spoon n. /spu:n/ cái thìa
  sport n. /spɔ:t/ thể thao
  spot n. /spɔt/ dấu, đốm, vết
  spray n., v. /spreɪ/ máy, ống, bình phụt, bơm, phun; bơm, phun, xịt
  spread v. /spred/ trải, căng ra, bày ra; truyền bá
  spring n. /sprɪŋ/ mùa xuân
  square adj., n. /skweə/ vuông, vuông vắn; dạng hình vuông, hình vuông
  squeeze v., n. /skwi:z/ ép, vắt, xiết; sự ép, sự vắt, sự xiết
  stable adj., n. /steibl/ ổn định, bình tĩnh, vững vàng; chuồng ngưa
  staff n. /sta:f / gậy
  stage n. /steɪdʒ/ tầng, bệ
  stair n. /steə/ bậc thang
  stamp n., v. /stæmp/ tem; dán tem
  stand v., n. /stænd/ đứng, sự đứng
  stand up đứng đậy
  standard n., adj. /'stændəd/ tiêu chuẩn, chuẩn, mãu; làm tiêu chuẩn, phù hợp với tiêu chuẩn
  star n., v. /stɑ:/ ngôi sao, dán sao, trang trí hình sao, đánh dấu sao
  stare v., n. /'steә(r)/ nhìm chằm chằm; sự nhìn chằm chằm
  start v., n. /stɑ:t/ bắt đầu, khởi động; sự bắt đầu, sự khởi đầu, khởi hành
  state n., adj., v. /steit/ nhà nước, quốc gia, chính quyền; (thuộc) nhà nước, có liên quan đến nhà nước; phát biểu, tuyên bố
  statement n. /'steitmənt/ sự bày tỏ, sự phát biểu; sự tuyên bố, sự trình bày
  station n. /'steiʃn/ trạm, điểm, đồn
  statue n. /'stæt∫u:/ tượng
  status n. /ˈsteɪtəs , ˈstætəs/ tình trạng
  stay v., n. /stei/ ở lại, lưu lại; sự ở lại, sự lưu lại
  steady adj. /'stedi/ vững chắc, vững vàng, kiến định
  steadily adv. /'stedili/ vững chắc, vững vàng, kiên định
  unsteady adj. /ʌn´stedi/ không chắc, không ổn định
  steal v. /sti:l/ ăn cắp, ăn trộm
  steam n. /stim/ hơi nước
  steel n. /sti:l/ thép, ngành thép
  steep adj. /sti:p/ dốc, dốc đứng
  steeply adv. /'sti:pli/ dốc, cheo leo
  steer v. /stiə/ lái (tàu, ô tô...)
  step n., v. /step/ bước; bước, bước đi
  stick v., n. /stick/ đâm, thọc, chọc, cắm, dính; cái gậy, qua củi, cán
  stick out (for) đòi, đạt được cái gì
  sticky adj. /'stiki/ dính, nhớt
  stiff adj. /stif/ cứng, cứng rắn, kiên quyết
  stiffly adv. /'stifli/ cứng, cứng rắn, kiên quyết
  still adv., adj. /stil/ đứng yên; vẫn, vẫn còn
  sting v., n. /stiɳ/ châm, chích, đốt; ngòi, vòi (ong, muỗi), nọc (rắn); sự châm, chích..
  stir v. /stə:/ khuấy, đảo
  stock n. /stə:/ kho sự trữ, hàng dự trữ, vốn
  stomach n. /ˈstʌmək/ dạ dày
  stone n. /stoun/ đá
  stop v., n. /stɔp/ dừng, ngừng, nghỉ, thôi; sự dừng, sự ngừng, sự đỗ lại
  store n., v. /stɔ:/ cửa hàng, kho hàng; tích trữ, cho vào kho
  storm n. /stɔ:m/ cơn giông, bão
  story n. /'stɔ:ri/ chuyện, câu chuyện
  stove n. /stouv/ bếp lò, lò sưởi
  straight adv., adj. /streɪt/ thẳng, không cong
  strain n. /strein/ sự căng thẳng, sự căng
  strange adj. /streindʤ/ xa lạ, chưa quen
  strangely adv. /streindʤli/ lạ, xa lạ, chưa quen
  stranger n. /'streinʤə/ người lạ
  strategy n. /'strætəʤɪ/ chiến lược
  stream n. /stri:m/ dòng suối
  street n. /stri:t/ phố, đườmg phố
  strength n. /'streɳθ/ sức mạnh, sức khỏe
  stress n., v. sự căng thẳng; căng thẳng, ép, làm căng
  stressed adj. /strest/ bị căng thẳng, bị ép, bị căng
  stretch v. /strɛtʃ/ căng ra, duỗi ra, kéo dài ra
  strict adj. /strikt/ nghiêm khắc, chặt chẽ,, khắt khe
  strictly adv. /striktli/ một cách nghiêm khắc
  strike v., n. /straik/ đánh, đập, bãi công, đình công; cuộc bãi công, cuộc đình công
  striking adj. /'straikiɳ/ nổi bật, gây ấn tượng
  string n. /strɪŋ/ dây, sợi dây
  strip v., n. /strip/ cởi, lột (quần áo); sự cởi quần áo
  stripe n. /straɪp/ sọc, vằn, viền
  striped adj. /straipt/ có sọc, có vằn
  stroke n., v. /strouk/ cú đánh, cú đòn; cái vuốt ve, sự vuốt ve; vuốt ve
  strong adj. /strɔŋ , strɒŋ/ khỏe, mạnh, bền, vững, chắc chắn
  strongly adv. /strɔŋli/ khỏe, chắc chắn
  structure n. /'strʌkt∫ə/ kết cấu, cấu trúc
  struggle v., n. /'strʌg(ә)l/ đấu tranh; cuộc đấu tranh, cuộc chiến đấu
  student n. /'stjunt/ sinh viên
  studio n. /´stjuiou/ xưởng phim, trường quay; phòng thu
  study n., v. /'stʌdi/ sự học tập, sự nghiên cứu; học tập, nghiên cứu
  stuff n. /stʌf/ chất liệu, chất
  stupid adj. /ˈstupɪd , ˈstyupɪd/ ngu ngốc, ngu đần, ngớ ngẩn
