Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới 2010-2015”

Mục lục

A. PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU

I. LỜI NÓI ĐẦU

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

III. MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI

IV. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

1. Đối tượng nghiên cứu

2. Thời gian nghiên cứu

B. PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG.

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN

1. Đạo đức cộng sản trong học thuyết Mác-Lênin.

2. Vai trò của đạo đức cách mạng đối với cách mạng nước ta.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng:

3.1 Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng:

3.2. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng:

Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ truyền thống đạo đức dân tộc, tinh hoa đạo đức nhân loại, đạo đức cộng sản Mác-Lênin và sự tu dưỡng, rèn luyện không mệt mỏi của Hồ Chí Minh.

a. Truyền thống đạo đức dân tộc.

b. Tinh hoa đạo đức nhân loại

c. Đạo đức cộng sản được thể hiện trong học thuyết Mác-Lênin và phong trào cộng sản quốc tế.

d. Sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức không mệt mỏi của Hồ Chí Minh.

3.3. Những đặc điểm của đạo đức cách mạng trong Tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. Nội dung chuẩn mực đạo đức cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Những chuẩn mực đạo đức cần phải thường xuyên phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người, trước hết là của cán bộ, đảng viên:

a. Trung với nước hiếu với dân.

b. Yêu thương và giúp đỡ con người, sống có nghĩa, có tình.

d. Tinh thần quốc tế trong sáng, thuỷ chung.

II. THỰC TRẠNG..

1. Đặc điểm tình hình:

1.1. Đặc điểm chung:

1.2. Thuận lợi

1.3. Khó khăn

2. Thành tựu và hạn chế

2.1. Thành tựu

a. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

b. Về xây dựng hệ thống chính trị

2.2 Hạn chế, tồn tại:

2.3 Nguyên nhân của thành tựu và hạn chế

a. Nguyên nhân thành tựu

b. Nguyên nhân tồn tại

* Những nguyên tắc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

a. Tu dưỡng đạo đức bền bỉ suốt đời, chủ yếu trong thực tiễn cách mạng.

b. Nêu gương đạo đức, nói đi đôi với làm..

c. Luôn đấu tranh với những hiện tượng phi đạo đức, nhất là chống chủ nghĩa cá nhân

2. Nhiệm vụ

C. PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN..

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..
 

Đính kèm

×
Top Bottom