xã hội học đại cương

 1. gaconueh2005

  Xã hội học: Vị thế , Địa vị và Vai trò xã hội

  a.Vị thế xã hội - Có thể hiểu vị thế xã hội của một người nào đó chính là địa vị hay thứ bậc mà những người sống cùng thời dành cho trong bối cảnh anh ta sinh sống, lao động và phát triển. ==>Do vậy, các nhà xã hội học xem vị thế chủ yếu là sản phẩm của đời sống tinh thần, là thái độ và mức độ...
 2. gaconueh2005

  Xã hội học:Hành động xã hội

  -Theo quan điểm của M.Weber, G.Mead, T. Parsons, hành động xã hội là cơ sở của mối quan hệ giữa con người và xã hội, đồng thời là cơ sở nền tảng trong hoạt động của đời sống con người. Phân biệt giữa hành vi và hành động xã hội. Định nghĩa hành vi xã hội theo thuyết hành vi : Hành vi con...
 3. gaconueh2005

  Khái niệm - đối tượng - chức năng - nhiệm vụ của xã hội học

  1.Khái niệm về Xã hội học ? Thuật ngữ Xã hội học được một nhà Xã hội học người Pháp - Auguste Comte (1798 - 1857) sử dụng vào năm 1838. Được ghép từ hai chữ, có hai nguồn gốc khác nhau: “Socius”, từ gốc Latinh và “Logos”, từ gốc Hilạp ==>Xã hội học là một môn khoa học thuộc lĩnh vực khoa học...
 4. gaconueh2005

  Bài giảng môn xã hội học đại cương

  Bài giảng môn xã hội học đại cương... Bài 1. Lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học Bài 2. Khái niệm - đối tượng - chức năng - nhiệm vụ của XH học Bài 3. Quan hệ xã hội và tương tác xã hội Bài 4. Hành động xã hội Bài 5. Vị thế - Địa vị và Vai trò xã hội Bài 6. Bất bình đẳng – phân tầng...
Quay lại
Top