  style n. /stail/ phong cách, kiểu, mẫu, loại
  subject n. /ˈsʌbdʒɪkt / chủ đề, đề tài; chủ ngữ
  substance n. /'sʌbstəns/ chất liệu; bản chất; nội dung
  substantial adj. /səb´stænʃəl/ thực tế, đáng kể, quan trọng
  substantially adv. /səb´stænʃəli/ về thực chất, về căn bản
  substitute n., v. /´sʌbsti¸tju:t/ người, vật thay thế; thay thế
  succeed v. /sәk'si/ nối tiếp, kế tiếp; kế nghiệp, kế vị
  success n. /sәk'si/ sự thành công,, sự thành đạt
  successful adj. /səkˈsɛsfəl/ thành công, thắng lợi, thành đạt
  successfully adv. /səkˈsɛsfəlli/ thành công, thắng lợi, thành đạt
  unsuccessful adj. /¸ʌnsək´sesful/ không thành công, thất bại
  such det., pron. /sʌtʃ/ như thế, như vậy, như là
  such as đến nỗi, đến mức
  suck v. /sʌk/ bú, hút; hấp thụ, tiếp thu
  sudden adj. /'sʌdn/ thình lình, đột ngột
  suddenly adv. /'sʌdnli/ thình lình, đột ngột
  suffer v. /'sΛfә(r)/ chịu đựng, chịu thiệt hại, đau khổ
  suffering n. /'sΛfәriŋ/ sự đau đớn, sự đau khổ
  sufficient adj. /sə'fi∫nt/ (+ for) đủ, thích đáng
  sufficiently adv. /sə'fiʃəntli/ đủ, thích đáng
  sugar n. /'ʃugə/ đường
  suggest v. /sə'dʤest/ đề nghị, đề xuất; gợi
  suggestion n. /sə'dʤestʃn/ sự đề nghị, sự đề xuất, sự khêu gợi
  suit n., v. /su:t/ bộ com lê, trang phục; thích hợp, quen, hợp với
  suited adj. /´su:tid/ hợp, phù hợp, thích hợp với
  suitable adj. /´su:təbl/ hợp, phù hợp, thích hợp với
  suitcase n. /´su:t¸keis/ va li
  sum n. /sʌm/ tổng, toàn bộ
  summary n. /ˈsʌməri/ bản tóm tắt
  summer n. /ˈsʌmər/ mùa hè
  sun n. /sʌn/ mặt trời
  Sunday n. (abbr. Sun.) /´sʌndi/ Chủ nhật
  superior adj. /su:'piәriә(r)/ cao, chất lượng cao
  supermarket n. /´su:pə¸ma:kit/ siêu thị
  supply n., v. /sə'plai/ sự cung cấp, nguồn cung cấp; cung cấp, đáp ứng, tiếp tế
  support n., v. /sə´pɔ:t/ sự chống đỡ, sự ủng hộ; chống đỡ, ủng hộ
  supporter n. /sə´pɔ:tə/ vật chống đỡ; người cổ vũ, người ủng hộ
  suppose v. /sә'pәƱz/ cho rằng, tin rằng, nghĩ rằng
  sure adj., adv. /ʃuə/ chắc chắn, xác thực
  make sure chắc chắn, làm cho chắc chắn
  surely adv. /´ʃuəli/ chắc chắn
  surface n. /ˈsɜrfɪs/ mặt, bề mặt
  surname n. (especially BrE) /ˈsɜrˌneɪm/ họ
  surprise n., v. /sə'praiz/ sự ngạc nhiên, sự bất ngờ; làm ngạc nhiên, gây bất ngờ
  surprising adj. /sə:´praiziη/ làm ngạc nhiên, làm bất ngờ
  surprisingly adv. /sə'praiziηli/ làm ngạc nhiên, làm bất ngờ
  surprised adj. /sə:´praizd/ ngạc nhiên (+ at)
  surround v. /sә'raƱnd/ vây quanh, bao quanh
  surrounding adj. /sə.ˈrɑʊn.diɳ/ sự vây quanh, sự bao quanh
  surroundings n. /sə´raundiηz/ vùng xung quanh, môi trường xung quanh
  survey n., v. /'sə:vei/ sự nhìn chung, sự khảo sát; quan sát, nhìn chung, khảo sát, nghiên cứu
  survive v. /sə'vaivə/ sống lâu hơn, tiếp tục sống, sống sót
  suspect v., n. /səs´pekt/ nghi ngờ, hoài nghi; người khả nghi, người bị tình nghi
  suspicion n. /səs'pi∫n/ sự nghi ngờ, sự ngờ vực
  suspicious adj. /səs´piʃəs/ có sự nghi ngờ, tỏ ra nghi ngờ, khả nghi
  swallow v. /'swɔlou/ nuốt, nuốt chửng
  swear v. /sweə/ chửi rủa, nguyền rủa; thề, hứa
  swearing n. lời thề, lời nguyền rủa, lời thề hứa
  sweat n., v. /swet/ mồ hôi; đổ mồ hôi
  sweater n. /'swetз/ người ra mồ hôi,, kẻ bóc lột lao động
  sweep v. /swi:p/ quét
  sweet adj., n. /swi:t/ ngọt, có vị ngọt; sự ngọt bùi, đồ ngọt
  swell v. /swel/ phồng, sưng lên
  swelling n. /´sweliη/ sự sưng lên, sự phồng ra
  swollen adj. /´swoulən/ sưng phồng, phình căng
  swim v. /swim/ bơi lội
  swimming n. /´swimiη/ sự bơi lội
  swimming pool n. bể nước
  swing n., v. /swiŋ/ sự đu đưa, lúc lắc; đánh đu, đu đưa, lúc lắc
  switch n., v. /switʃ/ công tắc, roi; tắt, bật, đánh bằng gậy, roi
  switch sth off ngắt điện
  switch sth on bật điện
  swollen swell v. /´swoulən/ /swel/ phồng lên, sưng lên
  symbol n. /simbl/ biểu tượng, ký hiệu
  sympathetic adj. /¸simpə´θetik/ đồng cảm, đáng mến, dễ thương
  sympathy n. /´simpəθi/ sự đồng cảm, sự đồng ý
  system n. /'sistim/ hệ thống, chế độ


  ----------

  table n. /'teibl/ cái bàn
  tablet n. /'tæblit/ tấm, bản, thẻ phiến
  tackle v., n. /'tækl/ or /'teikl/ giải quyết, khắc phục, bàn thảo; đồ dùng, dụng cụ
  tail n. /teil/ đuôi, đoạn cuối
  take v. /teik/ sự cầm nắm, sự lấy
  take sth off cởi, bỏ cái gì, lấy đi cái gì
  take (sth) over chở, chuyển cái gì; tiếp quản, kế tục cái gì
  talk v., n. /tɔ:k/ nói chuyện, trò chuyện; cuộc trò chuyện, cuộc thảo luận
  tall adj. /tɔ:l/ cao
  tank n. /tæŋk/ thùng, két, bể
  tap v., n.. /tæp/ mở vòi, đóng vồi; vòi, khóa
  tape n. /teip/ băng, băng ghi âm; dải, dây
  target n. /'ta:git/ bia, mục tiêu, đích
  task n. /tɑːsk/ nhiệm vụ, nghĩa vụ, bài tập, công tác, công việc
  taste n., v. /teist/ vị, vị giác; nếm
  tax n., v. /tæks/ thuế; đánh thuế
  taxi n. /'tæksi/ xe tắc xi
  tea n. /ti:/ cây chè, trà, chè
  teach v. /ti:tʃ/ dạy
  teaching n. /'ti:t∫iŋ/ sự dạy, công việc dạy học
  teacher n. /'ti:t∫ə/ giáo viên
  team n. /ti:m/ đội, nhóm
  tear ( NAmE )v., n. /tiə/ xé, làm rắch; chỗ rách, miếng xe; nước mắt
  technical adj. /'teknikl/ (thuộc) kỹ thuật, chuyên môn
  technique n. /tek'ni:k/ kỹ sảo, kỹ thuật, phương pháp kỹ thuật
  technology n. /tek'nɔlədʤi/ kỹ thuật học, công nghệ học
  telephone (also phone) n., v. /´telefoun/ máy điện thoại, gọi điện thoại
  television (also TV) n. /´televiʒn/ vô tuyến truyền hình
  tell v. /tel/ nói, nói với
  temperature n. /´tempritʃə/ nhiệt độ
  temporary adj. /ˈtɛmpəˌrɛri/ tạm thời, nhất thời
  temporarily adv. /'tempзrзlti/ tạm
  tend v. /tend/ trông nom, chăm sóc, giữ gìn, hầu hạ
  tendency n. /ˈtɛndənsi/ xu hướng, chiều hướng, khuynh hướng
  tension n. /'tenʃn/ sự căng, độ căng, tình trạng căng
  tent n. /tent/ lều, rạp
  term n. /tɜ:m/ giới hạn, kỳ hạn, khóa, kỳ học
  terrible adj. /'terəbl/ khủng khiếp, ghê sợ
  terribly adv. /'terəbli/ tồi tệ, không chịu nổi
  test n., v. /test/ bài kiểm tra, sự thử nghiệm, xét nghiệm; kiểm tra, xét nghiệm, thử nghiệm
  text n. /tɛkst/ nguyên văn, bản văn, chủ đề, đề tì
  than prep., conj. /ðæn/ hơn
  thank v. /θæŋk/ cám ơn
  thanks exclamation, n. /'θæŋks/ sự cảm ơn, lời cảm ơn
  thank you exclamation, n. cảm ơn bạn (ông bà, anh chị...)
  that det., pron., conj. /ðæt/ người ấy, đó, vật ấy, đó; rằng, là
  the definite article /ði:, ði, ðз/ cái, con, người, ấy này....
  theatre (BrE) (NAmE theater) n. /ˈθiətər/ rạp hát, nhà hát
  their det. /ðea(r)/ của chúng, của chúng nó, của họ
  theirs pron. /ðeəz/ của chúng, của chúng nó, của họ
  them pron. /ðem/ chúng, chúng nó, họ
  theme n. /θi:m/ đề tài, chủ đề
  themselves pron. /ðəm'selvz/ tự chúng, tự họ, tự
  then adv. /ðen/ khi đó, lúc đó, tiếp đó
  theory n. /'θiəri/ lý thuyết, học thuyết
  there adv. /ðeз/ ở nơi đó, tại nơi đó
  therefore adv. /'ðeəfɔr)/ bởi vậy, cho nên, vì thế
  they pron. /ðei/ chúng, chúng nó, họ; những cái ấy
  thick adj. /θik/ dày; đậm
  thickly adv. /θikli/ dày; dày đặc; thành lớp dày
  thickness n. /´θiknis/ tính chất dày, độ dày, bề dày
  thief n. /θi:f/ kẻ trộm, kẻ cắp
  thin adj. /θin/ mỏng, mảnh
  thing n. /θiŋ/ cái, đồ, vật
  think v. /θiŋk/ nghĩ, suy nghĩ
  thinking n. /'θiŋkiŋ/ sự suy nghĩ, ý nghĩ
  thirsty adj. /´θə:sti/ khát, cảm thấy khát
  this det., pron. /ðis/ cái này, điều này, việc này
  thorough adj. /'θʌrə/ cẩn thận, kỹ lưỡng
  thoroughly adv. /'θʌrəli/ kỹ lưỡng, thấu đáo, triệt để
  though conj., adv. /ðəʊ/ dù, dù cho, mặc dù; mặc dù, tuy nhiên, tuy vậy
  thought n. /θɔ:t/ sự suy nghĩ, khả năng suy nghĩ; ý nghĩ, tư tưởng, tư duy
  thread n. /θred/ chỉ, sợi chỉ, sợi dây
  threat n. /θrɛt/ sự đe dọa, lời đe dọa
  threaten v. /'θretn/ dọa, đe dọa
  threatening adj. /´θretəniη/ sự đe dọa, sự hăm dọa
  throat n. /θrout/ cổ, cổ họng
  through prep., adv. /θru:/ qua, xuyên qua
  throughout prep., adv. /θru:'aut/ khắp, suốt
  throw v. /θrou/ ném, vứt, quăng
  throw sth away ném đi, vứt đi, liệng đi
  thumb n. /θʌm/ ngón tay cái
  Thursday n. (abbr. Thur., Thurs.) /´θə:zdi/ thứ 5
  thus adv. /ðʌs/ như vậy, như thế, do đó
  ticket n. /'tikit/ vé
  tidy adj., v. /´taidi/ sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng; làm cho sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp
  untidy adj. /ʌn´taidi/ không gọn gàng, không ngăn nắp, lộn xộn
  tie v., n. /tai/ buộc, cột, trói; dây buộc, daay trói, dây giày
  tie sth up có quan hệ mật thiết, gắn chặt
  tight adj., adv. /tait/ kín, chặt, chật
  tightly adv. /'taitli/ chặc chẽ, sít sao
  till until /til/ cho đến khi, tới lúc mà
  time n. /taim/ thời gian, thì giờ
  timetable n. (especially BrE) /´taimteibl/ kế hoạch làm việc, thời gian biểu
  tin n. /tɪn/ thiếc
  tiny adj. /'taini/ rất nhỏ, nhỏ xíu
  tip n., v. /tip/ đầu, mút, đỉnh, chóp; bịt đầu, lắp đầu vào
  tire v. (BrE, NAmE), n. (NAmE) (BrE tyre /'taiз/) /´taiə/ làm mệt mỏi, trở nên mệt nhọc; lốp, vỏ xe
  tiring adj. /´taiəriη/ sự mệt mỏi, sự mệt nhọc
  tired adj. /'taɪəd/ mệt, muốn ngủ, nhàm chán
  title n. /ˈtaɪtl/ đầu đề, tiêu đề; tước vị, tư cách
  to prep., infinitive marker /tu:, tu, tз/ theo hướng, tới
  today adv., n. /tə'dei/ vào ngày này; hôm nay, ngày nay
  toe n. /tou/ ngón chân (người)
  together adv. /tə'geðə/ cùng nhau, cùng với
  toilet n. /´tɔilit/ nhà vệ sinh; sự trang điểm (rửa mặt, ăn mặc, chải tóc...)
  tomato n. /tə´ma:tou/ cà chua
  tomorrow adv., n. /tə'mɔrou/ vào ngày mai; ngày mai
  ton n. /tΔn/ tấn
  tone n. /toun/ tiếng, giọng
  tongue n. /tʌη/ lưỡi
  tonight adv., n. /tə´nait/ vào đêm nay, vào tối nay; đêm nay, tối nay
  tonne n. /tʌn/ tấn
  too adv. /tu:/ cũng
  tool n. /tu:l/ dụng cụ, đồ dùng
  tooth n. /tu:θ/ răng
  top n., adj. /tɒp/ chóp, đỉnh; đứng đầu, trên hết
  topic n. /ˈtɒpɪk/ đề tài, chủ đề
  total adj., n. /'toutl/ tổng cộng, toàn bộ; tổng số, toàn bộ số lượng
  totally adv. /toutli/ hoàn toàn
  touch v., n. /tʌtʃ/ sờ, mó, tiếp xúc; sự sờ, sự mó, sự tiếp xúc
  tough adj. /tʌf/chắc, bền, dai
  tour n., v. /tuə/ cuộc đo du lịch, cuộc đi dạo, chuyến du lịch; đi du lịch
  tourist n. /'tuərist/ khách du lịch
  towards (also toward especially in NAmE) prep. /tə´wɔz/ theo hướng, về hướng
  towel n. /taʊəl/ khăn tắm, khăn lau
  tower n. /'tauə/ tháp
  town n. /taun/ thị trấn, thị xã, thành phố nhỏ
  toy n., adj. /tɔi/ đồ chơi, đồ trang trí; thể loại đồ chơi
  trace v., n. /treis/ phát hiện, tìm thấy, vạch, chỉ ra, phác họa; dấu, vết, một chút
  track n. /træk/ phần của đĩa; đường mòn, đường đua
  trade n., v. /treid/ thương mại, buôn bán; buôn bán, trao đổi
  trading n. /treidiη/ sự kinh doanh, việc mua bán
  tradition n. /trə´diʃən/ truyền thống
  traditional adj. /trə´diʃənəl/ theo truyền thống, theo lối cổ
  traditionally adv. /trə´diʃənəlli/ (thuộc) truyền thống, là truyền thống
  traffic n. /'træfik/ sự đi lại, sự giao thông, sự chuyển động
  train n., v. /trein/ xe lửa, tàu hỏa; dạy, rèn luyện, đào tạo
  training n. /'trainiŋ/ sự dạy dỗ, sự huấn luyện, sự đào tạo
  transfer v., n. /'trænsfə:/ dời, di chuyển; sự di chuyển, sự dời chỗ
  transform v. /træns'fɔ:m/ thay đổi, biến đổi
  translate v. /træns´leit/ dịch, biên dịch, phiên dịch
  translation n. /træns'leiʃn/ sự dịch
  transparent adj. /træns´pærənt/ trong suốt; dễ hiểu, sáng sủa
  transport n. (BrE) (NAmE transportation) /'trænspɔ:t/ sự vận chuyển, sự vận tải; phương tiện đi lại
  transport v. (BrE, NAmE) chuyên chở, vận tải
  trap n., v. /træp/ đồ đạc, hành lý; bẫy, cạm bãy; bẫy, giữ, chặn lại
  travel v., n. /'trævl/ đi lại, đi du lịch, di chuyển; sự đi, những chuyến đi
  traveller (BrE) (NAmE traveler) n. /'trævlə/ người đi, lữ khách
  treat v. /tri:t/ đối xử, đối đãi, cư xử
  treatment n. /'tri:tmənt/ sự đối xử, sự cư xử
  tree n. /tri:/ cây
  trend n. /trend/ phương hướng, xu hướng, chiều hướng
  trial n. /'traiəl/ sự thử nghiệm, cuộc thử nghiệm
  triangle n. /´trai¸æηgl/ hình tam giác
  trick n., v. /trik/ mưu mẹo, thủ đoạn, trò lừa gatj; lừa, lừa gạt
  trip n., v. /trip/ cuộc dạo chơi, cuộc du ngoạn; đi dạo, du ngoạn
  tropical adj. /´trɔpikəl/ nhiệt đới
  trouble n. /'trʌbl/ điều lo lắng, điều muộn phiền
  trousers n. (especially BrE) /´trauzə:z/ quần
  truck n. (especially NAmE) /trʌk/ rau quả tươi
  true adj. /tru:/ đúng, thật
  truly adv. /'tru:li/ đúng sự thật, đích thực, thực sự
  Yours Truly (NAmE) lời kết thúc thư (bạn chân thành của...)
  trust n., v. /trʌst/ niềm tin, sự phó thác; tin, tin cậy, phó thác
  truth n. /tru:θ/ sự thật
  try v. /trai/ thử, cố gắng
  tube n. /tju:b/ ống, tuýp
  Tuesday n. (abbr. Tue., Tues.) /´tju:zdi/ thứ 3
  tune n., v. /tun , tyun/ điệu, giai điệu; lên dây, so dây (đàn)
  tunnel n. /'tʌnl/ đường hầm, hang
  turn v., n. /tə:n/ quay, xoay, vặn; sự quay, vòng quay
  TV television vô tuyến truyền hình
  twice adv. /twaɪs/ hai lần
  twin n., adj. /twɪn/ sinh đôi, tạo thành cặp; cặp song sinh
  twist v., n. /twist/ xoắn, cuộn, quắn; sự xoắn, vòng xoắn
  twisted adj. /twistid/ được xoắn, được cuộn
  type n., v. /taip/ loại, kiểu, mẫu; phân loại, xếp loại
  typical adj. /´tipikəl/ tiêu biểu, điển hình, đặc trưng
  typically adv. /´tipikəlli/ điển hình, tiêu biểu
  tyre n. (BrE) (NAmE tire) /'taiз/ lốp, vỏ xe


  ----------

  ugly adj. /'ʌgli/ xấu xí, xấu xa
  ultimate adj. /ˈʌltəmɪt/ cuối cùng, sau cùng
  ultimately adv. /´ʌltimətli/ cuối cùng, sau cùng
  umbrella n. /ʌm'brelə/ ô, dù
  unable able /ʌn´eibl/ không thể, không có khẳ năng (# có thể)
  unacceptable acceptable /¸ʌnək´septəbl/ không thể chấp nhận
  uncertain certain /ʌn'sə:tn/ không chắc chắn, khôn biết rõ ràng
  uncle n. /ʌηkl/ chú, bác
  uncomfortable comfortable /ʌη´kʌmfətəbl/ bất tiện, không tiện lợi
  unconscious conscious /ʌn'kɔnʃəs/ bất tỉnh, ngất đi
  uncontrolled control /'ʌnkən'trould/ không bị kiềm chế, không bị kiểm tra
  under prep., adv. /'ʌndə/ dưới, ở dưới; ở phía dưới, về phía dưới
  underground adj., adv. /'ʌndəgraund/ dưới mặt đất, ngầm dưới đất; ngầm
  underneath prep., adv. /¸ʌndə´ni:θ/ dưới, bên dưới
  understand v. /ʌndə'stænd/ hiểu, nhận thức
  understanding n. /ˌʌndərˈstændɪŋ/ trí tuệ, sự hiểu biết
  underwater adj., adv. /´ʌndə¸wɔtə/ ở dưới mặt nước, dưới mặt nước
  underwear n. /'ʌndəweə/ quần lót
  undo do /ʌn´du:/ tháo, gỡ, xóa, hủy bỏ
  unemployed employ /¸ʌnim´plɔid/ không dùng, thất nghiệp
  unemployment employment /'Δnim'ploimзnt/ sự thất nghiệp, tình trạng thất nghiệp
  unexpected, unexpectedly expect /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ, đột ngột, gây ngạc nhiên
  unfair, unfairly fair /ʌn´fɛə/ không đúng, không công bằng, gian lận
  unfortunate adj. /Λnfo:'t∫әneit/ không may, rủi ro, bất hạnh
  unfortunately adv. /ʌn´fɔ:tʃənətli/ một cách đáng tiếc, một cách không may
  unfriendly friendly /ʌn´frendli/ đối địch, không thân thiện
  unhappiness happiness /ʌn´hæpinis/ sự buồn, nỗi buồn
  unhappy happy /ʌn´hæpi/ buồn rầu, khổ sở
  uniform n., adj. /ˈjunəˌfɔrm/ đồng phục; đều, giống nhau, đồng dạng
  unimportant important /¸ʌnim´pɔ:tənt/ không quan trọng
  union n. /'ju:njən/ liên hiệp, sự đoàn kết, sự hiệp nhất
  unique adj. /ju:´ni:k/ độc nhất vô nhị
  unit n. /'ju:nit/ đơn vị
  unite v. /ju:´nait/ liên kết, hợp nhất, hợp lại, kết thân
  united adj. /ju:'naitid/ liên minh, đoàn kết, chung, thống nhất
  universe n. /'ju:nivə:s/ vũ trụ
  university n. /¸ju:ni´və:siti/ trường đại học
  unkind kind /ʌn´kaind/ không tử tế, không tốt
  unknown know /'ʌn'noun/ không biết, không được nhận ra
  unless conj. /ʌn´les/ trừ phi, trừ khi, nếu không
  unlike like /ʌn´laik/ không giống, khác
  unlikely likely /ʌnˈlaɪkli/ không có thể xảy ra, không chắc chắn; không có thực
  unload load /ʌn´loud/ tháo, dỡ
  unlucky lucky /ʌn´lʌki/ không gặp may, không may mắn
  unnecessary necessary /ʌn'nesisəri/ không cần thiết, không mong muốn
  unpleasant pleasant /ʌn'plezənt/ không dễ chịu, khó chịu
  unreasonable reasonable /ʌnˈrizənəbəl/ vô lý, vượt quá giới hạn của cái hợp lý
  unsteady steady /ʌn´stedi/ không đúng mực, không vững, không chắc
  unsuccessful successful /¸ʌnsək´sesful/ không thành công, không thành đạt
  untidy tidy /ʌn´taidi/ không gọn gàng, không ngăn nắp, lộn xộn
  until (also till) conj., prep. /ʌn´til/ trước khi, cho đến khi
  unusual, unusually usual /ʌn´ju:ʒuəl/ hiếm, khác thường
  unwilling, unwillingly willing /ʌn´wiliη/ không muốn, không có ý định
  up adv., prep. /Λp/ ở trên, lên trên, lên
  upon prep. /ə´pɔn/ trên, ở trên
  upper adj. /´ʌpə/ cao hơn
  upset v., adj. /ʌpˈsɛt/ làm đổ, đánh đổ
  upsetting adj. /ʌp´setiη/ tính đánh đổ, làm đổ
  upside down adv. /´ʌp¸said/ lộn ngược
  upstairs adv., adj., n. /´ʌp´stɛəz/ ở tên gác, cư ngụ ở tầng gác; tầng trên, gác
  upwards (also upward especially in NAmE) adv.
  upward adj. /'ʌpwəd/ lên, hướng lên, đi lên
  urban adj. /ˈɜrbən/ (thuộc) thành phố, khu vực
  urge v., n. /əʒ/ thúc, giục, giục giã; sự thúc đẩy, sự thôi thúc
  urgent adj. /ˈɜrdʒənt/ gấp, khẩn cấp
  us pron. /ʌs/ chúng tôi, chúng ta; tôi và anh
  use v., n. /ju:s/ sử dụng, dùng; sự dùng, sự sử dụng
  used adj. /ju:st/ đã dùng, đã sử dụng
  used to sth/to doing sth sử dụng cái gì, sử dụng để làm cái gì
  used to modal v. đã quen dùng
  useful adj. /´ju:sful/ hữu ích, giúp ích
  useless adj. /'ju:slis/ vô ích, vô dụng
  user n. /´ju:zə/ người dùng, người sử dụng
  usual adj. /'ju:ʒl/ thông thường, thường dùng
  usually adv. /'ju:ʒәli/ thường thường
  unusual adj. /ʌn´ju:ʒuəl/ hiếm, khác thường, đáng chú ý
  unusually adv. /ʌn´ju:ʒuəlli/ cực kỳ, khác thường


  ----------

  vacation n. /və'kei∫n/ kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ lễ; ngày nghỉ, ngày lễ
  valid adj. /'vælɪd/ chắc chắn, hiệu quả, hợp lý
  valley n. /'væli/ thung lũng
  valuable adj. /'væljuəbl/ có giá trị lớn, đáng giá
  value n., v. /'vælju:/ giá trị, ước tính, định giá
  van n. /væn/ tiền đội, quân tiên phong; xe tải
  variation n. /¸veəri´eiʃən/ sự biến đổi, sự thay đổi mức độ, sự khác nhau
  variety n. /və'raiəti/ sự đa dạng, trạng thái khác nhau
  various adj. /veri.əs/ khác nhau, thuộc về nhiều loại
  vary v. /'veəri/ thay đổi, làm cho khác nhau, biến đổi
  varied adj. /'veərid/ thuộc nhiều loại khác nhau, những vẻ đa dạng
  vast adj. /vɑ:st/ rộng lớn, mênh mông
  vegetable n. /ˈvɛdʒtəbəl , ˈvɛdʒɪtəbəl/ rau, thực vật
  vehicle n. /'vi:hikl/ xe cộ
  venture n., v. /'ventʃə/ sự án kinh doanh, công việc kinh doanh; liều, mạo hiểm, cả gan
  version n. /'və:∫n/ bản dịch sang một ngôn ngữ khác
  vertical adj. /ˈvɜrtɪkəl/ thẳng đứng, đứng
  very adv. /'veri/ rất, lắm
  via prep. /'vaiə/ qua, theo đường
  victim n. /'viktim/ nạn nhân
  victory n. /'viktəri/ chiến thắng
  video n. /'vidiou/ video
  view n., v. /vju:/ sự nhìn, tầm nhìn; nhìn thấy, xem, quan sát
  village n. /ˈvɪlɪdʒ/ làng, xã
  violence n. /ˈvaɪələns/ sự ác liệt, sự dữ dội; bạo lực
  violent adj. /'vaiələnt/ mãnh liệt, mạnh mẽ, hung dữ
  violently adv. /'vaiзlзntli/ mãnh liệt, dữ dội
  virtually adv. /'və:tjuəli/ thực sự, hầu như, gần như
  virus n. /'vaiərəs/ vi rút
  visible adj. /'vizəbl/ hữu hình, thấy được
  vision n. /'viʒn/ sự nhìn, thị lực
  visit v., n. /vizun/ đi thăm hỏi, đến chơi, tham quan; sự đi thăm, sự thăm viếng
  visitor n. /'vizitə/ khách, du khách
  vital adj. /'vaitl/ (thuộc) sự sống, cần cho sự sống
  vocabulary n. /və´kæbjuləri/ từ vựng
  voice n. /vɔis/ tiếng, giọng nói
  volume n. /´vɔlju:m/ thế tích, quyển, tập
  vote n., v. /voʊt/ sự bỏ phiếu, sự bầu cử; bỏ phiếu, bầu cử


  ----------

  wage n. /weiʤ/ tiền lương, tiền công
  waist n. /weist/ eo, chỗ thắt lưng
  wait v. /weit/ chờ đợi
  waiter, waitress n. /'weitə/ người hầu bàn, người đợi, người trông chờ
  wake (up) v. /weik/ thức dậy, tỉnh thức
  walk v., n. /wɔ:k/ đi, đi bộ; sự đi bộ, sự đi dạo
  walking n. /'wɔ:kiɳ/ sự đi, sự đi bộ
  wall n. /wɔ:l/ tường, vách
  wallet n. /'wolit/ cái ví
  wander v., n. /'wɔndə/ đi lang thang; sự đi lang thang
  want v. /wɔnt/ muốn
  war n. /wɔ:/ chiến tranh
  warm adj., v. /wɔ:m/ ấm, ấm áp; làm cho nóng, hâm nóng
  warmth n. /wɔ:mθ/ trạng thái ấm, sự ấm áp; hơi ấm
  warn v. /wɔ:n/ báo cho biết, cảnh báo
  warning n. /'wɔ:niɳ/ sự báo trước, lời cảnh báo
  wash v. /wɒʃ , wɔʃ/ rửa, giặt
  washing n. /'wɔʃiɳ/ sự tắm rửa, sự giặt
  waste v., n., adj. /weɪst/ lãng phí, uổng phí; vùng hoang vu, sa mạc; bỏ hoang
  watch v., n. /wɔtʃ/ nhìn, theo dõi, quan sát; sự canh gác, sự canh phòng
  water n. /'wɔ:tə/ nước
  wave n., v. /weɪv/ sóng, gợn nước; gợn sóng, uốn thành sóng
  way n. /wei/ đường, đường đi
  we pron. /wi:/ chúng tôi, chúng ta
  weak adj. /wi:k/ yếu, yếu ớt
  weakness n. /´wi:knis/ tình trạng yếu đuối, yếu ớt
  wealth n. /welθ/ sự giàu có, sự giàu sang
  weapon n. /'wepən/ vũ khí
  wear v. /weə/ mặc, mang, đeo
  weather n. /'weθə/ thời tiết
  web n. /wɛb/ mạng, lưới
  the Web n.
  website n. không gian liên tới với Internet
  wedding n. /ˈwɛdɪŋ/ lễ cưới, hôn lễ
  Wednesday n. (abbr. Wed., Weds.) /´wensdei/ thứ 4
  week n. /wi:k/ tuần, tuần lễ
  weekend n. /¸wi:k´end/ cuối tuần
  weekly adj. /´wi:kli/ mỗi tuần một lần, hàng tuần
  weigh v. /wei/ cân, cân nặng
  weight n. /'weit/ trọng lượng
  welcome v., adj., n., exclamation /'welkʌm/ chào mừng, hoan nghênh
  well adv., adj., exclamation /wel/ tốt, giỏi; ôi, may quá!
  as well (as) cũng, cũng như
  well known know
  west n., adj., adv. /west/ phía Tây, theo phía tây, về hướng tây
  western adj. /'westn/ về phía tây, của phía tây
  wet adj. /wɛt/ ướt, ẩm ướt
  what pron., det. /wʌt/ gì, thế nào
  whatever det., pron. /wɔt´evə/ bất cứ thứ gì, bất kể thứ gì
  wheel n. /wil/ bánh xe
  when adv., pron., conj. /wen/ khi, lúc, vào lúc nào
  whenever conj. /wen'evə/ bất cứ lúc nào, lúc nào
  where adv., conj. /weər/ đâu, ở đâu; nơi mà
  whereas conj. /weə'ræz/ nhưng ngược lại, trong khi
  wherever conj. / weər'evə(r)/ ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ nơi đâu
  whether conj. /´weðə/ có..không; có... chăng; không biết có.. không
  which pron., det. /witʃ/ nào, bất cứ.. nào; ấy, đó
  while conj., n. /wail/ trong lúc, trong khi; lúc, chốc, lát
  whilst conj. (especially BrE) /wailst/ trong lúc, trong khi
  whisper v., n. /´wispə/ nói thì thầm, xì xào; tiếng nói thì thầm, tiếng xì xào
  whistle n., v. /wisl/ sự huýt sáo, sự thổi còi; huýt sáo, thổi còi
  white adj., n. /wai:t/ trắng; màu trắng
  who pron. /hu:/ ai, người nào, kẻ nào, người như thế nào
  whoever pron. /hu:'ev / ai, người nào, bất cứ ai, bất cứ người nào, dù ai
  whole adj., n. /həʊl/ bình an vô sự, không suy suyển, không hư hỏng; toàn bộ, tất cả, toàn thể
  whom pron. /hu:m/ ai, người nào; người mà
  whose det., pron. /hu:z/ của ai
  why adv. /wai/ tại sao, vì sao
  wide adj. /waid/ rộng, rộng lớn
  widely adv. /´waidli/ nhiều, xa; rộng rãi
  width n. /wɪdθ; wɪtθ/ tính chất rộng, bề rộng
  wife n. /waif/ vợ
  wild adj. /waɪld/ dại, hoang
  wildly adv. /waɪldli/ dại, hoang
  will modal v., n. /wil/ sẽ; ý chí, ý định
  willing adj. /´wiliη/ bằng lòng, vui lòng, muốn
  willingly adv. /'wiliηli/ sẵn lòng, tự nguyện
  unwilling adj. /ʌn´wiliη/ không sẵn lòng, miễn cưỡng
  unwillingly adv. /ʌn´wiliηgli/ không sẵn lòng, miễn cưỡng
  willingness n. /´wiliηnis/ sự bằng lòng, sự vui lòng
  win v. /win/ chiếm, đọat, thu được
  winning adj. /´winiη/ đang dành thắng lợi, thắng cuộc
  wind v. /wind/ quấn lại, cuộn lại
  wind sth up lên dây, quấn, giải quyết
  wind n. /wind/ gió
  window n. /'windəʊ/ cửa sổ
  wine n. /wain/ rượu, đồ uống
  wing n. /wiη/ cánh, sự bay, sự cất cánh
  winner n. /winər/ người thắng cuộc
  winter n. /ˈwɪntər/ mùa đông
  wire n. /waiə/ dây (kim loại)
  wise adj. /waiz/ khôn ngoan, sáng suốt, thông thái
  wish v., n. /wi∫/ ước, mong muốn; sự mong ước, lòng mong muốn
  with prep. /wið/ với, cùng
  withdraw v. /wɪðˈdrɔ , wɪθˈdrɔ/ rút, rút khỏi, rút lui
  within prep. /wið´in/ trong vong thời gian, trong khoảng thời gian
  without prep. /wɪðˈaʊt , wɪθaʊt/ không, không có
  witness n., v. /'witnis/ sự làm chứng, bằng chứng; chứng kiến, làm chứng
  woman n. /'wʊmən/ đàn bà, phụ nữ
  wonder v. /'wʌndə/ ngạc nhiên, lấy làm lạ, kinh ngạc
  wonderful adj. /´wʌndəful/ phi thường, khác thường, kỳ diệu, tuyệt vời
  wood n. /wud/ gỗ
  wooden adj. /´wudən/ làm bằng gỗ
  wool n. /wul/ len
  word n. /wə/ từ
  work v., n. /wɜ:k/ làm việc, sự làm việc
  working adj. /´wə:kiη/ sự làm, sự làm việc
  worker n. /'wə:kə/ người lao động
  world n. /wɜ:ld/ thế giới
  worry v., n. /'wʌri/ lo lắng, suy nghĩ; sự lo lắng, suy nghĩ
  worrying adj. /´wʌriiη/ gấy lo lắng, gây lo nghĩ
  worried adj. /´wʌrid/ bồn chồn, lo nghĩ, tỏ ra lo lắng
  worse, worst bad xấu
  worship n., v. /ˈwɜrʃɪp/ sự tôn thờ, sự tôn sùng; thờ, thờ phụng, tôn thờ
  worth adj. /wɜrθ/ đáng giá, có giá trị
  would modal v. /wud/
  wound n., v. /waund/ vết thương, thương tích; làm bị thường, gây thương tích
  wounded adj. /'wu:ndid/ bị thương
  wrap v. /ræp/ gói, bọc, quấn
  wrapping n. /'ræpiɳ/ vật bao bọc, vật quấn quanh
  wrist n. /rist/ cổ tay
  write v. /rait/ viết
  writing n. /´raitiη/ sự viết
  written adj. /'ritn/ viết ra, được thảo ra
  writer n. /'raitə/ người viết
  wrong adj., adv. /rɔɳ/ sai
  go wrong mắc lỗi, sai lầm
  wrongly adv. /´rɔηgli/ một cách bất công, không đúng


  ----------

  yard n. /ja/ lat, thước Anh (bằng 0, 914 mét)
  yawn v., n. /jɔ:n/ há miệng; cử chỉ ngáp
  yeah exclamation /jeə/ vâng, ừ
  year n. /jə:/ năm
  yellow adj., n. /'jelou/ vàng; màu vàng
  yes exclamation, n. /jes/ vâng, phải, có chứ
  yesterday adv., n. /'jestədei/ hôm qua
  yet adv., conj. /yet/ còn, hãy cỏn, còn nữa; như mà, xong, tuy thế, tuy nhiên
  you pron. /ju:/ anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài, các người, chúng mày
  young adj. /jʌɳ/ trẻ, trẻ tuổi, thanh niên
  your det. /jo:/ của anh, của chị, của ngài, của mày; của các anh, của các chị, của các ngài, của chúng mày
  yours pron. /jo:z/ cái của anh, cái của chị, cái của ngài, cái của mày; cái của các anh, cái của các chị, cái của các ngài, cái của chúng mày
  yourself pron. /jɔ:'self/ tự anh, tự chị, chính anh, chính mày, tự mày, tự mình
  youth n. /ju:θ/ tuổi trẻ, tuổi xuân, tuổi thanh niên, tuổi niên thiếu


  ----------

  zero number /'ziərou/ số không
  zone n. /zoun/ khu vực, miền, vùng
   

  Các file đính kèm:  maketcute, sherry2111, lamnhi31725 bạn khác thích điều này.


 2. fuuko209

  fuuko209 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  22/6/2010
  Bài viết:
  156
  Lượt thích:
  94
  Kinh nghiệm:
  28
  thank you, chắc khi nào rảnh thì tải về học quá.
   
  emyeuconancuu_sinh_vien thích điều này.
 3. disappear_forever

  disappear_forever NEW! Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  7/11/2011
  Bài viết:
  601
  Lượt thích:
  275
  Kinh nghiệm:
  63
  Trường:
  HVTC-AOF
  Ukm, hôm nay mình cũng cop rùi đem in, thế dễ học hơn, ngồi nhìn máy tính mỏi mắt, in ra thỉnh thoảng xem cũng hay lắm:d
   
  khoatoetthuyhien1 thích điều này.
 4. hunkenta

  hunkenta Thành viên mới

  Tham gia:
  16/2/2012
  Bài viết:
  9
  Lượt thích:
  6
  Kinh nghiệm:
  3
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  ĐH Dân Lập Văn Lang
  Merci, merci très bien.
   
  cuu_sinh_vien, Nhóc Zinzil, thuyhien12 bạn khác thích điều này.
 5. hungpmu

  hungpmu Thành viên mới

  Tham gia:
  14/6/2012
  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  2
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Học sinh
  Cảm ơn bạn nhiều, đang cố cày đây. Không biết khi nào mới xong
   
  Nhóc Zinzil thích điều này.
 6. vichau

  vichau Thành viên mới

  Tham gia:
  2/7/2012
  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  1
  Kinh nghiệm:
  0
  cám ơn nhưng sao không làm file words bạn ơi
   
  Nhóc Zinzil thích điều này.
 7. lolovp

  lolovp Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  21/2/2012
  Bài viết:
  1.913
  Lượt thích:
  1.207
  Kinh nghiệm:
  113
  Trường:
  河内大学
  thank bạn rất nhìu vì bài này:KSV@03:
   
  disappear_forever thích điều này.
 8. xukawa

  xukawa Thành viên mới

  Tham gia:
  10/8/2012
  Bài viết:
  1
  Lượt thích:
  1
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Học sinh
  chao!
  :KSV@01:
   
  Nhóc Zinzil thích điều này.
 9. dotbanana

  dotbanana Thành viên mới

  Tham gia:
  7/11/2012
  Bài viết:
  5
  Lượt thích:
  2
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  học thì học nhưng làm sao dùng được chúng nó nhỉ :( toàn từ chết thôi í :-<
   
 10. dpepsi

  dpepsi Thành viên mới

  Tham gia:
  26/2/2013
  Bài viết:
  1
  Lượt thích:
  2
  Kinh nghiệm:
  0
  Hi all
   
  cuu_sinh_vienNhóc Zinzil thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - 3000 từ tiếng Diễn đàn Date
Nối từ cao cấp Game Show KSV 21:33 ngày Thứ sáu
XỬ LÝ KHI KHI CON GÁI TỪ CHỐI THẲNG THỪNG [♂] Xóm Con Trai 09:54 ngày Thứ sáu
Từ vựng N2 chủ đề BẠN BÈ Tiếng Nhật 09:27 ngày Thứ tư
Tại sao phải học IELTS từ cấp 2 3 - với 7 lý do sau ít ai biết Luyện tiếng Anh 3/7/2020
Để việc quản lý nhân viên từ xa khiến đôi bên đều dễ chịu Kỹ năng xin việc 1/7/2020
Sẽ ra sao khi hình thức làm việc từ xa là xu hướng tương lai? Kỹ năng xin việc 23/6/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm liên quan

 1. 3000 tu vung tieng anh co nghia tieng viet

Đang tải...
TOP